Zjednodušené schéma receptorových mechanismů a intracelulárních signálních drah v nádorové buňce s možnými cíli biologické léčby


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 4, p. 144
Kategorie: Články

A. Receptory pro růstové faktory. Receptory na membráně přenášejí mitogenní signály z extracelulárních ligandů. Mezi nejvýznamnější patří rodina receptorů pro epidermální růstový faktor (EGF), zahrnující HER1 (EGFR, c-erbB1), HER2 (HER-2/neu, c-erbB2), HER3 (c-erbB3) a HER4 (c-erbB4), dále pak receptory pro IGF (insulin-like growth factor), HGF (hepatocyte growth factor) a VEGF (vascular endothelial growth factor). Receptory KIT a PDGFRA patří do rodiny receptorů podobných receptoru pro destičkový růstový faktor (PDGFR) – v případě receptoru KIT je ligandem růstový faktor kmenových buněk (SCF, stem cell factor), u receptoru PDGFRA je to destičkový růstový factor (PDGF).

Hlavními mechanismy, kterými participují receptory pro růstové faktory na onkogenezi, je overexprese normálních receptorových proteinů způsobená buď zvýšenou aktivací promotorů jejich genů nebo genovou amplifikací. Dalším stejně důležitým mechanismem jsou mutace receptorových genů, které způsobují aktivaci receptorové signalizační kaskády i bez přítomnosti specifického ligandu (tzv. aktivační mutace).

B. Receptorové tyrozinkinázy. Vazbou ligandu na extracelulární doménu receptoru pro růstový faktor dochází ke konformačním změnám receptorového proteinu a k aktivaci tyrozinkinázových domén v jeho intracelulární části. Aktivované receptorové tyrozinkinázy následně aktivují další signální molekuly v cytoplazmě buňky.

C. Proteiny signální transdukce. Aktivované receptorové tyrozinkinázy spouštějí signalizační dráhy vedoucí k ovlivnění exprese molekul odpovědných za celou řadu pochodů jako je proliferace, diferenciace, angiogeneze nebo za programovanou smrt buňky. Dvě hlavní osy regulace intracelulární signalizace představují kaskády kináz Ras/MAPK (mitogen activated protein kinases – Ras/Raf/MEK/Erk) a PI3K/Akt/mTOR.

D. Epigenetické mechanismy. DNA methyltransferázy (DNMT) a histondeacetylázy (HDAC) jsou “epigenetickými přepínači”, které modulují expresi onkogenů a tumor supresorových genů.

Terapeuticko-indikační patologie - “from bench to bedside”
Terapeuticko-indikační patologie - “from bench to bedside”
Zkratky: DNMT – DNA methyltransferázy EGF – epidermální růstový faktor (epidermal growth factor) EGFR – receptor pro epidermální růstový faktor HDAC – histondeacetylázy HGF – hepatocytární růstový faktor (hepatocyte growth factor) IGF – inzulinu podobný růstový faktor (insulin-like growth factor) MAPK – mitogenem aktivované proteinkinázy (mitogen activated protein kinases) mTOR – kináza mTOR (“mammalian target of rapamycin”) PDGF – destičkový růstový factor (platelet-derived growth factor) PDGFR – receptor pro destičkový růstový faktor PI3K – fosfatidylinositol 3-kináza SCF – růstový faktor kmenových buněk (stem cell factor) VEGF – vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor) VEGFR – receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor

LITERATURA:

Baker SJ, Reddy EP. Targeted inhibition of kinases in cancer therapy. Mt Sinai J Med 2010; 77(6): 573–586.
Grant SK. Therapeutic protein kinase inhibitors. Cell Mol Life Sci 2009; 66(7): 1163–1177.
Levitzki A, Klein S. Signal transduction therapy of cancer. Mol Aspects Med 2010; 31(4): 287–329.
Ma WW, Adjei AA. Novel agents on the horizon for cancer therapy. CA Cancer J Clin 2009; 59(2): 111–137.
Tycko B. Cancer epigenetics and targeted therapies. Oncology (Williston Park) 2011; 25(3): 228–231.
Yarden Y. The biological framework: translational research from bench to clinic. Oncologist 2011; 16 (Suppl 1): 23–29.

–jz–


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se