Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. – 80-ročný


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (7-8): 373-374.
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., profesor dětského lékařství z Dětské kliniky Jesseniovy lékařské fakulty UK a UNM v Martině, se dožil významného životního jubilea. Jubilant byl dlouholetým a obětavým členem redakční rady Čes.-slov. pediatrie, na jejíž práci se významně podílel.

Redakční rada se připojuje přáním všeho nejlepšího do dalších let.


Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., je martinským rodákom. Vyrastal od detstva na pôde nemocnice, kde bol jeho otec správcom. Po maturite na gymnáziu v Martine študoval na Lekárskej fakulte UJPŠ v Košiciach, kde v r. 1960 aj promoval. Po ukončení štúdia pracoval najprv dva roky na Infekčnom oddelení Oblastnej nemocnice v Martine. Po dvoch rokoch prichádza na detské oddelenie. Prof. Galanda, prvý prednosta Detskej kliniky v Martine, pri jednej príležitosti povedal: „...celú pediatriu treba vedieť výborne, ale niečo najlepšie...“. Profesor Buchanec si túto zásadu svojho učiteľa a neskôr i priateľa plne osvojil a naplnil. Najprv sa venoval všeobecnej pediatrii a absolvoval dve atestácie (v r. 1964 a r. 1968). V týchto rokoch vkročil aj na akademickú pôdu novozriadenej Lekárskej fakulty UK v Martine a veľmi intenzívne sa venuje špecializovanej oblasti pediatrie – pediatrickej nefrológii. Problematike zasvätil veľkú časť svojho profesionálneho života. Rýchly akademický postup zavŕšil v priebehu 10 rokov, v r. 1973 obhájil hodnosť kandidáta vied, v r. 1976 sa stal docentom a v r. 1983 profesorom pediatrie. Doktorom vied sa stal po obhajobe knižnej publikácie „Rádioizotopové vyšetrenie obličiek a močových ciest u detí“.

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa s veľkou intenzitou a nadšením venuje rádionuklidovým vyšetrovacím metódam uropoetického systému, čoho výsledkom boli dve vedecké monografie. V osemdesiatych rokoch sa spolu s prof. Galandom zaoberajú klinickou farmakológiou salicylanov u detí so zameraním na ich vedľajšie účinky. Výsledkom výskumu sú opäť dve vedecké monografie. Práve spolupráca s prof. Galandom a kolegami z farmakológie zásadným spôsobom zmenila stratégiu liečby febrilných stavov dojčiat v pediatrickej obci celého bývalého Československa. Dlhodobá a plodná spolupráca s významným klinickým fyziológom – prof. Javorkom v oblasti reaktivity našla svoju odozvu opäť vo viacerých monografiách.

Veľkým darom a šťastím prof. Buchanca bola schopnosť nájsť si kvalitných a nadšených spolupracovníkov na vlastnom, ale aj na iných klinických a predklinických pracoviskách. Vždy sa mohol spoľahnúť na prof. Galandu, svojho učiteľa a priateľa. Na začiatku jeho vedeckej kariéry to bola spolupráca s prof. Péčom na Urologickej a prof. Holanom na Klinike nukleárnej medicíny. Neskôr nadviazal úzku odbornú spoluprácu s mladšou generáciou odborníkov – s prof. Javorkom v odbore fyziológie a s prof. Višňovským v odbore farmakológie. Veľkú organizátorskú zručnosť preukázal prof. Buchanec pri vydaní rozsiahlej publikácie „Repetitórium pediatra“, kde bol prvým autorom a zostavovateľom. Podarilo sa mu osloviť 93 významných pediatrov z Čiech a Slovenska ako i najvýznamnejších odborníkov z príbuzných medicínskych oblastí.

O veľkej vedeckej aktivite jubilanta svedčí veľké množstvo vedeckých a odborných prác v časopisoch a monografiách: je autorom alebo spoluautorom v 13 monografiách a učebniciach, v 300 vedeckých a odborných prácach. Práce zaznamenali stovky domácich i zahraničných ohlasov.

Prof. Buchanec absolvoval viaceré študijné pobyty v Halle, Rostocku, Berlíne a Bazileji. Bol členom viacerých odborných spoločností a ich výborov, redakčných rád odborných časopisov. Pracoval niekoľko funkčných období ako predseda Spolku lekárov v Martine, člen výboru SPS, bol predsedom Hlavnej problémovej komisie pre pediatriu pri ministerstve zdravotníctva SR, ako hlavný odborník pre pediatriu SR a dlhoročný člen redakčnej rady Čes.-slov. pediatrie. Je aj nositeľom mnohých cien a vyznamenaní, často tých najvyšších. Príkladom je „Grand prix“ SLS za zásluhy v odbore pediatria.

Takmer dvadsať rokov, od r. 1983 do 2001, bol prednostom Detskej kliniky a vedúcim Katedry pediatrie na Jesseniovej Lekárskej fakulte v Martine. Počas tohto obdobia venoval množstvo práce pre rozvoj kliniky. Predmet Pediatria aj jeho zásluhou patrí medzi odbory, ktoré končia záverečnou štátnou skúškou. Vychoval dvoch profesorov, dvoch docentov a mnohých kandidátov lekárskych vied. Je zaujímavé, že ako syn správcu Štátnej oblastnej nemocnice sa narodil v budove, ktorá stojí v tesnom susedstve terajšej druhej budovy Kliniky detí a dorastu v Martine. Bola postavená predovšetkým jeho zásluhou. Vybudoval v nej jednotku intenzívnej starostlivosti a položil základy samostatnej Neonatologickej kliniky a Kliniky detskej anestézie a intenzívnej medicíny. Je otcom myšlienky zapojiť dve veľké inštitúcie na Slovensku – Národný endokrinologický ústav v Ľubochni a Šrobárov ústav v Dolnom Smokovci – štandardným spôsobom do výučby študentov.

Ako lekár sa prof. Buchanec od začiatku svojej činnosti venuje práci s deťmi. Nástupom k docentovi a neskôr k profesorovi Galandovi pracoval v odbore, ktorý ho zaujal a ktorému zostal verný po celý život. Postupne prešiel všetkými stupňami. Pracoval na ambulancii, v dojčenskom ústave, ako lekár, asistent, docent, profesor i prednosta kliniky. Počas vedenia kliniky dodržal Galandov princíp otvorených dverí, ale hlavne citlivý a ľudský vzťah lekárov a sestier k detským pacientom ako aj k ich rodičom. Ešte aj dnes sa spolupodieľa na vedení Univerzity tretieho veku na JLF UK v Martine.

Nakoniec nemožno nespomenúť niektoré charakterové črty profesora Buchanca. Je skromný a veľmi pracovitý. Húževnato pracoval na projektoch a cieľoch, ktoré si vytýčil. Stanovené ciele, aj keď boli často náročné, zvyčajne dosiahol. Vždy zostal skromným človekom s jednoducho ľudským prístupom ku každému. Skromnosť i priamosť v postojoch a tolerancia sú jemu vlastné charakterové črty. Veľká láska k prírode a záhrade dominovali v jeho záľubách. Neraz pri rozhovore som vycítil jeho výnimočný vzťah k rodine a priateľom.

Vážený pán profesor, milý priateľ, za celú slovenskú pediatrickú obec Ti chceme vyjadriť úprimnú vďaku za všetko, čo si vykonal v prospech detí a slovenského a českého detského lekárstva vôbec. Do ďalších rokov Ti chcem popriať hlavne dobré zdravie a mnoho radostí z Tvojej širokej rodiny, ale i pri kontaktoch s priateľmi.

Prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.
a Tvoji kolegovia z Detskej kliniky JLF UK a UN v Martine


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 7-8

2016 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.