Pentasa Sachet 2 g


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE I. V. F. a. s. a 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(4): 330-331
Kategorie: Lékový profil

5-aminosalicylová kyselina (5-ASA) – mesalazin – patří již přes 30 let k základním kamenům medikamentózní terapie idiopatických střevních zánětů (IBD) – ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci. Přestože se jedná o látku s mnohaletými klinickými zkušenostmi, můžeme zaregistrovat kontinuální inovaci těchto produktů, jež má za cíl zvýšení efektivity protizánětlivé terapie a zlepšení adherence pacientů k medikamentózní léčbě. V posledních dvou letech se také do tuzemské klinické praxe prosadila nová léková forma s řízeným uvolňováním mesalazinu v podobě granulátu – Pentasa Sachet 2 g.

Farmakokinetické vlastnosti

Přípravek Pentasa Sachet je tvořen mikrogranulemi mesalazinu do velikosti 1 mm, které jsou obaleny etylcelulózou. Tato léková forma propůjčuje léčivu některé výhodné farmakokinetické vlastnosti. Po perorální aplikaci se mikrogranule dostávají cca za 1 hod do duodena, a to bez závislosti na lačnění nebo příjmu potravy. Průměrná doba tranzitu tenkým střevem u zdravých dobrovolníků je kolem 3 hod. Specifická farmakologická úprava léčiva zajišťuje stálé a pomalé uvolňování mesalazinu z granulí, nezávisle na aktuálním pH střevního obsahu.

Vlastní metabolizmus mesalazinu není odlišný od jiných lékových forem a probíhá ve dvou úrovních. V první fázi dochází k acetylaci ve sliznici tenkého a tlustého střeva za vzniku N-acetyl-mesalazinu, druhá acetylace mesalazinu se uskutečňuje v játrech. Asi 30–50 % celkové podané látky je vstřebáváno z tenkého střeva. Mesalazin je možné detektovat v plazmě za cca 15 min a maximální plazmatické koncentrace jsou dosahovány za 1–4 hod po perorálním podání.

Mechanizmus účinku

Protizánětlivý účinek všech forem 5-ASA je závislý na koncentraci léčiva ve střevní sliznici a nezávisí na jeho systémových hladinách. Přesný mechanizmus účinku aminosalicylátů není znám, je pravděpodobně komplexní povahy a podílí se na něm několik složek.

Za hlavní mechanizmus se v současné době považuje přímý agonistický efekt 5-ASA na PPAR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor-gamma). PPAR-γ je transkripční faktor patřící do skupiny tzv. jaderných receptorů, jež se podílejí na přenosu různých metabolických a nutričních signálů do buněčného jádra. PPAR-γ je mohutně exprimován v epiteliálních buňkách sliznice tlustého střeva a zdá se, že hraje klíčovou roli v bakteriemi indukovaném zánětu.

Mezi další mechanizmy protizánětlivého účinku 5-ASA patří snížení aktivity jaderného faktoru κB (NFκB), jenž je odpovědný za tvorbu prozánětlivých cytokinů (např. TNFα), dále přímé ovlivnění lokální tvorby prozánětlivých prostaglandinů a leukotrienů. Navíc 5-ASA působí také jako antioxidant volných kyslíkových radikálů.

Charakteristika léku a způsob podání

V jednom sáčku jsou 2 g bílošedého granulátu obsahujícího mesalazin. Obvyklá denní dávka je 1–2× denně jeden sáček, který se vysype do úst a zapije vodou nebo džusem. Kousání nebo žvýkání granulátu v ústech může významně snižovat jeho farmakodynamický efekt.

Indikace

a) Ulcerózní kolitida s mírnou až střední aktivitou, včetně ohraničených forem postihující rektosigmoideum

V národních i mezinárodních doporučeních, která vycházejí z klinických studií a provedených metaanalýz, je jednoznačně preferována kombinační terapie u mírně až středně aktivní UC s lokálním (čípky nebo klyzmata) a s celkovým (perorálním) podáním mesalazinu. Tento postup je až dvojnásobně efektivnější než monoterapie mesalazinem. Navíc se ukázalo, že léčba mesalazinem v jedné denní dávce je účinnější v dosažení remise než aplikace léčiva rozděleného do několika dílčích denních dávek. Úvodní (útočná) dávka léčiva by měla být maximální, aby bylo dosaženo co nejrychleji žádoucího protizánětlivého efektu, tj. 2 × 2 g denně současně v kombinaci s lokálními formami mesalazinu nebo kortikoidů (nálevy/pěna).

b) Dlouhodobá udržovací terapie ulcerózní kolitidy v prevenci relapsu onemocnění

Studie PODIUM potvrdila, že dvanáctiměsíční udržovací terapie se 2 g granulátu mesalazinu v jedné denní dávce byla významně lepší (70,9 % nemocných v remisi na konci sledování) než podávání dvou dílčích denních dávek (58,9 % nemocných v remisi na konci sledování). Rozdíl v počtu udržených remisí byl 11,4 % (95% CI: 1,4–22,5), tedy statisticky vysoce významný (p = 0,024). Významně lepší dlouho­dobé výsledky udržovací terapie mohou ukazovat na to, že farmakokinetika postupně uvolňovaného mesalazinu z granulí je mnohem efektivnější, když je podávána jako bolusová dávka.

Při jednorázovém bolusovém podání mesalazinu dojde pravděpodobně k daleko většímu uvolnění aktivního léčiva až v lumen tlustého střeva. Protizánětlivý účinek mesalazinu je zprostředkován lokálním působením na sliznici tlustého střeva. Je možné spekulovat, že vyšší množství látky uvolněné z jednorázového podání mesalazinu je spojeno s vyšší „slizniční“ koncentrací látky a silnějším protizánětlivým efektem ve sliznici tračníku.

Druhým vysvětlením lepšího efektu udržovací léčby jednou denní dávkou je významně vyšší adherence pacientů k medikamentózní terapii. Nedostatečná adherence k léčbě IBD může být v mnoha případech příčinou selhávání léčby. Zahraniční i domácí výzkumy ukázaly, že vědomá nonadherence pacientů s idiopatickými střevními záněty je až překvapivě vysoká a dosahuje hodnoty 40–50 %.

c) Dlouhodobá terapie nemocných s ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou nemocí, kteří jsou v riziku vzniku dysplazie nebo kolorektálního karcinomu

Mesalazin se svým protizánětlivým efektem podílí nejen na udržení remise a prodloužení bezpříznakové fáze nemoci, ale také má významné postavení v profylaxi vzniku dysplazie a kolorektálního karcinomu u pacientů s IBD. Zda se jedná o „sekundární“ protinádorový efekt mesalazinu, který je zprostředkován potlačením zánětu ve sliznici tlustého střeva, nebo zda jde o vlastní a specifický zásah do mechanizmu nádorové transformace, zůstává stále ještě otevřenou a nevyřešenou otázkou.

Rozsáhlá klinická pozorování a retrospektivní analýzy kohortových studií ukázaly, že extenzivní postižení tlustého střeva, letitý průběh ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy nemoci delší než osm let, přítomnost primární sklerozující cholangitidy a chronicky aktivní průběh nemoci s těžkými slizničními změnami jsou významnými rizikovými faktory pro vznik dysplazie a kolorektálního karcinomu. Bylo potvrzeno, že dlouhodobá terapie mesalazinem v dávce ≥ 1,2 g denně snižuje riziko vzniku dysplazie nebo kolorektálního karcinomu u těchto rizikových nemocných až o 50–80 % [3].

d) Crohnova choroba s mírnou aktivitou na tlustém střevě nebo v oblasti ileocekální

Léčba mesalazinem je indikována u pacientů s Crohnovou chorobou v ileokolické lokalizaci s mírnou klinickou aktivitou, nízkou laboratorní zánětlivou aktivitou a nepřítomností hrubších strukturálních změn na střevě (vředy, stenóza, píštěle). Doporučená denní dávka je 4 g denně, dlouhodobá udržovací léčba je u těchto pacientů na místě v případě pozitivní odpovědi na útočnou terapii mesalazinem rovněž ve vyšší dávce (4 g denně).

e) Profylaktická terapie recidivy (rekurence) Crohnovy nemoci po ileokolické resekci

Profylaktickou terapii mesalazinem je možné zvážit u pacientů s Crohnovou chorobou, kteří se podrobili ileokolické resekci a jsou v nízkém riziku recidivy (rekurence) nemoci. Doporučená dávka je 4 g denně. Účinnost profylaktické terapie je však relativně omezena (NNT = 10–13).

Kontraindikace

Přecitlivělost na mesalazin, těžké poškození funkce jater a ledvin.

Nežádoucí účinky

Všechny lékové formy mesalazinu mají vynikající bezpečnostní profil. Velmi vzácné, avšak potenciálně závažné jsou idiosynkratické reakce v podobě intersticiální nefritidy, hepatitidy, pankreatitidy nebo perimyokarditidy. Výskyt intersticiální nefritidy je odhadován 1 případ na 500 léčených pacientů. Proto je nutné monitorovat hodnoty urey a kreatininu při dlouhodobém podávání. Podávání léčiva v době gravidity a v laktaci je bez omezení.

Léčba dětských pacientů

U dětských pacientů je terapie mesalazinem indikována při mírné až středně aktivní ulcerózní kolitidě v denní dávce 50–100 mg/kg.

V terapii Crohnovy nemoci se v sou­časné době u dětských pacientů neuplatňuje.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum

pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

milan.lukas@email.cz


Zdroje

1. Prokopová L, Ďuricová L, Bortlík M et al. Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 391–400.

2. Lukáš M. Účinnost udržovací terapie u ulcerózní kolitidy je ovlivněna farmakokinetikou mesalazinu a adherencí k medikamentózní léčbě. Komentář ke studii ­PODIUM. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(5): 26–29.

3. SPC Pentasa Sachet. Dostupné z: www.sukl.cz/modules/medication/detail//php/code=0119539&tab=prices.

4. Dignass AU, Bokemeyer B, Adamek H et al. Mesalamine once daily is more effective than twice daily in patients with quiescent ulcerative colitis. Clin Gastro­enterol Hepatol 2009; 7(7): 762–769.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se