Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína v novém – tentokrát nejen „facelift“


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 1, s. 5-10
Kategorie: Editorial

Čtenářům periodika Anesteziologie a intenzivní medicína (v letech 1990–2002 Anesteziologie a neodkladná péče) se prvním číslem 24. ročníku dostává do rukou časopis, jenž po 10 letech [1] mění významně nejen vzhled (tj. formát, kvalitu papíru, barvu titulní strany), ale přizpůsobuje i obsah množícím se požadavkům členů odborných společností ČSARIM a ČSIM. Volání po lepší dostupnosti materiálů určených zejména k podpoře oborového vzdělávání, uvádění odborných doporučení a guidelines, výukových kazuistik a snímků je stále silnější a s nárůstem požadavků na kvalitu předatestační přípravy je to pochopitelné a opodstatněné.

Potřeba změny nakladatelského domu všech odborných časopisů vydávaných ČLS JEP byla v posledních letech zřejmá a mezi členy redakční rady a výborů ČSARIM a ČSIM často diskutovaná. Z řady důvodů (zejména po zkušenostech s podobnými aktivitami ze strany jiných odborných společností ČLS v minulosti) jsme vyčkávali, až se na trhu objeví silný strategický partner. Důvodem ke změně byly stále obtížnější ekonomické podmínky stávajícího vydavatelství NTS ČLS a potřeba globálnějšího a ofenzivnějšího marketingu, spolu s požadavky na profesionálnější a obratnější strategii získávání sponzorů a inzerentů.

Některé odborné časopisy vydávané ČLS JEP již v minulosti nalezly nové nakladatele (např. Ambit Media, Galén), nicméně většina odborných a oba tzv. prezidiální časopisy (Praktický lékař a Časopis lékařů českých) do loňského roku setrvávaly pod vydavatelstvím NTS ČLS JEP. Nepříznivý trend ekonomických výsledků hospodaření vydavatelství (přestože sám časopis Anesteziologie a intenzivní medicína v tomto směru patřil k menšině ekonomicky neproblémových periodik) přiměl předsednictvo ČLS JEP k vypsání tendru na nového nakladatele. Výsledkem výběrového řízení bylo uzavření smlouvy o spolupráci při vydávání odborných časopisů mezi ČLS JEP jako nositele vydavatelského oprávnění odborných a prezi-diálních časopisů od Ministerstva kultury a vydavatelstvím Mladá fronta a. s., při zachování dostupnosti elektronické verze předplatitelům prostřednictvím společnosti MeDitorial, s. r. o. Ne všechny odborné společnosti toto rozhodnutí přivítaly, to je třeba přiznat.

S vydavatelstvím Mladá fronta (divize Medical Services) má řada členů redakční rady z minulosti dobré zkušenosti s vlastními knižními publikacemi, a proto věříme, že je nakladatelství kladně zúročí i v případě oborového časopisu.

Než se pokusíme o stručné bilancování toho, co se v posledních 10 letech podařilo s načrtnutím perspektivy rozvoje v nejbližších 5 letech, připomeňme zejména našim mladším kolegům, že vydání prvních čísel oborového časopisu Anesteziologie a neodkladná péče v roce 1990 (obr. 1) bylo vskutku mimořádným historickým počinem, jímž se obor (tehdy ještě Anesteziologie a resuscitace) vymanil z pozice jakéhosi azylanta, jemuž bylo do té doby jednou ročně ponecháno 6. číslo Rozhledů v chirurgii k publikaci článků s anesteziologickou problematikou. Bylo by ovšem nespravedlivé pominout historickou úlohu Referátových výběrů z anesteziologie a resuscitace redigovaných J. Drábkovou, jíž patří díky za tento oborový „Reader’s Digest“, jenž sloužil celým generacím českých anesteziologů nejen jako edukační materiál, ale i jako jedna z možností jak prezentovat výsledky odborné práce. Avšak teprve vznikem oborového časopisu, stejně jako i vlastní oborové komise, dovršil obor svou emancipaci. Zasloužili se o to tehdy především Jaroslav Počta a Ondrej Bohuš. Tvář prvního z nich máme možnost si každoročně připomínat při udílení ceny za nejlepší odbornou práci publikovanou v AIM (obr. 2).

První číslo časopisu
Obr. 1. První číslo časopisu

Prof. MUDr. Jaroslav Počta, CSc.
Obr. 2. Prof. MUDr. Jaroslav Počta, CSc.

Od svého vzniku v roce 1990 časopis změnil svůj vzhled zásadním způsobem až v roce 2003, kdy se upraveným názvem přihlásil k intenzivní medicíně (obr. 3). Logo amerického záchranářského modrého kříže vedle anesteziologické makovice nahradila česká modifikace loga intenzivní medicíny. V těchto letech byla pro prosperitu časopisu významná podpora časopisu společnostmi MSM, B.Braun, Cheiron a Fresenius Kabi.

Časopis v roce 2003
Obr. 3. Časopis v roce 2003

V roce 2008 přibylo na titulní straně logo České společnosti intenzivní medicíny a časopis byl zařazen mezi indexovaná periodika v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných odborných časopisů Rady pro výzkum a vývoj ČR [2]. Zpřísnily se tím sice podmínky recenzního řízení, ale významně se zvýšila kvalita publikovaných prací. Znamenalo to výraznou pomoc autorům, kteří v rámci grantů usilovali i o publikace mimo impaktované časopisy. Je možné, že nově chystané zpřísnění grantové politiky se v nejbližších letech negativně projeví na zájmu začínajících autorů o publikace původních prací v neimpaktovaném časopisu.

Také složení redakční rady doznalo v roce 2008 změny – dnes je svým složením mezioborová, s přesahem do řady partnerských oborů, ať již je to vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví nebo klinická biochemie. Došlo ke zkvalitnění strukturovaných abstrakt a díky spolupráci se společností MeDitoral s. r. o. po počátečním nejistém tápání se stala realitou dostupnost elektronické verze časopisu prostřednictvím portálu www.prolekare.cz, zpětně i starších ročníků časopisu. Přesto budeme i nadále usilovat o zlepšení webové prezentace časopisu a dostupnost vlastní elektronické verze.

Podařilo se vytvořit skupinu profesionálních recenzentů, kteří pokrývají prakticky celé zájmové pole všech subspecializací v rámci oboru. Mezinárodní rada je štíhlá a vedle prof. Škarvana jsou v ní kolegové ze Slovenska. Je to důležité, protože z tisíce výtisků oborového časopisu je jedna třetina distribuována právě na Slovensko, které oborový časopis nemá. Pokud je publikačním jazykem časopisu převážně čeština, je širší složení mezinárodní redakční rady nereálné. Je ale třeba přiznat, že se nám nepodařilo uspokojit hlasy členské základny volající po prosazení časopisu do databází typu PubMed (U.S. National Library of Medicine – NLM); někteří by „usilovali“ o impact faktor (IF), ale pravidla pro jeho udělení jsou matematicky přísná a závisí především na dostatečném počtu citovaných kvalitních původních prací, publikovaných v anglickém jazyce po dobu dvou za sebou jdoucích ročníků [3]. Zde je na místě zcela otevřeně konstatovat (i když možná s určitou lítostí), že získání prestižního IF (Journal Impact Factor podle Journal Citation Report (JCR), produktu Thomson ISI (Institute for Scientific Information) je zcela iluzorní, minimálně v střednědobém horizontu. To ale vůbec neznamená, že časopis nemůže být dobrý.

Reálnější obraz o úrovni časopisu poskytuje srovnání v databázi SCOPUS, v níž je časopis indexován od roku 2006. Ke srovnání úrovně jednotlivých časopisů a zemí využívá SCImago Rank Index (SJR), Hirschův index (h-index) a Cites/Docs index (v posledních 2 letech). Jsou ekvivalentem Impact faktoru a vyjadřují význam a prestiž časopisu, stejně tak i jeho citovanost. Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína je uveden v kategorii Anaesthesiology&Pain Medicine jako jediný ze zemí východní Evropy (s výjimkou Rumunska). Srovnání sledovaných parametrů s vybranými časopisy zemí západní Evropy uvádí tabulka 1, grafy 1, 2 a 3 zachycují trendy SJR indikátoru, tj. podílu citovaných článků a prací s mezinárodní účastí v posledním desetiletí [4]. Nápadným parametrem ve srovnání s jinými zeměmi je vyšší podíl autocitací. Celkově v celosvětovém měřítku zaujímá Česká republika v kategorii Anesthesiology & Pain Medicine 30. místo a je v tomto srovnání první ze zemí východní Evropy (tab. 2).

Tab. 1. Sledované citační parametry SCOPUS (4) u vybraných časopisů v kategorii Anesthesiology & Pain Medicine 2011
Sledované citační parametry SCOPUS (4) u vybraných časopisů v kategorii Anesthesiology & Pain Medicine 2011

SJR Indicator vs Cites per Doc (2y) – Anesteziologie a intenzivní medicína
Graf 1. SJR Indicator vs Cites per Doc (2y) – Anesteziologie a intenzivní medicína

Journal’s Cited vs Uncited Documents – Anesteziologie a intenzivní medicína
Graf 2. Journal’s Cited vs Uncited Documents – Anesteziologie a intenzivní medicína

International Collaboration – Anesteziologie a intenzivní medicína
Graf 3. International Collaboration – Anesteziologie a intenzivní medicína

Tab. 2. Pořadí zemí podle sledovaných citačních parametrů SCOPUS (4) v kategorii Anesthesiology & Pain Medicine 2011
Pořadí zemí podle sledovaných citačních parametrů SCOPUS (4) v kategorii Anesthesiology & Pain Medicine 2011

V oblasti intenzivní medicíny (Critical and Intensive Medicine) je SCOPUS databází uváděn u nás pouze časopis Intervenční a akutní kardiologie (na 20. místě na světě) – náš vlastní časopis databáze v této kategorii neuvádí.

Zájem o časopis ve veřejnosti nadále nasvědčuje tomu, že je hodnocen odbornou veřejností kladně. Počet předplatitelů se pohybuje kolem jednoho tisíce a počet návštěv nejčtenějších článků na webu je přes 350, čímž se mezi ostatními časopisy na www.prolekare.cz řadí mezi nejnavštěvovanější.

Směrování struktury časopisu zejména do oblasti postgraduálního vzdělávání je nutno vnímat v kontextu debaty o IF nejenom jako reálný odraz potenciálu české anesteziologické odborné komunity produkovat původní kvalitní práce (ten je z řady objektivních důvodů nízký), ale i jako výzvu, aby časopis byl vskutku užitečným a do jisté míry nenahraditelným česky psaným zdrojem postgraduální přípravy. To není vůbec málo.

Zbývá konstatovat, oč usilujeme. V současnosti především o zachování tištěného oborového periodika v češtině (slovenštině) s kvalitními abstrakty v angličtině a obstát v soutěži s e-journály. Vítáme i originální anglické články. Máme snahu o vytvoření automatické registrace příspěvků, získání tzv. doi systému (digital object identifier) a proniknutí do světových databází v rozsahu úměrném kvalitě časopisu. Je jasné, že bez fulltextové anglické verze a podpory mezinárodního nakladatelského domu na globální úrovni to není dnes reálné.

Rádi bychom zachovali dostupnost časopisu udržením jeho dosavadní ceny a zajistili pro předplatitele výlučné právo na přístup k elektronické verzi po dobu prvních 12 měsíců. Vedle nových vzdělávacích rubrik chceme prezentovat didaktické radiografické snímky a kazuistiky čísla a dát současně místo i kratším článkům typu stručných sdělení o nových technologiích a inovativních postupech. Myslíme si, že to v nadcházející době pronikání problematiky Health Technology Assessment bude velmi žádoucí. Připravujeme rovněž sérii didaktických kapitol z oblasti využití ultrazvuku v anesteziologii a intenzivní medicíně. Konečně bychom rádi dali prostor k diskusi všem, kteří mají zájem o komunikaci ve vztahu k publikovaným článkům formou Dopisů redakci. Budeme nadále přinášet aktuální zprávy ze života odborných společností, aktuality z konferencí a sjezdů a přehledy odborných tuzemských i zahraničních akcí na nejbližší kalendářní rok.

Věříme, že po takové generálce si Anesteziologie a intenzivní medicína i nadále udrží své relativně prestižní místo v klubu českých odborných zdravotnických periodik a časopisu se bude dařit získávat nové a spokojené předplatitele.

MUDr. Ivan Herold, CSc.

vedoucí redaktor časopisuAnesteziologie a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM

člen redakční rady, předseda ČSIM


Zdroje

1. Herold, I. Nová tvář oborové časopisu. Anest. intenziv. Med., 2003, 14, č. 1, s. 5–6.

2. Herold, I. Anesteziologie a intenzivní medicína po 5 letech. Anest. intenziv. Med., 2008, 9, č. 1, s. 3

3. Hunter, J. Editorial III. The latest changes no more shorts. Brit. J. Anaesth., 2004, 1, 7.

4. SCImago, 2007, SJR – SCImago Journal & Country Rank. Retrieved November 10, 2012,

Dostupné na: http://www.scimagojr.com

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se