Biosimilární adalimumab FKB327 (Hulio®)


Autoři: Lukáš M.
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s. a 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(2): 177-178
Kategorie: Lékový profil
doi: 10.14735/amgh2019177

V září 2013 povolil Evropský úřad pro kontrolu léčiv (EMA – European Medicine Agency) první biosimilární monoklonální protilátku (CT-P13) k užití v klinické praxi, a to ve všech indikacích originálního léčiva (infliximab). Přes počáteční silně rezervovaný přístup zdravotníků k biosimilárním léčivům, který pramenil z neznalosti celého schvalovacího procesu, se stal biosimilární infliximab v řadě zemí EU jedním z nejužívanějších produktů z celé skupiny anti-tumor nekrotizující faktor (anti-TNF) léčiv. Princip biosimilarity je založen na detailním porovnání nového léčiva s originálním produktem, které zahrnuje precizní analytické zkoušky zaměřené na chemickou strukturu, fyzikálně-chemické vlastnosti, farmakokinetické a farmakodynamické profily obou léčiv. Vývoj nové biosimilární látky vyžaduje podrobné zkoumání a porovnání přes 200 různých parametrů, což znamená provedení desítky preklinických, analytických studií. Pouze 30 z nich, které jsou považovány za nejdůležitější a jež byly určeny regulátory (EMA) a odpovídají přísným kritériím vysoké podobnosti s originální látkou, jsou předpokladem a také podmínkou k povolení registrace pro klinické využití. K vlastnímu klinickému prověření účinnosti a bezpečnosti se zpravidla využívá pouze jedno nebo dvě klinické hodnocení fáze III a poté, je-li výsledek příznivý, je nové biosimilární léčivo povoleno ve všech indikacích původní molekuly, aniž byly provedeny specifické klinické zkoušky nového léčiva pro jednotlivé diagnózy. Tímto přístupem je zajištěno významné zrychlení procesu k zavedení nového biosimilárního léčiva do klinické praxe. Od prvních klinických zkoušek k využití v klinické praxi je zpravidla nutná doba nejméně 10 let pro originální molekuly, kdežto pro biosimilární produkty je odhadována doba pouze několik desítek měsíců. Vedle toho je tento proces spojen s významně menšími finančními náklady, protože nejsou prováděna rozsáhlá klinická hodnocení fáze 3. Stejně tomu bylo i v případě nového biosimilárního adalimumabu FKB327.

Biosimilární adalimumab FKB327 (Hulio®, Mylan) je léčivo, u kterého byla v preklinické fázi potvrzena vysoká podobnost s originálním adalimumabem (Humira®). Jedná se o monoklonální protilátku, která je vytvářena, podobně jako originální látka, ovariálními buněčnými kulturami čínských křečků. Proces vedoucí k potvrzení biosimilarity byl proveden v kontextu doporučení mezinárodních regulačních orgánů (Food and Drug Administration a EMA) [1]. Na 180 zdravých dobrovolnících bylo prokázáno, že farmakokinetické parametry (AUCmax, AUClast, Cmax) a tvorba protilátek byly po jednorázovém podání biosimilárního adalimumabu FKB327 nebo originálního adalimumabu produkovaného v USA a originálního adalimumabu vyráběného v EU prakticky identické. Rovněž nebyly zjištěny žádné negativní bezpečnostní signály. Nicméně za zmínku stojí to, že lokální reakce v místě vpichu (erytém, svědění, prokrvácení kůže, hematom, vyrážka nebo perzistující bolestivost v místě vpichu) se vyskytly celkem u 10 ze 180 probandů, z nichž 9 dostalo originální adalimumab (USA/EU), a pouze u jednoho s biosimilárním adalimumabem FKB-327 [2]. Lokální reakce jsou závislé na objemu podávaného injekčního roztoku, na velikosti a ostrosti jehly aplikátoru a také na obsahu stabilizátorů a především citrátových pufrů. Velmi vzácný výskyt lokální reakce v místě vpichu po aplikaci biosimilárního adalimumabu FKB327 je vysvětlen nepřítomností citrátových pufrů v injekčním roztoku.

Velká klinická studie potvrzující klinickou bezpečnost a efektivitu nového biosimilárního adalimumabu FKB327 byla provedena na pacientů s revmatoidní artritidou. Důvodem pro selekci pacientů je relativně vysoká odpověď na anti-TNF léčbu, zvláště u biologicky naivních pacientů, a snadné posouzení klinického efektu léčby (ACR20 American College Rheumatology), které nevyžaduje provádět komplikované a/nebo invazivní vyšetřovací metody. Účinnost a bezpečnost biosimilárního adalimumabu FKB327 byla hodnocena celkem u 766 pacientů s revmatoidní artritidou, naivních na biologickou léčbu, kteří neodpověděli dostatečně na podávání metotrexátu. Nemocní byli randomizováni do dvou ramen. První rameno, které zahrnovalo celkem 366 probandů, bylo exponováno léčbě FKB327 a druhé (362 pacientů) dostávalo originální adalimumab. V týdnu 24 byli pacienti, kteří odpověděli na léčbu, re-randomizováni na pokračující terapii biosimilárním adalimumabem FKB327 nebo originálním adalimumabem do týdne 54. Poté všichni pacienti pokračovali v léčbě pouze s biosimilárním adalimumabem FKB327 až do týdne 74. Úvodní randomizovanou a dvojitě zaslepenou část v ramenu s FKB327 dokončilo z 366 celkem 333 nemocných a 324 z nich bylo re-randomizováno, přičemž k pokračující léčbě FKB-327 bylo zařazeno 216 pacientů a 108 k léčbě originálním adalimumabem. V ramenu s originálním adalimumabem dokončilo 24týdenní úvodní léčbu 328 pacientů, z nichž 108 bylo zařazeno k léčbě FKB327 a 213 pokračovalo v léčbě originálním produktem. V týdnu 54 byli všichni pacienti s originálním adalimumabem switchováni na FKB327. Uvedená studie, která probíhala ve 12 zemích na 3 kontinentech, potvrdila stejnou klinickou efektivitu FKB327 s originálním adalimumabem vyjádřenou parametry ACR20/ACR50/ACR70 a DAS28-CRP v týdnech 24, 54 a 74. Výskyt vedlejších účinků a imunogenicita charakterizovaná podílem nemocných se vznikem neutralizačních protilátek byla v obou skupinách pacientů prakticky identická [3]. Na základě této studie byl biosimilární adalimumab FKB327 povolen ve všech indikacích originálního léku do klinické praxe. Jedná se o nemocné s revmatoidní artritidou, juvenilní idiopatickou artritidou, ankylózující spondylitidou, psoriázou, dětskou plakovou psoriázou, hydrosadenitidou, Crohnovou nemocí u dospělých i dětských pacientů, ulcerózní kolitidou a neinfekční uveitidou [4].

Léčivo je dostupné v podobě injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce nebo ve formě předplněného pera. V obou případech jde o 40 mg adalimumabu, který je obsažen v 0,8 ml roztoku.

prof. MU Dr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum

pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s.

Jankovcova 1569/ 2c

170 00 Praha 7

milan.lukas@email.cz


Zdroje

1. Slíva J. Originální nebo biosimilární adalimumab? Acta Medicinae 2019; 1: 88–89.

2. Puri A, Niewiarowski A, Arai Y al. Pharmacokinetics, safety, tolerability and immunogenicity of FKB327 a new biosimilar medicine of adalimumab/Humira, in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol 2017; 83 (7): 1405–1415. doi: 10.1111/bcp.13245.

3. Genovese MC, Glover J, Matsunga N et al. Efficacy, safety and immunogenicity in randomized, double blind (DB) and open-label extension (OLE) studies comparing FKB327, an adamimumab biosimilar, with the adalimumab reference product (Humira®; RP) in patients (pts) with active rheumatoid arthritis. Athritis Rheumatol 2017; 69 (Suppl 10) : 2799.

4. Souhrn údajů o přípravku. [online]. Dostupné z: http: / / www.ema.europa.eu

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se