Leptín a indexy telesnej hmotnosti pri poruchách výživy u dievčat


Leptin and Body Mass Indexes in Nutritional Disorders in Girls

Leptin is an adipose tissue hormone which is a signal for the regulation of food intake and thus of body weight.Precise mechanisms which regulate leptin levels are not known so far. The objective of the presented work was toinvestigate leptin levels in children with two controversial nutritional disorders - anorexia nervosa and obesity, inrelation to their body mass index.In girls with anorexia nervosa (n = 26, age 15.18 ± 0.45 years, weight deficit 23.96 ± 1.59%), obesity (n = 26, age14.53 ± 0.63 years, overweight 54.94 ± 3.29% as compared with normal for the given age group) blood specimenswere take to examine basal leptin levels. The control group was formed by 15 healthy girls (n = 15, age 14.41 ± 0.52years, body weight 2.77 ± 2.03%). The leptin levels were assessed by the RIA method and compared mutually.The mean leptin values in patients with anorexia nervosa were significantly lower (1.91 ± 0.23 ng/ml) ascompared with healthy children (6.07 ± 0.91 ng/ml, p < 0.001). The leptin levels in obese children (23.61 ± 2.40ng/ml) were significantly higher. The authors revealed also a significant positive correlation between the leptinlevel and body mass index incl. the percentage deviation from ideal body weight (r = 0.86) and the multiple of thestandard deviation of BMI for the pertinent age group of girls (r = 0.84). On analysis of different groups thecorrelation was less close - in the group of obese girls the authors found a significant positive correlation betweenthe leptin value and the percentage deviation from ideal body weight (r = 0.60). The leptin level of girls with anorexianervosa did not correlate with body weight regardless whether expressed as the absolute value (r = 0.08), as thepercentage deviation from ideal body weight (r = 0.14) or as BMI SD (r = 0.25).Leptin plays an important role in the regulation of body weight of patients with chronic nutritional disordersand its levels draw attention to the nutritional status and adipose tissue status. It must be stated that leptin is animportant but by far not the only factor which participates in the etiopathogenesis of these two multifactorialnutritional disorders. Therefore leptin cannot be considered a suitable parameter for investigation of the clinical condition of patients during the period of chronic extreme starvation, as at that time its levels can be modulatedby other factors.

Key words:
leptin, anorexia nervosa, obesity, body mass indexes


Autoři: Ľ. Tichá 1;  L. Kovács 1;  E. Tomečková 2;  A. Gondová 1;  J. Birčák 1;  M. Benedeková 1
Působiště autorů: 1. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (5): 296-299.
Kategorie: Články

Souhrn

Leptín je hormón tukového tkaniva, ktorý predstavuje signál pre reguláciu príjmu potravy a tým aj telesnejhmotnosti. Presné mechanizmy, ktoré regulujú hladinu leptínu, doteraz nie sú známe. Cieľom našej práce bolosledovať hladiny leptínu u detí s dvoma protikladnými poruchami výživy - mentálnou anorexiou a obezitou vovzťahu k ich indexom telesnej hmotnosti.U dievčat s mentálnou anorexiou (n = 26, vek 15,18 ± 0,45 rokov, deficit hmotnosti - 23,96 ± 1,59 %) a obezitou(n = 26, vek 14,53 ± 0,63 rokov, nadhmotnosť 54,94 ± 3,29 % oproti norme pre daný vek a výšku) sme odobralikrv na vyšetrenie bazálnych hladín leptínu. Kontrolnú skupinu tvorilo 15 zdravých dievčat (n = 15, vek 14,41 ±0,52 rokov, hmotnosť 2,77 ± 2,03 %). Hladiny leptínu sme stanovovali RIA metodikou a navzájom sme ichporovnali.Priemerné hladiny leptínu u pacientok s mentálnou anorexiou boli signifikantne nižš ie (1,91 ± 0,23 ng/ml)v porovnaní so zdravými deťmi (6,07 ± 0,91 ng/ml, p < 0,001). Hladiny leptínu u obéznych detí (23,61 ± 2,40 ng/ml)boli signifikantne vyššie. Zároveň sme zistili signifikantnú pozitívnu koreláciu medzi hladinou leptínu a indexmitelesnej hmotnosti včítane s percentom odchýlky od ideálnej hmotnosti (r = 0,86) a tiež s násobkom smerodajnejodchýlky BMI pre príslušný vek dievčat (r = 0,84). Pri analýze jednotlivých skupín bola korelácia menej tesná,a to v skupine obéznych dievčat sme zistili signifikantne pozitívnu koreláciu medzi hladinami leptínu a percentomodchýlky od ideálnej hmotnosti (r = 0,60). Hladina leptínu u dievčat s mentálnou anorexiou nekorelovala s hmot-nosťou, či už bola vyjadrená ako absolútna hodnota (r = 0,08), ako percento odchýlky od ideálnej hmotnosti (r =0,14), alebo ako BMI SD (r = 0,25).Leptín hrá významnú úlohu v regulácii hmotnosti pacientok s chronickými poruchami výživy a jeho hladinypoukazujú na stav výživy a tukového tkaniva. Treba však konštatovať, že leptín je síce dôležitým, ale zďaleka niejediným z množstva faktorov, ktoré sa podieľajú na etiopatogenéze týchto dvoch multifaktoriálnych porúch výživy.Leptín preto nemôžeme považovať za vhodný parameter na sledovanie klinického stavu pacientok najmä v obdobíchronického extrémneho hladovania, kedy jeho hladina môže byť modulovaná početnými ďalšími vplyvmi.

Klíčová slova:
leptín, mentálna anorexia, obezita, indexy telesnej hmotnosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se