Incidence a přežívání dětí v prvním roce života s vybranými typyvrozených vad v ČR v období 1994 - 1998. 2. část


Incidence and Survival of Children with Selected Types of Birth Defects in their First Year inthe CR 1994 - 1998. Part 2

Objective:
The objective of the work is to make a differential analysis of the incidence and survival of childrenborn with selected types of birth defects during their first year of life.Type of study: Retrospective demographic-epidemiological cohort analysis.Material: The study is based on unique individual data combined from three registers: births, deaths and birthdefects. In all infants born in the Czech Republic in 1994 to 1999, i.e. 475 834 infants, their survival during the firstyear wasmonitored. The number of infants born with a congenital defect was 11 528. The number of deaths duringthe first year was 3 037, incl. 972 with an birth defect. For the first part of the investigation defects were selectedwhich can be diagnosed before birth. Themortality level of children bornwith selected birth defects during differentperiods of their first year was studied.Results: The authors discuss the survival of children with selected birth defects during the first year of life inthe CR during the period from 1994 - 1998. The infant mortality quotient in the cohort was 6.40 pro mille, in thecohort born without birth defects it was 4.46 pro mille and in the cohort born with an birth defects it was 84.6 promille. In these selected types of birth defects no statistically significant correlation with maternal age was found.Neonates with diagnosed birth defects - hypoplasia of the lungs, birth defects of the oesophagus, birth absence ofthe small intestine, anorectal atresia, hypospadia and other defects of the urinary organs - had a significantly lowerbirth weight and gestation period as compared with the average population. In the course of the first year of life the greatest probability of death is in children with hypoplasia of the lungs (bilateral affection) and atresia of thebiliary pathways. In other types of birth defects investigated in this second part of the investigation there isa relatively large percentage of children who survive the first year.Conclusion: The majority of defects discussed in this part of the study are very difficult to diagnose prenatally.For this reason they account subsequently for a very high percentage of child morbidity, and in some cases evenmortality. In some instances thus affected children are born prematurely and with a low birth weight and thisimplies that the problem of postnatal solution of a given birth defect may be also caused by complications ensuingfrom the necessary intensive neonatal care of an immature neonate with an birth defect(s).

Key words:
birth defect, incidence, Czech Republic, prenatal diagnosis, stillbirth, perinatal mortality, neonatalmortality, infant mortality, cohort


Autoři: A. Šípek 1;  D. Dzúrová 2;  V. Gregor 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí1 ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Praha2 děkan prof. ing. K. Štulík, DrSc. Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemo
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (3): 153-161.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem této práce je na základě individuálních, kohortově uspořádaných dat provést diferenčníanalýzu výskytu a přežívání dětí narozených s vybranými typy vrozených vad během prvního roku jejich života.Typ studie: Retrospektivní demograficko-epidemiologická kohortní analýza.Materiál: Studie je založena na unikátním datovém souboru individuálních dat propojených ze tří registrů:narozených, zemřelých a vrozených vad. U všech narozených v České republice v letech 1994 až 1999, což činilo475 834 dětí, byl sledován řád jejich přežívání během prvního roku života. Počet narozených s vrozenou vadou činil11 528. Počet zemřelých během prvního roku života byl 3037, z nichž 972 mělo vrozenou vadu. Pro první částstudie byly vybrány vady prenatálně diagnostikovatelné. Studovanými událostmi byla úroveň úmrtnosti dětínarozených s vybranými vrozenými vadami v jednotlivých obdobích prvního roku jejich života.Výsledky: V práci je diskutováno přežívání dětí s vybranými typy vrozených vad v průběhu 1. roku života v ČRza období 1994 - 1998. Kvocient kojenecké úmrtnosti v kohortě narozených činil 6,40 promile, v kohortě narozenýchbez vrozených vad 4,46 promile a v kohortě narozených s vrozenou vadou 84,6 promile. U těchto vybranýchtypů vrozených vad nebyla nalezena statisticky významná korelace s věkem matky. Novorozenci s diagnostikovanýmivrozenými vadami - hypoplazie plic, vrozené vady jícnu, vrozené chybění tenkého střeva, anorektálníatrézie, hypospádie a jiné vadymočových orgánů - měli statisticky významně nižší porodní hmotnost a délkutěhotenství oproti průměru populace. V průběhu prvního roku života je nejvyšší pravděpodobnost úmrtí dětípostižených hypoplazií plic (oboustranné postižení) a atrézií žlučových cest. V případech ostatních typů vrozenýchvad sledovaných v této druhé části studie je relativně vysoké procento dětí přežívajících první rok života.Závěr: Z větší části jsou vady uvedené v této studii velmi obtížně prenatálně diagnostikovatelné. Z tohotodůvodu představují následně velmi vysoké procento dětské morbidity, v některých případech i mortality. V některýchpřípadech se takto postižené děti rodí předčasně a s nízkou porodní hmotností, což znamená, že k problematicepostnatálního řešení konkrétní vrozené vady mohou přistupovat i komplikace vyplývající z nutné neonatálníintenzivní péče o nezralého novorozence s vrozenou vadou (vadami).

Klíčová slova:
vrozená vada (VV), incidence, Česká republika, prenatální diagnostika, mrtvorozenost, perinatálníúmrtnost, novorozenecká úmrtnost, kojenecká úmrtnost, kohorta

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×