Vztah mezi anamnesticky zjištěnou tělesnou aktivitoua baroreflexní senzitivitou po léčbě antracykliny


Relationship between Anamnestically Assessed Physical Activity and Baroreflex Sensitivityafter Anthracycline

In the submitted study the authors evaluated the effect of regular physical activity on the development ofautonomous regulation of the circulation in children who had previously treatment on account of a malignanttumour, in particular leukaemia, and were treated with cardiotoxic anthracyclines.In 22 children (9 - 21) with a history of leukaemia the authors recorded by non-invasive methods the pulserateat rest, pulse intervals (PI), systolic (BPs) and diastolic (BPd) blood pressure and calculated the baroreflexsensitivity of the heart (BRS in ms*mmHg -1 , BRSf in Hz*mmHg -1 ). The childrens physical activity was assessedfor one month by means of questionnaires and the approximate value of expended energy was expressed inkJ/kg/day. The authors calculated mean values, standard deviations and mutual correlation coefficients of thesevariables: age, TI, BPs, BPd, BRS, BRSf, body weight, height, energy expenditure in kJ/kg/day and the body massindex, BMI. By regression analysis they assessed the statistical significance of difference in the development ofdifferent circulatory parameters and indices of somatic development with regard to age and therapeutic procedurein children treated with anthracyclines and those not treated with anthracyclines.The rise of BPs and BPd correlates with age, it does not correlate with the mean physical load. The mean lengthof TI correlates with age and the mean physical load. BRS correlates with TI, BRSf correlates with BMI. In thegroup of children treated with anthracyclines there is a more rapid prolongation of TI, rise of BRS, but a slowerrise of BPs, BPd, body weight, BMI and physical activity as compared with the group not treated with anthracyc-lines. The trend of BRSf is not influenced by anthracyclines.Anthracycline treatment interferes with the development of cardiovascular functions. The more rapid prolon-gation of TI and the slower rise of BP with age in these children is not associated with regular physical activity.

Key words:
leukaemia, anthracycline therapy, baroreflex, physical activity


Autoři: H. Hrstková 1;  N. Honzíková 2;  B. Fišer 2;  E. Závodná 2;  J. Novotný 3
Působiště autorů: I. dětská interní a onkologická klinika, FN Brno - Dětská nemocnice
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (5): 281-287.
Kategorie: Články

Souhrn

V této studii byl hodnocen vliv pravidelné fyzické aktivity na vývoj autonomní regulace krevního oběhu u dětí,které prodělaly léčbu zhoubného nádoru, zejména leukémie, a byly léčeny kardiotoxickými antracykliny.U 22 dětí (9 - 21 let) po prodělané leukémii byly neinvazivně snímány v klidu tep po tepu tepové intervaly (TI),systolický (STK) a diastolický tlak (DTK) a vypočítána baroreflexní citlivost srdce (BRS v ms*mmHg -1 , BRSfv Hz*mmHg -1 ). Tělesná aktivita dětí byla zjišťována jeden měsíc pomocí dotazníků a přibližná hodnota vynaloženéenergie byla určena v kJ/kg/den. Byly vypočítány průměrné hodnoty, směrodatné odchylky a vzájemné korelačníkoeficienty těchto veličin: věk, TI, STK, DTK, BRS, BRSf, hmotnost, výška, výdej energie v kJ/kg/den a indextělesné hmotnosti - BMI. Pomocí regresní analýzy byla určena statistická významnost rozdílu vývoje jednotlivýchoběhových parametrů a indexů tělesného vývoje s ohledem na věk a způsob léčby mezi dětmi léčenými antracyk-liny a antracykliny neléčenými.Vzestup STK a DTK koreluje s věkem, nekoreluje s průměrnou tělesnou zátěží. Průměrná délka TI korelujes věkem i s průměrnou tělesnou zátěží. BRS koreluje s TI, BRSf s BMI. Ve skupině dětí léčených antracykliny jerychlejší prodlužování TI, vzestup BRS, ale pomalejší vzestup STK, DTK, hmotnosti, BMI a tělesné aktivity oprotiskupině antracykliny neléčených. Vývoj BRSf antracykliny neovlivňují.Léčba antracykliny zasahuje do vývoje kardiovaskulárních funkcí. Rychlejší prodlužování TI a pomalejšívzestup TK s věkem u těchto dětí nesouvisí s pravidelnou tělesnou aktivitou.

Klíčová slova:
leukémie, antracyklinová terapie, baroreflex, tělesná aktivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se