Koncepení modely schizofrenie


Conceptual Models of Schizophrenia

Models of schizophrenia are based on a philosophical and historical background (analytical, exis-tentional, sociological and antipsychiatric) and from actual scientific findings.Genetic model - the hypothesis of heredity of schizophrenia monogenetic or polygenetic (multifac-torial) was neither confirmed nor ruled out.Model of an extrauterine timed error - developmental - assumes discontinuation of dopamineafferentation into cortex (—early silenceie).Cognitive - behavioural model - incapacity to respond to external stimuli, creates different neuralmaps in the brain with a negative impact on the developmental prognosis of the child.Infectious model - activation of endogenous retrovirus leads to cellular disorganization.Neurotransmitted model and morphological changes - assumes dopamine hyperactivity (in limbicsystem and basal ganglia), hypoactivity in mesocortex and in prefrontal area).The author describes changes of serotonin, muscarine and gabaergic neurotransmission. Reducti-on of gaba receptors is associated with cognitive deterioration, psychotic symptoms and in rareinstances with catatonic manifestations. The binding characteristics of receptors and their occu-pancy determine the antipsychotic effect and incidence of extrapyramidal symptoms of neurolep-tics. Examination by imaging methods (computed tomography, magnetic resonance, positronemission tomography, single-photon emission computed tomography and magnetic resonancespectroscopy) reveals ventriculomegaly, reduction of gray matter in the frontal and temporallobe, reduction of the amygdalohippocampal complex and in some studies also diminution of thecerebellum. Despite all these great achievements made possible by imaging methods and studiesof the human genome we still do not know why 90% of people do not develop schizophrenia.

Key words:
schizophrenia models (analytical, existentional, sociological, antipsychiatric, genetic,extrauterine timed errors, cognitive behavioural, infectious, neurotransmission).


Autoři: E. Malá
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha, poednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Institut postgraduálního vzdilávání ve zdravotnictví, subkatedra ditské psychiatrie, vedoucí doc. MUDr. E. Malá, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 1, pp. 5-8.
Kategorie: Články

Souhrn

Modely schizofrenie vycházejí z filozoficko-historického rámce (analytický, exi-stencionální, sociologický a antipsychiatrický) a z aktuálních poznatku vidy.Model genetický - není ani potvrzena, ani vyvrácena jak monogenetická, tak polygenetická (multi-faktoriální) hypotéza didienosti schizofrenie.Model extrauterini naeasované chyby - vývojový - poedpokládá poeruiení dopaminové aferentacedo kury (—easné tichoi().Model kognitivni-behaviorální - neschopnost reagovat na zevní podnity, vytváoí v mozku odliinéneurální mapy, negativni ovlivoující vývojovou prognózu dítite.Model infekení - aktivace endogenního retroviru vede k buniené desorganizaci.Neurotransmiterový model a morfologické zminy - poedpokládá se dopaminová hyperaktivita (v lim-bickém systému a v bazálních gangliích), hypoaktivita (v mezokortexu a v prefrontální oblasti).Jsou popisovány zminy neurotransmise jak serotoninové, tak muskarinové a gabaergní. Sníženígaba receptoru je spojeno s kognitivním zhoriením, psychotickými symptomy a vzácni s kataton-ními projevy. Vazebné charakteristiky receptoru a jejich okupance ureují antipsychotický úeineka výskyt extrapyramidových symptomu neuroleptik. Vyietoení zobrazovacími metodami (kompu-terová tomografie, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie, jednofotonová emisníkomputerová tomografie a magnetická rezonanení spektroskopie) zjiišuje ventrikulomegalii, úby-tek iedé hmoty mozkové ve frontálním a temporálním laloku, zmeniení amygdalo-hipokampální-ho komplexu a v nikterých studiích i zmeniení cerebella. Poes viechny tyto úžasné pokroky,které umožnily zobrazovací metody a studie lidského genomu, stále nevíme, proe 99 % lidí schizo-frenií neonemocní.

Klíčová slova:
modely schizofrenie (analytický, existencionální, sociologický, antipsychiatrický, ge-netický, extrauterinni naeasované chyby, kognitivni behaviorální, infekení, neurotrasmiterový).

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se