XX. konference endoskopické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti
Poděbrady, 6. až 7. října 2011


Autoři: David Kužel
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 38
Kategorie: Sjezdy

Jubilejní XX. konference endoskopické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS) ČLS JEP, se konala po dobrých zkušenostech z minulého roku opět v „Kongresovém a kulturním centru Lázeňská kolonáda“ v Poděbradech, a to 6. až 7. října 2011.

Konference byla organizačně zajištěna firmou Congress Prague, s.r.o. a podporována generálním partnerem, firmou Olympus Czech Group, s.r.o. Hlavním partnerem byla potom firma Johnson & Johnson, s.r.o. Konference byla podpořena mnohými dalšími partnery, mediálními partnery a vystavovateli.

Odborný program probíhal v sekcích lékařů a instrumentářek a porodních asistentek. Jako při všech předchozích konferencích byla velkým přínosem aktivní účast kolegů ze Slovenska, kteří se konference účastnili jak ve formě prezentací, tak jako předsedající v jednotlivých tématických blocích.

Ambulantní hysteroskopie doznala jistého rozšíření při její realizaci v ambulancích, a tak bylo možné zhodnotit dosavadní výsledky ve dvou přednáškách MUDr. P. Kováře, a to z pohledu odborného (Reálná i teoretická rizika office hysteroskopie – shrnutí výsledků za 2 roky praxe) a neméně podstatného pohledu ekonomického (Ekonomické aspekty ambulantně prováděné hysteroskopie). V přednáškovém bloku „Hysteroskopie“ byla též referována a diskutována dvě relativně nová témata, a to uplatnění hysteroskopie v řešení poporodních reziduí a při kontrole a eventuální následné repozici nesprávně uloženého nitroděložního tělíska. Zajímavá byla další sdělení v bloku intrauterinní diagnostiky a terapie týkající se dlouhodobých výsledků hysteroskopické ablace endometria (L. Hanousek a spol.), zkušeností s hysteroskopem „Masterresection“ (J. Cibulka a spol. a J. Bouda a spol.) a zhodnocení diagnosticko-terapeutické strategie hysteroskopické metroplastiky jako prevence těhotenských komplikací přednesené slovenskými kolegy (M. Hudec, E. Lányi, N. Matušková, B. Mifková).

V přednáškovém bloku týkající se „Robotiky v gynekologické chirurgii“ byla přednáškami zastoupena pracoviště FN Olomouc (prof. R. Pilka), ÚVN (prim. V. Folauf) a pracoviště v Ústí nad Labem (prim. I. Blšťák). Významné bylo sdělení doc. T. Bielika a spoluautorů o využití robotiky v gynekologické onkologické chirurgii (Robotické onkologické kauzálné a konkomitantné výkony). Vzhledem ke zvyšujícím se zkušenostem s robotickou gynekologickou operativou na těchto vybraných pracovištích jsme poprvé slyšeli srovnání gynekologické robotické chirurgie u nás a v zahraničí. Novinkou referovanou poprvé na konferenci gynekologické endoskopie byla potom přednáška MUDr. J. Vláčila a spoluautorů z FN Bulovka o jejich zkušenostech s operační technikou LESS, kdy více nástrojů je zaváděno do dutiny peritoneální jedním portem. Blok přednášek potom vhodně doplnila sdělení srovnávající výsledky laparoskopických a laparotomických myomektomií (R. Marek a spol.), srovnání operačních přístupů při řešení endometriózy rektovaginálního septa (M. Pešek a spol.), možností operačního řešení intersticiální gravidity (J. Hanáček a spol.). Významným přínosem bylo zhodnocení komplikací operačních výkonů z hlediska operačního přístupu (P. Chaloupka a spol.).

Tradičně velkému zájmu se těšil blok „Onkogynekologie“. V úvodní přednášce tohoto bloku se prof. D. Cibula, CSc. zabýval anatomií z pohledu onkologického gynekologického operatéra (Nová 3D klasifikace radikální hysterektomie). U operační terapie karcinomu čípku děložního zdůraznil význam „nerve sparing“ operační léčby pro pooperační morbiditu pacientky a klíčovou roli optimální resekce parametrií pro výsledky terapie. Přehled dalších přednášek ukazuje na ucelenost tohoto přednáškového bloku a různých úhlů pohledu na problematiku úlohy minimálně invazivní operativy v gynekologické onkologii. Naše první zkušenosti s totální laparoskopickou radikální hysterektomií v léčbě Ca cervicis uteri stadia FIGO IB1 (J. Klát a spol.), Laparoskopická vs. laparotomická lymfadenektomie u pacientek s časným karcinomem hrdla děložního z hlediska lymfedémů – 12 měsíců follow-up (M. Halaška jr. a spol.), Laparoskopická pánevní lymfadenektomie (B. Sehnal a spol.)

Problematice onkologické operativy se věnoval i pozvaný host, kterým byl Fabrice Narducci, který přednesl přednášku autorů Narducci Fabrice, Leblanc Eric z francouzského pracoviště Centre Oscar Lambret v Lille s názvem Nerve sparing surgery in gynecology. Přednáška byla s nadšením přijata a vyvolala bohatou diskuzi.

Prim. J. B. Eim přednesl přednášku Jak utéci urologům IV a ve sdělení Operační přístupy a výkony v gynekologii ve vztahu ke kvalitě života operatéra ze zamyslel nad fyzickým a psychický stresem endoskopického operatéra a jeho následky na kvalitu života.

Zajímavou inovací programu byla sdělení Reprodukční výsledky po laparoskopické transpozici ovarií v dětském věku (M. Charvát a spol.), Zhodnocení výsledků metody Bulkamid v léčbě inkontinence moči (Z. Adamík a spol.), Presakrální retroperitoneální hematom jako komplikace „nekomplikované“ TLH (J. Klát a spol.) a Vzácná komplikace LAVHY – kazuistika (D. Ondrová a spol.)

Doc. Z. Novotný v kontinuitě předchozích konferencí referoval o Registru laparoskopických komplikací v České republice a jeho inovaci do online podoby.

První den konference zakončil veselý společenský večer v Golf Clubu Poděbrady.

Druhý den konference byl věnován „live“ přenosům operací ze dvou pracovišť. Z endoskopických sálů Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze byla přenášena totální laparoskopická hysterektomie s pánevní a vysokou paraaortální lymfadenektomií (operovali doc. M. Mára a as. M. Fanta) a z ÚVN byla přenášena robotická myomektomie (operoval prim. V. Folauf). Úspěšný byl jak přenos, tak především úroveň provedení operací. Jejich průběh byl edukativní a zcela nekomplikovaný.

V odborném programu sekce instrumentářek a porodních asistentek bylo prezentováno sedm sdělení z oblasti hysteroskopie, ultrazvuku, urogynekologie, robotiky, onkologie a perioperační péče.

Kromě diskuze odborné byly diskutovány i současné problémy a perspektivy našeho zdravotnictví.

Konference se koná jedenkrát za rok, místo a datum konání konference v roce 2012 dosud nebylo určeno.

doc. MUDr. David Kužel, CSc.

předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

e-mail: kuzeld@centrum.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se