XIII. Bedrnův den – chirurgický kongres s mezinárodní účastí v Hradci Králové
Hradec Králové, 28.–29. dubna 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 413-414
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 28.–29. dubna 2011 se v Hradci Králové konal celorepublikový chirurgický sjezd pořádaný Chirurgickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové a Katedrou válečné chirurgie FVZ UO v Hradci Králové. Záštitu nad sjezdem převzali ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. L. Heger, CSc., děkan LF UK prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., ředitel FN prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D. a děkan FVZ UO plk. doc. MUDr. R. Chlíbek, Ph.D. Registrováno bylo více než 200 účastníků, lékařů, sester a zdravotních záchranářů z celé České republiky i ze Slovenska. Z Polska jako vyzvaní přednášející přicestovali představitelé chirurgické kliniky ve Wroclavi prof. Z. Grzebieniak a prof. V. Kielan.

Hlavním tématem sjezdu byly „Moderní postupy v chirurgii a chirurgické intenzivní péči“. Vědecký program byl rozložen do dvou pracovních dnů a byl věnován specifickým problémům každodenní chirurgické praxe. Vlastnímu kongresu předcházely ve dnech 27. a 28. dubna. ještě dva workshopy. První byl již 5. kurzem laparoskopických technik a elektrochirurgie, které naše klinika pořádá pravidelně ve spolupráci s Aeskulap akademií. Ve druhém workshopu laparoskopické kolorektální chirurgie se jednalo o živé přenosy z operačních sálů komentované vyzvanými odborníky. Operovali prof. A. Ferko z Hradce Králové a prim. M. Škrovina z Nového Jičína. Jako ukázkové operace byly provedeny laparoskopická resekce rekta a laparoskopická pravostranná hemikolektomie. Oba workshopy byly hojně navštíveny a vzbudily živý zájem a bohatou diskuzi všech zúčastněných.

Úvodní téma kongresu z každodenní praxe všech chirurgických pracovišť „jak u nás provádíme plastiku tříselné kýly“ otevřelo široký prostor k aktivní prezentaci zejména mladým chirurgům. Ve strukturovaných přednáškách mohli dobře srovnávat výsledky své práce zejména z pohledu pooperační morbidity a letality i dlouhodobých výsledků (procenta recidiv). Živé diskuze v těchto blocích potvrdily aktuálnost zařazení této problematiky. Mladí chirurgové dostali rovněž prostor v sekci kazuistik a zajímavých videoklipů z praxe, kde odeznělo šest zajímavých sdělení. Na Bedrnově dnu je již tradičně vyhrazena nejméně jedna sekce vědecké a výzkumné činnosti chirurgů, studujících doktorské studijní programy. Odeznělo zde šest kvalitních sdělení, která dokumentovala, že i v oblasti výzkumné práce jsou mladí chirurgové schopni se dobře uplatnit. Paralelně s lékařskými přednáškami probíhala sekce sesterská, v níž hlavním tématem byly kvalita a bezpečnost ošetřovatelské péče na oddělení chirurgie a na operačním sále. Předneseno bylo 12 tematicky pestře zaměřených sdělení, která zdůrazňovala mj. význam týmové i mezioborové spolupráce sester, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, význam trvalého vzdělávání sester, význam dodržování etických zásad s empatickým přístupem k nemocným.

První den kongresu pokračoval společenským večerem v moderních prostorách nového hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. V průběhu večera se uskutečnil „křest“ nově vydané knihy s chirurgickou tematikou: Moshe Schein, Paul N. Rogers (eds.): Urgentí břišní chirurgie (obr. 1), kterou počátkem dubna vydalo nakladatelství Grada Publishing v Praze. Jedná se o překlad vynikající, praktické a jedinečným způsobem netradičně napsané učebnice, kterou ocení zejména mladí, ale i starší chirurgové, kteří se zejména ve službách musí samostatně a rychle rozhodovat ve složitých situacích, které medicína, potažmo chirurgie denně přináší. Na překladu knihy pracoval kolektiv autorů z chirurgické kliniky v Hradci Králové více než jeden rok.

Publikace Urgentní břišní chirurgie
Obr. 1. Publikace Urgentní břišní chirurgie

Druhý den jednání měl slavnostní úvod. Po krátkém přivítání všech účastníků přednostou chirurgické kliniky prof. A. Ferkem a ředitelem FN prof. R. Prymulou, kteří, každý z jiného pohledu, připomněli mimořádný význam a odkaz akademika Jana Bedrny, na jehož počest se Bedrnův den koná, byl druhý den věnován intenzívní medicíně, problematice kolorektálního karcinomu a hepatopankreatobiliární chirurgie. Samostatně probíhala v paralelním programu sekce traumatologická. Ještě předtím však byly v rámci oficiálního zahájení předány Pamětní medaile akademika Jana Bedrny třem významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj chirurgických oborů a spolupráci s chirurgickou klinikou v Hradci Králové. Medaile z rukou proděkana LF UK prof. M. Kuby, ředitele FN a přednosty chirurgické kliniky převzali doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., emeritní přednosta 1. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, prim. MUDr. Jiří Blecha, CSc., žák hradecké chirurgické školy a dlouholetý primář chirurgického oddělení nemocnice v Trutnově a doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., současný přednosta chirurgické kliniky LF UP a FN v Olomouci (obr. 2). Dále odezněly tři vyžádané slavnostní přednášky. Nejprve prof. Z. Grzebieniak zasvěceně hovořil o životě a díle významného polského chirurga Jana Mikulicze Radeckého, který působil mnoho roků ve Wroclavi a jehož přínos pro evropskou i světovou chirurgii je značný. Dále prof. V. Kielan přednesl přehledné sdělení o současných i budoucích možnostech chirurgické léčby karcinomu žaludku. Tento blok uzavřel prof. J. Dominik, který poutavým způsobem popsal historii operací mitrální stenózy.

Noví držitelé Pamětní medaile akademika Jana Bedrny, zleva: prim. Jiří Blecha, doc. Jan Šváb, doc. Čestmír Neoral
Obr. 2. Noví držitelé Pamětní medaile akademika Jana Bedrny, zleva: prim. Jiří Blecha, doc. Jan Šváb, doc. Čestmír Neoral

V sekci intenzívní medicíny zaznělo úvodem přehledné, didakticky zpracované sdělení o novinkách v této oblasti (I. Satinský) a následně prezentovali hradečtí autoři (E. Havel, J. Cerman) téma volumové resuscitace. Rozbor kazuistiky a demonstrace rozhodovacích procesů, do nichž formou hlasování pomocí hlasovacího zařízení mohli účastnící vstupovat, vyvolala neobyčejný zájem a následnou diskuzi.

Sekce věnovaná úrazové chirurgii se zabývala formou interaktivních kazuistik s doplňujícími přednáškami problematikou kontinuity péče od okamžiku úrazu, přes odbornou péči poskytovanou v přednemocniční fázi, urgentní příjem až po stanovení diagnózy. To vše s důrazem na význam a závažnost krvácení při poranění. Tematika byla rozčleněna do tří skupin – přednemocniční etapa (… hrozí krvácení?), dále urgentní příjem (… krvácení – hrozí koagulopatie?) a završení CT angiografie (… skrytý chirurgický zdroj?). V jednotlivých sděleních i bohaté diskuzi byla opakovaně zdůrazněna nutnost znalosti a dodržování standardizovaných postupů v traumatologii (jako např. ATLS, DMS – damage control surgery apod.). Veškeré kroky je třeba brát jako jednotlivé dílčí úkony pokračující resuscitace traumatizovaného pacienta, kdy urgentní operace jsou prováděny s cílem obnovit fyziologické funkce, nikoliv anatomické struktury! Opakovaně byla zdůrazněna nutnost dobré souhry a spolupráce traumacentra s rychlou zdravotnickou službou, dále potřeba „hovořit stejným jazykem“ ze strany všech členů ošetřujícího týmu, aby kvalita a kontinuita byla na co nejvyšší úrovni. Veškerá sdělení vycházející z bohaté klinické praxe byla také pro praxi orientována, přinesla řadu cenných poznatků pro všechny zúčastněné.

Kongres probíhal v moderně vybavených prostorách Výukového centra LF ve fakultní nemocnici s bezchybně fungující audiovizuální technikou i hlasovacím zařízením.

Závěrem je možno konstatovat, že XIII. Bedrnův proběhl úspěšně na vysoké odborné i společenské úrovni. Akce byla garantována Českou chirurgickou společností ČLS JEP a byla zařazena do systému kontinuálního vzdělávání České lékařské komory a České asociace sester. Za jeho organizaci je nutno poděkovat všem pořadatelům z chirurgické kliniky, fakultní nemocnice i dalších složek a rovněž sponzorům, bez jejichž podpory by podobnou akci nebylo možno uspořádat. Vedle generálního partnera, kterým byla firma Johnson & Johnson, spol. s r.o., a hlavních partnerů Olympus, B Braun a Aeskulap Akademie, podpořilo kongres dalších 11 firem, které vystavovaly své výrobky v přilehlých prostorách jednacích sálů. Příští již XIV. Bedrnův den se uskuteční v Hradci Králové koncem dubna roku 2013.

doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Chirurgická klinika LF UK a FN
Katedra válečné chirurgie FVZ UO
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
e-mail: klein@fnhk.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se