Vliv léčby antracykliny na funkci myokardu levé komoryu 155 pacientů léčených v dětství pro maligní onemocnění:echokardiografická studie


Effect of Anthracycline Treatment on the Function of the Left Ventricular Heart Muscle in 155Patients Treated during Childhood on Account of Malignant Disease: Echocardiographic Study

Introduction:
The objective of the submitted work is to assess by means of echocardiographic examination inpatients in long-term remission after treatment of a malignity during childhood the incidence of altered leftventricular function and express an opinion on the presence of „late cardiotoxicity“.Patients and methods: The authors examined 155 patients who suffered during childhood or adolescence froma malignant disease and were treated by chemotherapy containing anthracyclines. The group comprised 90 boysand 65 girls aged 15 ± 4.9 years (5 - 29, median 15 years). The age at the time of establishment of the diagnosis andbeginning of treatment was 8.6 ± 4.9 years (1 - 18, median 8 years). The mean follow up period of the patients was7.3 ± 4 years (1 - 21, median 6.3 years). All patients achieved remission of the disease. The patients were givena cumulative dose of doxorubicin and possibly also daunorubicin (KD) 250 ± 131 mg/m2 (50 - 1200, median240 mg/m2). The patients were examined by echocardiography at rest. The values of the ejection fraction (EF)< 55% and fractional shortening (FS) < 30% were considered pathological. The control group was formed by40 healthy controls.Results: In 12 patients (8%) pathological FS values were recorded. Only in one patient (0.64%) cardiac failuredeveloped based on cardiomyopathy. In all patients after chemotherapy, regardless of the FS and EF values,significantly worse values of the endsystolic wall stress, mVcfc, Tei’s index and isovolumic relaxation period wererecorded as compared with the control group. A correlation was found between the administered cumulative dose of anthracycline and indicators of LV systolic function. No relationship was found with time indicators (age at timeof diagnosis, follow up period).Conclusion: The authors diagnosed during a 6-year period after terminated oncological treatment in childhoodin 11 patients subclinical cardiotoxicity (7%), in one patient cardiomyopathy withmanifestations of cardiac failure.Other indicators of subclinical damage, regardless of EF and FS values, include elevation of the afterload(endsystolic stress), impaired relaxation and elevated values of Tei’s index. The submitted findings justify thefurther follow up of patients and evaluation of the pertinent subclinical abnormalities after a longer time interval.

Key words:
late cardiotoxicity, anthracycline, echocardiography, child tumours


Autoři: L. Elbl 1;  H. Hrstková 2;  V. Chaloupka 1;  J. Novotný 3
Působiště autorů: Oddělení funkčního vyšetřování Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice1 přednosta doc. MUDr. V. Chaloupka, CSc. I. dětská interní klinika Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Dětská nemocnice2 přednostka doc. MUDr. H. Hrstková, CSc. Fakulta sportovníc
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (3): 121-128.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Předložená práce si klade za úkol stanovit pomocí echokardiografického vyšetření u nemocných v dlouhodobéremisi po léčbě malignity v dětství výskyt změn funkce levé komory srdeční a vyjádřit se k přítomnosti„pozdní kardiotoxicity“.Soubor nemocných a použitémetody: Autoři vyšetřili 155 pacientů, kteří v dětství nebo dospívání onemocnělimaligním onemocněním a byli léčeni chemoterapií obsahující antracykliny. Soubor se skládal z 90 hochů a 65 dívekve věku 15 ± 4,9 let (5 - 29, medián 15 let). Věk v době stanovení diagnózy a zahájení léčby byl 8,6 ± 4,9 let (1 - 18,medián 8 let). Průměrná doba sledování nemocných byla 7,3 ± 4 let (1 - 21, medián 6,3 let). Všichni nemocní dosáhliremise onemocnění. Nemocným byla podána kumulativní dávka doxorubicinu, popřípadě i daunorubicinu (KD)250 ± 131mg/m2 (50 - 1200, medián 240mg/m2). Pacienti byli vyšetřeni klidovou echokardiografií. Hodnoty ejekčnífrakce (EF) < 55 % a frakčního zkrácení (FS) < 30 % byly považovány za patologické. Kontrolní soubor tvořilo40 zdravých jedinců.Výsledky: U 12 nemocných (8 %) byly nalezeny patologické hodnoty FS. Pouze u jednoho nemocného (0,64 %)došlo ke vzniku srdečního selhání na podkladě kardiomyopatie.U pacientů po chemoterapii bez ohledu na hodnotyFS a EF byly nalezeny významně horší hodnoty endsystolického napětí stěny LK, mVcfc, Teiova indexu a izovolumickérelaxační periody ve srovnání s kontrolním souborem. Byla nalezena korelace mezi podanou kumulativnídávkou antracyklinu a ukazateli systolické funkce LK. Nebyl nalezen vztah k časovým ukazatelům (věk v dobědiagnózy, doba sledování).Závěr: Autoři diagnostikovali v období za 6 let po ukončené onkologické léčbě v dětství u 11 nemocnýchsubklinickou kardiotoxicitu (7 %) a u jednoho nemocného kardiomyopatii s projevy srdečního selhání.Mezi dalšíukazatele subklinického poškození bez ohledu na hodnoty EF a FS patří elevace afterloadu (endsystolický stres),porucha relaxace a zvýšené hodnoty Teiova indexu. Předložené nálezy autory opravňují k dalšímu sledovánínemocných a vyhodnocení příslušných subklinických abnormalit s delším časovým odstupem.

Klíčová slova:
pozdní kardiotoxicita, antracykliny, echokardiografie, dětské nádory

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se