Konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích
Ústí nad Labem, 14.–15. dubna 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 412-413
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 14. až 15. dubna 2011 se konal na zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pořadí druhý ročník národní konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“, kterou pořádaly Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí převzali náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA a náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci RNDr. Jiří Schlanger.

Cílem konference bylo informovat o možnostech financování biomedicínského výzkumu z evropských zdrojů, zejména ze 7. rámcového programu EU, podělit se o zkušenosti s čerpáním z těchto fondů a představit špičkové týmy, které mají ambice zapojit se do evropských projektů. Druhý den konference byl stejně jako v prvním ročníku věnován různým aspektům eHealth, tj. elektronizaci zdravotní péče a představení firem, které v tomto sektoru významně působí.

Účastníci konference si vyslechli přes 20 přednášek a odborných sdělení.

Konferenci zahájil MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a.s. V úvodním příspěvku náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Vítězslava Vavrouška, MBA jsme se dozvěděli aktuální novinky týkající se národních zdrojů financování biomedicínského výzkumu IGA (Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví), důležitá byla informace o výzvě ve Veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji na léta 2012–2015, jejíž vyhlášení je plánované na květen 2011. Ředitel Ústavu zdravotnických studií Univerzity J .E. Purkyně v Ústí nad Labem (ÚZS UJEP), doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. nastínil možnosti perspektivní spolupráce Ústavu zdravotnických studií s Krajskou zdravotní, a.s. ve vědě a výzkumu, souvisejících s vizí prolínání budoucí zdravotnické fakulty s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem v intencích projektu univerzitní nemocnice. Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. z Technologického centra Akademie věd ČR zakončila blok úvodních příspěvků podrobným sdělením o vědecko-výzkumných tématech připravované výzvě 7. rámcového programu (7. RP) na rok 2012  a možnostem zapojení do evropských projektů 7. RP EU priority Zdraví pro podporu vědy a výzkumu.

Druhý blok konference otevřel Ing. Martin Zeman z Krajské zdravotní ohlédnutím za rokem 2010 v Krajské zdravotní z pohledu vědy a výzkumu a projektu univerzitní nemocnice. Poslanec Evropského parlamentu MUDr. Miroslav Ouzký sdělil novinky v možnostech přeshraničního poskytování zdravotní péče, související s přijatou Směrnicí o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council).

Ve třetím bloku moderovaném předsedou Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. doc. MUDr. Martinem Samešem, CSc. prezentovali výsledky své vědecko-výzkumné činnosti vybraní výzkumníci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, čerství nositelé výroční ceny Masarykovy nemocnice za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2010. Své úspěchy představili MUDr. Ivana Liehneová (v zastoupení MUDr. Evy Andrenacciové) z očního oddělení, MUDr. Karel Sláma, jr. z oddělení ORL, MUDr. – Amír Zolal z neurochirurgické kliniky, zdravotní sestry Markéta Drncová s Věrou Berounskou za oddělení sexuologie a MUDr. Martin Kvašňák za úspěch v oboru kardiologie.

Čtvrtý blok konference měl za cíl podrobně ukázat potenciál Ústavu zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a kromě doc. Miroslava Tichého, představujícího zejména laboratoř pro studium pohybu v něm vystoupil RNDr. Karel Hrach, Ph.D. s přednáškou o možnostech a úskalích biostatistiky ve výzkumné práci.

Poslední pátý blok prvního dne konference se soustředil na jedno z nosných témat konference, personalizovanou medicínu. Přední evropský odborník na tuto oblast prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., náměstek pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice v Plzni a člen Evropské asociace pro prediktivní, preventivní a personalizovanou medicínu (European Association for predictive, preventive and personalized medicine – EPMA) představil základní principy, terminologii a budoucí vývoj personalizované medicíny v Evropském výzkumném prostoru; dále prezentoval průběh a výsledky několika úspěšných projektů, financovaných z evropských zdrojů. RNDr. Marie Karlíková, PhD. z Lékařské fakulty v Plzni navázala obecnou přednáškou o vzdělávacích kurzech financovaných z fondů EU, spojenou s řadou příkladů z oblasti medicíny. Odborný program prvního dne konference byl zakončen panelovou diskuzí o personalizované medicíně, moderovanou doc. Juditou Kinkorovou.

Druhý den konference, věnovaný oblasti eHealth s osmi přednáškami. Ranní blok zahájil MUDr. Pavel Kubů ze společnosti Intel přehledovou přednáškou „Perspektivy mHealth a první úspěchy v České republice“, na kterou navázali Mgr. Stanislava Bartová ze společnosti NESS a Ing. Miroslav Burša s Ing. Michalem Huptychem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) s příspěvkem o úskalích implementace telemonitoringu a asistivních technologií zejména u starší populace. Ing. Aleš Daniel z Krajské zdravotní seznámil posluchače se stavem výzkumu, vývoje a inovací v eHealth koncepci Krajské zdravotní, a.s. Ing. Jiří Navrátil, CSc. ze sdružení CESNET představil nebývale rozsáhlou a úspěšnou dlouholetou výzkumnou spolupráci tohoto sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem. Během celé konference probíhaly demonstrace 3D Full HD záznamů robotické operativy Krajské zdravotní, a.s. na zařízeních společnosti CESNET v samostatné místnosti a na závěr přednášky Ing. Navrátila byla představena 3D Full HD projekce záznamů z operací s odborným výkladem.

Závěrečný blok příspěvků zahájil MUDr. Ing. Jan Vejvalka z 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol s přednáškou „Informační technologie, informační modely a projekty zdravotnické informatiky“ spojenou s diskuzí o vývoji vztahů mezi medicínou a informatikou. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. z Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity představil další pokrok ve vývoji projektu MEFANET v příspěvku „Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET“. Přednáška „Monitorování léčebného procesu – fikce nebo realita?“ Ing. Jiřího Šády a Ing. Mileny Hrbáčkové, MSc. ze společnosti  IDS Scheer demonstrovala možnosti monitoringu léčebných procesů na příkladu projektu v Národním referenčním centru a projektu METABO zaměřeného na monitoring léčby chronických onemocnění. Projekt METABO je významným projektem 7. RP v oblasti monitorování a léčby diabetu s využitím nejmodernějších informačních a komunikačních technologií. Na závěr konference prakticky předvedl a odborně vysvětlil Oskar Němec z Newton Technologies jedno z úspěšných řešení rozpoznávání a převod mluveného slova do textu v medicíně – program NewtonDictate.

Účastníci konference vyjádřili podporu záměrům Krajské zdravotní, a.s. na poli biomedicínského výzkumu a přípravě třetího ročníku konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“.

Na konferenci byli přítomní zástupci tisku, mediálními partnery konference byly Zdravotnictví v ČR a Sdělovací technika.

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.
Technologické centrum AV ČR
Martin Zeman, Krajská zdravotní, a.s.
e-mail: kinkorova@tc.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se