Složení esterifikovaných mastných kyselin a lipoperoxidace u metabolického syndromu


Composition of the Nonesterified Fatty Acids and Lipid Peroxidation in Metabolic Syndrome

Background.
Composition of the nonesterified fatty acids in plasma in metabolic syndrome patients and in other syndromes of insulin resistance is altered. Fatty acid profile in plasma is related to the composition of dietary fat and to the metabolic changes of fatty acids, e.g. to de novo lipogenesis, β-oxidation and conversion accompanying the oxidative stress. The aim of the work was to study the fatty acid composition in the major plasma lipid classes in relation to the insulin resistance, to some polymorphisms of candidate genes with activity related to insulin resistance, and to the lipoprotein composition and parameters of lipid peroxidation.

Methods and Results.
95 patients with metabolic syndrome (56 M/39 F) and 195 healthy persons (99 M/96 F) were included into the cohort. Basic clinical data, parameters of glucose homeostasis, lipid concentration in plasma and conjugated diens in LDL were determined. Fatty acids were detected by capillary gas chromatography. Polymorphisms of apolipoprotein E, intestinal isoforms of fatty acid binding protein (Ala54Thr) and γ-2 isoforms of peroxisomal activated receptor (Ala12Pro) were analyzed using combination of polymerase chain reaction methods and by the detection of polymorphisms of the restriction fragment length. Persons with metabolic syndrome had higher concentrations of CRP and conjugated diens in LDL. In all lipid classes we proved a decreased concentration of n-6 polyunsaturated fatty acids and an increase of unsaturated fatty acids. From all the acids, the only significant was the decrease of linolic acid concentration and the increase of palmitic and palmitoyl acids. Results showed an increase of Δ9 palmitic acid desaturase activity, Δ6 linolic acid desaturase and elongase activity. Concentration of conjugated diens in LDL inversely correlated with linolic acid. Clinical or laboratory parameters and homozygotic combination of polymorphism studied were not mutually related.

Conclusions.
Changes in the profile of fatty acids during the metabolic syndrome results from the elevated lipogenesis and from the higher level of oxidative stress.

Key words:
metabolic syndrome, fatty acid composition, desaturase and elongase activity, oxidative stress, gene polymorphisms.


Autoři: A. Žák 1;  M. Vecka 1;  E. Tvrzická 1,2;  M. Jáchymová 2;  M. Dušejovská 1;  L. Janíková 1;  B. Staňková 1;  L. Vávrová 1;  J. Kodydková 1;  M. Zeman 1
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 484-491
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Složení esterifikovaných mastných kyselin v plazmě je u metabolického syndromu a dalších stavů inzulínové rezistence významně změněno. Profil mastných kyselin v plazmě je dán složením tuku přijímaného potravou a metabolickými pochody přeměny mastných kyselin, tedy de novo lipogenezí, β-oxidací i přeměnou v důsledku oxidačního stresu. Cílem této práce bylo zjistit složení mastných kyselin v hlavních lipidových třídách plazmy ve vztahu k inzulínové rezistenci, k některým polymorfizmům kandidátních genů, jejichž aktivita s inzulínovou rezistencí souvisí, a ke složení lipoproteinů i parametrům lipoperoxidace.

Metody a výsledky.
Do studie bylo zařazeno 95 osob s metabolickým syndromem (56 M/39 F) a 195 zdravých osob (99 M/96 F). Vyšetřili jsme základní klinická data, parametry glukózové homeostázy, koncentrace lipidů v plazmě a konjugované dieny v LDL. Mastné kyseliny byly stanoveny kapilární plynovou chromatografií. Polymorfizmy apolipoproteinu E, střevní izoformy proteinu vázajícího mastné kyseliny (Ala54Thr) a γ-2 izoformy receptoru aktivovaného peroxizomálními proliferátory (Ala12Pro) byly analyzovány kombinací metod polymerázové řetězové reakce a určování polymorfizmů délky restrikčních fragmentů. Osoby s metabolickým syndromem měly vyšší koncentrace CRP a konjugovaných dienů v LDL. Ve všech lipidových třídách jsme prokázali pokles celkové koncentrace vícenenasycených mastných kyselin řady n-6 a vzestup koncentrace nasycených mastných kyselin. Z jednotlivých kyselin byl významný pokles koncentrace kyseliny linolové a vzestup obsahu kyseliny palmitové a palmitolejové. Z výsledků lze usuzovat na vzestup aktivit Δ9 desaturázy kyseliny palmitové, Δ6 desaturázy a elongázy kyseliny linolové. Koncentrace konjugovaných dienů v LDL negativně korelovaly s kyselinou linolovou. Nezjistili jsme vazbu klinických ani laboratorních parametrů na homozygocii vyšetřených polymorfizmů.

Závěry.
U metabolického syndromu jsou změny profilu mastných kyselin důsledkem zvýšené lipogeneze a akcentovaného oxidačního stresu.

Klíčová slova:
metabolický syndrom, složení mastných kyselin, aktivity desaturas a elongas, oxidační stres, genové polymorfizmy.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se