Atypická antipsychotika a interval QTz pohledu kardiologa


Atypical Antipsychotics and the QT Interval from the Cardiologist’s Aspect

So-called atypical antipsychotic drugs were introduced into medical practice with the aim ofminimizing disadvantages or adverse effects of conventional antipsychotics. However, possibleoccurrences of torsade de pointes type of malignant ventricular tachyarrhythmia are increasinglydiscused in relation to their use. The goal of this review is a closer look at the problem, particularlythe explanation of the mechanism of torsade de pointes, its clinical manifestation, and associationwith the electrocardiographic QT interval. The review considers the issues of prevention andcurrent requirements concerning individual drug safety. The occurrence of torsade de pointescan be better predicted using experimental data at the level of respective ion channel blockade,by identification of percentage of patients with significant QT interval prolongation (above 500ms) during the treatment and/or analysis of drug interactions.No association between torsade de pointes arrhytmias (or sudden death) and the use of olanzapine,quetiapine, risperidone and ziprasidone has been documented so far, despite certain degree ofQT interval prolongation described following administration of these drugs. It is, however, advisableto follow certain general preventive measures to minimize potential treatment risks. Giventhe potential for malignant arrhytmias in patients with known long QT syndrome and/or in thosewith severe left ventricular dysfunction, it seems prudent to consult the use of any antipsychoticdrug in cardiac patient with a cardiologist. On the other hand, no apparent benefit of routineECG monitoring prior and after antipsychotic drug administration in non-cardiac patient is to beanticipated. Last but not least, other adverse effects like orthostatic hypotension due to -receptorsblockade, impairment of lipid or glucose metabolism, and/or unwanted weight gain shouldalso be considered when antipsychotic drugs are prescribed.

Key words:
atypical antipsychotic drugs, torsade de pointes, sudden death, QT interval.


Autoři: J. Kautzner
Působiště autorů: Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Kautzner, CSc., FESC
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 6, pp. 323-328.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Tzv. atypická antipsychotika byla zavedena do léčebné praxe s cílem minimalizovat nedostatkynebo nežádoucí účinky konvenčních antipsychotik. Ve vztahu k jejich užívání se začalostále více diskutovat o možném výskytu maligních komorových tachyarytmií typu torsade depointes. Cílem přehledu je bližší pohled na danou problematiku, zejména vysvětlení mechanismuvzniku uvedených arytmií, jejich projevů a souvislosti s elektrokardiografickým intervalem QT.Dále jsou diskutovány otázky týkající se možnosti prevence a současné požadavky, které se týkajíbezpečnosti jednotlivých léků. Předpověď výskytu torsade de pointes je možno zlepšit experimentálnímidaty o stupni blokády příslušných iontových kanálů, posuzováním procenta nemocnýchse signifikantně prodlouženým intervalem QT při léčbě (tj. nad 500 m s) a analýzou mezilékovýchinterakcí.Z atypických antipsychotik zatím nebyla prokázána souvislost mezi arytmií torsade de pointes,resp. náhlou smrtí pro olanzapin, quetiapin, risperidon a ziprasidon, přestože u nich byl popsánurčitý stupeň prodloužení intervalu QT. K minimalizaci případných rizik léčby je vhodné zachovávaturčitá obecná preventivní opatření. Vzhledem k možnému zvýšení rizika maligních arytmiíu pacientů se známým syndromem dlouhého intervalu QT nebo u nemocných se závažnou poruchoufunkce levé srdeční komory je vhodné konzultovat podávání jakéhokoliv antipsychotikau všech kardiaků s kardiologem. U ostatních nemocných však nelze na základě současných znalostíočekávat jednoznačný přínos z vyšetřování EKG před a po zahájení podávání antipsychotika.V neposlední řadě by se mělo při volbě antipsychotika přihlédnout i k výskytu ostatních vedlejšíchúčinků jako je výskyt ortostatické hypotenze na podkladě blokády alfa receptorů, nežádoucízásah do metabolismu lipidů nebo glukózy a nechtěný váhový přírůstek.

Klíčová slova:
atypická antipsychotika, torsade de pointes, náhlá smrt, interval QT.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se