HFO je účinná u pediatrického ARDS – analýza z let 1994–1998


HFO is Efficient in Pediatric ARDS

Objective:
There were two primary outcome measures of the study: 1. To demonstrate the effect of high frequency oscillation on gas exchange inchildren with severe respiratory failure (ARDS) in whom conventional ventilation failed. 2. To try to identify patients in whom high frequency oscillationis highly suspicious to fail, bearing a high risk of subsequent death.Study design: Retrospective analysis of the set of patients.Setting: Department of Anesthesiology and Intensive Care; ECMO Center University Children Hospital Brno.Patients: 26 patients > 1 month of age with severe hypoxemic respiratory failure and ARDS. Mean age was 3.66 years (three adult patients O 17,19 and 24 years), maximum weight 70 kilograms, 17 boys, 9 girls. 15 patients died. 84.6% per cent of patients suffered from basic medical disease,mean admission PRISM score was 22. Nine patients met ECMO criteria. In two of them ECMO was not necessary, in 5 ECMO was contraindicated,two patients were treated with ECMO. Four patients ventilated in HFO mode were also treated with NO, in two of them partial liquid ventilation wasalso implemented.Methods: Patients were ventilated in PCV or PRVC modes with limited peak inspiratory pressures and permissive hypercapnia. Tracheal gasinsufflation was instituted if paCO2 > 10,0 kPa and/or pH < 7.20. HFO was started if there was a need for FiO2 > 0.6 and Paw > 15 cmH2O tomaintain peripheral blood saturation > 90% or due to persistent hypercapnia and/or acidosis with CMV with TGI. HFO was designed as —High VolumeStrategyii to recruit the alveoli and keep the optimal lung volume. Before switching back to CMV, following criteria had to be met: Paw 15O20 cmH2O,FiO2 < 0.6, no air-leak and/or better chest X-ray, no drop in saturation during airway toilette. P atient was considered to be disconnected when followingcriteria were met: saturation > 90%, FiO2 < 0.4 Paw < 15 cmH2O, normal pH with respiratory rate (RR) < 30/min and PIP < 35 cmH2O. Exceptdemographic data (sex, age, weight, admission PRISM score) and duration of ventilation (CMV before HFO, HFO, CMV after HFO and total durationof ventilation) following data were observed: pH, PAO2,, paCO2, AaDO2, oxygenation index and hypoxemia score (paO2/FiO2).Results: Within several hours, there could be observed an improvement in oxygenation, CO2 elimination and ventilation/perfusion ratio in allpatients. This improvement was persistent. There were statistically significant differences in followed parameters between survivors and non-survivors.There was also significant difference between survivors and non-survivors in the duration of CMV before HFO was instituted; 42% of patients survived.Survival of a patient could be predicted if paO2/FiO2 increased by 55% in 6 th hour of HFO (sensitivity 83%, specificity 92%). If oxygenation indexdecreased by 30% in 6 th hour of HFO, survival could be predicted with 86% sensitivity and with 82% specificity.Conclusion: HFO was effective in all patients in whom CMV failed. HFO significantly improved CO2 elimination and oxygenation; 42 per cent ofpatients survived. It seems that early institution of HFO may decrease mortality of acute hypoxemic respiratory failure in pediatric patients.

Key words:
HFO O respiratory failure O children O conventional mechanical ventilation


Autoři: M. Fedora;  M. Šeda;  M. Klimovič;  R. Nekvasil;  P. Dominik
Působiště autorů: ARO a ECMO centrum Fakultní dětské nemocnice Brno, přednosta ARO prim. MUDr. Michal Klimovič, vedoucí ECMO centra doc. MUDr. RomanNekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 2, s. 63-74
Kategorie: Články

Souhrn

Cíle studie:
1. Demonstrovat efekt vysokofrekvenční oscilace na výměnu plynů u dětí se závažným respiračním selháním (ARDS), u kterých selhalakonvenční mechanická ventilace. 2. Pokusit se identifikovat pacienty, u kterých je velká pravděpodobnost neúspěchu vysokofrekvenční oscilace,a u kterých proto existuje vysoké riziko úmrtí.Typ studie: Retrospektivní analýza souboru.Místo: ARO a ECMO centrum Fakultní dětské nemocnice Brno.Pacienti: 26 pacientů starších 1 měsíce věku se závažným hypoxemickým respiračním selháním a ARDS. Průměrný věk 3,66 roku (tři dospělí – 17,19 a 24 let), nejvyšší hmotnost byla 70 kg, 17 chlapců, 9 dívek. Zemřelo 15 pacientů, 84,6 % pacientů mělo základní onemocnění interní povahy,průměrné příjmové PRISM skóre 22. Devět pacientů splňovalo ECMO kritéria, u 2 z nich nebylo ECMO nutné, u dalších 5 pacientů bylo ECMOkontraindikováno, dva pacienti byli na ECMO napojeni. Čtyřem pacientům byl během HFO aplikován iNO, u 2 z nich byla navíc použita částečná LV(Liquid Ventilation).Metoda: Pacienti byli napojeni na PCV nebo PRVC režim s limitovaným vrcholovým tlakem a permisivní hyperkapnií. Pokud bylo dosaženo paCO2> 10,0 kPa anebo pH < 7,20, byla zavedena kontinuální tracheální insuflace plynu. Při nutnosti použít FiO2 > 0,6 a Paw > 15 cmH2O pro minimálně90% saturaci periferní krve nebo při přetrvávající hyperkapnii anebo acidóze při CMV s TGI byli pacienti přepojeni na HFO. Strategií HFO byla„High Volume Strategy“ – recruitment alveolů a dosažení optimálního plicního objemu. Pro přepojení zpět na CMV musel pacient splňovat následujícíkritéria: Paw 15 – 20 cmH2O, FiO2 < 0,6, bez air-leak anebo zlepšení rtg nálezu, bez desaturace při odsávání dýchacích cest. Pacient byl považovánza odpojeného při splnění těchto kritérií: saturace > 90 %, FiO2 < 0,4, Paw < 15 cmH2O, normální pH při počtu dechů (RR) < 30/min a PIP < 35cmH2O. Kromě demografických údajů (pohlaví, věk, hmotnost, příjmové PRISM skóre) a délky ventilace (CMV před HFO, HFO, CMV po HFOa celkové doby ventilace) byly sledovány: pH, PAO2, p aCO2, AaDO2, oxygenační index a hypoxemia skóre (paO2/FiO2).Výsledky: Během několika hodin došlo ke zlepšení oxygenace, eliminace CO2 a úpravě poměru ventilace–perfuze u všech pacientů. Toto zlepšenímělo trvalý charakter, mezi přeživšími a nepřeživšími jsou statisticky významné rozdíly ve sledovaných parametrech, navíc mezi přeživšímia nepřeživšími pacienty byl výrazný rozdíl v délce CMV před HFO; přežilo 42 % pacientů. Při zvýšení paO2/FiO2 o 55 % v 6. hodině HFO lze s 83%senzitivitou a 92% specificitou předpokládat přežití pacienta. Při snížení OI o 30 % v 6. hodině HFO je predikce přežití s 86% senzitivitou a 82%specificitou.Závěr: HFO byla účinná u všech pacientů, u kterých selhala CMV, výrazně zlepšila eliminaci CO2 a oxygenaci, přežilo 42 % pacientů. Je možné,že časná aplikace HFO může snížit mortalitu akutního hypoxemického respiračního selhání u dětí.

Klíčová slova:
HFO – respirační selhání – děti – konvenční mechanická ventilace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se