Zpráva o 157. výročním zasedání Americké lékařské asociace (AMA)Chicago, 14.–18. června 2008


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 493-495
Kategorie: Sjezdy

Výroční sjezdy AMA se konají každoročně, zpravidla v červnu v Chicagu, kde sídlí ústřední sekretariát AMA. Sjezdy jsou volební. Každoročně se volí tzv. president-elect, je inaugurován prezident a předchozí president se stává immediate past-prezidentem. Sjezdu se účastnilo 1200 delegátů ze všech států Unie zastupující 241 026 členů AMA (členství je dobrovolné). Navíc byli účastni zástupci různých zdravotnických organizací, které spolupracují s AMA, a konečně i pozvaní zahraniční delegáti, představitelé národních lékařských společností. Na konečném slavnostním zasedání, kdy se představuje nový prezident AMA zasednou na pódiu bývalí prezidenti AMA. Kromě nového prezidenta-elect se volí i předsedové výborů pro lékařské vzdělávání, pro zdravotní péči, pro vědu a veřejné zdravotnictví, lékařskou etiku a pro medicínské právo.

Zahraniční účastníci zastupovali lékařské společnosti Bangladéše, Brazílie, Británie, Kanady, Mexika, České republiky, Dánska, Německa, Indie, Irska, Japonska (7 delegátů), Izraele, Jižní Koreje, Thajska, Ruska. Z mezinárodních společností byli přítomni zástupci Mezinárodního Červeného kříže, Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) a World Medical Association (nynější prezident dr. J. Snaedal z Islandu a dr. O. Kloiber, generální sekretář WMA).

Slavnostní zahájení sjezdu začalo modlitbou, která byla spíše filozofickou úvahou o humanitární roli medicíny individualizované a o globální péči o lidstvo a zejména jeho vulnerabilních skupin. Následovala hymna USA. Poté byli přivítáni zahraniční účastníci, kteří měli vyhrazená místa a postupně jednotlivě povstávali, jak byli v abecedním pořadí vyvoláváni.

Hlavním řečníkem zahajovacího ceremoniálu byl dosavadní prezident AMA padesátiletý dr. Donald M. Davis. Jeho skvělý půlhodinový projev přednesený spatra, se týkal nejžhavějších problémů současného amerického zdravotnictví. Začal emotivně tím, že poděkoval za podporu zdravotnické veřejnosti i za podporu od domácích i zahraničních kolegů, kteří mu vyjadřovali sympatie a přání úzdravy z onkologického onemocnění, které bylo diagnostikováno začátkem letošního roku a léčeno chemoterapií a ozařováním. Ironicky poznamenal, že mu ošetřující lékaři dávají 5% šanci na uzdravení, ale že je pro něho určitou vzpruhou, že nejde o nulovou pravděpodobnost. Za morální podporu poděkoval své manželce a dvěma synům, které pozval k řečnickému pultu za obrovského potlesku.

„Kruh medicínského života“ charakterizoval pokroky v reprodukční medicíně, neonatologii, pediatrii, v medicíně dospívání a dospělých a nakonec v geriatrii a v medicíně v hospicích a v paliativní medicíně. Konstatoval ubývající zájem o spolkovou činnost, která se jako by přesouvá na bedra starších kolegů. Na druhé straně chválil studenty, členy AMA, kteří veřejně upozorňují na nejistou zdravotní péči u 47 milionů nepojištěných Američanů. Poznamenal, že tato skutečnost může hrát roli i při prezidentských listopadových volbách.

Jako odborník v preventivní medicíně obrátil pozornost na podporu zdravého životního stylu obecně a Američanů zvlášť. Jsou známé škodlivé nutriční zvyklosti (hamburgry, pizzy, různé sladkosti apod.). Použil názvu „toxické nutriční prostředí“ (toxic food environment). Navrhl, aby v restauracích byly kromě cen uváděny i kalorické hodnoty jídel.

Lékaři doporučují pohyb a cvičení radí a svým pacientům: Dělejte to, co vám říkám, ne to, co sám nedělám. Galén varoval: Lékaři mohou být sotva prospěšní svým pacientům, zanedbávají-li svoje vlastní zdraví. I pomalá procházka spálí nějaké kalorie. Léčba obezity musí zahrnout vědomí, že dostatek pohybu je součástí léčby (dr. Levine: Nonexercise Activity Thermogenesis – NEAT): „Mnoho z nás zapomnělo chodit.“

Další známou metlou lidstva je kouření. Mezi lékaři je už kouření celkem vzácné a doba, kdy kampaň hlásající že „většina doktorů kouří cigarety Camels“, už patří minulosti.

Dr. Davis pak poukázal na několik hlavních problémů globálních, a to zejména hladovění, epidemiologicky významné choroby (malárie, AIDS, TBC atd.), terorismus a lokální války. U lidí je dnes známo asi 1500 nemocí, z čehož až u 60 % se v etiopatogenezi uplatňují patogeny, vyskytující se napříč různých species. Během posledních tří dekád tři čtvrtiny nově se vyskytujících infekčních onemocnění u člověka bylo přeneseno od zvířat, a to za určitých vhodných environmentálních podmínek. Na výročním sjezdu AMA v roce 2007 byla schválena rezoluce č. 530, která iniciovala spolupráci mezi lidskou a veterinární medicínou. Na sjezdu byl podán návrh, aby k nim byl přiřazen environmentální faktor (ekosystém).

K plnění cílů v mezinárodním měřítku je nutné pokračovat a zintenzivnit mezinárodní spolupráci. Dr. Davis proto přivítal zahraniční delegáty. Připomněl, že AMA spolupracuje velmi úzce s World Medical Association. Prezidenty WMA byli opakovaně prezidenty AMA. Dr. Yank Coble, exprezident AMA a následovně prezident WMA byl hlavním organizátorem památné publikace „Caring physicians of the world“, která byla poprvé představena na výročním sjezdu WMA v Santiago de Chile v roce 2006. Nynějším předsedou výkonného výboru WMA je bývalý prezident AMA dr. Hill. AMA spolupracuje ovšem i s vládní Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a ráda navazuje spolupráci s dalšími národními i mezinárodními organizacemi.

Na konci svého referátu se vrátil ke svým zkušenostem pacienta. Velmi intenzivně si uvědomil, jak důležitá je komunikace lékaře, sestry s pacientem. Přiznal, že ne vždy byly tyto komunikační zvyklosti v jeho případě povzbudivé. Poté poděkoval přítomným delegátům za podporu v prezidentské funkci a za projevy jejich přátelství.

Nepamatuji si, že bych byl někdy svědkem tak dlouhého potlesku.

Po zahájení uspořádali organizátoři recepci pro zahraniční delegáty. Měl jsem příležitost se osobně setkat s Ronem Davisem a gratulovat mu k jeho nádherné přednášce a přál jsem mu, aby se vyléčil.

Zvláštní sympozium bylo věnováno kontinuálnímu vzdělávání lékařů (CME), akreditacím pracovišť a systému kreditů. AMA přikládá CME i CPD (Continual Professional Development) mimořádný význam. Jedním z cílů je i snaha o určitou unifikaci CME, nejvhodněji sblížením stanovisek amerického systému s evropským ACCME (Accreditation Council for Continuing Medical Education). Na sympoziu byl z tohoto důvodu pozván i dr. Maillet z UEMS. V diskuzi jsem upozornil na kongres týkající se CME a CPD, který se bude konat v Praze koncem srpna 2008.

Vlastní jednání sjezdu zahrnovalo všechny aspekty amerického (i světového) zdravotnictví. Dokumenty, které dostal každý delegát, včetně zahraničních obsahovaly přes 1500 stran různých návrhů, deklarací, připomínek atd. Veškerou dokumentaci jsem nepřivezl jednak proto, že šlo o objemný a těžký balík, dále proto, že většina materiálů se týkala specifických problémů amerických, a nakonec proto, že vše vyjde po opravě po diskuzi na www.ama-assn.org.

Upozorním proto stručně jen na ty diskuze, které mne zaujaly buď odborně, nebo které se týkaly struktury a funkce AMA a které měly obecnější platnost.

Posláním AMA je, stručně řečeno, podporovat lékařskou vědu a lékařské umění a přispět k národnímu zdraví. Heslem sjezdu (které bylo vylepeno na četných místech i v centru Chicaga), bylo „Pomoc lékařům znamená pomoc pacientům“. AMA se proto snaží soustředit co nejvíce lékařů a studentů medicíny a přispět k rozumné reformě. Jejím hlavním cílem je reformovat zdravotní pojištění tak, jak to formuloval dr. Davis. Ke splnění cílů pokračuje mohutná mediální kampaň, do níž jsou zapojeni i studenti. Další program vyplývá z výzvy „Společným úsilím skončit rasové a etnické rozdíly“. Proti rozmáhajícímu se vlivu konzumace alkoholu u studentů se spojilo již 10 univerzit v 10 městech. I v tomto případě probíhá mediální kampaň. AMA iniciovala vznik nového časopisu Medicína katastrof a připravenost veřejného zdravotnictví. AMA pořádala na toto téma i kurzy, kterými prošlo již 9500 občanů. Dalším významným tématem byla bezpečnost pacientů a zejména vliv medikamentózní léčby. Vzhledem k perspektivě stárnutí občanů navrhuje AMA, aby všichni lékaři, kteří pečují o staré občany, prošli kurzy geriatrie. AMA již vydala i příslušné doporučené postupy.

AMA vydala pro studenty medicíny kapesní vydání Principy lékařské etiky s krátkou historií AMA kodexu lékařské etiky. AMA spolupracuje v této problematice úzce s etickou komisí WMA.

Zdokonalování klinické praxe (obecně) má na starosti AMA-PCPI (Physician Consortium for Performance Improvement) a je součástí národní komise pro zajištění kvality (Quality Assurance) a organizačních výborů CME.

AMA bude i nadále hledat způsoby jak snížit zadluženost studentů, mladých lékařů a rezidentů.

AMA je hlavní organizací USA, jež se zabývá vakcinací populace (chřipka, žloutenka, meningitis, tbc a další infekční choroby). Spolupracuje s Centrem pro sledování chorob (CDC-Centres for Disease Control and Prevention).

AMA bude pokračovat ve vydávání Journal of American Medical Association (JAMA). V některých státech přestane vycházet. Obnoví se vydávání ve francouzštině.

Při zahájení sjezdu vyzval předsedající, aby si delegáti připomněli Deklaraci profesní odpovědnosti, jež byla schválena na Výročním sjezdu delegátů AMA 4. prosince 2001 v San Francisku.

Deklarace profesní odpovědnosti

Lékařská sociální smlouva s lidstvem

Preambule

Nikdy v historii lidské civilizace nebyla tak jednoznačně svázána pohoda jednotlivce s pohodou ostatních. Pohromy a pandemie nerespektující hranice národů ve světě globálního obchodu a cestování. Války a teroristické činy se týkají nevinných stejně jako vojáků a civilní občané se stávají jejich cílem. Pokroky v medicíně a genetice jsou příslibem dobra, avšak současně mohou být prostředkem zla. Bezprecedentní možnosti těchto skutečností vyžadují soustředěné úsilí všech.

Pro nás, lékaře, je naše úsilí vázáno úctou ke společnému dědictví péče o nemocné a trpící. Po staletí plnili jednotliví lékaři tuto svoji povinnost tím, jak uplatňovali svůj um a zkušenost s oddaností, často heroickou. Dnes musí naše profese opět ztvrdit svůj závazek, tj. bojovat proti škodám na zdraví a životní pohody, způsobených přírodou a lidmi. Tyto velké hrozby lze překonat pouze společným úsilím bez ohledu na geografické a ideologické rozdíly. Lidskost je naším pacientem (Humanity is our patient).

Deklarace

  1.  Respekt k životu a důstojnosti každého člověka.
  2.  Nepodporovat nebo nepáchat zločiny proti lidskosti a tyto činy odsoudit.
  3.  Léčit nemocné a zraněné kompetentně, se soucitem a bez předsudků.
  4.  Uplatňovat svoje znalosti i zkušenosti kdykoli je to zapotřebí, i když přitom může hrozit vlastní újma.
  5.  Ochraňovat soukromí a důvěru těch, které ošetřujeme, a porušit jejich důvěru jen tehdy, kdyby to ohrožovalo jejich zdraví nebo bezpečí.
  6.  Spolupráce s kolegy s cílem objevovat, rozvinout a uplatňovat pokroky v medicíně a veřejném zdraví. Zmírnit utrpení a přispět k lidské pohodě.
  7.  Vzdělávat občany a politiky a upozorňovat na přítomné i budoucí hrozby pro zdraví a lidskost.
  8.  Obhajovat sociální, ekonomické, vzdělávací a politické změny, které mírní utrpení a přispívají k lidské pohodě.
  9.  Poučovat a radit těm, kteří nás budou následovat, neboť jsou budoucí zárukou našeho povolání.
  10.  Učiňme tento slib slavnostně, svobodně a s vědomím osobní i profesní cti.

Slavnostní zakončení Sjezdu delegátů bylo velmi impozantní s nástupem vojenské hudby, která zahrála hymnu USA a poté pochod E. Elegara, při němž nastoupili na pódium před shromáždění předchozí prezidenti členové dosavadního vedení AMA. Hlavní projev měla nová prezidentka AMA, dr. Nancy H. Nielsenová, PhD. Po slavnostní části byl společenský večer, při němž dr. Nielsenová přijímala gratulace.

Účastnil jsem se Sjezdu delegátů AMA již několikrát. Vždy znovu a znovu obdivuji oddanost delegátů Sjezdu své profesní dobrovolné organizaci, oddanost obdobným, lidským i profesním hodnotám, soudržnosti, která není založena na povinnosti hlasovat proti svému vědomí i svědomí nýbrž na poctivosti a snad nejvíce na prostém úsměvu, ochotě pomoci a slušnosti.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

ČLS JEP

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

e-mail: czma@cls.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se