Tuberkulóza ako jedna z ťažiskových problematík slovenského predsedníctva Rady EÚ


Tuberculosis as one of the focal issues of Slovak presidency in the EU Council

Tuberculosis is as old as mankind itself. The first reports of tuberculosis comes from the time when people began to create more social units. The findings of skeletons from the Neolithic confirm the existence of forms of bone tuberculosis. Already Avicenna noted that the disease is contagious and affects the development of the external environment.

Tuberculosis is a treatable disease, but if we do not think about the disease so it is hardly to notice it, the patients are coming late with severely affected lungs or other organs, they may also die. The disease is similar to the flu droplet infection. It is treatable, although a growing number of so-called multi-resistant forms, which are very troublesome. The current people's awareness of tuberculosis is very low, therefore, it must be constantly on call between professional and public because it can affect anyone and at any time.

Key words:
tuberculosis, situation the world, situation in Slovakia, strategy of the fight against tuberculosis


Autoři: I. Solovič 1,2,3;  J. Švecová 1,3;  R. Rams 4
Působiště autorů: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, riaditeľ Ing. J. Poráč, MPH 1;  Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok, dekanka prof. MUDr. A. Lesňáková, PhD. 2;  NCZI, Bratislava, riaditeľ Ing. P. Blaškovitš 3;  Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, prednostka prof. MUDr. H. Hudečková, PhD. 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (7-8): 336-339.
Kategorie: Aktuální téma - TBC

Souhrn

Tuberkulóza je stará ako ľudstvo samo. Prvé správy o tuberkulóze pochádzajú z čias, keď ľudia začali vytvárať väčšie sociálne celky. Nálezy kostier z mladšej doby kamennej potvrdzujú existenciu kostnej formy tuberkulózy. Už Avicenna konštatoval, že choroba je prenosná a na jej rozvoj vplýva externé prostredie.

Tuberkulóza je liečiteľné ochorenie, ale ak sa na chorobu nemyslí a pacienti prídu neskoro s ťažkými postihnutiami pľúc alebo iných orgánov, môžu aj zomrieť. Choroba patrí podobne ako chrípka medzi kvapôčkové nákazy. Je liečiteľná, aj keď narastá počet tzv. multirezistentných foriem, ktoré sú veľmi problematické. Súčasné povedomie ľudí o tuberkulóze je veľmi nízke, preto o nej treba stále hovoriť medzi odbornou aj laickou verejnosťou, pretože môže zasiahnuť kohokoľvek a kedykoľvek.

Kľúčové slová:
tuberkulóza, situácia vo svete, situácia na Slovensku, stratégie boja s tuberkulózou

ÚVOD

Nemecký lekár Robert Koch objavil v roku 1882 pod mikroskopom bacily tuberkulózy, ale suchotiny, ako sa jej tiež hovorilo, sprevádzajú ľudstvo oddávna...

Možno povedať, že je stará ako ľudstvo, veď prvé správy o tuberkulóze pochádzajú z čias, keď ľudia začali vytvárať väčšie sociálne celky. Už nálezy kostier z mladšej doby kamennej potvrdzujú existenciu kostnej formy tuberkulózy. Hippokrates podrobne opísal príznaky pľúcnej tuberkulózy, Avicenna konštatoval, že choroba je prenosná a na jej rozvoj vplýva okolie. Tuberkulóza je infekčné ochorenie a infekcia je najčastejšie spúšťaná inhaláciou infikovanej kvapôčky veľkosti 1–5 μm, ktorá obsahuje Mycobacterium tuberculosis, ktoré sú expektorované pacientmi s aktívnou pľúcnou tuberkulózou, typicky, keď pacient kašle. Hlavným cieľovým orgánom sú pľúca, ale mykobaktérie môžu vyvolať chorobný proces aj v mimopľúcnych štruktúrach.

Najčastejším prameňom nákazy je chorý človek, menej často zvieratá alebo kadavery. Mykobaktériami je infikovaná približne jedna tretina svetovej populácie. Najčastejšou vstupnou bránou je dýchací trakt, o čom svedčí aj vysoký podiel pľúcnej TBC, ktorá tvorí až 80–90 % všetkých foriem tuberkulózy. Mykobaktérie sa šíria vzdušnou cestou a do organizmu vstupujú dýchacími cestami inhaláciou drobných kvapôčok, ktoré vznikajú pri kašli, kýchaní alebo spievaní a pretrvávajú v ovzduší niekoľko hodín. Zriedkavejší je digestívny prenos alebo prenos kontaktom.

V krajinách s vysokou incidenciou tuberkulózy sa aktívny prenos najčastejšie deje v domácnosti a na preplnených miestach, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí. Riziko vzniku infekcie je závislé na niekoľkých faktoroch: infekčnosť zdroja, tesnosť kontaktu, množstvo inhalovaných baktérií, stav imunitného systému hostiteľa [1, 2].

Molekulárne epidemiologické štúdie ukázali značné odlišnosti v šírení infekcie a manifestácii ochorenia v krajinách s nízkou incidenciou a v krajinách s vysokou incidenciou tuberkulózy. V niekoľkých afrických a ázijských krajinách je veľká väčšina mykobakteriálnej infekcie spôsobená M. tuberculosis, incidencia je najvyššia u mladých dospelých, u ktorých je spôsobená recentnými epizódami infekcie a reinfekcie [3, 4]. Na druhej strane v protiklade s týmto, v krajinách s nízkou incidenciou tuberkulózy, je aktívna infekcia najčastejšie u starších dospelých, seniorov, alebo u imigrantov prichádzajúcich z krajín s vysokou incidenciou. V krajinách s vysokou incidenciou viac ako 85 % prípadov aktívnej tuberkulózy je pľúcna forma, v krajinách s nízkou incidenciou je viac mimopľúcnej tuberkulózy, obzvlášť u pacientov s koinfekciou HIV a imigrantov pochádzajúcich z endemických krajín [5].

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

V roku 2014 bolo vo svete takmer 9,6 miliónov prípadov tuberkulózy – 1 milión detí, 3,2 miliónov žien a 5,4 miliónov mužov. Tuberkulóza (TBC) si vyžiadala približne 1,5 milióna úmrtí v tomto roku – išlo o 140 000 detí, 480 000 žien a 980 000 mužov. Napriek dramatickému poklesu v celkovom výskyte tuberkulózy v posledných 100 rokoch v Európe, je TBC ochorením historického záujmu a európsky región definovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) zaznamenal priemerne 2,7% ročný nárast prípadov v rokoch 2004–2009. Od roku 2010 sa tento trend zastavil.

V krajinách Európskej únie, Islandu a Nórska bolo v roku 2014 hlásených 58 008 prípadov tuberkulózy. Z celkového počtu 480 000 pacientov infikovaných multirezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérii vo svete až 73 000 bolo identifikovaných v rámci Európskeho regiónu. Celková miera notifikácie predstavovala 12,8/100 000, čo však odráža veľké rozdiely v rámci regiónu. Od 2,5/100 000 na Islande po 79,7/100 000 v Rumunsku. Navyše, značné rozdiely sa vyskytujú aj v rámci jednotlivých krajín. Vyššiu incidenciu hlásia veľké mestá ako je Londýn (Veľká Británia), v ktorom bolo 38 % prípadov z celkového počtu TBC prípadov vo Veľkej Británii. Až 26,8 % prípadov v Európskom regióne bolo hlásených u osôb cudzieho pôvodu, teda nenarodených v krajine, kde bola tuberkulóza zistená a liečená [6, 7].

ZÁKLADNÉ FAKTY O TUBERKULÓZE VO SVETE

I. V roku 2014 ochorelo 9,6 miliónov ľudí na tuberkulózu. Tuberkulóza je však liečiteľné ochorenie.
II. 1,5 milióna ľudí zomrelo na TBC. TBC je jedným z najzávažnejších zabijakov, v súčasnosti až 95 % úmrtí sa vyskytuje v rozvojových krajinách a TBC patrí medzi prvých päť príčin úmrtí u žien vo veku do 44 rokov.
III. Viac ako 140 000 detí zomrelo v roku 2014 na TBC. Tuberkulóza u detí býva často prehliadaná, na toto ochorenie sa nemyslí. Vo svete je však 10 miliónov detí, ktorým rodičia zomreli na tuberkulózu.

IV. TBC je hlavným zabijakom HIV infikovaných osôb. Až ¼ úmrtí HIV infikovaných osôb je zapríčinená tuberkulózou.
V. Oproti roku 1990 je celosvetovo pokles vo výskyte úmrtí na tuberkulózu 0 45 %. Napríklad, Brazília a Čína zaznamenávajú stabilný pokles za posledných 20 rokov. Dokonca v Číne je tento pokles o 80 %.
VI. Až 80 % hlásených prípadov v roku 2014 bolo v 22 krajinách sveta. TBC sa vyskytuje celosvetovo, ale 60 % výskytu je v oblasti juhovýchodnej Ázie a v oblasti západného Pacifiku. Najvyšší výskyt je v oblasti strednej Afriky. Žiadna krajina nedokázala eliminovať toto ochorenie v súčasnosti.
VII. Multirezistentná tuberkulóza (MDR-TB) neodpovedá na liečbu a je veľmi ťažko liečiteľná. MDR-TB sa vyskytuje na každom kontinente a v každej krajine, závisí to od stupňa kontroly a adekvátnej liečby v danom regióne, krajine [7].

VÍZIA NOVEJ STRATÉGIE WHO PO ROKU 2015:

Svet bez tuberkulózy. Cieľom je eliminácia úmrtí na tuberkulózu a eliminácia tuberkulózy ako verejno-zdravotníckeho problému.

Ciele pre rok 2025:

  1. Zníženie úmrtí na tuberkulózu o 50 % v porovnaní s rokom 2015.
  2. Zníženie prevalencie tuberkulózy o 50 % v porovnaní s rokom 2015.
  3. Umožnenie prístupu k novej liečbe pre cieľovú skupinu pacientov s MDR-TB [8].

AKTUÁLNA SITUÁCIA V TUBERKULÓZE NA SLOVENSKU

V dnešnej dobe je situácia na Slovensku stabilizovaná. V roku 2014 bolo do Národného registra TBC nahlásených 336 prípadov tuberkulózy, čo je 6,2/100 000 obyvateľov a v roku 2015 to bolo 317 prípadov, čo je 5,85/100 000 obyvateľov.

V roku 2015 išlo o pľúcne formy v 264 prípadoch, mimopľúcne formy v 53 prípadoch, bakteriologicky overených bolo 163 prípadov (51,45 %), celkovo overených 203 prípadov (64,04 %). V 11 prípadoch išlo o cudzincov. V 286 prípadoch o novozistené prípady a v 31 prípadoch išlo o recidívy ochorenia. V detskej populácii do 14 rokov sa tuberkulóza vyskytla v 67 prípadoch. Oproti roku 2014 zaznamenávame nárast o 21 prípadov. V roku 2015 zomrelo 5 pacientov na tuberkulózu (graf 1, tab. 1).

Notifikácia TBC na Slovensku v rokoch 1960–2015.
Graf 1. Notifikácia TBC na Slovensku v rokoch 1960–2015.

Tab. 1. Výskyt TBC u detí v rokoch 2006–2015.
Výskyt TBC u detí v rokoch 2006–2015.

Z 317 prípadov bolo pre ťažkosti zistených 221 prípadov, pri kontrole evidovaných 4 prípady, v rámci vyšetrenia kontaktov 54 prípadov a pri preventívnej prehliadke 10 prípadov . V roku 2015 nebol zahlásený ani jeden prípad koinfekcie TBC a HIV infekcie.

Podľa geografického rozloženia v Slovenskej republike najhoršími oblasťami s najvyšším výskytom tohto ochorenia je oblasť východného Slovenska (Košický kraj – 11,44/100 000 obyvateľov a Prešovský kraj 10,98/100 000 obyvateľov). Najnižší  výskyt zaznamenávame v Nitrianskom kraji – 1,90/100 000 obyvateľov (obr. 1).

Výskyt tuberkulózy na Slovensku a v okolitých krajinách podľa geografického rozčlenenia v r. 2015 (Zdroj: NRT).
Obr. 1. Výskyt tuberkulózy na Slovensku a v okolitých krajinách podľa geografického rozčlenenia v r. 2015 (Zdroj: NRT).

Rómovia celkovo tvoria až 37,22 % (118) z celkového počtu prípadov.

V roku 2015 sme mali na Slovensku celkovo 7 pacientov infikovaných multirezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérií. Analýza výsledkov liečby za rok 2014 nám dokumentuje, že liečba, ktorú dostávajú naši pacienti, je plne indikovaná a správna, nakoľko máme až 86% úspešnosť liečby u novozistených mikroskopicky pozitívnych prípadov [9].

CIELE, KTORÉ CHCEME DOSIAHNUŤ OD 1. 7. 2016 V RÁMCI PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKA V RADE EÚ

  1. Venovať sa aj problematike TBC a poukázať na naše silné stránky – práca s rizikovými skupinami.
  2. Pre SR je potrebné zachovať doterajší systém kontroly a liečby TBC, nakoľko slúžime pre ECDC a WHO ako modelová krajina v strednej Európe, ktorá má vhodný systém monitoringu a dispenzarizácie.
  3. Health experts call for improved TB care for refugees – problematika, ktorá bola diskutovaná v odborných spoločnostiach a v súčasnosti je pripravené stanovisko pre poslancov Európskeho parlamentu – v rámci slovenského predsedníctva je predpoklad, že tento dokument môže vyvolať diskusiu na úrovni ministrov zdravotníctva, keďže problematika bola na odbornej úrovni prediskutovaná a schválená počas 7. konferencie Európskeho regiónu Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám v dňoch 22.–24. 6. 2016 v Bratislave.

Na web stránkach ECDC je Slovensko dávané ako modelová krajina: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/Pages/Interventions-examples.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/world-tb-day/Pages/World-TB-Day-2016.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/tb-interventions-vulnerable-populations-policy-briefing.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/TB-guidance-interventions-vulnerable-groups.pdf

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

konzultant WHO pre TBC

primár I. oddelenia pneumoftizeológie

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

059 84 Vyšné Hágy

Slovenská republika

e-mail: solovic@hagy.sk


Zdroje

1. Frieden TR, Sterling TR, Munsiff SS, et al. Tuberculosis. Lancet 2003; 362: 887–899.

2. Bellamy R. Genetic susceptibility to tuberculosis. Clin Chest Med 2005; 26: 233–246.

3. Dye C. Global epidemiology of tuberculosis. Lancet 2006; 367: 938–940.

4. Mathema B, Kurepina N, Fallows D, Kreisworth BN. Lessons from molecular epidemiology and comparative genomics. Semin Resp Crit Care Med 2008; 29: 467–480.

5. Golden MP, Vikram HR. Extrapulmonary tuberculosis: an overview. Am Fam Phys 2005; 72: 1761–1768.

6. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/tuberculosis-surveillance-monitoring-Europe-2015.pdf.

7. http://www.who.int/features/factfiles/tuberculosis/en/.

8. http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/.

9. www.hagy.sk/nrt.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 7-8

2016 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×