Vývoj surveillance invazívnych pneumokokových ochorení na Slovensku v rokoch 1997–2015


Invasive pneumococcal diseases in Slovakia in years 1997–2015

Aim of the study:
The aim of the study is to summarize epidemiological situation and to evaluate surveillance progress of invasive pneumococcal diseases (IPD) in Slovakia during the time period 1997–2015.

Methods:
The analysis of epidemiological situation regarding IPD in years 1997–2015 and results of laboratory testing of S. pneumoniae strains isolated from invasive pneumococcal diseases in years 2008–2010 and 2011–2015 in Slovakia. HPL laboratories network determined serotypes of invasive bacterial isolates from 51 patients (quellung reaction) during 2008–2010. NRC diagnosed 317 bacterial isolates respectively biological materials (latex agglutination, quellung reaction, multiplex PCR) during 2011–2015.

Results:
The highest IPD incidence in years 1997–2015 was noted in age groups of 0 year children, 1–4 year children and persons over 65 years. Invasive S. pneumoniae strains were most commonly isolated from hemoculture and CSF. The most frequent causal serotypes of IPD in 2008–2015 were 3, 19A, 14 and 7F.

Conclusions:
Average IPD incidence in Slovakia in years 2011-2015 represents 1.25/100 000 and still is influenced by underreporting. Ongoing and continuous monitoring of causal ser otypes causing IPD remains necessary.

Key words:
Streptococcus pneumoniae, invasive pneumococcal diseases, vaccination, serotypes


Autoři: E. Bottková 1,3;  K. Králinský 2,4;  L. Maďarová 1;  C. Klement 1,3;  M. Avdičová 1;  S. Feiková 4;  M. Mačaj 5;  Ľ. Perďochová 6;  H. Hudečková 7
Působiště autorů: Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Banská Bystrica, regionálny hygienik a vedúci prof. MUDr. C. Klement, CSc. 1;  II. Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, prednosta prof. MUDr. K. Králinský, PhD. 2;  Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, dekanka doc. MUDr. Š. Moricová, PhD. MPH, mim. prof. 3;  Fakulta zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica, dekanka doc. PhDr. B. Frčová, PhD., MPH 4;  ORL oddelenie, Nemocnica Sv. Michala, Bratislava, primár doc. MUDr. P. Doležal, CSc., mim. prof. 5;  HPL, spol. s. r. o., Bratislava, vedúci oddelenia bakteriológie RNDr. P. Pavlík, MHA 6;  Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, vedúca ústavu prof. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH 7
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (7-8): 354-360.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Účel štúdie:
Cieľom práce je sumarizovať a zhodnotiť vývoj epidemiologickej situácie a výskytu invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) na Slovensku v rokoch 1997–2015, v súvislosti s postupným vývojom surveillance IPO.

Metódy:
Analýza epidemiologickej situácie týkajúcej sa IPO v rokoch 1997–2015 a laboratórnych výsledkov vyšetrení kmeňov S. pneumoniae, izolovaných z invazívnych pneumokokových ochorení, v dvoch časových obdobiach, 2008–2010 a 2011–2015, na Slovensku. V rokoch 2008–2010 bol v sieti laboratórií HPL stanovený sérotyp u invazívnych bakteriálnych izolátov pochádzajúcich od 51 pacientov (quellung reakcia). Za obdobie rokov 2011-2015 bolo v NRC diagnostikovaných 317 bakteriálnych izolátov resp. biologických materiálov (latexová aglutinácia, quellung reakcia, multiplex PCR).

Výsledky:
Najvyššia incidencia IPO bola v rokoch 1997–2015 zaznamenaná v kategóriách 0-ročných detí, 1–4-ročných detí a osôb nad 65 rokov. Invazívne kmene S. pneumoniae boli najčastejšie izolované z hemokultúry a likvoru. Najčastejšími kauzálnymi sérotypmi IPO v rokoch 2008–2010 a 2011–2015 boli sérotypy 3, 19A, 14 a 7F, ktoré sú potenciálne preventabilné 13- resp. 23-valentnou vakcínou.

Závery:
Priemerná incidencia IPO na Slovensku za roky 2011–2015 predstavuje 1,25/100 000 a je stále ovplyvnená podhlásenosťou. Priebežné a nepretržité sledovanie kauzálnych sérotypov spôsobujúcich IPO aj naďalej zostáva nevyhnutnosťou.

Kľúčové slová:
Streptococcus pneumoniae, invazívne pneumokokové ochorenia, vakcinácia, sérotypy

ÚVOD

Každoročne sú na celom svete invazívne pneumokokové ochorenia (IPO) spôsobené Streptococcus pneumoniae príčinou 1,6 milióna úmrtí. Z toho 0,5 milióna predstavujú úmrtia detí mladších ako 5 rokov [1]. S. pneumoniae  je súčasťou fyziologickej mikroflóry slizníc horných ciest dýchacích detí aj dospelých, no zároveň môže byť pôvodcom závažných, život ohrozujúcich infekcií, ako sú napr. meningitída, sepsa alebo pneumónia asociovaná s bakteriémiou. Rizikovými skupinami sú najmä deti, ľudia nad 65 rokov a imunokompromitovaní pacienti [2, 3, 4]. Hlavným faktorom virulencie S. pneumoniae je puzdro, ktoré má polysacharidový charakter. V súčasnosti je možné na základe biochemickej štruktúry kapsuly rozlíšiť 94 sérotypov, pričom približne 30 z nich je asociovaných so vznikom väčšiny IPO [5].

Priamy vplyv na zníženie výskytu invazívnych infekcií spôsobených vakcinačnými sérotypmi S. pneumoniae majú očkovacie látky. Očkovanie významne ovplyvňuje nielen očkovanú populáciu, ale plošná vakcinácia vykazuje aj nepriamy efekt v ostatnej populácii vytvorením tzv. kolektívnej ochrany („herd protection“) ovplyvnením nazofaryngeálneho nosičstva, ktoré vo väčšine prípadov predchádza vzniku invazívneho ochorenia [3, 6].

Na Slovensku je očkovanie proti pneumokokovým ochoreniam dostupné od roku 1996, kedy bola na trh uvedená polysacharidová vakcína (Pneumo 23, PPV23). Konjugované vakcíny sú dostupné postupne od roku 2006 (PCV7). Od 1. januára 2009 bola PCV7 implementovaná do Národného imunizačného programu (NIP). Dňa 1. 7. 2010 ju v rámci povinného očkovania nahradila 13-valentná vakcína PCV13 a od 1. januára 2011 bola implementovaná aj 10-valentná vakcína PCV10. V posledných rokoch bola indikácia PCV13 postupne rozšírená na všetky vekové kategórie. V júli minulého roku bola účinnosť vakcíny PCV10 na základe štúdií z Brazílie [7] a Fínska [8] rozšírená o skrížene reagujúci sérotyp 19A, kde sa pozoroval pokles prípadov IPO u očkovaných detí do 2 rokov.

Keďže infekcie spôsobené S. pneumoniae môžu byť veľmi závažné a končiť úmrtím, príp. trvalými následkami, monitorovanie výskytu IPO a ich kauzálnych sérotypov je v dobe plošnej vakcinácie nevyhnutnosťou. Na túto potrebu reagovala Slovenská republika zriadením Národného referenčného centra pre pneumokokové a hemofilové nákazy (NRC) na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) dňa 1. 1. 2011. V septembri toho istého roku vstúpilo do platnosti Odborné usmernenie (OU) Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie surveillance pneumokokových invazívnych ochorení v Slovenskej republike (Vestník MZ SR 2011, čiastka 19–31, s. 227–233). Zasielanie kmeňov S. pneumoniae do NRC na sérotypizáciu je v zmysle platného OU povinné.

Vzhľadom na fakt, že surveillance IPO na Slovensku neprebiehala vždy na rovnakej úrovni, ale sa vyvíjala, rozdelili sme analýzu na dve časti, a to na epidemiologickú surveillance a laboratórnu surveillance. Epidemiologická surveillance IPO je založená na hlásení jednotlivých prípadov do Epidemiologického informačného systému (EPIS) na základe klinicky stanovenej a laboratórne potvrdenej diagnózy a na Slovensku má dlhodobý charakter. Povinné hlásenie prípadov IPO je zaznamenávané do systému EPIS od roku 1997 a z tohto dôvodu je epidemiologická surveillance analyzovaná za obdobie rokov 1997–2015. Laboratórna surveillance je založená na stanovení konkrétnych sérotypov kmeňov S. pneumoniae izolovaných z jednotlivých IPO. Je rozdelená do dvoch časových období. Pred zriadením NRC na RÚVZ BB v roku 2011 sa sérotypizácia kmeňov vykonávala parciálne v laboratóriách HPL, s.r.o., táto časť je analyzovaná v časovom období rokov 2008–2010. Na národnej úrovni sa sérotypizácia vykonáva v rámci NRC od roku 2011 a druhé analyzované obdobie sumarizuje výsledky činnosti NRC za roky 2011–2015.

MATERIÁL A METÓDY

Epidemiologická analýza

Evidencia prípadov meningitíd spôsobených S. pneumoniae prebieha na Slovensku od roku 1991. Údaje z týchto ochorení boli transferované do EPISu od roku 1997. Z tohto dôvodu je analýza epidemiologickej situácie zameraná na obdobie 1997–2015 so zameraním sa na incidenciu v jednotlivých vekových kategóriách. Hlásenie jednotlivých prípadov IPO je do systému EPIS od roku 1997 povinné a je založené na klinicky stanovenej a laboratórne potvrdenej diagnóze. Do roku 2011 (zriadenie NRC) sa sérotypizácia kmeňov izolovaných z IPO na plošnej úrovni nevykonávala. Medzi IPO, ktoré sú evidované v systéme EPIS, dlhodobo patria diagnózy A40.3 (septikémia vyvolaná streptokokom pneumónie), G00.1 (pneumokokový zápal mozgových plien – pneumokoková meningitída) a J13 (zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae). Nakoľko boli do NRC zasielané aj menej typické pôvodne sterilné biologické materiály resp. kmene S. pneumoniae izolované z pôvodne sterilných miest, ktoré nespadali pod žiadnu z vyššie uvedených diagnóz, medzi hlásené prípady pribudla nová diagnóza A48.5 (iné invazívne pneumokokové infekcie).

Laboratórna analýza

Vzhľadom na fakt, že sérotypizácia kmeňov S. pneumoniae izolovaných z IPO bola vykonávaná na dvoch rozdielnych pracoviskách, analýza bola rozdelená do dvoch skupín zodpovedajúcich príslušným časovým obdobiam.

1. skupina: 2008–2010

Prvú skupinu analyzovaných materiálov tvorili kmene S. pneumoniae izolované z invazívnych pneumokokových infekcií na pracoviskách siete mikrobiologických laboratórií HPL, spol. s.r.o., počas rokov 2008–2010. Sieť mikrobiologických laboratórií HPL zahŕňa pracoviská v mestách Bratislava (2 laboratóriá), Galanta, Levice, Komárno, Topoľčany, Košice a Prešov. HPL, spol. s.r.o., je jediné mikrobiologické pracovisko, ktoré okrem NRC na Slovensku vykonáva sérotypizáciu (táto však neslúži pre epidemiologické účely).

U invazívnych izolátov S. pneumoniae testovaných v laboratóriách HPL bol po kultivácii (krvný agar, 37 °C, 18–24 hod.) sérotyp stanovený pomocou quellung reakcie (antiséra Statens Serum Institut, Dánsko).

2. skupina: 2011–2015

Druhú skupinu predstavovalo 317 materiálov zozbieraných za obdobie rokov 2011–2015 zaslaných na bližšiu identifikáciu do NRC. Tieto materiály tvorili kmene S. pneumoniae, izolované z biologických materiálov od pacientov s invazívnymi infekciami určené na sérotypizáciu a biologické materiály určené na analýzu pomocou molekulárno-biologických metód.

Každý izolát S. pneumoniae doručený do NRC bol opätovne rekultivovaný (krvný agar, 37 °C, 18–24 hod.). Čerstvo narastený kmeň bol následne podrobený sérotypizácii pomocou sérologických metód – latexovej aglutinácie a quellung reakcie (antiséra Statens Serum Institut, Dánsko). V niektorých prípadoch bola na sérotypizáciu použitá samostatne multiplex PCR [9] alebo v kombinácii so sérologickými metódami. Všetky viabilné kmene resp. izolované nukleové kyseliny sú dlhodobo uschované v rámci zbierky kmeňov NRC (-80 °C, Microbank, Pro-Lab Diagnostics).

Biologické materiály boli určené na kvalitatívnu diagnostiku pomocou PCR resp. real-time PCR. V prípade potvrdenia prítomnosti DNA S. pneumoniae bola u daných materiálov následne vykonaná sérotypizácia pomocou multiplex PCR.

VÝSLEDKY

Epidemiologická analýza

Od roku 1997 po súčasnosť môžeme pozorovať nárast v incidencii prípadov IPO, a to najmä po roku 2011, kedy došlo k zriadeniu NRC resp. uplatneniu OU, z čoho vyplýva zlepšená hlásenosť (graf 1).

Graf 1.

Analýza incidencie v jednotlivých vekových kategóriách (graf 2) bola vzhľadom na vakcináciu rozdelená do viacerých časových období. Roky 1997–2005 sumarizujú epidemiologické dáta z obdobia pred zavedením vakcinácie konjugovanými vakcínami. V období rokov 2006–2008 bola na Slovensku dostupná vakcinácia pomocou PCV7, no nebola ešte zahrnutá do NIP. Roky 2009–2010 sumarizujú dáta od začiatku plošnej vakcinácie do vzniku NRC. Posledných 5 rokov (2011–2015) je analyzovaných samostatne, nakoľko v roku 2011 vzniklo NRC, a zároveň sa začalo s plošnou sérotypizáciou kmeňov izolovaných z IPO na Slovensku.

Vekovo špecifická incidencia invazívnych pneumokokových ochorení (IPO), 1997–2015. Zdroj: EPIS.
Graf 2. Vekovo špecifická incidencia invazívnych pneumokokových ochorení (IPO), 1997–2015. Zdroj: EPIS.

Najvyššia incidencia bola zaznamenaná vo vekových kategóriách 0-ročných detí a 1–4-ročných detí ako aj vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb. Incidencia u 0-ročných detí sa pohybovala za roky 1997–2015 v rozmedzí 3,44/100 000 až 10,64/100 000 obyvateľov a 0,44/100 000 až 3,5/100 000 v kategórii 1–4-ročných detí. V kategórii 65 a viac ročných sa incidencia pohybovala v rozmedzí 0,77/100 000 až 3,37/100 000 obyvateľov.

Počas rokov činnosti NRC 2011–2015 bola incidencia jednoznačne najvyššia vo vekovej kategórii 0-ročných detí (grafy 2 a 3), reálne sa však najviac prípadov vyskytlo v druhej rizikovej vekovej skupine, a to u osôb 65 a viac ročných (graf 3).

Vekovo špecifická incidencia a počet prípadov invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) na Slovensku v rokoch 2011–2015.
Graf 3. Vekovo špecifická incidencia a počet prípadov invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) na Slovensku v rokoch 2011–2015.

Mikrobiologická analýza

V období 2008–2010 bol v laboratóriách HPL stanovený sérotyp spolu u 51 kmeňov S. pneumoniae izolovaných z IPO. Väčšinu z nich tvorili kmene izolované z hemokultúry (54,9 %), likvoru (15,7 %) a  pleurálneho punkátu (13,7 %). Zvyšné izoláty (15,7 %) tvorili kmene izolované z iných materiálov (kombinácia likvor a hemokultúra, hemokultúra a pleurálny punktát, hnis z brucha, hnis z brucha v kombinácii s pleurálnym punktátom, kĺbny punktát a hnis z processus mastoideus).

Najčastejšie izolované sérotypy z IPO v období rokov 2008–2010 boli 3, 14 a 19A (graf 4). Ide o čiastočné dáta získané analýzou invazívnych kmeňov izolovaných v regionálnych laboratóriách siete súkromných laboratórií HPL, no vzhľadom na nedostupnosť akýchkoľvek iných komplexnejších dát z tohto časového obdobia aj tieto čiastočné výsledky dávajú obraz o situácii v distribúcii sérotypov spôsobujúcich IPO na Slovensku pred zriadením NRC v období rokov 2008–2010.

Najčastejšie izolované sérotypy <i>S. pneumoniae</i> u invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) na Slovensku – v sieti laboratórií HPL, spol. s.r.o., 2008–2010.
Graf 4. Najčastejšie izolované sérotypy <i>S. pneumoniae</i> u invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) na Slovensku – v sieti laboratórií HPL, spol. s.r.o., 2008–2010.

Za obdobie rokov 2011–2015 bolo do NRC doručených 317 materiálov. Väčšinu z nich predstavovali bakteriálne kmene izolované z hemokultúry (57,1 %), likvoru (23,6 %), iného biologického materiálu – obsah abscesu, hrudný výpotok, ster z dutiny brušnej, hnis z dutiny brušnej, abdominálny punktát, kĺbny punktát, ster z mozgových blán, pitevný materiál (14,2 %) a kombinovane z hemokultúry aj z likvoru (3,5 %), hemokultúry a iného biologického materiálu – ster z mozgových blán, obsah abscesu a hrudný výpotok/punktát (1,3 %), likvoru a iného biologického materiálu – endotracheálna kanyla (0,3 %).

Za posledných päť rokov bol sérotyp 3 najčastejšie izolovaným sérotypom spôsobujúcim IPO na Slovensku, spolu s ním aj sérotypy 19A a 7F. Naproti tomu sérotyp 14, ktorý bol druhým najčastejšie izolovaným sérotypom v období 2008–2010, sa vyskytoval v období 2011–2015 na Slovensku v omnoho nižšej miere. V rokoch 2011–2015 sérotypy 3 a 19A tvorili spolu 32,9 % zo všetkých IPO s identifikovaným sérotypom na Slovensku (40,5 % v roku 2011, 43,2 % v roku 2012, 26,8 % v roku 2013 a 29,9 % resp. 32,0 % v rokoch 2014 a 2015). Zatiaľ čo niektoré sérotypy sa v rokoch 2011 resp. 2012 nevyskytovali vôbec (7F, 15A, 22F), v ďalších rokoch došlo k nárastu ich výskytu (graf 5). Výskyt jednotlivých invazívnych sérotypov, bez ohľadu na vakcinačný status, v oboch sledovaných obdobiach, 2008–2010 a 2011–2015, v skupine 0–4-ročných detí sumarizuje tabuľka 1. Väčšina týchto ochorení by bola teoreticky preventabilná očkovaním.

Najčastejšie izolované sérotypy &lt;i&gt;S. pneumoniae&lt;/i&gt; u invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) na Slovensku, 2011–2015.
Graf 5. Najčastejšie izolované sérotypy <i>S. pneumoniae</i> u invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) na Slovensku, 2011–2015.

Tab. 1. Záchyt sérotypov spôsobujúcich IPO u 0–4-ročných detí v SR, 2008–2015, bez ohľadu na vakcinačný status.
Záchyt sérotypov spôsobujúcich IPO u 0–4-ročných detí v SR, 2008–2015, bez ohľadu na vakcinačný status.

Do tejto analýzy nebol zahrnutý vakcinačný status v jednotlivých prípadoch. V období 2008–2010 by bolo teoreticky pomocou PCV10 v rizikových kategóriách detí do 5 rokov a 65 a viac ročných pacientov preventabilných 66,7 % resp. 50 % IPO v danom súbore ochorení, ktoré sa vyskytli v oboch kategóriách. V prípade PCV13 by to bolo v oboch vekových kategóriách 83,3 % IPO. V druhom sledovanom období sa percentuálny rozdiel v teoretickom pokrytí sérotypov vakcínami ešte prehĺbil. Pomocou PCV10 by bolo teoreticky preventabilných 30,3 % resp. 27,3 % v rizikových kategóriách detí do 5 rokov a 65 a viac ročných pacientov. Pomocou PCV13 by v rovnakom období bolo teoreticky preventabilných 66,7 % IPO v kategórii detí do 5 rokov a 55,9 % v kategórii 65 a viac ročných pacientov.

Záchyt vakcinačných PCV7, PCV10 (iba sérotypy 1, 5, 7F), PCV13 (iba sérotypy 3, 6A, 19A), nevakcinačných a netypovateľných sérotypov spôsobujúcich IPO v SR v oboch rizikových vekových skupinách, za obdobie činnosti NRC, je znázornený na grafoch 6 a 7. Za sledované obdobie rokov 2011–2015 bol pozorovaný pokles PCV7 sérotypov. Naopak vzostupný trend bol pozorovaný vo výskyte sérotypov PCV13, čo je spôsobené tým, že najčastejšie izolovanými sérotypmi v tomto období boli sérotypy 3 a 19A [10].

Záchyt vakcinačných (PCV10, PCV13) a nevakcinačných sérotypov spôsobujúcich invazívne pneumokokove ochorení (IPO) v SR v skupine 0–4-ročných, 2011–2015.
Graf 6. Záchyt vakcinačných (PCV10, PCV13) a nevakcinačných sérotypov spôsobujúcich invazívne pneumokokove ochorení (IPO) v SR v skupine 0–4-ročných, 2011–2015.

Záchyt vakcinačných (PCV10, PCV13) a nevakcinačných sérotypov spôsobujúcich invazívne pneumokokove ochorení (IPO) v SR v skupine 65 a viac ročných, 2011–2015.
Graf 7. Záchyt vakcinačných (PCV10, PCV13) a nevakcinačných sérotypov spôsobujúcich invazívne pneumokokove ochorení (IPO) v SR v skupine 65 a viac ročných, 2011–2015.

DISKUSIA

Za posledné roky sa na Slovensku venuje veľká pozornosť pneumokokovým infekciám tak zo strany odbornej ako aj laickej verejnosti. Vďaka povinnej vakcinácii je to podobné aj v iných krajinách. Vakcíny chránia proti rizikovým sérotypom, ktoré sa vyznačujú invazívnym potenciálom a inými vlastnosťami ako napr. rezistenciou na antibiotické liečivá. Očkovacie látky majú priamy vplyv na zníženie výskytu invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) spôsobených vakcinačnými sérotypmi S. pneumoniae. Vďaka zavedeniu konjugovaných pneumokokových vakcín došlo k významnej redukcii IPO [11], ako je meningitída, sepsa a iné. Napríklad po zavedení vakcíny Prevenar 7 (PCV7) do plošného očkovania v USA sa počet pneumokokových meningitíd vyvolaných sérotypmi, ktoré boli obsiahnuté vo vakcíne, znížil o 100 % u očkovaných detí (priamy efekt) a zároveň bola pozorovaná 92% redukcia týchto ochorení aj u nevakcinovaných seniorov (nepriamy efekt očkovania) [12]. Očkovanie teda významne ovplyvňuje nielen očkovanú populáciu, ale plošná vakcinácia vykazuje aj nepriamy efekt v ostatnej populácii vytvorením tzv. kolektívnej ochrany (herd protection). Ovplyvnením miery nazofaryngového nosičstva, ktoré vo väčšine prípadov predchádza vzniku invazívneho ochorenia, sa znižuje možnosť prenosu na vnímavých či oslabených jednotlivcov v danej populácii [2, 6]. Pozitívny vplyv očkovania bol tiež zaznamenaný v rámci zníženia výskytu penicilín-rezistentných kmeňov pneumokokov spôsobujúcich IPO [13].

Slovensko je, čo sa vakcinácie týka, špecifickým prípadom, kedy boli do Národného imunizačného programu implementované obe dostupné konjugované vakcíny, PCV10 a rovnako aj PCV13. V susednej Českej republike sú taktiež dostupné obe vakcíny, avšak bez toho, aby boli zaradené do povinnej vakcinácie. Podľa posledných údajov aktuálnych k 31. 8. 2015 je preočkovanosť detskej populácie (vyhodnocovaný ročník narodenia 2013) proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam na Slovensku 95,7 %, čo predstavuje pokles zaočkovanosti o 1,2 % oproti predošlému roku 2012. Z celkového počtu detí (54 671) z daného ročníka narodenia bolo zaočkovaných 52 309 detí (95,7 %), pričom konjugovanou vakcínou PCV10 bolo zaočkovaných 72,0 % a PCV13 28,0 % očkovaných detí [14, 15].

Zriadenie NRC a vydanie OU výrazne prispeli k zlepšeniu hlásenia jednotlivých prípadov IPO ako aj diagnostiky zo strany všetkých zložiek podieľajúcich sa na surveillance IPO. NRC taktiež prispelo k zlepšeniu surveillance rozšírením základnej diagnostiky (dôkaz nukleovej kyseliny S. pneumoniae vo vzorke pomocou PCR a real-time PCR) a nadstavbovej diagnostiky (multiplex PCR) priamo z biologického materiálu u vzoriek, ktoré boli kultivačne negatívne, resp. umožnením sérotypizácie u neviabilných bakteriálnych kmeňov. To všetko sa odrazilo aj na relatívne narastajúcom trende výskytu IPO na Slovensku, ktorý je evidovaný za obdobie povinného hlásenia IPO (1997–2015) s  nárastom práve od roku 2011 (zriadenie NRC, vydanie OU).

Sérotypizácia kmeňov S. pneumoniae, izolovaných z IPO sa na Slovensku vyvíjala postupne. Z obdobia pred zriadením NRC sú k dispozícii dve limitované štúdie, podľa ktorých v tomto období boli, z limitovaného počtu vyšetrení, z IPO najčastejšie izolované sérotypy 14, 19A, 6A, 6B a 19F [16, 17]. Tieto štúdie prebiehali v rokoch 1996–1999 resp. 2001–2003. V rokoch 2008–2010, kedy bola sérotypizácia vykonávaná v sieti laboratórií HPL, spol. s.r.o., boli dominantnými sérotypy 3, 14 a 19A. Od zriadenia NRC sa vykonáva sérotypizácia na Slovensku plošne a zasielanie kmeňov izolovaných z IPO do NRC na sérotypizáciu je povinné v zmysle platného Odborného usmernenia. V rokoch 2011–2015 boli najčastejšie izolovanými sérotypmi z IPO sérotypy 3 a 19A, pričom tvorili 37,5 % IPO s identifikovaným sérotypom v skupine 0–4 roky a 41,0 % IPO s identifikovaným sérotypom v skupine nad 65 rokov.

V rámci krajín EU a EEA boli najčastejšie izolovanými sérotypmi z IPO v období rokov 2010–2012 sérotypy 3, 7F a 19A [5]. Pre porovnanie v Českej republike boli v rokoch 2007–2013 dominantnými sérotypy 1, 3, 7F a 14, pričom v roku 2013 došlo k výraznému nárastu počtu ochorení spôsobených sérotypom 19A. Tento trend pokračoval aj v roku 2014, kedy najčastejšie izolovanými sérotypmi z IPO boli sérotypy 3, 22F a 19A [18, 19].

Sérotypy 3 a 19A boli najčastejšími pôvodcami IPO na Slovensku, pričom liečba je často komplikovaná vysokou rezistenciou sérotypu 19A na makrolidové a penicilínové antibiotiká. Podľa posledného reportu ECDC z roku 2015 sumarizujúceho dáta z 27 krajín EU resp. EEA sérotyp 19A nasledovaný sérotypom 14 patria medzi najrezistentnejšie na jednotlivé skupiny antibiotík [5].

Niektoré zo sérotypov S. pneumoniae sú častejšie asociované s úmrtím pacienta v súvislosti s danou invazívnou infekciou ako iné. Najvyššia smrtnosť sa udáva u sérotypov 9N, 11A a 19F, no sú to práve sérotypy 3, 19A a 2 2 F, ktoré boli zodpovedné za celkovo najviac úmrtí v roku 2012 v krajinách EU/EAA [5].

Priemerná incidencia IPO v krajinách EU a EEA je podľa posledných dát za rok 2012 na úrovni viac než 5,2/100 000 [5]. V susednej Českej republike sa incidencia IPO v rokoch 2008–2014 pohybovala v rozmedzí 2,9/100 000 až 4,0/100 000 [18, 19]. Aj pri významnom zlepšení v hlásenosti je incidencia IPO na Slovensku ešte stále ovplyvnená významnou podhlásenosťou, prípadne poddiagnostikovanosťou.

Napriek tomu je však na Slovensku jasný trend v dominancii sérotypov 19A a 3 v etiológii IPO za sledované obdobie rokov 2008–2010 a 2011–2015.

Za ostatných 5 rokov je situácia výskytu IPO u detí do 5 rokov relatívne stabilná. Konkrétne počty prípadov ochorení sú však v tejto vekovej kategórii tak nízke (5–11 prípadov v jednotlivých rokoch), že jednoznačná štatistická interpretácia výsledkov nie je možná. Naproti tomu v druhej rizikovej kategórii, ľudí nad 65 rokov, ako aj v ostatných vekových kategóriách došlo k nárastu počtu zachytených IPO [10]. Hoci najvyšší počet ochorení bol zaznamenaný v kategórii 65 a viac ročných, k nárastu počtu ochorení dochádza už od 45. roku života.

ZÁVERY

Preočkovanosť detskej populácie (ročník narodenia 2013) proti IPO je na Slovensku 95,7 %, pričom vakcínou PCV10 bolo zaočkovaných 72,0 % očkovaných detí a vakcínou PCV13 28,0 % očkovaných detí [14, 15].

Od zriadenia NRC sú jednoznačne najčastejšie izolovanými sérotypmi z IPO sérotypy 3 a 19A.

Priemerná incidencia IPO na Slovensku za obdobie rokov 2011–2015 predstavuje 1,25/100 000 obyvateľov a pravdepodobne je stále ovplyvnená podhlásenosťou. Napriek pretrvávajúcej podhlásenosti a poddiagnostikovanosti jednotlivých prípadov IPO na národnej úrovni dosiahla Slovenská republika za posledné roky výrazný pokrok v oblasti základnej ako aj nadstavbovej diagnostiky IPO. Napriek tomu pri porovnaní epidemiologickej a laboratórnej časti surveillance IPO sú zaznamenávané ešte stále relatívne vysoké úniky prípadov v evidencii jednotlivých IPO tak pri nahlasovaní prípadov do systému EPIS ako aj pri zasielaní kmeňov do NRC. Zjednotenie a prepojenie systémov hlásenia prípadov IPO a zasielania materiálov predstavuje jednu z priorít NRC pre najbližšie obdobie. Zosúladenie oboch častí surveillance predstavuje možnosť priblížiť sa k reálnejším číslam vo výskyte IPO a v neposlednom rade prispeje ku zlepšeniu surveillance IPO na Slovensku.

Nakoľko plošná vakcinácia proti pneumokokom môže viesť k výmene kolujúcich sérotypov („serotype replacement“) a vzhľadom na fakt, že vakcinácia na Slovensku nie je jednotná (dostupnosť dvoch vakcín s rôznou valenciou v rámci NIP), je priebežné a nepretržité sledovanie kauzálnych sérotypov spôsobujúcich IPO aj naďalej nevyhnutnosťou.

Došlo: 9. 5. 2016

Přijato: 21. 7. 2016

RNDr. Edita Bottková

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Cesta k nemocnici 1

975 56 Banská Bystrica

Slovenská republika

e-mail: edita.bottkova@vzbb.sk


Zdroje

1. World Health Organisation: Global immunization data. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/Global_Immunization_Data.pdf. Accessed July 21, 2015.

2. O‘Brien KL, Wolfson LJ, Watt JP, et al. Burden of disease caused by Streptococcus pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates. Lancet 2009; 374 (9693): 893–902. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61204-6.

3. World Health Organisation. Pneumococcal conjugate vaccine for childhood immunization – WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2007; 82 (12): 93–104.

4. Petroušová L, Rožnovský L. Pneumokokové infekce u dospělých a jejich prevence. Med praxi 2013; 10 (3): 104–107.

5. European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe. Stockholm: ECDC, 2015.

6. Dagan R, Juergens C, Trammel J, et al. Efficacy of 13 valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) versus that of 7-valent PCV (PCV7) against nasopharyngeal colonization of antibiotic-nonsusceptible Streptococcus pneumoniae. J Infect Dis 2015; 211 (7): 1144–1153. doi: 10.1093/infdis/jiu576.

7. Domingues CM, Verani JR, Montenegro Renoiner EI, et al. Brazilian Pneumococcal Conjugate Vaccine Effectiveness Study Group: Effectiveness of ten-valent pneumococcal conjugate vaccine against invasive pneumococcal disease in Brazil: a matched case-control study. Lancet Respir Med 2014; 2 (6): 464–471. doi: 10.1016/S2213-2600(14)70060-8.

8. Jokinen J, Rinta-Kokko H, Siira L, et al. Impact of ten–valent pneumococcal conjugate vaccination on invasive pneumococcal disease in Finnishchildren-a population-based study. PLoS One 2015; 10 (3): e0120290. doi: 10.1371/journal.pone.0120290.

9. Bottková E. Zavedenie sérotypizácie Streptococcus pneumoniae pomocou multiplexnej PCR. Rigorózna práca. Bratislava: PRIF UK, 2013: 1–104.

10. Králinský K, Maďarová L, Bottková E, et al. Surveillance invazívnych pneumokokových ochorení na Slovensku v rokoch 2011–2015 s fókusom na detskú populáciu. Pediatria (Bratisl.) 2016; 11 (2): 103–105.

11. Deceuninck G, De Serres G, Boulianne N, et al. Effectiveness of three pneumococcal conjugate vaccines to prevent invasive pneumococcal disease in Quebec, Canada. Vaccine 2015, 33 (23): 2684–2689.

12. Pilishvili T, Lexau C, Farley M, et al. Sustained reductions in invasive pneumococcal disease in the era of conjugate vaccine. J Infect Dis 2010; 201 (1): 32–41.

13. Žemličková H. Streptococcus pneumoniae – vliv pneumokokových konjugovaných vakcín na výskyt antibiotické rezistence. Pediatr. praxi 2012; 13 (6): 424–426.

14. http://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Vyhodnotenie_administrativnej_kontroly_ockovania_v_SR_k_31082015_komentar.pdf.

15. http://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Vyhodnotenie_administrativnej_kontroly_ockovania_v_SR_k_31082015_tabulky.pdf.

16. Šimurka P, Dluholucký S, Trupl J, et al. Invazívne pneumokokové infekcie u detí do 5 rokov na Slovensku. Detský lekár 2005; 2: 19–23.

17. Trupl J, Hupková H, Bálint O, et al. Mikrobiologická a klinická analýza invazívnych pneumokokových infekcií v Slovenskej republike, 1996–1999. Klin mikrobiol inf lék 2000; 6 (8): 251–256.

18. Kozáková J, Šebestová H, Křížová P. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2013. Informace z NRL a odborných pracovišť SZÚ. Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie. Praha: SZÚ 2014; 23: 89–97.

19. Kozáková J, Šebestová H, Křížová P. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2014. Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie. Praha: SZÚ 2015; 24: 96–101.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 7-8

2016 Číslo 7-8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se