Petr Cetkovský et al. Intenzivní péče v hematologii


Autoři: L. Chrobák
Působiště autorů: Hematologické pracoviště II. interní kliniky LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(1): 129
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Galén 2004. 572 stran. ISBN 80−7262−255−2.

Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., primář Ústavu hematologie a krevní transfuze Praze vydal jako hlavní autor a pořadatel s 22 spoluautory monografii věnovanou naléhavým situacím u nemocných s hematologickým onemocněním a u nemocných vyžadujících intenzivní péči na jednotkách intenzivní péče.

Monografie je rozdělena na 2 oddíly. 1. oddíl pojednává na 221 stranách o základních opatřeních a monitorování na jednotce intermediární a intenzivní péče, zabývá se otázkami šoku, sepse a multiorgánové dysfunkce. V následujících kapitolách jsou probrány akutní stavy v kardiologii, pneumologii, gastroenterologii, nefrologii, v neurologii, poruchy metabolizmu a akutní stavy v endokrinologii.

Zvláštní pozornost si zaslouží stati věnované rozhodnutím o nezahájení, nebo ukončení kardiopulmonální resuscitace, protože v současné legislativě ČR není oblast péče o nemocné v této terminální fázi nemoci legislativně dořešena.

2. oddíl je úžeji zaměřen na akutní stavy a komplikace u hematologických nemocných. Umožňuje orientaci v situacích, vyžadujících rychlou diagnózu a účinnou v terapii, v nichž může prodleva ohrožovat život nemocného. Probrán je hyperviskózní syndrom, trombotická trombocytopenická purpura, diseminovaná intravaskulární koagulace, trombocytopenie indukovaná heparinem II. typu, antifosfolipidový syndrom, krvácivé a trombotické komplikace u akutní promyelocytární leukemie a další stavy.

Komplikacím souvisejícím s transplantací kmenových buněk krvetvorby je po zásluze věnováno 50 stran. Je probrána akutní a chronická nemoc z reakce štěpu proti hostiteli, včetně venookluzivní choroby jaterní a postižení plic.

Velmi vhodným doplňkem je v závěrečné části publikace přehled hodnot laboratorních výsledků, hodnocení celkového stavu nemocného (Karnofského index hodnocení aktivity nemocného podle stupnice WHO), posouzení toxicity chemoterapie dle Světové zdravotnické organizace a informační zdroje na internetu.

Hematologické problematice byl v posledních letech věnován větší počet monografií. Žádná z nich se však nezabývala intenzivní péči v hematologii. Nutno proto vyslovit dík MUDr. Petru Cetkovskému jako pořadateli a vedoucímu autorského kolektivu, že na tuto problematiku zaměřili pozornost. Přesto, že se na publikaci podílel poměrně velký počet spolupracovníků, podařilo se MUDr. Cetkovskému vtisknout publikaci jednotné a velmi přehledné uspořádání textu, navíc barevně zdůrazněné a rozlišené. Názornost publikace zvyšuje velký počet schémat, tabulek, obrázků a algoritmů. Monografie je doplněna rejstříkem a podrobným seznamem zkratek, a u těch, které mají svůj původ v angličtině, nechybí jejich anglické znění.

Monografie je napsána pěknou češtinou. Zcela výjimečné jsou překlepy nebo drobná nedopatření. V indikacích pro odstranění leukocytů z transfuzních přípravků by snad bylo vhodné uvést i PNH.

Monografie je bezesporu přínosem a lze ji plně doporučit, a to nejen hematologům a lékařům na jednotkách intenzivní a resuscitační péče, ale i lékařům dalších odborností, chirurgům, gynekologům, gastroenterologům, radiologům a dalším, kteří přicházejí do styku se závažnými stavy u hematologických nemocných. Věřím, že publikace splní svůj účel, ke kterému je určena, to je napomáhat a usnadňovat orientaci, rozhodování a řešení často komplikovaných situací u těchto nemocných, a bude všem výše zmíněným lékařům vždy po ruce.

Je třeba vyzdvihnout, že nakladatelství Galén věnovalo už tradičně úpravě publikace nemalou péči.

prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Hematologické pracoviště

II. interní kliniky LF UK a FN,

Hradec Králové

Doručeno do redakce: 1. 11. 2004


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se