Prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., významný reprezentant internistickej školy prof. MUDr. Františka Póra – osemdesiatročný


Autoři: M. Mydlík;  K. Derzsiová
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(1): 84-86
Kategorie: Osobní zprávy

Laudácia bola prednesená na slávnostnej vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov v Košiciach 28. septembra 2009.

Pred niekoľkými mesiacmi, 3. júla 2009, sa dožil významného životného jubilea, 80. narodenín, jeden z reprezentantov internistickej školy prof. MUDr. Františka Póra, prof. MUDr. Pavol Schwei­tzer, CSc. Je treba na začiatku tejto laudácie zdôrazniť, že menovaný je v plnom zdraví a je stále veľmi aktívny. Napriek tomu, že pôsobí v New Yorku, v USA, opakovane prišiel na Slovensko a prednášal na vedeckých pracovných schôdzach Slovenskej lekárskej spoločnosti a publikoval v slovenských a českých odborných časopisoch.

Prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., prednáša na vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov v Košiciach 21. apríla 2008, pri príležitosti XV. memoriálu prof. MUDr. Františka Póra.
Obr. 1. Prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., prednáša na vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov v Košiciach 21. apríla 2008, pri príležitosti XV. memoriálu prof. MUDr. Františka Póra.

Prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., sa narodil 3. júla 1929 v Modrom Kameni, okres Veľký Krtíš, v rodine všeobecného a praktického lekára. V roku 1948 maturoval na II. štátnom gymnáziu v Košiciach. V rokoch 1948–1953 študoval na Lekárskej fakulte v Bratislave, neskôr na Lekárskej fakulte v Košiciach. Celá jeho popromočná činnosť v rokoch 1953–1968 bola v rámci vnútorného lekárstva a kardiológie v Košiciach, a to na Internej klinike prof. MUDr. F. Póra. V rokoch 1953–1960 bol sekundárnym lekárom na tejto klinike, neskôr do roku 1968 odborným asistentom. Počas tejto doby vykonal atestáciu I. a II. stupňa z vnútorného lekárstva. V roku 1965 obhájil v Prahe kandidátskú dizertačnú prácu a roku 1967 habilitačnú prácu. Prof. MUDr. Pavol Schweitzer bol veľmi aktívny aj pri organizácii vedeckých pracovných schôdzí v rámci Spolku lekárov v Košiciach. Od roku 1954 do roku 1963 bol vedeckým sekretárom tejto organizácie. Počas celého obdobia svojej odbornej činnosti v Košiciach mal prof. MUDr. Pavol Schweitzer veľmi dobré domáce zázemie, a to vďaka jeho manželky Vierky, ktorá bola odbornou asistentkou na Katedre hygieny a epidemiológie našej fakulty. Menovaný bol veľmi obľúbený medzi poslucháčmi lekárskej fakulty, čo potvrdil aj jeden z jeho vtedajších žiakov, terajší prof. MUDr. B. Bo­huš, CSc. V roku 1959, keď som prišiel pracovať na kliniku prof. MUDr. F. Póra, vtedajší MUDr. Pavol Schweitzer bol mojím bezprostredným nadriadeným na izbe č. 28., „na strednej chodbe“ na 1. poschodí VI. pavilónu FN L. Pasteura. V tej dobe mi opakovane zdôrazňoval svoje „krédo“, „čítať, čítať a čítať“ odborné časopisy denne vo voľnom čase. Naša spolupráca a priateľstvo sa zvýraznili v marci roku 1963, keď počas jedného mesiaca sme spolu bývali v ubytovni Ústavu pre ďalšie vzdelávanie lekárov v Prahe. V tej dobe bol MUDr. Pavol Schweitzer na študijnom pobyte na III. internej klinike prof. Charváta na LF UK v Prahe. Môj študijný pobyt bol v Ústave chorôb obehu krvného prof. MUDr. J. Broda, DrSc., v Prahe. MUDr. Pavol Schwei­tzer si rozširoval svoje vedomosti z kardiológie a endokrinológie. Počas nášho spoločného pobytu v Prahe sme vo voľnom čase navštevovali pražské divadlá a múzea.

Po vstupe sovietskych vojsk a niektorých armád Varšavskej zmluvy na úze­mie bývalého Československa, 21. 8. 1968, MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., opustil s manželkou a dcérou územie Československa, 24. 8. 1968 a začal sa jeho dlhodobý pobyt v USA. Jeho liečebnopreventívna, pedagogická a vedeckovýskumná činnosť sa plne rozvinula, ako to vidieť na nasledujúcej tab. 1.


Počas pobytu v USA prednášal na rôznych konferenciách a kongresoch, v rôznych častiach sveta, publikoval 96 prác z elektrokardiológie a elektrofyziológie a bol autorom alebo spolautorom niekoľkých monografií.

Prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., bol ohodnotený počas pobytu v USA viacerými cenami (tab. 2).


Po roku 1989 prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., opakovane navštívil Košice a Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách, kde kedysi ako vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach organizoval Východoslovenské lekárske dni, ktoré založil náš spoločný učiteľ prof. MUDr. František Pór. Prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., po roku 1989 predniesol na Slovensku 8 prednášok (tab. 3) a uverejnil 8 odborných publikácií v slovenských a českých časopisoch [1–8].


Po roku 1989 sme spolu Ing. Katarínou Derzsiovou opakovane navštívili prof. Schweitzera v New Yorku, v jeho dome v Tenafly, New Jersey. Stretnutia s ním a jeho manželkou Vierkou mali vždy neskutočne vrelý charakter a utužili naše priateľstvo, ktoré vzniklo pred mnohými rokmi. Manželka, ?MUDr. Vierka Schweitzerová, pracovala ako rádioterapeutka v Best Israel Medical Center v Newarku od roku 1969. V roku 2004 prehrala boj so zákernou chorobou. Ich dcéra Jana Schweitzerová, tč. Jana Rice, MD, v súčasnej dobe pracuje na Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, ako diagnostická rádiologička. Prof. MUDr. Pavol Schweit­zer, CSc., sa stále vracia do Košíc ako aktívny prednášateľ a prispievateľ do našich odborných časopisov.

Dňa 28. septembra 2009, na slávnostnej vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov v Košiciach, odovzdal dekan Lekárskej fakulty UPJŠ, prof. MUDr. L. Siegfried, CSc., prof. MUDr. Pavlovi Schweitzerovi, CSc., zlatú medailu Lekárskej fakulty UPJŠ za jeho pedagogickú činnosť a vedeckovýskumnú činnosť v rokoch 1960–1968 a za jeho prednáškovú a publikačnú činnosť po roku 1989 na Slovensku. Okrem toho prof. MUDr. I. Riečansky, CSc., člen predsedníctva SLS, odovzdal menovanému zlatú medailu SLS za jeho významnú činnosť v Spolku lekárov v Košiciach a pri organizácií Východoslovenských lekárskych dní v rokoch 1954–1963.

Veľavážený pán profesor MUDr. Pa­vol Schweitzer, CSc., milý Paľko, dovoľ, aby sme na záver našej laudácie, pri príležitosti Tvojej osemdesiatky, Ti popriali pevné zdravie, pokračovanie Tvojej aktívnej činnosti v USA a na Slovensku, ako aj nášho priateľstva a reprezentácie internistickej školy prof. MUDr. Františka Póra.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

Ing. Katarína Derzsiová

Doručeno do redakce: 21. 12. 2009

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

www.fnlp.sk

e‑mail: k.derzsiova@fnlp.sk 


Zdroje

1. Schweitzer P. Liečba fibrilácie predsiení. Slov Lekár 1999; 9: 154–156.

2. Schweitzer P. Newer indications for permanent pacing the U.S. approach. Kardiológia (Suppl) 1999; 8: 27A.

3. Schweitzer P, Keller S. Willem Einthoven-Inventor of Electrocardiography. Vnitř Lék 2002; 48 (Suppl): 20–23.

4. Schweitzer P, Keller S. A History of Atrial Fibrillation. Vnitř Lék 2002; 48 (Suppl): 24–26.

5. Schweitzer P, Kučinský R. Význam elektrokardiografie v diagnóze a manažmente akútneho koronárneho syndrómu. Vnitř Lék 2005; 51: 714–717.

6. Schweitzer P. Non-arrhythmic therapy of ventricular tachyarrythmias and sudden cardiac death after acute myocardial infarction. Vnitř Lék 2006; 52: 1185–1189.

7. Mydlík M, Derzsiová K, Schweitzer P. Internistická škola profesora MUDr. Františka Póra. Vnitř Lék 2008; 54: 674–675.

8. Schweitzer P. Cardiac Arrhythmias in Obstructive Sleep Apnea. Vnitř Lék 2008; 54: 1006–1009.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Recenze

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×