Lokální protilátky proti spermiím a celkové hladiny imunoglobulinů v ovulačním cervikálním hlenu


Local sperm antibodies and general levels of immunoglobulins in ovulatory cervical mucus

Objective:
The aim of our preliminary study was to compare the levels of total local sIgA and IgG with activity of detected sperm antibodies in ovulatory cervical mucus (OCM).

Setting:
Department of Gyneacology and Obstetrics, Medical School and Faculty Hospital, Charles University, Plzen.

Methods:
We screened samples of OCM from 12 pacients aged 26–31 (29,6 years on average) by radial immunodifusion (RID) to determine s IgA and IgG. Indirect MAR test was used for detection of spermagglutinationg antibodies.

Results:
We found out by RID the average concentration of sIgA in OCM 567,84 mg/l (0 -1250,47) and the average concentration of IgG in OCM 23,57 mg/l (8,74–47,99). Antibody activity against sperm cells dominates in IgA with 6 pacients, in IgA with 1 patient, in IgA and IgG together with 1 infertile woman and in IgA and IgM isotypes together with 1 patient. No local sperm antibodies were determined with 3 patients.

Conclusion:
We proved the hypothesis, that the levels of spermagglutinating antibodies do not correlate with findings of total sIgA and IgG in OCM with our patients.

Key words:
sperm agglutinating antibodies, ovulatory cervical mucus, i-MAR-test.


Autoři: P. Hušáková 1;  Z. Ulčová-Gallová 2;  K. Bibková 2;  Z. Mičanová 2
Působiště autorů: Nemocnice Teplice, o. z., oddělení gynekologicko-porodnické, přednosta MUDr. M. Šoltés 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2010, 75, č. 4 s. 334-337

Souhrn

Cíl studie:
Zajímali jsme se o vzájemný vztah mezi účinkem lokálních aglutinačních protilátek proti spermiím a celkovými hladinami sIgA a IgG v ovulačním hlenu.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK a FN, Plzeň.

Metodika:
V ovulačním cervikálním sekretu dvanácti pacientek (26-31 let věku, průměr 29,6 let) jsme sledovali celkové s IgA a IgG pomocí radiální imunodifuze. Ke specifikaci protilátek proti spermiím jsme použili nepřímý smíšený anti-imunoglobulinový reakční test.

Výsledky:
Zjistili jsme průměrnou koncentraci sIgA 567,84 mg/l (0-1250,47) a IgG 23,57 mg/l (8,74–47,99). Protilátková aktivita proti spermiím převažovala u 6 pacientek v IgA, u 1 v IgG, u 1 v IgA a IgG a u 1 v IgA a IgM izotypu zároveň. U 3 pacientek jsme lokální protilátky proti spermiím neprokázali.

Závěr:
Potvrdili jsme předpoklad, že hladiny a hlavně účinek lokálních spermaglutinačních protilátek nekoreluje s hodnotami hladin celkově zhodnocených lokálních sIgA a IgG v ovulačním cervikálním hlenu.

Klíčová slova:
spermaglutinační protilátky, ovulační cervikální hlen, i-MAR-test.

ÚVOD

Děložní hrdlo představuje klíčový orgán pro zajištění sterility prostředí v děloze. Je sídlem lokální imunity, jednak buněčné, reprezentované T-lymfocyty, makrofágy a polymorfonukleáry a samozřejmě i humorální, kterou představují imunoglobuliny. Právě v endocervixu ženského reprodukčního ústrojí je lokalizováno maximum plazmatických buněk tvořících IgA a IgG. Přítomné imunoglobuliny (hlavně IgG a IgA) se zapojují do obrany proti místní infekci zastavením šíření cizorodé látky, jejím označením a připravením k fagocytóze a apoptóze.

Protilátky přítomné v endocervixu mají svůj původ jednak v plazmocytech, ale mohou pocházet i ze systémové cirkulace a také ze sekretů endometria a vejcovodů [3]. Je zajímavé, že v endocervixu převažují nesekreční formy IgA protilátek nad sekrečním IgA, plazmatické IgA totiž snadno prostupují do tekutin ženského pohlavního ústrojí, což je zřejmě dáno vysokým prokrvením a relativní prostupností cévní výstelky. Stejným způsobem se do endocervixu dostává i část IgG [4].

Hladiny protilátek v cervikálním hlenu u žen (ale studováno i u makaků) se obecně pod vlivem pohlavních hormonů mění v průběhu menstruačního cyklu, nejvyšších koncentrací dosahují během menstruace a klesají v období kolem ovulace [5, 12] na nejnižší hodnoty 1 den před ovulací a v den ovulace. Tato fyziologická situace nastává u zdravých plodných žen [10].

Různé práce [např. 2, 4, 6] udávají přítomnost protilátek proti spermiím zhruba u 5-10 % mužů a žen v reprodukčním věku. Ne vždy musí být přítomnost protilátek proti spermiím spojena se sníženou plodností, neboť záleží na výši titru a vazebné protilátkové síle. U infertilních párů je však prevalence přítomnosti protilátek reagujících se spermiemi výrazně vyšší (až 40 – 60 %).

Protilátky proti spermiím negativně zasahují do pohybu spermií v ženském rozmnožovacím ústrojí, protože zabraňují ascendentní penetraci mužských pohlavních buněk cervikálním hlenem [1, 2, 6, 7, 11]. Byly zjištěny rozdíly v ovlivnění pohyblivosti spermií v závislosti na místě, kde jsou protilátky navázány. Např. vazba protilátek IgA nebo IgG na bičík spermie je méně výrazná a lépe terapeuticky ovlivnitelná [2, 4, 6, 11] než v případě, že tyto protilátky (zvláště IgA nebo současně IgA s IgG) způsobují shlukování spermií hlavičkami, nebo hlavičkami a bičíky současně. V této situaci je schopnost spermie proniknout hlenem děložního hrdla do vyšších etážích ženského reprodukčního ústrojí výrazně omezena [6, 11-13]. Navíc navázané protilátky IgG mohou (na rozdíl od IgA) aktivovat komplementový systém s následným cytotoxickým poškozením spermie [4]. Navázané protilátky proti spermiím brání oplodnění také přímým zablokováním membránových antigenních struktur zapojených do interakce spermie-oocyt [4, 6, 8–13]. Zaměřily jsme se proto výzkumně na lokální hladiny imunoglobulinů a jejich antispermatozoidální aktivitu.

SOUBOR PACIENTEK

Do naší skupiny jsme náhodně zařadily 12 pacientek s poruchou plodnosti průměrného věku 29,6 let (26-31 let), které navštěvují Poradnu pro imunologii reprodukce při Gynekologicko-porodnické klinice LF UK a FN Plzeň. Pacientky podepsaly souhlas se zpracováním nadbytečných vzorků rutinně odebíraného ovulačního cervikálního hlenu (OCM).

METODIKA

Ovulační cervikální hlen (OCM) jsme odebíraly do sterilních kapilár pomocí speciální vakuované stříkačky a do vyšetření skladovali při –20 °C.

K určení protilátek proti spermiím jsme použily Indirect Mixed Antiglobulin Reaction Test (i-MAR-test, nepřímý smíšený antiimunoglobulinový test) prop IgG a IgA. Výhodou testu je možnost určení protilátkového izotypu. Soustředily jsme se i na izotypy IgG, IgA, IgM, IgE a umístění vazby protilátky na spermii (H-H, T-T, H-T; H = head, T = tail). Ovulační hlen jsme po přidání stejného objemu 1/4% bromelinu zcentrifugovaly při 5 tis. ot/min (30 minut) a jeho supernatant pak použily k dalšímu rozboru. Provedení testu spočívá ve smíšení suspenze spermií, které jsou předtím senzitizovány spermaglutinačními protilátkami přítomnými v OCM, s polymerními částicemi, jež jsou obaleny humánními imunoglobuliny, na závěr po přidání antihumánního antiséra (anti-IgG, anti-IgA, anti-Igm, anti-IgE) a následné inkubaci ve vlhké komůrce dojde (při přítomnosti protilátek proti spermiím v OCM) ke vzniku smíšených aglutinátů, neboli pohyblivých shluků spermií, což sledujeme pod inverzním mikroskopem (Weiss Jena, 200-300x zvětšení). Jako pozitivní MAR-test obvykle hodnotíme shluknutí více než 40 % spermií se senzibilizovanými erytrocyty, při našem sledování jsme braly výzkumně v úvahu i nižší hodnoty.

Ke sledování hladin sIgA a IgG jsme použily komerční testy od firmy The Binding Site využívající metody radiální imunodifuze, jejímž principem je difuze antigenu (sIgA resp. IgG) z jamky přes gel, obsahující příslušnou monospecifickou protilátku. Komplexy antigen-protilátka vytváří precipitační prstenec. Průměry prstenců pak odečítáme pomocí lupy. V okamžiku ustálení rovnováhy mezi vznikem a zánikem komplexů (kompletace) existuje lineární vztah mezi čtvercem průměru prstence a koncentrací antigenu. Z měření průměrů prstenců u vzorků o známé koncentraci pak vytváříme kalibrační křivku. Koncentrace antigenu v neznámém vzorku pak odečítáme z kalibrační křivky (graf 1 – příklad kalibrační křivky pro sIgA).

Příklad kalibrační křivky pro sIgA
Graf 1. Příklad kalibrační křivky pro sIgA

VÝSLEDKY

Protilátková aktivita proti spermiím převažovala u šesti pacientek v IgA, u jedné v IgG, u jedné v IgA a IgG a u jedné v IgA a IgM izotypu zároveň. U tří pacientek jsme lokální protilátky proti spermiím neprokázaly. Naměřené koncentrace sekrečních imunoglobulinů se pohybovaly v rozmezí 0-1250,47 mg/l, průměrná koncentrace sIgA ve vzorcích byla = 567,84 mg/l. Hladiny IgG se pohybovaly v rozmezí 8,74-47,99 mg/l s průměrnou koncentrací IgG = 23,57 mg/l (tab. 1, graf 2, graf 3).

Tab. 1. Souhrnná tabulka výsledků - celkové lokální sIgA a IgG, antispermatozoidální aktivita vyjádřená nepřímým MAR-testem
Souhrnná tabulka výsledků - celkové lokální sIgA a IgG, antispermatozoidální aktivita vyjádřená nepřímým MAR-testem

Hodnoty sIgA a IgG spolu s údajem o výskytu spermaglutinačních protilátek v jednotlivých vzorcích ovulačního cervikálního sekretu (např. ve vzorcích č. 10-12 i přes celkové lokální hodnoty uvedených imunoglobulinů, antispermatozoidální aktivita byla nulová)
Graf 2. Hodnoty sIgA a IgG spolu s údajem o výskytu spermaglutinačních protilátek v jednotlivých vzorcích ovulačního cervikálního sekretu (např. ve vzorcích č. 10-12 i přes celkové lokální hodnoty uvedených imunoglobulinů, antispermatozoidální aktivita byla nulová)

Výsledky iMAR-testu
Graf 3. Výsledky iMAR-testu

DISKUSE A ZÁVĚR

Z našich předchozích zkušeností víme, že hladiny sIgA a IgG jsou v období ovulace u fertilních žen v oblasti hrdla děložního mimořádně nízké nebo žádné. U tří pacientek jsme neprokázaly přítomnost jednotlivých imunoglobulinů ani antispermatozoidální aktivitu v této v lokalitě. Lokální tvorba protilátek závisí na počtu plazmocytů, které se nacházejí ve sliznicích ženského pohlavního ústrojí. Počet těchto buněk a lokální koncentrace prodělává výrazné změny v závislosti na menstruačním cyklu. Např. počet buněk tvořících IgA, IgM, a IgG protilátky je nejnižší v průběhu folikulární fáze cyklu. Významně se zvyšuje v období ovulace a svého maxima dosahuje v luteální fázi cyklu. Nejvýraznější zvýšení je prokázáno pro sekreční imunoglobuliny a tvorbu sekreční komponenty. Souvisí to mimo jiné se zvýšenou aktivitou epitelové výstelky [4]. Z naší studie vyplývá, že i u našich náhodně vybraných pacientek se sníženou plodností jsou zvýšené i celkové nespecifické protilátky, které jsou výsledkem mimořádné imunologické flexibility v oblasti děložního hrdla.

Specifická protilátková aktivita v našem sledování nekoreluje s nálezem celkových sIgA a IgG v OCM. U žen je však možné vidět zvýšenou přítomnost protilátek proti spermiím v případě chronických infekcí genitálního ústrojí. Zánětová reakce indukovaná infekcí poskytuje adjuvantní podněty nutné pro aktivaci imunitního systému [4].

Práce byla podpořena MSM 002 162 0812.

MUDr. Petra Hušáková
Nemocnice Teplice, o. z.
Gynekologicko-porodnické odd.
Duchcovská 53
415 29 Teplice
e-mail: husi@centrum.cz


Zdroje

1. Barrat, CLR., Dunphy, BC., McLeod, I., Cooke, ID. The poor prognostic value of low to moderate levels of sperm surface-bound antibodies. Hum Reprod 1992, 7, p. 95-98.

2. Clarke, GN. Immunoglobulin class and regional specifity of antispermatozoal autoantibodies blocking cervical mucus penetration by human spermatozoa. Am J Repris Immunol 1988, 16, p. 135-138.

3. Chipperfield, E., et al. Effect of local infection and oral contraception on immunoglobulin levels in cervical mucus. Infection Immun 1975, 11, p. 215-221.

4. Krejsek, J., Kopecký, O. Klinická imunologie. Hradec Králové: Nucleus, 2004, 929 s.

5. Kutteh, WH., et al. Variations in immunoglobulins and IgA subclasses of human sterine cervical secretions around the time of ovulation. Clin Exp Immunol 1996, 104, p. 538-542.

6. Lombardo, F., Gandini, L., Dordero, F., et al. Immunology and immunopathology of the male genital tract – Antisperm imunity in natural and assisted reproduction. Hum Repris Update 2001, 7, p. 450-456.

7. Matson, PL., Junk, SM., Spittle, JW., et al. Effects of antisperm antibodies in seminal plasma upon sperm function. Int J Nadrol 1988, 11, p. 101-106

8. Marquant-Le, G., De Almeida, M. Role of guinea-pig sperm autoantigens in capacitation and the acrosome reaction. J Repris Fertil 1986, 77, p. 337-345.

9. Munoz de Vera, G., Marquant-Le, G., De Almeida, M. Role of guinea-pig autoantigens in sperm binding to the zona pellucida and oocyte penetration. J Reprod Fertil 1986, 77, p. 347-353.

10. Schumacher, GFB., et. al. Cyclic changes of immunoglobulins and specific antibodies in human and thesis money cervical mucus. In: Insler, V., Bettendorf, G. Uterine cervix in reproduction. Georg Thieme Verlag 1977, p. 187-233.

11. Ulčová-Gallová Z. Diagnóza neplodnost - útok imunity. Praha: Grada 2006, s. 1-144.

12. Wang, C., Barker, HWG., Jennings, G., et. al. Interaction between human cervical and sperm surface antibodies. Fertil Steril 1985, 44, p. 484-488.

13. Lu, FX., Ma, Z., Rourke, T., et al. Immunoglobulin concentrations and antigen-specific antibody levels in cervicovaginal lavages of rhesus macaques are influenced by the stage of the menstrual cycle. Infect Immun 1999, 67, p. 6321-6328.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Akce IPVZ

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více