Zpráva o průběhu 7. sjezdu Psychiatrické společnosti s mottem: „QUO VADIS, PSYCHIATRIA“


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 5, pp. 262-264.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

(Špindlerův Mlýn, 12. – 15. června 2008)

Psychiatrická společnost ČLS JEP pořádala již tradičně svou výroční konferenci v hotelu Harmony a vojenské zotavovně Bedřichov ve Špindlerově Mlýně s účastí téměř 700 odborníků.

Pohled na účastníky sjezdu při slavnostním zahájení.
Obr. 1. Pohled na účastníky sjezdu při slavnostním zahájení.

Úvodní večer se nesl ve znamení slavnostního uvítání za přítomnosti vzácných hostů. Přítomné přijela pozdravit ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny, naše profesní kolegyně, Džamila Stehlíková, dále místopředseda výboru pro zdravotnictví Parlamentu ČR MUDr. Boris Šťastný, který zároveň spolu se Světovou psychiatrickou společností přijali záštitu nad letošním sjezdem, a v neposlední řadě profesor Mario Maj z Neapole, budoucí prezident Světové psychiatrické společnosti (WPA). Následující den prof. Maj ve své plenární přednášce „Physical illness and access to medical services in people with schizophrenia“ upozornil na to, že u psychiatrických pacientů nesmí být upozaděna péče o jejich tělesné zdraví. Je totiž známo, že průměrný věk dožití těchto nemocných je o mnoho let nižší než v nepsychiatrické populaci, a to nejen díky sebevraždám, ale i častějším vážným tělesným chorobám, které z různých důvodů nebývají včas diagnostikovány a léčeny.

Vzácní hosté Džamila Stehlíková a prof. Mario Maj.
Obr. 2. Vzácní hosté Džamila Stehlíková a prof. Mario Maj.

Dále byla v rámci úvodního ceremoniálu předána čestná členství Psychiatrické společnosti a za nové čestné členy byli výborem společnosti zvoleni MUDr. J. Rektor (Přerov) a ředitelka MUDr. Z.  Drlíková (Jihlava). Ocenění se jim dostalo především za dlouholetou úspěšnou činnost, reprezentaci a podporu české psychiatrie. Již tradičně byla předána také Kuffnerova cena podporovaná firmou Zentiva za nejlepší psychiatrickou publikaci v roce 2007. Tentokrát zvítězila prof. I. Drtílková se spolupracovníky, kteří napsali monografii Hyperkinetická porucha.

Oceněná ředitelka Zdena Drlíková s profesorem Rabochem při předávání čestného členství.
Obr. 3. Oceněná ředitelka Zdena Drlíková s profesorem Rabochem při předávání čestného členství.

Čestné členství Jurajovi Rektorovi předal Pavel Baudiš.
Obr. 4. Čestné členství Jurajovi Rektorovi předal Pavel Baudiš.

Valná hromada členů Psychiatrické společnost se konala 13. června 2008 a měla na programu především tři body. S potěšením vyslechli přítomní zprávu předsedy organizačního výboru prof. J. Rabocha o přípravách Světové psychiatrické konference, která se bude konat za účasti asi 6000 účastníků pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause 20. - 25. 9. 2008 v pražském Kongresovém centru. Pracovní skupina výboru Psychiatrické společnosti vedená MUDr. Z. Bašným přednesla zprávu o své činnosti a informovala o revidované Koncepci psychiatrické péče v ČR, která již byla dříve na konferenci diskutována a valnou hromadou schválena. Živá diskuse proběhla na téma pozice Psychiatrické společnosti v rámci České lékařské společnosti JEP. Výsledkem jednání bylo doporučení výboru, aby dále usiloval o získání právní subjektivity nejlépe v rámci ČLS JEP a zároveň udržel jednotu a kontinuitu Psychiatrické společnosti.

Z bohatého programu jmenujme např. oblíbenou sérii workshopů „Sedmero hlavních hříchů“, tentokrát na téma Smilstvo, která byla již v pořadí třetím počinem autorského kolektivu vedeného doc. Praškem. Velmi očekávaná byla druhá plenární přednáška přednesená v sobotu MUDr. P.  Horákem, ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny. Její název „Quo vadis, česká psychiatrie“ kopíroval podtitul letošního sjezdu. Ředitel Horák podal přehled psychiatrické péče v ČR, včetně jejího financování, které přes mírné zlepšení v posledních dvou letech zůstává pod 4 %, tedy na jedné z nejnižších úrovní v rámci celé Evropy. V diskusi pak přislíbil, že se zasadí o zlepšení financování tohoto významného sektoru zdravotnictví v rámci navrhovaných koncepčních změn struktury, zejména akutní nemocniční péče. Toto by mělo samozřejmě vést i k rozvoji ambulantních a komunitních služeb a zlepšení kvality následné péče.

V prvním příspěvku v rámci programu sekce poruch příjmu potravy představila MUDr. P. Uhlíková z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha psychiatrickou konziliární praxi v oblasti poruch příjmu potravy. V druhém příspěvku pak doc. E. Malá shrnula zajímavé údaje z výzkumu, týkajícího se otázek jídelní patologie v rodině a reprodukce u pacientek s poruchami příjmu potravy. K nejzajímavějším údajům patří zjištění, že pokud se rodiče a sourozenci dospívajících děvčat nadměrně zabývají svým vzhledem, výkonem, hmotností a dietami, může to hrát významnou roli v etiologii poruchy. Posluchače velmi zaujaly informace o vlivu výživy matky na funkci genů jejích potomků, aniž by došlo k přímé změně samotných genů, ale tato změna se může přenášet z jedné generace na další. Změny, ke kterým dochází nejčastěji ve stadiu embryonálního nebo fetálního vývoje, zkoumají epigenetici a přinášejí důkazy, že jsme ovlivněni nejen tím, co jíme nyní, ale i tím, co jedli naši rodiče, nebo dokonce prarodiče. V přednáškovém bloku Sekce dětské a dorostové psychiatrie s názvem „Psychiatrický pacient od dětství do dospělosti“, vedeném doc. I. Pacltem, posluchači nejprve vyslechli referát doc. Paclta na téma ADHD od dětství do dospělosti, který komplexně shrnul všechny moderní poznatky o etiologii, genetice, biochemii, průběhu a léčbě poruchy, včetně poukazu na závažné psychosociální následky neléčené poruchy. V druhém referátu doc. E. Malá shrnula údaje o etiologii a průběhu schizofrenie v jednotlivých věkových obdobích. V závěru zdůraznila obtížnosti léčby schizofrenie v dětském a dorostovém věku a poukázala na legislativní obtíže při použití moderních psychofarmak, z nichž žádné není registrované pro léčbu schizofrenie dětského věku. V dalším příspěvku MUDr. P. Uhlíková přinesla přehled poruch příjmu potravy v širším slova smyslu, zahrnující časné poruchy jídla v batolecím věku, které obvykle souvisejí s klimatem rodiny a neurotizací dítěte, přes jídelní problémy typické pro dětský věk, ke kterým patří infantilní ruminační porucha, porucha příjmu jídla v útlém věku, pika, emoční porucha spojená s odmítáním jídla, syndrom vybíravosti v jídle, syndrom pervazivního odmítání, posttraumatická porucha krmení.

Velmi zajímavé bylo sympozium mladých psychiatrů s názvem „Zůstat či odejít“. Doc. J. Vevera přiblížil situaci v postgraduálním vědeckém vzdělávání a zdůraznil, že v ČR mladým vědcům nemůžeme nabídnout lepší finanční podmínky než v USA či Velké Británii, ale můžeme pro ně připravit přátelštější prostředí. Prezentoval taky výsledky průzkumu provedeného členy Sekce mladých psychiatrů PS ČLS JEP, ve kterém se respondérů dotazovali na současnou a ideální podobu doktorandského programu. Jako ideální organizaci doktorandského programu považují respondenti blokovou formu (81 %), kde je určité časové období věnováno pouze doktorandskému studiu a další část pouze klinické práci. I přes různé formy organizace doktorandského studia na jednotlivých pracovištích je většina studentů v České republice celkově spokojená s podmínkami PGS studia. Další řečník, MUDr. P.  Fridrich, se s námi podělil o své zkušenosti z Velké Británie. Na rozdíl od české psychiatrie, jejíž páteř stále tvoří síť velkých psychiatrických léčeben, je britská psychiatrie komunitně orientovaná a organizovaná. Další z přednášejících, MUDr.  Kopeček z PCP, který v současnosti působí na University of North Carolina at Chapel Hill v USA, zaslal svůj elektronický příspěvek, ve kterém zdůraznil, že srovnání s českou psychiatrii není jednoduché, neboť americká psychiatrie je zasazena do odlišného historického, geografického, kulturního, etnického a ideového kontextu. Zdůraznil, že psychiatrie je v USA daleko více integrována do medicíny než je tomu v ČR. Tato integrace je ještě více viditelná v psychiatrickém výzkumu, který je spjatý se soutěží, která přináší velkou konkurenci, a jenž nutí týmy spolupracovat nejen napříč obory (medicína, přírodní vědy, sociální vědy, technické vědy) v rámci univerzity, ale i v rámci celých států.

Poslední den polemizoval ve své plenární přednáčce prof. C. Höschl na téma v poslední době často diskutované - „Jsou antidepresiva skutečně neúčinná?“. Prof. Höschl přinesl řadu argumentů, proč si myslí, že tato léčba smysluplná je. Zvláště důležité je toto téma v současné době, kdy např. dochází v mnoha zemích k nárůstu dokonaných sebevražd v nejnižších věkových kategoriích a existují důkazy, že vhodnou léčbou antidepresivy lze tento trend zvrátit.

Na sjezdu byla tradičně oceněna tři nejlepší posterová sdělení. Ocenění obdrželi: MUDr. A.  Urban a kolektiv Psychiatrické kliniky v Hradci Králové za práci Visual mismatch negativity in deficit and nondeficit schizophrenia, dále MUDr. M. Anders a kolektiv z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha za  práci Serological markers of celiac disease and anti-calreticulin autoantibodies in psychiatric patients a doc. J. Horáček a kolektiv z Psychiatrického centra Praha za poster na téma Ketamin-antagonista NMDA receptorů v modelu schizofrenie. Také již tradiční Cenu výboru Psychiatrické společnosti pro pracovníky do 40 let, spojenou s finanční podporou účasti na zahraniční konferenci, získala MUDr. J. Dvořáková z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha za svojí přednášku Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě chronického tinnitu, kdy prezentovala principy této léčebné techniky, ale také první výsledky prováděné studie.

Poděkování, a hned dvojnásobné, patří sponzorům, protože kromě finanční podpory sjezdu platinový partner firma Lundbeck ČR s.r.o. a zlatí partneři Eli Lilly ČR s.r.o, Bristol-Myers Squibb s.r.o., Zentiva a.s. a Janssen-Cilag s.r.o., přispěly k příjemné atmosféře konference také svými odbornými sympozii..

Těm, kteří se společně s námi nemohli zúčastnit VII. sjezdu české psychiatrické společnosti, doporučujeme knižní publikaci „Quo vadis, psychiatria?“, kterou spolu s pořadateli vydalo již tradičně nakladatelství Galén.

Ve Špindlerově Mlýně, opět za dva roky na již VIII. sjezdu PS ČLS JEP, na shledanou!

(Redakčně zkráceno.)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

MUDr. Irena Zrzavecká

MUDr. Pavel Doubek

MUDr. Alexander Nawka

MUDr. Petra Uhlíková

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 11

120 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 5

2008 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×