Behaviorální a psychologické poíznaky demence


Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia

The submitted review summarizes contemporary views on behavioural and psychological symp-toms of dementia. It deals with the epidemiology, diagnosis and basic symptoms of these disor-ders, given an account of contemporary findings on the approach to patients with these disorders.It indicates that the diagnosis and treatment of behavioural and psychological symptoms is animportant and in some instances basic aspect in the treatment of patients with dementia.Typical behavioural and psychological symptoms of dementia are: erring, aggressiveness, impai-red sleep, inadequate behaviour, hallucinations, delusions, depressions, anxiety. Treatment isnon-pharmacological and pharmacological. The most important non-pharmacological approachesare: adjustment of the external environment and conditions and psychosociotherapy focused onthe patient as well as on the nursing staff and family. Pharmacotherapy depends on the actualsymptomatology and the patient™s general health status. Treatment of behavioural and psycholo-gical symptoms of dementia should be always in the context of comprehensive care of old people.

Key words:
dementia, behavioural disorders, psychological symptoms, epidemiology, evaluation,psychosociotherapy pharmacotherapy.


Autoři: V. Beneiová
Působiště autorů: Psychiatrická léeebna Doboany, oeditel MUDr. V. ”ižka
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 1, pp. 30-37.
Kategorie: Články

Souhrn

Poehledné sdilení shrnuje soueasné pohledy na behaviorální a psychologické poíznakydemence. Zabývá se epidemiologií, etiopatogenezí, diagnostikou i základními poíznaky tichto po-ruch, podává poehled soueasných poznatku o poístupu k nemocným s timito poruchami. Ukazuje,že diagnostika a léeba behaviorálních a psychologických poíznaku je duležitým, v nikterých poí-padech základním bodem, v léebi pacientu s demencí.Typickými behaviorálními a psychologickými poíznaky demence jsou: bloudiní, agresivita, poru-chy spánku, nepoimioené chování, halucinace, bludy, deprese, úzkost. Léeba je nefarmakologickáa farmakologická. Nejduležitijiími nefarmakologickými poístupy jsou: úprava zevního prostoedía zevních podmínek a psychosocioterapie zamioená jak na pacienta samotného, tak na jeho oiet-oovatele a rodinu. Farmakoterapie závisí na konkrétní symptomatologii a celkovém zdravotnímstavu pacienta. Terapie behaviorálních a psychologických poíznaku demence by mila být vedenávždy v kontextu komplexní péee o starého elovika.

Klíčová slova:
demence, behaviorální poruchy, psychologické poíznaky, epidemiologie, hodnocení,psychosocioterapie, farmakoterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se