Zápisnica zo zasadania výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 89, 2014, No. 3, p. 140-141
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

13. 12. 2013 o 12,00 hod., v zasadačke PLK Smrdáky

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Gabriela Kolátorová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Vrtíková, Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD., MUDr. Katarína Poláková, PhD., MUDr. Tibor Štovčík

Ospravedlnení: MUDr. Ľudmila Breznická, MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Eva Rasochová

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice z 11. 5. 2013 a kontrola uznesení
 3. X. kongres slovenských a českých dermatovenerológov
 4. Návrhy na ocenenia 2014
 5. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS. Program bol schválený jednomyseľne.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

 • Pripomienku k zápisnici mal prof. Hegyi, ktorý reagoval na vyjadrenie doc. Danillu o chýbajúcich informáciách o práci redakčnej rady časopisu „Česko--slovenská dermatológie“.

Doplnil prehľad publikácii za roky 2011–2013, koľko z nich bolo od slovenských autorov a koľko bolo odmietnutých. Zároveň informoval o práci redakčnej rady, ktorá pracuje pravidelne.

V roku 2012 bolo oneskorenie čísel spôsobené zmenou vydavateľstva a nedostatkom financií. V roku 2013 ťažké obstarávanie inzercie na financovaniu jednotlivých čísel.

Výbor konštatuje, že je potrebné viacej aktivizovať mladých dermatovenerológov ako autorov, školitelia doktorandov by mali viesť školencov k zvýšenej publikačnej aktivite.

Kontrola uznesení:

 • Stanovisko k preskripcii Diane-35 tbl. Stratilo vývojom udalostí opodstatnenie.
 • MUDr. Kolátorová informovala  o aktivite pri tvorbe zákona o PCH a STI na MZ SR.

MZ SR je ústretové, v rokovaniach budú pokračovať. Komisia – doc. Danilla, prof. Šimaljaková, MUDr.  Kolátorová –  vypracuje dôvodovú správu k novému zákonu.

 • Prof. Péč rokoval s generálnym riaditeľom VŠZP o redukcii dermatovenerologických lôžok na Slovensku, osobitne v Trenčianskom kraji, a dostal prísľub, že VŠZP nebude iniciovať redukovanie lôžok v štátnych nemocniciach.
 • Prof. Šimaljaková konštatuje zrušenie tretiny lôžok na Kožnej klinike v Bratislave.

Výbor k tomuto bodu – kožné oddelenia nie sú pre riaditeľstvá nemocníc ekonomicky zaujímavé, pretože reálne náklady na hospitalizáciu sú často vyššie ako úhrada od ZP.

Žiaľ je to na úkor pacientov, ktorí sú pre nedostatok kožných lôžok hospitalizovaní na iných oddeleniach (interné, chirurgia, infekčné...), na ktorých je úhrada hospitalizácie od ZP síce vyššia, ale pacienti nedostanú adekvátnu liečbu a ošetrenie.

 • Posledné uznesenie o mieste a termíne konania X. Kongresu slovenských a českých dermatovenerológov v roku 2014 bolo splnené a je osobitným bodom programu.

Zápisnica z 11.5.2013 bola schválená jednomyseľne.

3. X. kongres slovenských a českých dermatovenerológov

 • Doc. Buchvald a MUDr. Kolátorová navrhujú na konanie X. kongresu Štrbské Pleso – hotel Patria.

4. Návrhy na ocenenia v roku 2014

 • Pri príležitosti životného jubilea, boli na rok 2014 navrhnutí na ocenenia:

Doc. Šak – čestné členstvo SDVS, MUDr. Bohdan Holý – Medaila SDVS, prof. Hegyi – zlatá medaila SLS, MUDr. Vrtíková – zlatá medaila SLS, prof.  Šimaljaková – čestné členstvo SDVS.

5. Rôzne

 • Výbor OZ Kožní lekári za zdravú kožu požiadal výbor SDVS o záštitu školiacich akcií, ktoré organizujú v roku 2014. Akcie budú 4x, rozpis – dátum, miesto a témy priložené k zápisnici. Výbor SDVS záštitu schválil jednomyseľne.
 • Doc. Buchvald informoval o zahájení činnosti sekcie flebológie a hojenia rán, pod vedením prim. MUDr.  Kopala.
 • Prof. Péč ubezpečil výbor SDVS, že aj sekcia STI je pripravená v priebehu mesiaca zahájiť svoju činnosť. Výbor ho poveruje, aby informoval o činnosti STI sekcie.
 • Doc. Buchvald a MUDr. Kolátorová informovali o situácii pri prideľovaní kreditov za odborné akcie a rozpory medzi SACCME a SLK.
 • Doc. Buchvald – informoval o liste MUDr. Markéty Smolárovej, ktorá upozornila na chýbajúci kód pre výkon digitálnej dermatoskopie a s tým súvisiace problémy.
 • MUDr. Flimer upozorňuje a žiada riešiť aj problém s fototerapiou a prístrojovou lymfodrenážou, kde nám chýba pri výkone kód odbornosti. Výbor poveruje prof. Péča a MUDr. Kolátorovú obrátiť sa na generálneho riaditeľa VŠZP s požiadavkou na riešenie tohto stavu.
 • Prim. Urbanček upozornil na zmenu kategorizácie pri vákuovej terapii kožných defektov, z ktorej vypadla odbornosť dermatovenerológa. Výbor poveril hlavného odborníka prof. Péča, aby sa na MZ SR zasadil za nápravu tohto stavu, lebo nie je známy dôvod, prečo sme indikačné právo stratili.
 • Prof. Hegyi informoval o vhodnosti vybrať zástupcu našej spoločnosti do COST-u. Výbor schválil do tejto funkcie prim. Urbančeka po jeho súhlase – jednomyseľne.
 • Doc. Buchvald informoval o aktivite OZ SANITAS SLOVACA, ktoré chce realizovať projekty pre rozvoj zdravia na Slovensku a obrátilo sa na výbor ohľadne možností spolupráce pri projektoch zameraných na prevenciu nádorov kože. Výbor požaduje podrobnejšie informácie a poveruje tým doc. Buchvalda.
 • Doc. Buchvald informoval o hospodárení našej spoločnosti.
 • Doc. Danilla informoval o možnosti liečby 8 atopikov pri Mŕtvom mori, vek do 16 rokov, čiastočne hradenej Rotary klubom ČR + SR. Platba podľa sociálnych možností. Bližšie informácie podá profesor  Arenberger.
 • Doc. Danilla upozornil na nesprávnu nomenklatúru kožných chorôb použitú v upravenej Medzinárodnej klasifikácii chorôb, kde zrejme pri preklade nebol konzultovaný odborník, a vznikli tak vážne chyby. Výbor poveruje doc. Buchvalda, aby túto problematiku konzultoval na MZ SR a žiadal opravu.
 • Prof. Péč – informoval o možnosti obnoviť nadstavbové atestácie v našom odbore. Výbor túto problematiku zhodnotí na budúcom zasadaní.

Výbor SDVS berie na vedomie:

 • informáciu o zahájení činnosti sekcie flebológie a hojenia rán,
 • list MUDr. Smolárovej s odporučením,
 • informáciu doc. Danillu o možnosti liečby atopikov pri Mŕtvom mori,
 • informáciu o hospodárení SDVS,
 • informáciu prof. Hegyiho o činnosti redakčnej rady Česko-slovenskej dermatológie.

Výbor SDVS ukladá:

 • prof. Péčovi opraviť na MZ SR indikačné obmedzenie na výkon vákuovej terapie rán aj pre náš odbor,
 • doc. Buchvaldovi a MUDr. Kolátorovej pokračovať v príprave X. Slovensko-českého dermatovenerologického kongresu v termíne a mieste, ako je uvedené v bode 3.
 • Prof. Šimaljakovej, doc. Danillovi a MUDr. Kolátorovej vypracovať dôvodovú správu k novo tvorenému zákonu o pohlavných chorobách.

Výbor SDVS poveruje:

 • Prof. Hegyiho, doc. Buchvalda a MUDr. Kolátorovú do Vianoc odovzdať ocenenie k životnému jubileu prof. Rehákovi.
 • Prof. Péča a MUDr. Kolátorovú na gen. riad. VŠZP riešiť úpravu indikačného obmedzenia pre fototerapiu a prístrojovú lymfodrenáž.
 • Doc. Buchvalda obrátiť sa na MZ SR s požiadavkou opravy nesprávnej nomenklatúry dermatóz v upravenej Medzinárodnej klasifikácii chorôb.
 • Prof. Péča informovať o činnosti sekcie STI na budúcom zasadaní výboru.

Výbor SDVS schvaľuje:

 • Prim. MUDr. Urbančeka ako zástupcu SDVS v COST-e.
 • Záštitu akcií OZ Kožní lekári za zdravú kožu v roku 2014.
 • Udelenie ocenení pri príležitosti životného jubilea ako je uvedené v bode 4.

Smrdáky 13. 12. 2013

Zapísal: MUDr. V. Flimer.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se