Vplyv rodičov na fajčenie, konzumovaniealkoholu a športovanie adolescentov


Parenteral Influence on Smoking, AlcoholConsumption and Sports Activities of Adolescents

Within the framework of the project „Health inequalities in adolescents“ the authors investigatedin a sample of Slovak adolescents (N=2616 incl. 1370 boys, mean age 15 years) the influence ofparental behaviour on smoking, alcohol consumption and sports activities. The data were obtai-ned by means of questionnaires. The authors proved a significant influence of the parents on thebehaviour of adolescents in all investigated constellations. If one or both parents smoke daily, theprobability of experience with smoking, frequency of smoking undesirable attitudes to smokingare higher as compared with families where neither parent smokes. Similarly when one or bothparents drink alcoholic beverages or are at least once a month drunk, the probability of experien-ce with alcohol consumption and frequency of alcohol consumption resp. is higher as comparedwith families where neither parent drinks. If one or both parents are engaged in sports everyweek, the frequency of sports activities of adolescents is higher.

Key words:
smoking, alcohol consumption, sports activities, parental influence, adolescence.


Autoři: A. Gecková;  M. Pudelský;  Van Dijk J. P.
Působiště autorů: Ústav sociálnej medicíny LF UPJŠ, Košice, riaditeľ MUDr. M. Kovářová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 8, pp. 406-410.
Kategorie: Články

Souhrn

V rámci projektu „Nerovnosti v zdraví u adolescentov“ bol vo vzorke slovenských adoles-centov (n=2616, z toho 1370 chlapcov, priemerný vek 15 rokov) skúmaný vplyv rodičovského sprá-vania na fajčenie, konzumovanie alkoholu a športovanie. Dáta boli zozbierané dotazníkovouformou. Štatisticky významný vplyv rodičov na správanie adolescentov sme potvrdili vo všetkýchskúmaných konšteláciách. Ak jeden alebo obaja rodičia denne fajčia, pravdepodobnosť výskytuskúsenosti s fajčením, frekvencia fajčenia, výskyt nežiadúcich postojov k fajčeniu sú vyššie v po-rovnaní so situáciou ak nefajčí ani jeden z rodičov. Podobne ak jeden alebo obaja rodičia pijúalkohol každý týždeň, alebo sa opijú aspoň raz za mesiac, pravdepodobnosť výskytu skúsenostis konzumáciou, respektíve frekvencia konzumovania alkoholu je vyššia v porovnaní so situáciouak tak nečiní ani jeden z rodičov. Ak jeden alebo obaja rodičia športujú každý týždeň, frekvenciašportovania adolescentov je vyššia.

Klíčová slova:
fajčenie, konzumovanie alkoholu, športovanie, vplyv rodičov, adolescencia.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se