Auto- a aloreaktivita T lymfocytů u myelodysplastického syndromu


Auto- and Alloreactivity of T Lymphocytes in Myelodysplastic Syndrome

Background.
Successful therapy with ATG and cyclosporine A in some myelodysplastic syndrome (MDS) patients led us to study the existence of T cells attacking autologous hemopoietic cells. In our study, we attempted to give the direct prove of autoreactive T cells in MDS (autoreactivity analysis). Simultaneously, we analysed the capacity of MDS patients to respond to allogeneic cells from unrelated individuals (alloreactivity analysis). 

Methods and Results.
Autoreactive lymphocytes directed against own bone marrow mononuclear cells were analysed using the modification of cell mediated cytotoxic reaction. With one exception we did not confirm the presence of autoreactive T cells among 10 patients examined. Analysis of alloreactivity was performed by means of standard cell mediated cytotoxic reaction and mixed lymphocyte reaction. Surprisingly, the cytotoxic response to allogeneic cells was negative in 11 MDS patients from 16 analysed. When comparing refractory anaemia (RA) and refractory anaemia with ring sideroblasts (RARS) patients, the proportion of negative results was higher in RA (78 %) than in RARS (40 %). In mixed lymphocyte reaction, the response of MDS cells to allogeneic cells of unrelated individual was positive in all tested patients. The preliminary testing of TNF and IFNγ secretion examined in supernatants of effector cells showed impaired levels of both cytokines in RA and normal levels in RARS in accordance with the findings achieved in alloreactivity analysis. 

Conclusions.
Autoreactive T cells were not found in MDS patients using our experimental arrangement. Analysis of alloreactivity showed the defect in effector -cytotoxic- phase of cell mediated cytotoxic reaction in the majority of MDS patients. The initial phase of this reaction represented in vitro by mixed lymphocyte reaction gave normal results. The possible reasons of disturbed alloreactivity and its relevance to immunity in MDS are commented in discussion. 

Key words:
myelodysplastic syndrome, cytotoxic T lymphocytes, autoreactivity, alloreactivity, cytokines.


Autoři: V. Cukrová;  R. Neuwirtová 1;  J. Bartůňková 2;  A. Jonášová 1;  J. Čermák;  H. Homolková 3;  I. Malíková 3
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha ;  I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Ústav imunologie 2. LF UK, Praha 2;  Centrální hematologická laboratoř VFN, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 647-652
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Úspěšná léčba pomocí ATG a cyklosporinu A u některých nemocných s myelodysplastickým syndromem (MDS) byla podnětem k úvaze o existenci T buněk, schopných atakovat autologní hemopoetické buňky. V předkládané práci jsme se pokusili o jejich přímý průkaz (analýza autoreaktivity). Současně jsme analyzovali schopnost buněk těchto nemocných reagovat na alogenní buňky nepříbuzného dárce (analýza aloreaktivity). 

Metody a výsledky.
Ke studiu autoreaktivních lymfocytů reagujících s mononukleárními buňkami vlastní kostní dřeně jsme použili modifikaci buňkami zprostředkované cytotoxické reakce. Přítomnost autoreaktivních T lymfocytů proti vlastním mononukleárním buňkám kostní dřeně nebyla použitou metodou prokázána. Výjimkou je slabě pozitivní odpověď u jednoho nemocného z 10 analyzovaných. Analýza aloreaktivity byla provedena pomocí buňkami zprostředkované cytotoxické reakce a smíšené lymfocytární reakce. Na rozdíl od pozitivní reaktivity v kontrolním souboru byla cytotoxická odpověď na alogenní buňky u 11 ze 16 MDS nemocných negativní. Negativita byla častější u refrakterní anémie (RA) – 78 % ve srovnání s refrakterní anémií s věnečkovými sideroblasty (RARS) – 40 %. Odpověď buněk MDS nemocných na alogenní buňky nepříbuzného dárce ve smíšené lymfocytární kultuře byla pozitivní ve všech vyšetřovaných případech. Sekrece TNF a IFNγ vyšetřovaná pomocí kitů v supernatantech efektorových buněk byla snížená u nemocných s RA a normální u RARS, což je v souladu s nálezy získanými při analýze aloreaktivity. 

Závěry.
Autoreaktivní T lymfocyty nebyly u nemocných s MDS prokázány. Analýza aloreaktivity ukázala na poruchu v efektorové fázi buňkami zprostředkované cytotoxické reakce u nemocných s MDS, zatímco iniciální fáze této reakce representovaná smíšenou lymfocytární reakcí probíhala normálně. Možné příčiny poruch aloreaktivity a dopad defektní cytotoxicity na imunitu u MDS jsou komentovány v diskuzi. 

Klíčová slova:
myelodysplastický syndrom, cytotoxické T lymfocyty, autoreaktivita, aloreaktivita, cytokiny.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×