POET2 – editorial


Autoři: Eva Račická
Působiště autorů: Diabetologická a interní ambulance, MUDr. Račická, s. r. o., Ostrava
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(1): 8-9
Kategorie: Editorialy

Komentář k | Editorial on

Kvapil M et al. Registr POET2: Srovnání přímých ročních zdravotnických nákladů na léčbu diabetu 2. typu po zahájení léčby inzulinem NPH nebo inzulinem glargin v kombinaci s perorálními antidiabetiky v České republice. Vnitř Lék 2015; 61(1): 24–32.

Data IDF (International Diabetes Federation) uvádějí, že z 366 milionů lidí, kteří mají diagnostikovaný diabetes, má více než 90 % diagnózu diabetes mellitus 2. typu (DM2T). Zvyšující se prevalence tohoto onemocnění a komplikací s ním spojených představuje významnou zátěž pro celosvětové zdravotnictví i ekonomii [1]. Význačná studie U. K. Prospective Diabetes Study (UKPDS) ukázala výhody lepší kompenzace diabetu a zdůraznila chronický vývoj DM2T vyplývající ze selhání B buněk, tedy poklesu počtu B buněk a snížení inzulinové sekrece. Přibližně u 50 % pacientů s DM2T může během 6 let od diagnózy nastat potřeba léčby inzulinem přidané k dosavadní léčbě perorálními antidiabetiky (PAD) [2,3]. Diabetes mellitus 2. typu je velmi heterogenní onemocnění, na což poukazuje současné Stanovisko odborných společností ADA a EASD z roku 2012 [4], které doporučuje kombinace antidiabetických léků v kombinaci s metforminem (který je stále doporu­čován jako lék první volby), je-li zjištěn jeho nedostatečný účinek v monoterapii. Další krok v kombinační léčbě představují léky ze skupiny sulfonylurey, glitazóny, inhibitory DPP-4, agonisté GLP-1 receptoru a také i inzulin. Přidání bazálního analoga, k němuž patří inzulin glargin, se využívá dle autorů Stanoviska pro jeho některé specifické vlastnosti, k nimž patří zejména nejsilnější účinek na snížení glykemie a HbA1c a jak prokázala studie ORIGIN [5] nejdelší přetrvání tohoto účinku mezi ostatními antidiabetickými léky, ověřená bezpečnost a zpomalení progrese vývoje onemocnění diabetes mellitus, což je důležité pro prevenci chronických komplikací. Bazální inzulin však může být také přidán jako další krok intenzifikace kombinace PAD, např. metformin v kombinaci se sulfonylureou nebo metformin v kombinaci s DPP-4, tento léčebný postup sledovala studie POET2. V současnosti je v diabetologii zdůrazňován přístup zaměřený na pacienta, tedy cesta k opravdové individualizaci léčby. Při tomto přístupu můžeme postupovat dle kritérií, jako jsou trvání diabetu, riziko hypoglykemie a dalších nežádoucích účinků léčby, očekávaná životní prognóza, pacientův přístup k léčbě, jeho motivace a očekávaný léčebný úspěch, přítomnost cévních komplikací, očekávaná životní prognóza a ne v neposlední řadě i finanční prostředky na léčbu, které jsou k dispozici [4]. S tím souvisí i postup diabetologů, kteří se účastnili projektu POET2 z hlediska volby bazálního inzulinu a cílů léčby, neboť ve sledovaném souboru byli pacienti různého věku a s přítomností mnoha komorbidit včetně ICHS, ICHDKK, po CMP/TIA, se srdečním selháním. Cílem tohoto neintervenčního, observačního projektu byla vedle zhodnocení účinnosti také bezpečnost léčby, proto byly vyhodnocené hypoglykemie. Dalším z trendů současné diabetologie je totiž také zvýšený důraz na prevenci hypoglykemie, která je vnímána jako závažná komplikace, která významně snižuje kvalitu života a zhoršuje klinické výsledky včetně toho nejvíce závažného parametru, a to úmrtnosti. Hypoglykemie zapříčiňuje arytmie, hemodynamické změny, poruchy koagulace, porucha přísunu glukózy do mozku může způsobovat rozvoj kognitivního deficitu [6]. Obávané jsou zejména noční hypoglykemie, které jsou obtížně detekovatelné a které mají i při méně závažném průběhu dopad na kvalitu života, protože většina diabetiků popisuje další den své pocity, jako stavy útlumu, jako stav podobný „kocovině“ a jejich produktivita v tento den klesá. V projektu GAPP-2 [7], kterého se zúčastnilo před 3 000 diabetiků 2. typu a 1 653 lékařů z 9 zemí (USA, Dánsko, Německo, Velká Británie, Kanada, Turecko, Francie, Španělsko, Čína) prokázala, že 80 % pacientů léčených inzulinem zaznamenalo hypoglykemii a tato zkušenost vedla k tomu, že vynechávají dávku bazálního inzulinu, nebo ji snižují, což svým lékařům asi 10 % zatajuje. 75 % lékařů uvedlo, že by léčili své pacienty agresivněji, ale že se obávají hypoglykemie. Obava z hypoglykemie je také nejen faktorem, který snižuje adherenci k léčbě, ale také psychologickou bariérou k zahájení léčby inzulinem ze strany pacientů i lékařů.

Jak je zřejmé ze statistiky, roste počet diabetiků i v České republice. Jak vyplývá z dat VZP, diabetologie je velký a významný obor [8], je v objemu předepsaných léčiv a PZT na místě prvním. Jde o obor, který má v soustavné péči chronicky doživotně nemocné pacienty, jejichž léčba představuje jednu z hlavních zátěží zdravotního systému a je na ni vynakládáno asi 10 % celkových nákladů na veřejnou zdravotní péči. Asi 60 % z těchto nákladů tvoří léčba pozdních mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací. Náklady na pacienta v letech 2004–2007 s jinou diagnózou byly asi 18 000 Kč, ale náklady na léčbu diabetika už i nekomplikované formy onemocnění byly v průměru dvojnásobné. U diabetu s komplikacemi jsou již náklady násobné, u např. ledvinových komplikací jsou asi 100 000 Kč ročně. Určitě není pochyb o tom, že komplikace a čas jejich výskytu můžeme ovlivnit časnou intenzivní a zároveň bezpečnou léčbou a také dobrou spoluprací pacienta. Hypoglykemie je nejen limitujícím faktorem úspěšné léčby diabetu, ale také přispívá ke zvýšenému čerpání zdravotní péče [9]. Příhody mohou vést např. ke zvýšenému počtu návštěv lékařů, potřebě rychlé záchranné služby, hospitalizaci, ale zvyšují i jiné přímé náklady, jako spotřebu proužků, lancet na měření glykemie. Snižují počet odpracovaných hodin, snižují pracovní produktivitu, je doloženo, že pacienti s DM2T ztratí po atace závažné hypoglykemie v průměru 3 dny produktivity.

Jak ukázala studie POET2, jsou sice náklady hrazené z veřejného zdravotního pojištění statisticky vyšší u pacientů léčených inzulinem glargin než u pacientů léčených inzulinem NPH, ale léčba inzulinem glargin byla spojena s významně nižším výskytem dokumentovaných symptomatických hypoglykemií. Lze tedy souhlasit s autory [10], že hypoglykemie při léčbě inzulinem NPH byly důvodem statisticky vyšší spotřeby proužků a lancet a také nákladů na zdravotnické výkony, což potvrzují data i z jiných zemí. Zkušenosti z naší denní klinické praxe, které potvrzuje např. i projekt GAPP-2 říkají, že strach z hypoglykemie opravdu významně limituje léčbu diabetu, která je cílená na dosažení dobré kontroly jako postupu, který snižuje vývoj a výskyt mikromaskulárních a makrovaskulárních komplikací. Proto léčba bazálním inzulinem glargin, který má lepší farmakokinetické vlastnosti, má nižší variabilitu hypoglykemizujícího působení než NPH inzulin, a který tak představuje bezpečnější léčbu, může v horizontu dlouhodobé léčby být předpokladem lepší adherence pacienta k léčbě, zvyšovat kvalitu jeho života. Možnost léčby inzulinem, který lépe akceptuje pacient a zároveň umožňuje lékaři vést efektní a zároveň bezpečnou léčbu pak snižuje riziko vývoje obávaných chronických komplikací diabetu. Proto lze předpokládat, že v horizontu léčby chronického, celoživotního onemocnění data z prezentovaného českého projektu jsou pozitivním zjištěním, které ukazuje na možnosti nových inzulinů – dlouhodobých analog – že jejich vlastnosti představují účinnou a bezpečnější léčbu, která by mohla přispět k omezení vzrůstajících nákladů na léčbu DM2T.

MUDr. Eva Račická

eva.racicka@centrum.cz

Diabetologická a interní ambulance MUDr. Račická, s.r.o., Ostrava

www.diabetologie-ostrava.cz

Doručeno do redakce 22. 8. 2014


Zdroje

1. International Diabetes Foundation. Diabetes Atlas. 5th ed. 2011. Dostupné z WWW: <http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/the global-burden.Accessed10January2012>.

2. U.K. Prospective Diabetes Study Group. UKPDS 28: a randomized trial of efficacy of early addition of metformin in sulfonylurea-treated type 2 diabetes. Diabetes Care 1998; 21(1): 87–92.

3. Wright A, Burden AC, Paisey RB et al. U.K. Prospective Diabetes Study Group. Sulfonylurea inadequacy: efficacy of addition of insulin over 6 years in patients with type 2 diabetes in the U.K. Prospective Diabetes Study (UKPDS 57). Diabetes Care 2002; 25(2): 330–336.

4. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach. Position statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 2012; 55(6): 1577–1596.

5. Gerstein HC, Bosch J, Dagenais GR et al. Origin Trial Investigators. Basal insulin and cardiovascular and other outcomes in dysglycemia N Engl J Med 2012; 367(4): 319–328.

6. Desouza CV, Bolli GB, Fonseca V. Hypoglycemia, diabetes, and cardiovascular event. Diabetes Care 2010; 33(6): 1389–1394.

7. Peyrot M, Barnett AH, Meneghini LF et al. Insulin adherence behaviours and barriers in the multinational Global Attitudes of Patients and Physicians in Insulin Therapy Study. Diabet Med 2012; 29(5): 682–689.

8. Horák P. Farmakoekonomika léčby diabetu – trendy u nás. Vnitř Lék 2009; 55(4): 331–340.

9. Kruntorádová K, Suchánková E, Klimeš J et al. Náklady na hypoglykemické stavy u pacientů s diabetes mellitus: cost-of-illness studie. Farmakoekonomika 2012; 6(1): 17–21.

10. Kvapil M, Janíčkova Žďárská D, Suchopár J et al. Registr POET2: Srovnání přímých ročních zdravotnických nákladů na léčbu diabetu 2. typu po zahájení léčby inzulinem NPH nebo inzulinem glargin v kombinaci s perorálními antidiabetiky v České republice. Vnitř Lék 2015; 61(1): 24–32.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se