Dlhodobé sledovanie zrakových funkcií po anatomickyúspešnej chirurgickej liečbe idiopatickej diery makuly


Long-term Follow up of Visual Functions after Anatomical Successful IdiopathicMacular Hole Surgery

Purpose:
The purpose of the study is to determine the outcomes of long-termchanges and evolution of visual acuity in patients undergoing anatomicallysuccessful macular hole surgery.Materials and methods: Into prospective study are enrolled 20 eyes (20 patients).All patients were successfully operated for idiopathic macular hole betweenSeptember, 1996 and August, 1998. Time of follow up ranged from 20 to 43 months(mean, 29,5). The best corrected visual acuity was examined before operation andevery 3 months after surgery. 12 eyes were operated for complicated cataract. Thesubgroup of 16 eyes wasselected fromthe groupof 20 eyes. Thesubgroupconsistedof patients, who in the first examination observed in Watzke-Allen test theinterruption of ray of light and there was a central scotoma on the campimetry.These tests were realised before operation and in the 3rd, 9th and 15th monthsafter operation. Fisher's test and Student's t test were used for statistical analysis.Results: Mean corrected visual acuity before operation was 0,21. Best correctedvisual acuity was 0,44, reached in the 12th months. Improvement in +2 or morelines wasreachedin 55%. In 15th and18th months the meancorrectedvisual acuitydecrease because of the progression of nuclear sclerosis. 12 eyes were operatedfor complicated cataract. Thebest correctedvisual acuity before andafter surgeryof idiopathic macular hole was 0,18 respectively 0,39 and improvement in +2 ormore lines was reached in 6 (50%) eyes. After surgery of complicated cataract themeanvisual acuity was 0,49. Futher improvement in +2 or morelines wasreachedin 2 (16,7%) eyes, together in 8 (66,%) eyes. Statistical analysis (Fischer's tests,Student's t test) was significant (P < 0,05).In the subgroup of 16 eyes, where were followed changes in Watzke-Allen test, theinterruption of ray of light was in all 16 (100%) patients. In the 3rd month 6 (37,5%)patients observed interruption of ray of light and other 10 (62,5%) observeddeformation in the central part of ray of light. In 9th and 15th months theinterruption observed 5 (31,25%) patients. Deformation in 9th and 15th monthsobserved 8 (50%) respectively 5 (31,25%) patients.Gradual decrease of central scotoma observed in the 3rd, 9th and 15th month 10(62,5%), 13(81,25%)and14(87,5%)patients. Duringthefollowupin 12(75%)patientswas reached total disappearence of central scotoma.Conclusions: The evolution of visual acuity after anatomically successful surgeryof idiopathic macular hole is dynamic, long-standing and continual process.Improvement of visual acuity can be masked by progression of complicatedcataract - nuclear sclerosis. Futher improvement of visual acuity can be observedafter of the surgery complicated cataract.

Key words:
idiopathic macular hole, pars plana vitrectomy, visual acuity, campi-metry


Autoři: V. Krásnik;  P. Strmeň;  L. Javorská
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LFUK, Bratislava, prednosta doc. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 2, p. 80-87
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ:
Zhodnotiť výsledky dlhodobého sledovania vývoja a zmien zrakových funkciípo anatomicky úspešnej chirurgickej liečbe idiopatickej diery makuly.Materiál a metodika: Do prospektívnej štúdie je zaradených 20 očí (20 pacientov)operovaných pre idiopatickú dieru makuly v období odseptembra 1996 do augusta1998 s anatomicky úspešným výsledkom. Doba sledovania je od 20 do 43 mesiacov(priemerne 29,5 mesiaca). U pacientov sa sledovala najlepšia centrálna ostrosťzraku po korekcii v 3 mesačných intervaloch. 12 očí bolo operovaných pre rozvojkatarakty. Zo súboru 20 očí sa vytvorila podskupina 16 očí, kde boli zaradenípacienti, ktorí počas prvého vyšetrenia pri Watzke-Allenovom teste pozorovalijednoznačné prerušenie lúča a na kampimetri bol u nich zaznamenaný centrálnyskotóm. Watzke-Allenov test a kampimetria sa realizovali pred operáciou a v 3.,9. a 15. mesiaci po operácii.Fischerov test a Studentov t-test boli použité k štatistickému spracovaniu.Výsledky: Centrálna ostrosť zraku po korekcii pred operáciou bola v priemere0,21. Najlepšie korigovaná centrálna ostrosť zraku po korekcii sa dosiahla v 12.mesiaci, ktorá bola 0,44 a zlepšenie o 2 a viac riadkov bolo v 55 %. V 15. a 18.mesiaci centrálna zraková ostrosť v priemere poklesla pre vývoj sklerózy jadrašošovky. Štatistickou analýzou (Fischerov test, Studentov t-test) sme zistili štatistickú významnosť zlepšenia hodnôt centrálnej ostrosti zraku pred a po operácii(P < 0,05).12 očí bolo operovaných pre kataraktu, u ktorých priemerná centrálna ostrosťzraku po korekcii v priemere pred a po operácii idiopatickej diery makuly bola0,18 resp. 0,39 a k zlepšeniu o 2 a viac riadkov došlo u 6 (50 %) očí. Po operáciikatarakty centrálna ostrosť zraku v priemere bola 0,49. K ďalšiemu zlepšeniu o 2a viac riadkov došlo u 2 (16,7 %) očí t.j. spolu u 8 (66,7 %) očí.V podskupine 16 očí, kde sa sledovali zmeny pri Watzke-Allenovom teste, predoperáciou malo prerušenie lúča všetkých 16 pacientov (100 %). V 3. mesiaci 6pacientov (37,5 %) pozorovalo prerušenie lúča a u ďalších 10 (62,5 %) sa zaznamenalo pokrivenie alebo deformácia v centrálnej časti lúča. V 9. a 15. mesiaci prerušenie pozorovalo 5 pacientov (31,25 %). Deformáciu alebo pokrivenie v 9. a 15.mesiaci malo 8 (50,0 %) respektíve 5 (31,25 %) pacientov.Postupné zmenšovanie centrálneho relatívneho skotómu sa pozorovalo v 3., 9.a 15. mesiaci u 10 (62,5 %), 13 (81,25 %) a 14 (87,5 %) pacientov. Počas doby sledovania v 12 prípadoch (75,0 %) došlo k úplnému vymiznutiu centrálneho skotómu.Záver: Vývoj zrakových funkcií po anatomicky úspešnej operácii idiopatickejdiery makuly je proces dynamický, dlhodobý a kontinuálny. Zlepšovanie centrálnej ostrosti zraku môže byť maskované rozvojom katarakty - sklerózy jadra. Pooperácii katarakty dochádza k ďalšiemu zlepšovaniu tejto funkcie.

Klíčová slova:
idiopatickádieramakuly, pars planavitrektómia, centrálnaostrosťzraku, kampimetria

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se