Imatinib – nová perspektiva v léčbě nádorovýchonemocnění


Imatinib – The New Perspective in the Anticancer Therapy

Among novel promising approaches to anticancer therapy belongs the targeting inhibition of signal transduction.This review outlines present-day experienceswith imatinib (Glivec), a potent inhibitor of the tyrosine kinases bcr-abl,c-kit and platelet-derived growth factor receptor kinase. Due to inhibition of bcr-abl tyroxine kinase, imatinib hasrapidly become the standard therapy for chronic myelocytic leukemia; inhibition of c-kit receptor explains itseffectivity in the treatment of patients with gastrointestinal stromal tumors. Another known target of imatinib istyrosine kinase of PDGFR, which is activated in numerous malignancies, particularly in dermatofibrosarcomaprotuberans. Discovery of the novel fusion gene in hypereosinophilic syndrome (FIPILI-PFGFRA, whose productis an imatinib sensitive protein kinase) permitted to treat successfully this event. Possible combination of imatinibwith conventional chemotherapeutic drugs and other key signal transduction inhibitors are mentioned.

Key words:
imatinib, chronic myeloid leukemia, gastrointestinal stromal tumor, hypereosinophilic syndrome.


Autoři: P. Klener;  H. Klamová
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN a ÚHKT, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 579-583
Kategorie: Články

Souhrn

Mezi nové přístupy k protinádorové léčbě patří cílová inhibice signální transdukce. V práci jsou shrnuty aktuálníinformace o imatinibu (Glivec) účinného inhibitoru proteinových kináz bcr-abl, c-kit a receptorové kinázy destičkovéhorůstového faktoru. Inhibice tyrozinkinázy bcr-abl umožnila použít imatinib k vysoce účinné léčbě chronickémyeloidní leukémie. Inhibicí c-kit receptoru se vysvětluje účinek imatinibu u metastazujícího gastrointestinálníhostromálního nádoru. Dalším terapeutickým cílem je tyrozinkináza receptoru pro destičkový růstový faktor (PFGFR),která je exprimována u různých nádorů, zejména u dermatofibrosarcoma protuberans. Objev nového fúzního genuu hypereosinofilního syndromu (FIPILI-PDGFRA, jehož produktem je imatinib senzitivní protein kináza) umožnilpoužít imatinib i k léčbě tohoto onemocnění. Jsou zmíněny možné kombinace imatinibu s konvenční chemoterapiíi s jinými inhibitory transdukční kaskády

Klíčová slova:
imatinib, chronická myeloidní leukémie, gastrointestinální, stromální tumor, hypereosinofilní syndrom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se