XXI. jarní setkání Loket – pokroky v léčbě nemocných s karcinomem pankreatu


Autoři: B. Bunganič 1;  D. Langer 2
Působiště autorů: Interní klinika, Oddělení gastrointestinální endoskopie 1. LF UK a ÚVN Praha 1;  Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha 2
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 408-409
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Hrad Loket se tyčí na západě Čech nedaleko Karlových Varů. V minulosti měl důležitý strategický význam, hostil úřad Václava I. i Karla IV., zván byl „klíčem ku království českému“. V historických prostorách unikátní národní památky se i letos odehrálo tradiční sympozium České společnosti HPB chirurgie. Organizaci druhého postgraduálního kurzu, který byl součástí sympozia, vedla Společnost gastrointestinální onkologie. Každý z asi stovky účastníků obdržel odborný sylabus.

Expert na epidemiologii, doc. Dušek (Brno) potvrdil rostoucí incidenci (+23 %) a výrazně rostoucí prevalenci (+62 %) karcinomu pankreatu. V roce 2009 bylo v ČR nově diagnostikováno 1 968 osob, přičemž 1 846 zemřelo. Pětileté přežití nemocných s adenokarcinomem pankreatu je 6,9 %. Významněji delšího přežití 25,4 % je dosahováno pouze u nemocných v klinickém stadiu I.

RNDr. Minárik (Praha) ve své prezentaci představil molekulární model vývoje karcinomu pankreatu založeného na poruchách onkogenů a tumor--supresorových genů. Zdůraznil význam molekulárních markerů v diagnostice.

MUDr. Hucl (Praha) přehledně shrnul etiopatogenezi KP. Mezi nejčastější známou příčinu patří kouření, kuřáci mají dvojnásobné riziko vzniku KP ve srovnání s nekuřáky. U poloviny nemocných s KP je přítomen diabetes mellitus. Genetické (poškození DNA) i negenetické změny vedou k alteraci signálních drah, cílené protinádorové léčby představují velký potenciál v léčbě KP.

MUDr. Závada (Praha) prezentoval přínos endoskopie v diagnostice a stagingu KP. Endosonografie je velmi přesná metoda hlavně v detekci malých potenciálně resekabilních lézí do 2–3 cm v průměru, navíc poskytuje možnost cytologické či histologické verifikace. Endosonografie je nenahraditelná pro screening u rizikové části populace.

Prof. Válek (Brno) perfektně zpracovanou přednáškou s bohatou obrázkovou dokumentací seznámil účastníky s úlohou radiologie a hlavně CT v diagnostice a stagingu KP. Důležitá „kritéria neresekability“ jsou infiltrace mezenteriálních cév, okluze portální a mezenteriální žíly a metastázy (peritoneum, uzliny, játra, plíce, kosti).

MUDr. Bunganič (Praha) potvrdil, že minimálně u poloviny pacientů s KP lze diagnostikovat diabetes mellitus (DM). Delší dobu trvající DM 2. typu je rizikovým faktorem (OR 1,8) ale nově manifestující se DM je časným příznakem KP. Odlišení klasického DM 2. typu od DM při KP může významně přispět k diagnostice resekabilních forem karcinomu pankreatu.

Prof. Ryska (Praha) přehledně shrnul zásady moderní radikální chirurgické léčby nemocných s KP. Nutnost rozhodování o každém nemocném na multidisciplinární úrovni a nejlépe ve specializovaném centru je jednou z podmínek dosažení dobrých léčebných výsledků s nízkou perioperační letalitou. Prof. Ryska prezentoval výsledky multicentrického projektu léčby nemocných s KP v období 2007–2011, do kterého bylo zařazeno 567 jedinců. Tato studie potvrdila, že paliativní (endo­skopická či chirurgická) léčba neprodlužuje život nemocného, ale výrazně ovlivňuje kvalitu jeho života.

MUDr. Suchý (Plzeň) prezentoval pozitivní vliv centralizace péče ve smyslu kvality péče i spotřeby zdrojů.

Zahraniční host Dr. Edil (Baltimore, USA) seznámil účastníky s výsledky chirurgické laparoskopické techniky na svém pracovišti (celkem 118 výkonů, z toho 45× PDE). Ve srovnání s otevřenou operací zaznamenali menší krevní ztráty, nižší morbiditu a kratší pobyt v nemocnici, celková mortalita zůstala neměnná. Ve svém dalším vystoupení představil imunoterapii – jednu z nových terapeutických modalit v léčbě pacientů s KP.

Prof. Petruželka (Praha) pokládá inovaci léčebných postupů, s ohledem na krátkou dobu přežívání pacientů ve všech klinických stadiích, za nutnost. Chybí klinické studie se zařazením loko­regionální léčby, chybí klinické důkazy o účinnosti cílené biologické léčby. U pacientů s metastazujícím onemocnění je vhodná terapie FOLRFIRINOX. Nesmíme zapomínat, že bez bioptické verifikace novotvaru nelze zahájit onkologickou léčbu.

MUDr. Hořejš (Praha) demonstroval nanoknife (ireverzibilní elektroporaci – IRE) jako možný nástroj destrukce KP v případech, kdy není možná resekce. Hlavní výhodou prezentované metody, proti termálním ablačním metodám, je ušetření nebuněčných struktur (cév, žlučovodů i pankreatických vývodů). Metodu lze provádět perkutánně nebo peroperačně, celosvětově bylo provedeno zatím jen přibližně 300 výkonů.

Odborná akce byla zakončena bohatou diskuzí moderovanou respektovanými osobnostmi jednotlivých odborných disciplín. Sympozium bylo tradičně velmi dobře organizováno a příspěvky měly vysokou odbornou úroveň.

MUDr. Bohuš Bunganič

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Oddělení gastrointestinální endoskopie

U vojenské nemocnice 1200

160 00 Praha 6

bohus.bunganic@uvn.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2012 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×