Kniha


Autoři: Alena Vosečková
Působiště autorů: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 47
Kategorie: Knihy

Sovová, O.

Zdravotnická praxe a právo

Praha: Nakladatelství Leges 2011, 304 s. SBN 978-80-87212-72-1.

Kniha seznamuje čtenáře s právní problematikou, se kterou se pracovník ve zdravotnictví může ve své praxi setkat. Autorka má dlouholeté zkušenosti s výukou i aplikací medicínského práva v praxi. Tradiční témata zdravotnického práva – povinná mlčenlivost, nakládání se zdravotnickou dokumentací, sdělování diagnózy apod. – jsou rozšířena o témata trestněprávní odpovědnosti, profesní komory a nucené členství apod. Nízká úroveň právního vědomí pracovníků ve zdravotnictví na všech úrovních pregraduálního i postgraduálního vzdělávání podtrhuje aktuálnost této publikace. Text je členěn podle jednotlivých právních oblastí do 5 kapitol.

V první části jsou rozebrány otázky vztahu medicíny a práva. Jde o široký komplex medicínsko-právních vztahů, které se odvíjejí od ochrany lidského života jako základního práva člověka. Důraz je kladen na vymezení základních medicínských pojmů z pohledu práva (zdravotní péče a léčebná péče, zdravotnický pracovník a pracovník ve zdravotnictví, jednání lege artis atd.).

Druhá kapitola s názvem Občansko-právní otázky ve zdravotnictví se zaměřuje na problematiku spojenou s odpovědností zdravotnických pracovníků za poškození zdraví a ochranu osobnosti … Život a zdraví jsou hodnotově předřazeny dalším, byť i příkladmo vyjmenovaným osobnostním právům. Právě toto ustanovení občanského zákoníku se stalo základem, který umožňuje zásadní, obvykle nevratná a trvalá poškození zdraví, ať již se smrtelným následkem či nikoliv, odškodňovat částkami, které vysoce převyšují paušální náhrady a umožňují postiženému zlepšit kvalitu života … (s. 39). V souvislosti s ochranou osobních údajů při poskytování zdravotní péče je věnována pozornost nejen povinné mlčenlivosti ze strany zdravotnického personálu, ale také druhé straně, a to právu pacienta na lékařské informace, právu nahlédnutí do dokumentace, dále zpracování osobních údajů pacientů systémem elektronických zdravotních knížek (IZIP), oznamovací povinnost zdravotníků, informovaný souhlas apod. V této kapitole je probrána i problematika občanského soudního řízení, jsou uvedeny základní právní termíny a terminologické nejasnosti.

Ve třetí kapitole „Pracovně-právní vztahy“ jsou vysvětleny obecné pojmy pracovního práva (pracovní poměr, ukončení pracovního poměru, výpověď) s důrazem na zvláštnosti pracovního poměru ve zdravotnictví (práce přesčas, práce v rizikovém prostředí apod.).

Čtvrtá kapitola „Správně-právní aspekty činnosti zdravotnických pracovníků“ vysvětluje pojem regulovaná profese (kam patří i lékařské povolání, veterinární lékaři, advokáti, notáři): … je taková činnost, ke které je třeba nejen odborného vzdělání, ale i speciálního oprávnění – licence. Profesní komory sdružují příslušníky regulovaných povolání (s. 145). Je vysvětlen pojem nucené členství (s. 146) a s tím související povinné členství v České lékařské komoře.

V trestněprávní části (5. kapitola) autorka vysvětluje základní pojmy trestního práva, seznamuje čtenáře se základy trestní odpovědnosti, úkony trestního řízení, postavení poškozeného a oběti trestného činu atd. Trestní právo je označováno za tzv. ultima ratio. Znamená to, že je to krajní prostředek, poslední možnost, jak napravit způsobenou škodu. Většina porušení povinností ve zdravotnictví, a to i při způsobení škody, je totiž nedbalostní a stačí zde jen využít jiných druhů právní odpovědnosti (s. 171). Pro zdravotníky je důležitý výklad o odklonu v trestním řízení … umožňuje zmírnit následky trestného činu podstatně rychleji než často zdlouhavé trestní řízení a zároveň je zachována i preventivní a výchovná složka postihu pachatele (s. 227).

V závěru jsou připojeny dokumenty, které aktuálně doplňuji některá témata (Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie medicíny a její dodatek), a vzory nejčastěji používaných písemností používaných v praxi zdravotnických zařízení (např. Dohoda o úhradě závazku, Záznam o nahlížení do dokumentace, Informovaný souhlas).

Na knize oceňuji schopnost autorky podat ucelené, ale přitom přehledné zpracování základních právních pojmů a předpisů. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny rozsáhlou judikaturou, která vhodně rozšiřuje danou problematiku a umožňuje pochopení některých složitých pojmů v praxi.

Recenzovaná kniha poskytuje komplexní přehled medicínského práva (propojení medicínské a právní problematiky). Mohu ji doporučit jako učebnici jak studentům a pracovníkům ve zdravotnictví, tak právníkům a sociálním pracovníkům, pracovníkům správních úřadů apod.

doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.

Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, Hradec Králové


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se