Přehled vybraných vzdělávacích akcí pořádaných IPVZ v první polovině roku 2010
Informace pro účastníky – úvodní slovo ředitele IPVZ


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(1): 16-28
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám společně se svými kolegy v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví předložil aktuální nabídku vzdělávacích akcí pro 1. pololetí roku 2010. V systému vzdělávání se klade stále větší důraz na tzv. celoživotní vzdělávání, na jehož účasti se nevyhne žádný zdravotnický pracovník během výkonu odborné praxe. Toto vzdělávání by mělo posouvat Vaši odbornost, ale i všeobecné znalosti potřebné k výkonu lékařských i nelékařských povolání v rychle se měnících podmínkách ekonomických i sociálních. Institut nabízí vzdělávací akce specializačního vzdělávání v souladu s akreditacemi udělenými ministerstvem zdravotnictví a je pověřen organizací atestačních zkoušek pro lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a vybrané specializace nelékařských profesí. Na základě udělených akreditací organizuje nově i certifikované kurzy pro získání způsobilosti pro výkon vymezených činností a akreditované kvalifikační kurzy pro získání odborné způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání. Jako každoročně i zde nabízí Institut širokou škálu kurzů, seminářů, workshopů i prakticky zaměřených odborných stáží v zavedených oborech a dalších specializacích. Pro všechny vzdělávací akce zajišťuje i přidělení příslušných kreditních bodů ve spolupráci s odpovídajícími profesními organizacemi. Úkolem Institutu do budoucna je poskytnout Vám co nejvyšší odbornou úroveň tohoto vzdělávání a s tím spojené služby. To vše proto, abyste se k nám pro rozšíření Vašich vědomostí, dovedností a schopností rádi vraceli. Aby pobyt u nás byl spojen nejen s načerpáním znalostí, ale i příjemným prožitím jednoho nebo více dní v moderní vzdělávací instituci. Doufám, že i v tomto roce se nám podaří připravit kvalitní i atraktivní vzdělávací akce specializačního i celoživotního vzdělávání. Byli bychom velice potěšeni, kdyby více než 20 000 každoročních účastníků bylo spokojeno nejen s odbornou úrovní, ale i s organizací a veškerými doprovodnými službami, které náš Institut nabízí.

Přeji Vám mnoho úspěchů při Vašem vzdělávání.

S úctou Radim Gabriel

Jak se hlásit na vzdělávací akce IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nabízí vzdělávací akce

 • specializační kurzy a stáže (v rámci specializačního vzdělávání k atestaci)
 • kontinuální/celoživotní kurzy a stáže (doplňování a inovace poznatků).

Vzdělávací akce mají dvojí zaměření:

 1. spíše teoretické akce se týkají kurzů, seminářů, workshopů aj., a 
 2. praktická výuka je realizována formou stáží na akreditovaných klinických pracovištích kateder IPVZ, popř. v jiných, smluvních zdravotnických zařízeních.

Akce specializačního vzdělávání jsou určeny především pro uchazeče o atestaci, ale v případě volné kapacity jsou přístupné i ostatním zájemcům. Akce kontinuálního vzdělávání jsou přístupné jak uchazečům o atestace, tak i kvalifikovaným odborníkům. Nově jsou nabízeny akreditované kvalifikační kurzy a certifikované kurzy, na něž získal Institut akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Účastníkům kurzů a stáží v rámci kontinuálního/celoživotního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů bude vydáno potvrzení s příslušným počtem kreditů, nebo certifikát v souladu s příslušnými stavovskými předpisy. Nelékařským pracovníkům bude vystaveno potvrzení s počtem kreditů v souladu s vyhláškou č. 321/2008 Sb. Účastníci kurzů a stáží obdrží též daňový doklad.

Zájemci o vzdělávací akce se hlásí:

elektronickou cestou na adrese www. ipvz.cz *)

na e-mail: prihlasky@ipvz.cz

Přihlášky zasílejte nejpozději 1 měsíc před zahájením akce.

*) Před 1. přihlášením na vzdělávací akci je nutné se zaregistrovat. Na e-mailovou adresu, uvedenou při registraci, budou zaslány přihlašovací údaje. Tyto údaje používá zájemce o vzdělávací akci při každém dalším přihlášení do systému.

Upozorňujeme, že při pozdějším zaslání přihlášky nebude možné garantovat ubytování.

Při velkém počtu zájemců se provádí výběr dle pořadí došlých přihlášek a zájemci, kteří nebyli pozváni, budou přednostně zařazeni do kurzu/stáže v dalším termínu. Na www.ipvz.cz jsou uvedeny informace o nabídkách volných akcí pro nejbližší období. Aktuální výše účastnického poplatku a způsob platby jsou uvedeny v pozvánce.

Zájemci o odborné stáže, u kterých není uveden konkrétní termín, kontaktují nejdříve příslušnou instruktorku, studijní oddělení IPVZ, Praha 4, Budějovická 15. Požadovaný termín se školitelem dohodne instruktorka a sdělí jej zájemci o stáž.

Další informace obdržíte na studijním oddělení IPVZ,

Budějovická 15,

140 00 Praha 4,

tel.: 261 092 s provolbou linek 458, 447, 454, 457.

Zařazení k atestaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských povolání

Přihlášky k atestacím se zasílají na adresu:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – studijní oddělení

Ruská 85

100 05 Praha 10

Zkušební období je stanoveno v termínech 1. 4.–30. 6. a 1. 10.–21. 12.

Přihlášky k atestacím zasílejte 90 dní před stanoveným termínem atestace.

Přihlášky k atestaci obdržíte na studijním oddělení IPVZ nebo u pracovníků oddělení vzdělávání ve zdravotnických zařízeních. Nedostatečně vyplněná přihláška bude vrácena.

Přihlášky pro nelékařská povolání jsou k dispozici na www.ipvz.cz „dokumenty ke stažení“.

Atestační zkoušky v současné době probíhají ve 2 režimech, a to v závislosti na vzdělávacích programech, podle nichž lékaři, zubní lékaři a farmaceuti přistupují k atestaci.

Vzdělávací programy (z r. 2005 i z r. 2009) jsou vedeny na www.ipvz.cz

Podmínkou pro přistoupení k atestaci je absolvování povinných kurzů Lékařská první pomoc pro lékaře, zubní lékaře a pro ostatní uchazeče, absolvování kurzu Neodkladná první pomoc (farmaceuti, nelékařská povolání) a dále semináře Základy zdravotnické legislativy pro uchazeče atestující podle vzdělávacích programů z roku 2005. Atestanti podle nově platných vzdělávacích programů absolvují kromě Lékařské první pomoci nový seminář lékařské etiky, komunikace a veřejné zdravotnictví, kurz radiační ochrany a kurz prevence návykových onemocnění.

Termíny a místa konání kurzů Lékařská první pomoc/ Neodkladná první pomoc lze najít pod Katedrou urgentní medicíny a medicíny katastrof a seminář Základy zdravotnické legislativy pod Školou veřejného zdravotnictví.

Pro farmaceuty pořádá seminář Základy zdravotnické legislativy Katedra lékárenství a seminář Základy zdravotnické a lékové legislativy Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, kurz radiační ochrany je umístěn pod Subkatedrou radiační hygieny a kurz prevence návykových onemocnění pod Subkatedrou návykových nemocí.

Podmínkou pro přistoupení k atestaci může být rovněž absolvování specializačních kurzů, stáží, písemných testů, které jsou uvedeny v příslušných vzdělávacích programech.

Důležité upozornění:

Vzdělávací programy a další podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta a ostatních nelékařských profesí v ČR (novely zákon č. 95/2004 Sb. a zákon č. 96/2004 Sb. a příslušných prováděcích předpisů) jsou uvedeny na www.ipvz.cz.

Stravování:

Pro účastníky vzdělávacích akcí IPVZ konaných v hotelu ILF, Budějovická 15 a v budově IPVZ, Ruská 85 je občerstvení zdarma.

Mimo tohoto občerstvení lze využít běžnou nabídku restaurace a kavárny hotelu ILF.

Ubytování (viz tabulka)

jp_31263_f_1
jp_31263_f_1
(Ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Pro účastníky vzdělávacích akcí IPVZ jsou stanoveny ceny v závislosti na délce pobytu:

Ubytování bude zajištěno převážně ve dvoulůžkových pokojích.

Zájemci o ubytování provedou rezervaci ubytování prostřednictvím přihlášky ke vzdělávací akci na studijním oddělení IPVZ nejpozději 1 měsíc před termínem akce.

O rozdělení ubytování rozhoduje rezervační oddělení hotelu na základě volné kapacity. Při pozdějších požadavcích na ubytování je zájemce možné uspokojit pouze v případě volné lůžkové kapacity hotelu.

Účastníci vzdělávacích akcí hradí předem zálohu na ubytování ve výši platby za 1 noc.

Doplatek se hradí v den příjezdu v recepci hotelu ILF hotově nebo platební kartou. Zároveň účastníci odevzdají kopii dokladu o zaplacení.

Veškeré další informace a eventuální změny v ubytování (maximálně 10 dnů před termínem akce), včetně žádosti o jednolůžkové pokoje, zajišťuje rezervační oddělení hotelu ILF, tel.: 261 092 373 /370, fax: 261 261 846, e-mail: booking@hotel-ilf.cz.

Ceny mohou být upraveny v návaznosti na změny DPH.

Parkovné:

Účastníci vzdělávacích akcí mohou parkovat svá vozidla na parkovišti hotelu ILF za poplatek 100,- Kč/den.

Veškeré platby lze provést:

 • poštovní poukázkou nebo převodem na účet IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, č. ú. 19535101/0100, variabilní symbol je číslo přihlášky.
 • platební kartou (Visa, Dinners Club, MasterCard, JCB, American Express, Maestro),
 • přímou platbou v hotovosti

Storno podmínky:

Při platbě účastnických poplatků:

 • odhlášení 10 dnů před zahájením akce – storno poplatek 30 % z účastnického poplatku,
 • při pozdějším odhlášení – poplatek se nevrací.

Při zrušení rezervace ubytování:

 • více než 10 dnů předem – bez storno poplatků,
 • méně než 10 dnů předem – provedená zálohová platba ve výši platby za 1. noc se nevrací. 

Katedra anesteziologie a resuscitace

FN v Motole,

V Úvalu 84,

150 06 Praha 5

Vedoucí: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA,

tel. 224 435 400, 224 435 401, fax 224 435 420,

e-mail: karel.cvachovec@lfmotol.cuni.cz

* * *

201001122 Odborná stáž – Zajištění dýchacích cest u dětí

Určeno pro lékaře anesteziology, případně dětské lékaře.

Program: Zajištění dýchacích cest u dětí.

Školitel: prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., FCCM

Místo konání:

Hradec Králové, Sokolská 581, FN, KAR

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: dle dohody se školitelem.

1 týden

Katedra dermatovenerologie

VFN,

U Nemocnice 2,

128 08 Praha 2

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

tel. 224 920 610, 224 962 400,

fax 224 962 401,

e-mail: stork.jiri@vfn.cz

* * *

202001101 Kurz – Dermatohistopatologie a klinické korelace u kožních chorob pro atestaci a praxi

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z dermatovenerologie a pro ambulantní dermatovenerology.

Program: Stručný základní přehled histologie kůže, histopatologických pojmů, korelace histopatologických změn a vzhledu eflorescencí. Seznámení s histopatologickým obrazem základních dermatóz, jejich klinickopatologická korelace s objektivním nálezem, umožňující kriticky orientovaný pohled na histopatologické popisy nálezů. Zásady odběru tkáně k histologickému vyšetření, které jsou předpokladem největšího diagnostického přínosu vyšetření.

Vedoucí: doc. MUDr. L. Pock, CSc.

Místo konání:

Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 28. 1. 2010

202001102 Kurz – Dermatoskopie pro praxi

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci i pro praktickou diagnostickou činnost.

Program: Principy, terminologie, základy diagnostických postupů, klasické i digitální dermatoskopie, dermatoskopie pigmentovaných i zánětlivých afekcí. Aktivní procvičování.

Vedoucí: doc. MUDr. L. Pock, CSc.

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 18. 2. 2010

202001103 Kurz – Choroby adnex – vlasy, nehty, potní žlázy

Určeno pro rezidenty i graduované dermatology, zainteresované lékaře ostatních oborů (praktičtí lékaři pro děti i dospělé, korektivní dermatologie a kosmetologie, plastická chirurgie aj.).

Program: Časté a svízelné choroby adnex v ambulantní praxi – alopecie (MAGA, FAGA, AA); unguis incarnatus, paronychia a onychodystrofie (u dermatóz, markery interních chorob, posttraumatické); hyperhidrosa, hidrosadenitida. Diagnostika, vyšetřování, možnosti a limitace léčby. V rámci diskuse informování o starých a nových postupech, jejich pro a proti.

Vedoucí: MUDr. N. Benáková

Místo konání:  Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 23. 4. 2010

202001110 Specializační povinná odborná stáž – Dětská dermatovenerologie

Určeno pro dermatovenerology a dětské lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Diagnostika, sledování a léčba dětí s dermatovenerologickými chorobami.

Školitel: MUDr. S. Polášková

Místo konání:

Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika

Předpokládaná cena: 22 000,- Kč

Termín: dle dohody se školitelem.

2 měsíce

202001111 Specializační povinná odborná stáž – Dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy

Určeno pro dermatovenerology a lékaře oboru pracovní lékařství.

Program: Diagnostika a léčba alergických kožních chorob, posuzování profesionality.

Školitel: MUDr. M. Žemličková

Místo konání:

Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika

Předpokládaná cena: 18 000,- 

Termín: dle dohody se školitelem.

6 týdnů

202001115 Odborná stáž – Hojení ran

Určeno pro dermatovenerology, praktické lékaře.

Program: Praktická hlediska péče o nemocné s akutními i chronickými ranami, bércovými vředy, dekubity. Vyšetření pacienta, zhodnocení rány, návrh a zavedení terapie (ošetření rány, okolí, kompresivní léčba...), objednání dalších nutných vyšetření (cévní, chirurgické, plastické, bolesti apod.), zajištění či doporučení následné péče (domácí, pečovatelská), edukace pacienta, zajištění obvazového materiálu, zajištění administrativní (schválení pro revizní lékaře apod.).

Školitel: MUDr. M. Kojanová, N. Polincová

Místo konání: Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč

Termín: dle dohody se školitelem.

1 týden

Subkatedra sexuologie

Apolinářská 4,

128 08 Praha 2

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.,

tel. 224 968 232, 224 968 233,

fax 224 968 233,

e-mail: sexuol@lf1.cuni.cz

* * *

206301104 Odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro psychiatry, urology a praktické lékaře se zájmem o sexuální problémy pacientů.

Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí mužů a žen, sexuální parafilie, transsexualita, sexuální poradenství, sexuální výchova.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč

Termín: 12. 4. 2010 – 23. 4. 2010.

Katedra hygieny a epidemiologie

IPVZ,

Ruská 85, 100 05

Praha 10

Vedoucí: MUDr. Vladimír Polanecký,

tel. 271 019 291, 271 017 272,

fax 271 019 269,

e-mail: bakova@ipvz.cz

* * *

207001101 Specializační kurz v hygieně a epidemiologii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z všeobecného praktického lékařství.

Program: Základy hygieny a epidemiologie pro všeobecné praktické lékaře.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký

Místo konání:  Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 2 000,- 

Termín: 25. 1. 2010 – 26. 1. 2010.

207001102 Specializační kurz – Společný základ v hygieně a epidemiologii – 1. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestacím z oborů hygiena výživy, hygiena obecná a komunální, hygiena dětí a dorostu a epidemiologie, po absolvování 12 měsíců povinné praxe v rámci společného hygienického základu.

Program: Nejdůležitější tematické okruhy dané vzdělávacím programem oborů hygieny obecné, komunální, výživy, dětí a dorostu, epidemiologie a související problematiky. 1. a 2. část kurzu tvoří logický celek.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 10 000,- 

Termín: 25. 1. 2010 – 29. 1. 2010.

207001103 Specializační kurz v epidemiologii – Aktuální epidemiologická problematika a epidemiologická metodologie

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z epidemiologie po absolvování povinného společného základu.

Program: Aplikace poznatků vyžadovaných vzdělávacím programem.

Vedoucí: doc. MUDr. D. Göpfertová, CSc.

Místo konání:  Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín: 15. 3. 2010 – 19. 3. 2010.

207001104 Specializační kurz – Společný základ v hygieně a epidemiologii – 2. část

Určeno pro lékaře, kteří absolvovali 1. část.

Program: Nejdůležitější tematické okruhy dané vzdělávacím programem oborů hygieny obecné, komunální, výživy, dětí a dorostu, epidemiologie a související problematiky. Kurz je ukončen povinným testem. 1. a 2. část kurzu tvoří logický celek.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký

Místo konání:  Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín: 1. 2. 2010 – 5. 2. 2010.

207001105 Konference – Dezinfekce a sterilizace

Určeno pro lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky a pracovníky ochrany veřejného zdraví.

Program: Vyhláška č. 195/205 Sb., aplikace, testování účinnosti a specifikace přípravků, dezinfekce rukou a prostředí.

Vedoucí: MUDr. V. Polanecký, RNDr. J. Zelenková

Místo konání:  Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 300,- Kč

Termín: 22. 4. 2010.

207001106 Kurz – EBM, principy a užití v medicíně

Určeno pro epidemiology, hygieniky, lékaře všech klinických oborů.

Program: Obecné principy epidemiologických studií užívaných při sledování zdravotního stavu populace a ve vědecko-výzkumných aktivitách v aplikovaném výzkumu v lékařských oborech. Úvod do medicíny založené na důkazech (EBM). Principy a uplatnění EBM v diagnostice, hodnocení prognózy, při volbě nejvhodnější terapie. Možnosti systematického vyhledávání „nejlepších” dostupných vědeckých důkazů a jejich hodnocení z hlediska validity, biologické signifikace a klinické relevance, včetně problematiky syntézy vědeckých důkazů a posuzování kvality přehledových článků a metaanalýz vědeckých prací.

Vedoucí: doc. MUDr. D. Göpfertová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 4. 3. 2010.

220201101 Kurz – Současné trendy dorostového lékařství v ČR

Určeno pro dorostové lékaře, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, pracovní lékaře a hygieniky.

Program: Organizace dorostové péče u nás a ve světě v posledních deseti letech. Rizikové chování v dospívání a změny ve zdravotním stavu mládeže. Zdravotně profesní problematika v adolescenci. Poruchy výživy – obezita a poruchy příjmu potravy v dorostovém věku.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 19. 2. 2010.

Katedra chirurgie

FN Na Bulovce,

Budínova 2,

180 81 Praha 8 - Libeň

Vedoucí: prof. MUDr. František Antoš, CSc.,

tel. 266 082 161, 266 082 430,

fax 266 082 246,

e-mail: antosf@fnb.cz

* * *

208001109 Kurz – Chirurgie pro praktické lékaře

Určeno pro praktické lékaře pro dospělé, lékaře zařazené do přípravy ve všeobecném praktickém lékařství.

Program: Komplexní pohled na rozvoj moderních léčebných metod v chirurgii. Indikace a kontraindikace k chirurgickým výkonům. Pokroky v diagnostických a léčebných postupech.

Vedoucí: prof. MUDr. F. Antoš, CSc., MUDr. A. Ševčík, MUDr. D. Hoskovec, MUDr. P. Bartoška

Místo konání: Praha 8, Budínova 2, FN Na Bulovce, Chirurgická klinika

Předpokládaná cena: 1 500,- Kč

Termín: 25. 5. 2010. 

Subkatedra dětské chirurgie

FN v Motole,

V Úvalu 84,

150 06 Praha 5

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.,

tel. 224 432 400, 224 432 401,

fax 224 432 420,

e-mail: jiri.snajdauf@lfmotol.cuni.cz

* * *

208501103 Specializační odborná stáž v dětské chirurgii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z dětského lékařství.

Program: Praktická výuka v dětské chirurgii. Předoperační a pooperační péče o chirurgicky nemocné děti na odděleních a práce u lůžka na JIP. Seznámení s chodem polikliniky a odborných ambulancí.

Školitel: prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc., prof. R. Škába, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra dětské chirurgie

Předpokládaná cena: 14 000,- Kč

Termín: dle dohody se školitelem.

1 měsíc

208501106 Odborná stáž – Intenzivní péče v dětské chirurgii

Určeno pro dětské chirurgy a dětské lékaře.

Program: Předoperační a pooperační péče v dětské chirurgii se zaměřením na léčbu šoku, parenterální výživu a umělou plicní ventilaci v pooperačním období a po těžších úrazech.

Školitel: MUDr. M. Prchlík

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN Krč, Klinika dětské chirurgie a traumatologie

Předpokládaná cena: 2 000,- 

Termín: 5. 4. 2010 – 6. 4. 2010.   

Subkatedra popáleninové medicíny

FNKV,

Šrobárova 50, 100

34 Praha 10

Vedoucí: prof. MUDr. Radana Königová, CSc.,

tel. 267 163 366, 267 163 354,

fax 267 313 374,

e-mail: burnsec@fnkv.cz

* * *

208701103 Odborná stáž – Těžké popáleninové trauma v přednemocniční etapě

Určeno pro lékaře všech oborů.

Program: Hodnocení závažnosti popáleninového traumatu, elektrotraumatu a radiačního postižení. Třídění při hromadných úrazech, neodkladná péče a zajištění transportu, specifika popáleninového šoku, neodkladné chirurgické výkony.

Školitel: prof. MUDr. R. Königová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Šrobárova 50, FNKV, Klinika popáleninové medicíny, pavilon N

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 14. 4. 2010. 

Katedra infekčních nemocí

FN Na Bulovce,

Budínova 2,

180 81 Praha 8 - Libeň

Vedoucí: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.,

tel. 266 082 620, 283 840 517,

fax 283 840 504,

e-mail: maresovv@fnb.cz

* * *

203101101 Specializační kurz – Strategie antibiotické terapie v primární péči o děti a dorost

Určeno pro praktické dětské lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Zásady antibiotické terapie infekčních onemocnění dětského věku.

Vedoucí: doc. MUDr. V. Marešová, CSc., MUDr. J. Marek, MUDr. V. Jindrák

Místo konání: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 22. 4. 2010.

203101103 Odborná stáž v problematice dětských infekcí

Určeno pro infekcionisty, pediatry.

Program: Týdenní stáž u lůžka na dětských odděleních infekční kliniky FN Na Bulovce.

Školitel: doc. MUDr. V. Marešová, CSc.,

doc. MUDr. L. Machala, Ph.D.

Místo konání: Praha 8, Budínova 2, FN Na Bulovce, Infekční klinika

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: dle dohody se školitelem.

1 týden 

Katedra interního lékařství

FTN,

Vídeňská 800,

140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Štefan Alušík, CSc.,

tel. 261 082 400, 241 721 770,

fax 241 721 770,

e-mail: alusik@ftn.cz

* * *

209001105 Kurz – Inovační kurz pro ambulantní internisty a praktiky

Určeno pro ambulantní internisty a praktiky.

Program: Novinky v diagnostice a léčbě interních onemocnění.

Vedoucí: doc. MUDr. Š. Alušík, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 26. 3. 2010.

209001106 Kurz – Novinky v léčbě interních onemocnění

Určeno pro internisty a praktiky.

Program: Novinky v léčbě nejčastějších interních onemocnění (arteriální hypertenze, diabetes mellitus, artróza, CHOPN).

Vedoucí: doc. MUDr. Š. Alušík, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 14. 5. 2010

209001115 Odborná stáž – Pacient s diabetem u nediabetologa

Určeno pro internisty i praktické lékaře.

Program: Kompenzace diabetu s důrazem na novinky v oboru a souvislosti s interními chorobami.

Školitel: MUDr. M. Lejsková

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, I. interní klinika

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 19. 2. 2010.

19. 3. 2010.

29. 4. 2010. 

Subkatedra endokrinologie

Endokrinologický ústav,

Národní 8/139,

116 94 Praha 1

Vedoucí: prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.,

tel. 224 905 351,

fax 224 905 325,

e-mail: vzamrazil@endo.cz

* * *

209901101 Specializační kurz – Novinky ve farmakoterapii endokrinopatií

Určeno pro endokrinology v přípravě k atestaci, ale i pro internisty, pediatry, praktiky, imunology.

Program: Etické a ekonomické aspekty léčby endokrinopatií, obezity, osteoporózy.

Vedoucí: MUDr. V. Holub, CSc.

Místo konání:

Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 20. 5. 2010.  

Subkatedra geriatrie

VFN,

Londýnská 15,

120 00 Praha 2

Vedoucí: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.,

tel. 225 374 111,

fax 222 514 294,

e-mail: eva.topinkova@vfn.cz

* * *

210101107 Odborná stáž – Klinická farmakologie vyššího věku

Určeno pro lékaře všech oborů a klinické farmakology.

Program: Farmakologie v geriatrii, farmakoepidemiologie, farmakokinetika + farmakodynamika, lékové interakce, nežádoucí účinky léků, práce na odděleních, modelové kazuistiky. Každý účastník stáže si připraví vlastní kazuistiku ze svého pracoviště s tématem Diabetes mellitus.

Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc., PharmDr. D. Fialová, Ph.D.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 3 000,- 

Termín: 11. 5. 2010 – 13. 5. 2010. 

Subkatedra nefrologie

IKEM,

Vídeňská 1958/9,

140 21 Praha 4 - Krč

Vedoucí: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.,

tel. 261 363 121, 261 363 181,

fax 261 363 168,

e-mail: vladimir.teplan@medicon.cz

* * *

209401103 Kurz – Novinky v klinické nefrologii

Určeno pro nefrology, internisty, dětské lékaře a praktické lékaře.

Program: Metabolický syndrom. Poruchy vnitřního prostředí. Hypertenze. Urolithiáza a infekce močových cest.

Vedoucí: prof. MUDr. V. Teplan, DrSc., prof. MUDr. V. Tesař, DrSc., prof. MUDr. V. Monhart, CSc., prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc., prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MBA, MUDr. K. Bartoníčková, doc. MUDr. M. Horáčková, CSc., prof. MUDr. A. Jabor, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 3 000,- 

Termín: 29 .3. 2010 – 30. 3. 2010. 

Subkatedra pracovního lékařství

IPVZ,

Ruská 85,

100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Květa Švábová, CSc.,

tel. 271 019 316, 267 082 262,

e-mail: ksvabova@ipvz.cz

* * *

207201101 Specializační kurz – Pracovní lékařství

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě.

Program: Nejdůležitější tematické okruhy dané vzdělávacím programem a novinky v oboru.

Vedoucí: MUDr. K. Švábová, CSc., prof. MUDr. M. Šulcová, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 10 000,- 

Termín: 15. 3. 2010 – 26. 3. 2010.

207201102 Kurz – Základy pracovního lékařství – 1. část

Určeno pro lékaře s jinou specializací než v oboru pracovní lékařství jako příprava pro výkon pracovně lékařské péče.

Program: Vztah práce a zdraví; hodnocení pracovního prostředí a pracovních podmínek; legislativa; poškození zdraví z práce – diagnostika; toxikologie – průmyslové otravy; nemoci způsobené fyzikálními faktory pracovního prostředí – hodnocení, prevence. Kurz je pokračovací o 10 lekcích (pokračování druhé části září–prosinec 2010). Po závěrečném hodnocení bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2 000,- Kč

Termín: 13. 2. 2010 – 14. 2. 2010.

Vedoucí: MUDr. K. Švábová, CSc., MUDr. A. Lajčíková, CSc.

Termín .13. 3. 2010 – 14. 3. 2010.

Vedoucí: MUDr. K. Švábová, CSc., MUDr. B. Dlouhá

Termín: 17. 4. 2010 – 18. 4. 2010.

Vedoucí: MUDr. K. Švábová, CSc.,

doc. MUDr. M. Kneidlová, CSc.

Termín : 15. 5. 2010 – 16. 5. 2010.

Vedoucí: MUDr. K. Švábová, CSc., MUDr. B. Dlouhá,

Termín: 12. 6. 2010 – 13. 6. 2010.

Vedoucí: MUDr. K. Švábová, CSc.

220201101 Kurz – Současné trendy dorostového lékařství v ČR

Určeno pro dorostové lékaře, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, pracovní lékaře a hygieniky.

Program: Organizace dorostové péče u nás a ve světě v posledních deseti letech. Rizikové chování v dospívání a změny ve zdravotním stavu mládeže. Zdravotně profesní problematika v adolescenci. Poruchy výživy – obezita a poruchy příjmu potravy v dorostovém věku.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 19. 2. 2010. 

Subkatedra revmatologie

Revmatologický ústav,

Na Slupi 4,

128 50 Praha 2

Vedoucí: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

tel. 234 075 244,

fax 224 914 451,

e-mail: pavelka@revma.cz

* * *

209701102 Kurz – Revmatologické minimum pro lékaře v praxi

Určeno pro internisty, praktické lékaře, rehabilitační lékaře, ortopedy.

Program: Základy diferenciální diagnostiky zánětlivých a nezánětlivých revmatických onemocnění ve světle moderních laboratorních a zobrazovacích metodik.

Vedoucí: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 200,- Kč

Termín: 19. 3. 2010.

209701103 Kurz – Laboratorní diagnostika zánětlivých revmatických onemocnění

Určeno pro revmatology, internisty, praktické lékaře.

Program: Biochemické, imunologické, imunogenetické metodiky k určení diagnózy, podskupiny, prognózy a výsledku léčby systémových revmatických onemocnění. Laboratorní metodiky vyšetření kostního metabolismu. Biomarkery.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 200,- 

Termín: 9. 2. 2010. 

Subkatedra tělovýchovného lékařství

FN v Motole,

V Úvalu 84,

150 06 Praha 5

Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.,

tel. 224 435 501, 224 436 023,

e-mail: radvan@lfmotol.cuni.cz

* * *

209501102 Kurz – Výživa a pohyb pacienta s obezitou spojenou s dalšími symptomy metabolického syndromu

Určeno pro praktické lékaře, diabetology, tělovýchovné lékaře, rehabilitační lékaře, fyzioterapeuty, balneology a další zájemce.

Program: Možnosti ovlivnění zdravotního stavu těchto pacientů pohybem a výživou. Pohybová aktivita jako součást životního stylu. Diagnostika tělesné zdatnosti – kdy je indikováno zátěžové vyšetření, jaké má benefity pro modifikaci životního stylu. Principy kondičního posilování. Principy řízení tréninku pomocí tepové frekvence. Výživa – vhodné a nevhodné sacharidy, tuky u pacienta s metabolickým syndromem, bílkoviny, role vlákniny. Kazuistiky, praktické postupy, demonstrace na obezitologickém pracovišti.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF; (15.5.2010) III. interní klinika VFN

Předpokládaná cena: 3 000,- Kč

Termín: 13. 5. 2010 – 15. 5. 2010.  

Subkatedra tuberkulózy a respiračních nemocí

FN Na Bulovce,

Budínova 2,

180 81 Praha 8 - Libeň

Vedoucí: prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.,

tel. 266 082 080, 266 082 671,

fax 284 840 840,

e-mail: zatloukp@fnb.cz

* * *

210301102 Kurz – Nové směry v diagnostice a léčbě astma bronchiale

Určeno pro pneumology, internisty, alergology a praktické lékaře.

Program: Léčba astma bronchiale.

Vedoucí: MUDr. N. Pauk, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

Termín: 17 .3. 2010.

210301105 Kurz pro kalmetizační sestry

Určeno pro zdravotní sestry.

Program: Epidemiologie tuberkulózy ve světě i v České republice. BCG vakcinace, komplikace po aplikaci a jejich léčba. Klinický obraz a diagnostika tuberkulózy u dětí a dospělých. Mykobakteriózy. Quantiferon-TB Gold. Aplikace a hodnocení tuberkulinových testů. Praktická aplikace tuberkulinu. Vyhledávání tuberkulózy v rizikových skupinách, dispenzarizace v oboru TRN, přehled právních norem. Mimoplicní a multirezistentní tuberkulóza. Léčba. Vyhledávání tuberkulózy u bezdomovců.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Homolka, DrSc.

Místo konání:

Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: 15. 3. 2010 – 19. 3. 2010. 

Subkatedra klinické farmacie

IPVZ,

Ruská 85,

100 05 Praha 10

Vedoucí: PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.,

tel. 224 435 325; 607 687 014,

e-mail: halacova@ipvz.cz

* * *

213101101 Kurz – Klinická farmacie v paliativní péči

Určeno pro lékaře, farmaceuty, sestry a všechny zájemce o danou problematiku.

Program: Klinická farmacie v péči o terminálně nemocné pacienty. Kurz se zaměřením na vybrané symptomy v paliativní medicíně s podrobnějším probráním léčiv, která jsou používána pro řešení těchto symptomů. V rámci kurzu budou předvedeny modelové kazuistiky, řešené klinickými farmaceuty ve spolupráci s lékaři zabývajícími se paliativní medicínou. Kurz bude volně navazovat na již uskutečněný kurz v dubnu 2009.

Vedoucí: Mgr. J. Gregorová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 4. 5. 2010.

213101102 Kurz – Klinická farmacie: Znalosti z oblasti kardiovaskulárních léčiv potřebné v práci klinického farmaceuta

Určeno pro lékaře, farmaceuty v přípravě ke specializaci v oboru klinická farmacie a všem zájemcům z ostatních farmaceutických i lékařských oborů.

Program: Monotematický kurz věnovaný moderním poznatkům v oblasti kardiovakulárních léčiv. V rámci kurzu bude probírána účinnost a bezpečnost základních skupin kardiovaskulárních léčiv, jejich terapeutická hodnota v odlišných klinických podmínkách a u specifických populací pacientů. Kurz poskytne průřezové znalosti v této oblasti.

Vedoucí: PharmDr. M. Halačová, Ph.D., prof. RNDr. L. Kameníková, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 11. 6. 2010.

213101104 Kurz – Kultura bezpečnosti farmakoterapie z pohledu lékaře, sestry a farmaceuta

Určeno pro lékaře, farmaceuty, sestry a pro všechny zdravotnické pracovníky se zájmem o bezpečnost farmakoterapie.

Program: Monotematický kurz věnovaný kultuře bezpečnosti farmakoterapie, základním pravidlům farmakoterapeutického risk managementu, faktorům, které ovlivňují bezpečnost léčby ve zdravotnických zařízeních a multidisciplinární spolupráci v oblasti bezpečnosti farmakoterapie. Kurz je zaměřen na znalost základních rizik farmakoterapie, rizikových procesů v oblasti bezpečnosti léčiv v podmínkách ČR a Evropy a identifikaci cest, kterými lze tato rizika redukovat v rámci multidisciplinární spolupráce klinických farmaceutů s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Vedoucí: PharmDr. M. Halačová, Ph.D., prof. RNDr. J. Vlček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín. 25. 5. 2010.

213101105 Kurz – Klinicky orientované lékové poradenství v alergologii a klinické imunologii

Určeno pro lékaře, farmaceuty, sestry a farmaceutické laboranty.

Program: Monotematický kurz zaměřený na získání praktických poznatků v oblasti péče o  pacienta s alergiemi a vybranými poruchami imunitního systému. Program je zaměřen na získání hlavních poznatků z oblasti symptomatologie onemocnění, klinického hodnocení těchto symptomů lékárníkem, racionální samoléčby a klinicky orientovaného lékového poradenství z pozice lékárníka a farmaceutického laboranta. V rámci kurzu jsou zdůrazněny mj. i psychologické aspekty léčby a principy racionální komunikace s nemocným. Cílem je poskytnout klinicky orientovaným lékárníkům komplexní pohled na přednášenou oblast a poukázat na hlavní aplikace klinické farmacie v lékovém poradenství v rámci probírané tematiky.

Vedoucí: Mgr. L. Kotlářová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 16. 3. 2010.

Katedra lékařské genetiky

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole,

V Úvalu 84,

150 06 Praha 5

Vedoucí: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.,

tel. 224 433 503,

fax 224 433 520,

e-mail: petr.goetz@lfmotol.cuni.cz

* * *

203101101 Specializační kurz – Strategie antibiotické terapie v primární péči o děti a dorost

Určeno pro praktické dětské lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Zásady antibiotické terapie infekčních onemocnění dětského věku.

Vedoucí: doc. MUDr. V. Marešová, CSc., MUDr. J. Marek, MUDr. V. Jindrák

Místo konání: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 22. 4. 2010.

Subkatedra dětské neurologie

FTNsP,

Vídeňská 800,

140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: MUDr. Jan Hadač, Ph.D.,

tel. 261 082 412, 261 083 349,

fax 261 082 582,

e-mail: jan.hadac@ftn.cz

* * *

216101101 Specializační kurz – Vývojová neurologie

Určeno pro dětské neurology, dětské lékaře, neonatology.

Program: Normální a patologický vývoj novorozence, kojence a batolete. Propedeutika – neurologické a kineziologické vyšetření. Základní neurologické syndromy časného věku. Problematika DMO. Metody rehabilitace.

Vedoucí: MUDr. J. Hadač, Ph.D., MUDr. J. Zezuláková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTNsP, subkatedra dětské neurologie

Předpokládaná cena: 7 000,- Kč

Termín: 1. 3. 2010 – 5. 3. 2010.

216101105 Specializační odborná stáž – Dětská neurologie

Určeno pro dětské lékaře, neurology a lékaře zařazené do oboru dětská neurologie.

Program: Práce u lůžka, účast na ambulantním provozu oddělení, vizitách a seminářích. Stáž je vhodná pro lékaře, kteří vstupují do oboru.

Školitel: MUDr. D. Šišková

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTNsP, subkatedra dětské neurologie

Předpokládaná cena: 20 000,- 

Termín: dle dohody se školitelem.

1 měsíc

Katedra oftalmologie

FNKV,

Šrobárova 50,

100 34 Praha 10

Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.,

tel. 267 162 285, 267 162 254,

fax 267 162 254,

e-mail: kuchynka@fnkv.cz

* * *

217001102 Specializační odborná stáž v oftalmologii pro lékaře jiných oborů

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru alergologie a klinická imunologie, hygiena obecná a komunální, korektivní dermatologie, ORL a všeobecné praktické lékařství.

Program: Provoz ambulantního pracoviště, vyšetřovací metody, akutní stavy v oftalmologii, diferenciální diagnostika červeného oka, první pomoc při úrazu oka, neodkladná péče při akutním záchvatu glaukomu, diagnostická rozvaha, hlavní skupiny léčiv užívaných v očním lékařství, chirurgické a laserové operace v očním lékařství.

Školitel: MUDr. D. Bujalková

Místo konání: Praha 10, Šrobárova 50, Oftalmologická klinika FNKV, katedra oftalmologie

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: dle dohody se školitelem.

1 týden, lze domluvit stáž 2–4 týdny

Subkatedra dětské otorinolaryngologie

FN v Motole,

V Úvalu 84,

150 06 Praha 5

Vedoucí: doc. MUDr. Zdeněk Kabelka,

tel. 224 432 601, 224 432 652,

fax 224 964 931,

e-mail: orl.2lf@lfmotol.cuni.cz

* * *

219201101 Kurz – Co život přináší v oblasti dětské ORL

Určeno pro dětské a praktické lékaře a ORL lékaře ve specializační přípravě.

Program: Zajímavá sdělení, včetně nových zpráv ze sjezdů a pracovních zasedání.

Vedoucí: doc. MUDr. Z. Kabelka

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole,

subkatedra dětské ORL

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 27. 3. 2010.

219201106 Odborná stáž ve společné problematice praktického dětského lékaře, praktického lékaře a otorinolaryngologa

Určeno pro lékaře s uvedenou specializací.

Program: Praktické provádění otoskopie, vyšetřování nosu a dutiny ústní, demonstrace zajímavých případů z kliniky i ambulance. Problematika terapie otitid, sinusitid, laryngitid, angín, nové poznatky o antibioticích. Akutní stavy v ORL oblasti. Využití počítačového systému MEDLINE a zpracování rešerší pro publikační účely.

Školitel: doc. MUDr. Z. Kabelka

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole,

subkatedra dětské ORL

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: 22. 2. 2010 – 26. 2. 2010. 

Katedra pediatrie

FTN,

Vídeňská 800,

140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.,

tel. 261 083 180,

fax 261 083 231,

e-mail: pediatr@ftn.cz, hana.houstkova@ftn.cz

* * *

220001101 Specializační kurz – Základy dětského lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestacím z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost před ukončením povinného pediatrického základu.

Program: Kontrola znalostí a dovedností, test na závěr společného pediatrického základu.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc., MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč

Termín: 10. 5. 2010 – 14. 5. 2010.

220001102 Specializační kurz v dětském lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Vybrané aktuální problémy z klinické pediatrie, doplnění znalostí k atestacím.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč

Termín: 12. 4. 2010 – 16. 4. 2010.

220001103 Specializační kurz v dětském lékařství

Určeno pro lékaře, připravující se k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Vybrané aktuální problémy z klinické pediatrie, doplnění znalostí k atestacím.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč

Termín: 19. 4. 2010 – 23. 4. 2010.

220001105 Kurz – Aktuality v pediatrii

Určeno pro dětské lékaře, dětské kardiology a dětské nefrology.

Program: Nutriční problematiky u akutních a chronických stavů v pediatrii, problematika domácí nutriční péče. Hypertenze v dětském věku, hodnocení TK, ABPM v dětském věku.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Slaný, CSc., MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 2 000,- Kč

Termín: 4. 2. 2010 – 5. 2. 2010.

220001110 Odborná stáž – Echokardiografie u dětí

Určeno pro dětské kardiology, dětské lékaře a neonatology s atestací.

Program: Echokardiografická diagnostika vrozených srdečních vad u dětí, včetně transesofageální a pooperační echokardiografie.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín: 11. 1. 2010 – 22. 1. 2010.

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc., MUDr. V. Tomek

Termín: 15. 3. 2010 – 26. 3. 2010.

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.

220001115 Odborná stáž – Dětská endokrinologie

Určeno pro lékaře se společným pediatrickým základem, s atestací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství nebo neonatologie, se zájmem o dětskou endokrinologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na součinnost praktických dětských lékařů a lékařů dětských lůžkových oddělení s dětskou endokrinologickou ordinací.

Školitel: prof. MUDr. J. Lebl, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: dle dohody se školitelem.

1 týden

220001119 Odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

Program: Diagnostika a léčba IMC, uropatií a dysfunkcí dolních močových cest, problematika glomerulonefritid, proteinurií a hematurií, biopsie ledvin, hypertenze v dětském věku.

Školitel: MUDr. T. Šuláková, prof. MUDr. J. Slaný, CSc.

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč

Termín: dle dohody se školitelem.

1 týden

220001120 Odborná stáž – Dětská gastroenterologie

Určeno pro lékaře dětských oddělení NsP, lékaře v přípravě k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, lékaře specializující se v oboru dětská gastroenterologie.

Program: Problematika idiopatických střevních zánětů – diagnostika a léčba, poruchy motility, základy enterální a parenterální výživy v dětském věku.

Školitel: prof. MUDr. J. Slaný, CSc., MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: dle dohody se školitelem.

1 týden

220201101 Kurz – Současné trendy dorostového lékařství v ČR

Určeno pro dorostové lékaře, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, pracovní lékaře a hygieniky.

Program: Organizace dorostové péče u nás a ve světě v posledních deseti letech. Rizikové chování v dospívání a změny ve zdravotním stavu mládeže. Zdravotně profesní problematika v adolescenci. Poruchy výživy – obezita a poruchy příjmu potravy v dorostovém věku.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 19. 2. 2010.

220201102 Kurz dorostového lékařství I.

Určeno pro dětské lékaře před ukončením základního kmene dětského lékařství.

Program: Specifické zvláštnosti období dospívání, chronické somatické choroby, které začínají často v adolescenci. Psychologický a sociální vývoj jedince v dospívání, nejčastější poruchy psychosociální adaptace. Poruchy příjmu potravy v adolescenci, diagnostika a základní terapeutické přístupy.

Akce je pořádána ve spolupráci s katedrou pediatrie v rámci kurzu před ukončením základního kmene dětského lékařství v rozsahu 4 hodin.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, FTN, Vídeňská 800

Předpokládaná cena: 500,- Kč

Termín: 12. 5. 2010.

220201103 Kurz dorostového lékařství II.

Určeno pro dětské lékaře před atestací z dětského lékařství.

Program: Syndrom rizikového chování jako hlavní faktor morbidity a mortality dospívajících. Nástroje preventivního poradenství v oblasti návykových látek, práce s Manuálem drogové prevence pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD). Dotazník CRAFFT a jeho využití v pediatrické praxi. Poruchy reprodukčního zdraví dospívajících, preventivní poradenství v této oblasti, antikoncepční metody v adolescenci, jejich výhody a rizika. Režimová opatření při hormonální antikoncepci. Sexuálně přenosné choroby, screening a prevence, gravidita u dospívající dívky.

Akce je pořádána ve spolupráci s katedrou pediatrie v rámci kurzu před atestací z dětského lékařství v rozsahu 4 hodin.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc. Místo konání: Praha 4, FTN, Vídeňská 800

Předpokládaná cena: 500,- 

Termín: 14. 4. 2010.

220201105 Odborná stáž – Klinická problematika dorostu

Určeno pro dětské lékaře a praktické lékaře.

Program: Komunikace s dospívajícími a psychosociální aspekty onemocnění v adolescenci.

Školitel: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 8. 2. 2010.  

Subkatedra praktického dětského lékařství

U hranic 18, 100 00 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Hana Cabrnochová,

tel. 244 472 734,

fax 267 184 065,

e-mail: hana@cabrnoch.cz

* * *

220101101 Specializační kurz – Očkování v praxi PLDD

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru PLDD a ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.

Program: Základy používání očkovacích látek. Mechanismus účinku očkovacích látek. Legislativa. Očkovací schémata. Očkovací kalendář v ČR a ostatních státech. Očkování dětí při cestách do zahraničí.

Vedoucí: MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 600,- 

Termín: 19. 4. 2010.

220101102 Specializační kurz – Vedení lékařské praxe PLDD

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru PLDD a ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.

Program: Management soukromé praxe. Komunikace se zdravotními pojišťovnami. Vedení zdravotnické dokumentace. Internet. Legislativa, převody lékařských praxí.

Vedoucí: MUDr. O. Roškotová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 18. 3. 2010.

203101101 Specializační kurz – Strategie antibiotické terapie v primární péči o děti a dorost

Určeno pro praktické dětské lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Zásady antibiotické terapie infekčních onemocnění dětského věku.

Vedoucí: doc. MUDr. V. Marešová, CSc., MUDr. J. Marek, MUDr. V. Jindrák

Místo konání: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 22. 4. 2010.

220001101 Specializační kurz – Základy dětského lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestacím z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost před ukončením povinného pediatrického základu.

Program: Kontrola znalostí a dovedností, test na závěr společného pediatrického základu.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc., MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: 10. 5. 2010 – 14. 5. 2010.

220001102 Specializační kurz v dětském lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Vybrané aktuální problémy z klinické pediatrie, doplnění znalostí k atestacím.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: 12. 4. 2010 – 16. 4. 2010.

220001103 Specializační kurz v dětském lékařství

Určeno pro lékaře, připravující se k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Vybrané aktuální problémy z klinické pediatrie, doplnění znalostí k atestacím.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: 19. 4. 2010 – 23. 4. 2010.

220001115 Odborná stáž – Dětská endokrinologie

Určeno pro lékaře se společným pediatrickým základem, s atestací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství nebo neonatologie, se zájmem o dětskou endokrinologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na součinnost praktických dětských lékařů a lékařů dětských lůžkových oddělení s dětskou endokrinologickou ordinací.

Školitel: prof. MUDr. J. Lebl, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč

Termín: dle dohody se školitelem.

1 týden

Subkatedra dorostového lékařství

VFN,

Ke Karlovu 2,

120 00 Praha 2

Vedoucí: MUDr. Pavel Kabíček, CSc.,

tel. 224 967 077,

fax 224 911 453,

e-mail: p.kabicek@post.cz

* * *

220201101 Kurz – Současné trendy dorostového lékařství v ČR

Určeno pro dorostové lékaře, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, pracovní lékaře a hygieniky.

Program: Organizace dorostové péče u nás a ve světě v posledních deseti letech. Rizikové chování v dospívání a změny ve zdravotním stavu mládeže. Zdravotně profesní problematika v adolescenci. Poruchy výživy – obezita a poruchy příjmu potravy v dorostovém věku.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 19. 2. 2010.

220201105 Odborná stáž – Klinická problematika dorostu

Určeno pro dětské lékaře a praktické lékaře.

Program: Komunikace s dospívajícími a psychosociální aspekty onemocnění v adolescenci.

Školitel: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 8. 2. 2010.

Katedra posudkového lékařství

IPVZ,

Ruská 85,

100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Jan Boháč,

tel. 271 019 250, 271 019 258,

e-mail: posudkove@ipvz.cz

* * *

221001102 Specializační kurz – 2. část: Posudkové zásady v hlavních klinických oborech

Určeno pro posudkové lékaře, lékaře v primární péči a ostatní odborné lékaře podílející se na organizaci veřejného zdravotnictví.

Program: Klinické a diagnostické možnosti podle nejnovějších poznatků, funkční zhodnocení zdravotního stavu, nové léčebné postupy. Posuzování dočasné pracovní neschopnosti a invalidity u nejvýznamnějších nozologických jednotek jednotlivých klinických oborů.

Vedoucí: MUDr. Z. Vítková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 10 000,- 

Termín: 8. 2. 2010 – 19. 2. 2010.

221001103 Specializační kurz – 3. část: Mimoklinické obory v lékařské posudkové činnosti

Určeno pro posudkové lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Repetitorium a semináře z celé dosavadní specializační přípravy. Základy fyziologie, hygieny a psychologie práce, sociologie medicíny, lékařské etiky. Práva a povinnosti vyplývající z přistoupení ČR k Evropské unii v sociálním zabezpečení.

Vedoucí: PhDr. A. Arnoldová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 10 000,- 

Termín: 1. 3. 2010 – 12. 3. 2010.

221001104 Specializační kurz v posudkovém lékařství – 4. část

Určeno pro posudkové lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Veřejné obhajoby atestačních prací, závěrečný seminář z celé specializační přípravy.

Vedoucí: PhDr. A. Arnoldová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2 000,- 

Termín: 10. 5. 2010 – 11. 5. 2010.

221001105 Inovační kurz v posudkovém lékařství

Určeno pro posudkové lékaře, praktické lékaře a revizní lékaře.

Program: Aktuální přehled novinek v některých klinických oborech (vnitřní lékařství, psychiatrie, chirurgie, oftalmologie).

Vedoucí: PhDr. A. Arnoldová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2 000,- 

Termín: 25. 2. 2010 – 26. 2. 2010.

221001106 Kurz pro uchazeče o jmenování znalcem v oboru

Určeno pro uchazeče o jmenování znalcem v oboru zdravotnictví ve všech odvětvích (pro žadatele u Krajského soudu Praha je kurz povinný).

Program: Základní právní normy, organizace a řízení znalecké činnosti (zákon o znalcích, účast u soudu), posuzování mechanismu a závažnosti poranění, odškodňování úrazů, struktura znaleckého posudku.

Vedoucí: MUDr. J. Boháč

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 6 000,- Kč

Termín: 24. 5. 2010 – 26. 5. 2010.

Subkatedra návykových nemocí

VFN,

Apolinářská 4,

128 00 Praha 2

Vedoucí: MUDr. Petr Popov,

tel. 224 968 224, 224 968 225,

fax 224 968 219,

e-mail: petr.popov@vfn.cz

* * *

222501102 Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Určeno pro praktické lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci.

Vedoucí: MUDr. P. Popov

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 17. 2. 2010.

17. 3. 2010.

21. 4. 2010.

222501103 Kurz – Problematika užívání návykových látek u mladistvých

Určeno pro lékaře všech oborů a zdravotnické pracovníky se zájmem o problematiku.

Program: Rizikové chování v dospívání. Systém péče o děti a mladistvé, intoxikace návykovými látkami u dětí a mladistvých. Terapeutická práce s mladistvými a s rodinami závislých.

Vedoucí: MUDr. D. Randák

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 16. 3. 2010.

222501105 Seminář – Novinky v léčbě závislostí

Určeno pro pracovníky v oblasti prevence, léčby závislostí a spolupracující profese (psychiatři, praktičtí lékaři aj.).

Program: Farmakoterapie závislostí, systém péče o problémové uživatele a závislé.

Vedoucí: MUDr. P. Popov

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí

Předpokládaná cena: 500,- 

Termín: 10. 2. 2010. 

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof

IPVZ,

Ruská 85,

100 05 Praha 10

Vedoucí: doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.,

tel. 271 019 329, 271 019 219, 271 019 274,

fax 272 740 458,

e-mail: jpokorny@ipvz.cz, urgmed@ipvz.cz, holubova@ipvz.cz, mvavrova@ipvz.cz

* * *

201301102 Kurz – Lékařská první pomoc

Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.

Program: Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy).

Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části podle daných termínů, ukončen ověřením znalostí.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Pokorný, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 2 900,- 

Termín: 8. 2. 2010 – 13. 2. 2010.

8. 2. 2010 praktická část

9. 2. 2010 – 10. 2. 2010 teoretická část

11. 2. 2010 praktická část

12. 2. 2010 praktická část

13. 2. 2010 praktická část

8. 3. 2010 – 13. 3. 2010

8. 3. 2010 praktická část

9. 3. – 10. 3. 2010 teoretická část

11. 3. 2010 praktická část

12. 3. 2010 praktická část

13. 3. 2010 praktická část

12. 4. 2010 – 17. 4. 2010

12. 4. 2010 praktická část

13. 4. – 14. 4. 2010 teoretická část

15. 4. 2010 praktická část

16. 4. 2010 praktická část

17. 4. 2010 praktická část

10. 5. 2010 – 15. 5. 2010

10. 5. 2010 praktická část

11. 5 2010 – 12. 5. 2010 teoretická část

13. 5. 2010 praktická část

14. 5. 2010 praktická část

15. 5. 2010 praktická část

201301103 Kurz – Lékařská první pomoc

Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.

Program: Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy).

Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části, ukončen ověřením znalostí.

Vedoucí: MUDr. R. Verner

Místo konání: Brno, nám. 28. října 23,

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o.

Předpokládaná cena: 2 900,- Kč

Termín: 15. 2. 2010 – 19. 2. 2010.

19. 4. 2010 – 22. 4. 2010.

201301104 Kurz – Lékařská první pomoc

Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.

Program: Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy).

Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části, ukončen ověřením znalostí.

Vedoucí: MUDr. L. Žabka, Ph.D.

Místo konání: Hradec Králové, Hradecká 1690, ZZS Královéhradeckého kraje

Předpokládaná cena: 2 900,- 

Termín: 17. 3. 2010 – 19. 3. 2010.

201301105 Kurz – Lékařská první pomoc

Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.

Program: Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy).

Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části, ukončen ověřením znalostí.

Vedoucí: MUDr. R. Gřegoř

Místo konání: Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, ZZS Moravskoslezského kraje

Předpokládaná cena: 2 900,- Kč

Termín: 24. 3. 2010 – 26. 3. 2010.     

Katedra všeobecného lékařství

IPVZ,

Ruská 85,

100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Josef Štolfa,

tel. 271 019 261,

fax 271 019 364,

e-mail: duben@ipvz.cz

* * *

231001101 Specializační kurz – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství – 1. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Neodkladná péče u dospělých; kardiologie každodenní praxe; poruchy metabolismu; chronická onemocnění pohybového ústrojí; vybraná kožní, plicní a infekční onemocnění; thyreopatie; léčba bolesti; neodkladná péče v gynekologii a další.

Vedoucí: MUDr. K. Linhart

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč

Termín: 8. 2. 2010 – 12. 2. 2010.

231001102 Specializační kurz – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství – 2. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Gynekologie v praxi PL; terapie v graviditě; neodkladná péče v pediatrii; ATB terapie; pracovní lékařství; diabetes mellitus; cestovní medicína; hormonální terapie; problematika demencí a další.

Vedoucí: MUDr. P. Zeman

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5 000,- 

Termín: 15. 3. 2010 – 19. 3. 2010.

231001103 Specializační kurz v paliativní medicíně

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci ze všeobecného praktického lékařství (povinný kurz).

Program: Interdisciplinární řešení problematiky paliativní péče. Důraz na léčbu bolesti, včetně invazivních způsobů léčby. Psychický stav pacienta a možnosti sociální péče.

Vedoucí: MUDr. M. Mrnková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2 000,- 

Termín: 25. 2. 2010 – 26. 2. 2010.

231001104 Seminář kandidátů praktického lékařství

Určeno pro kandidáty – zaměstnance IPVZ v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Přednáška, výuka v malých skupinách, MCQ test a jeho vyhodnocení, workshop na odborné téma, kontrola průběhu specializační přípravy, diferenciálně diagnostická cvičení.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 500,- Kč

Termín: 3. 3. 2010.

19. 5. 2010.

231001105 Specializační kurz – Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství (povinný kurz).

Program: Psychoterapie v praxi všeobecného praktického lékaře. Psychoterapie neuróz a funkčních sexuálních poruch. Rozbor psychologicky komplikovaných situací v praxi lékaře a jejich zvládání.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Beran, CSc.

Předpokládaná cena: 3000,- 

Místo konání: Kroměříž, Havlíčkova 46, Psychiatrická léčebna

Termín: 8. 3. 2010 – 10. 3. 2010.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Termín: 12. 4. 2010 – 14. 4. 2010.

231001106 Specializační kurz – Novinky ve všeobecném praktickém lékařství

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Posudková problematika, thyreopatie, organizační problematika.

Vedoucí: MUDr. J. Boháč, MUDr. J. Jiskra,Ph.D., MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1 200,- Kč

Termín: 16. 2. 2010.

30. 3. 2010.

231001107 Kurz – Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

Určeno pro všeobecné praktické lékaře a lékaře v přípravě k atestaci v oboru.

Program: Diferenciální diagnostika anémií, demencí, zvracení, venózní insuficience a terapie bércových vředů.

Vedoucí: MUDr. M. Mrnková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- 

Termín: 11. 3. 2010.

231001108 Odborný seminář školitelů

Určeno pro všeobecné praktické lékaře – školitele jmenované IPVZ, akreditovaná zdravotnická zařízení pro výuku v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Přednášky školitelů; diskuze o novinkách ve výuce kandidátů a v oboru; prezentace kazuistiky; práce ve workshopech na odborná témata.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 500,- Kč

Termín: 13. 3. 2010.

231001109 Kurz pro všeobecné praktické lékaře – školitele

Určeno pro všeobecné praktické lékaře.

Program: Pedagogické minimum, specializační příprava po stránce odborné i organizační, sledování kandidáta, posuzování jeho připravenosti. Mikrosemináře pro kandidáty, průběh atestační zkoušky.

Vedoucí: MUDr. P. Zeman

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 2 000,- 

Termín: 22. 4. 2010 – 23. 4. 2010.

231001110 Kurz infekčního lékařství

Určeno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, internisty.

Program: Recidivující projevy herpetických infekcí. Interpretace laboratorních výsledků, sérologie a virologie u herpetických infekcí. Varicella – gravidita, prevence, profylaxe, terapie. Herpes zoster – prevence, vakcinace, management terapie. Postherpetická neuralgie.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1 000,- Kč

Termín: 12. 3. 2010.  


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se