Karcinom prsu u žen v pokročilém věku


Breast cancer in older women

Approximately 20 % of breast cancer patients are diagnosed at the age of 75 years or over. The percentage of patients diagnosed over the age of 80 has been increasing over the past 30 years. We analysed a cohort of 99 women aged 75 years or older when diagnosed with breast carcinoma. Locally advanced breast cancer (T4) was encountered much more frequently in this population when compared with younger patients. Relatively conservative antineoplastic therapy often leads to long-term survival and low specific mortality in this age group. At the moment, mammographic screening is not funded for women over 69 years of age in the Czech Republic. In addition, a lack of awareness of the early symptoms of breast cancer and an unwillingness to seek medical help should these symptoms appear, results in a high proportion of breast cancers in the elderly population being diagnosed in advanced stages, causing significant morbidity and impaired quality of life.

Key words:
breast cancer, chemotherapy, hormonal therapy, radiotherapy


Autoři: T. Büchler;  J. Hornová;  D. Kordíková;  Z. Donátová;  P. Kubánková;  E. Voršilková;  M. Foldyna;  J. Abrahámová
Působiště autorů: Fakultní Thomayerova nemocnice a 1. lékařská fakulta ;  Univerzity Karlovy, Praha ;  Onkologické oddělení ;  Primářka: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(1): 40-42
Kategorie: Z různých oborů

Asi 20 % pacientek s karcinomem prsu je diagnostikováno ve věku 75 let a více a procento pacientek diagnostikovaných po 80. roce života v posledních 30 letech mírně narůstá. V naší studii jsme analyzovali vzorek 99 pacientek s karcinomem prsu diagnostikovaným po 75. roce života. Naše výsledky poukazují na velmi vysoký podíl starších pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu již v době diagnózy. Relativně šetrná, neradikální onkologická terapie může v těchto případech vést k relativně dlouhému přežití a nízké specifické mortalitě.

Souhrn

Asi 20 % pacientek s karcinomem prsu je diagnostikováno ve věku 75 let a více a procento pacientek diagnostikovaných po 80. roce života v posledních 30 letech mírně narůstá. V naší studii jsme analyzovali vzorek 99 pacientek s karcinomem prsu diagnostikovaným po 75. roce života. Naše výsledky poukazují na velmi vysoký podíl starších pacientek s lokálně pokročilým karcinomem prsu již v době diagnózy. Relativně šetrná, neradikální onkologická terapie může v těchto případech vést k relativně dlouhému přežití a nízké specifické mortalitě. Pro tuto skupinu pacientek není v současnosti dostupný mamografický screening, což v kombinaci s nedostatečnou informovaností o příznacích karcinomu prsu a častou nízkou ochotou tyto příznaky řešit vede k vysokému procentu případů zachycených v pozdních stádiích a spojených s vysokou morbiditou a snížením kvality života.

Klíčová slova:
karcinom prsu, chemoterapie, hormonoterapie, aktinoterapie.

Úvod

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen. U více než 75 % žen je iniciálním nálezem rezistence pohyblivá či fixovaná bulka, ohraničená, či neohraničená, tuhá, nebolestivá, ale občas i bolestivě citlivá (1).

Počet nově hlášených onemocnění v roce 2005 byl 107 na 100 tisíc žen (5 604 pacientek), mortalita 39 na 100 tisíc žen    (2 035 pacientek) (2). Incidence karcinomu prsu se zvyšuje s věkem, zdvojuje se každých 10 let až do menopauzy a poté se dále každoročně dramaticky zvyšuje. Nejprudší vzestup je po 50. roce věku. U nás se dlouhodobě pozoruje přesun incidence do mladších věkových kategorií, což začíná být patrné již ve věkové skupině 40–44 let (3).

Medián věku při diagnóze karcinomu prsu je u nás 62 let. Asi 20 % pacientek s karcinomem prsu je diagnostikováno ve věku 75 let a více, a procento pacientek diagnostikovaných po 80. roce života v posledních 30 letech mírně narůstá. Mamografický screening není pro ženy v této věkové skupině hrazen ze zdravotního pojištění. Navíc je známo, že adherence k doporučeným preventivním prohlídkám u praktického lékaře či gynekologa je u starších žen nízká.

Specifická doporučení pro léčbu starších pacientek s karcinomem prsu byla vypracována teprve nedávno (4). Vzhledem k tomu, že do většiny klinických studií nebyly zařazovány pacientky starší 70 let, mnoho z těchto doporučení se opírá o klinické zkušenosti spíše než o „tvrdá“ data.

Podle publikovaných sérií starších pacientek s karcinomem prsu je zřejmé, že diagnostické a terapeutické postupy nejsou pro nemocné v této věkové kategorii aplikovány se stejnou razancí, jako u pacientek mladších. Vliv na celkovou či specifickou mortalitu a morbiditu však není znám (4).

Cílem naší studie bylo analyzovat charakteristiky karcinomů prsu zjištěných po 75. roce života, léčebné postupy a jejich výsledky, a celkové přežití pacientek.

Pacientky a metody

V elektronické databázi Onkologického oddělení FTNsP jsme nalezli 99 pacientek starších 75 let, které byly v letech 2004–2008 diagnostikovány s karcinomem prsu. Analyzovali jsme základní klinické a histopatologické charakteristiky nádorů:

 • stádium,
 • histologický typ,
 • exprese hormonálních receptorů,
 • přítomnost amplifikace erbB2,
 • aplikované léčebné modality,
 • celkové a specifické přežití.

Pro popis a analýzu výsledků bylo použito metod deskriptivní statistiky, přežití bylo analyzováno pomocí Kaplan-Meierovy metody.

Výsledky

V našem souboru bylo při diagnóze:

 • ve stádiu I 18 % pacientek,
 • ve stádiu II 33 % pacientek,
 • ve stádiu III 28 % pacientek, a 
 • ve stádiu IV 8 % pacientek.

U 12 % pacientek nebylo stádium stanoveno (obr. 1).

#13440

Až 24 % pacientek v našem souboru mělo vstupně lokálně pokročilý nádor v stádiu T4 a 10 % bylo diagnostikováno již s metastatickým postižením.

Histologicky byl dominantní typem nádoru podle očekávání invazivní duktální karcinom v 75 % případů, dále se vyskytoval invazivní lobulární karcinom v 7 % a obě histologie v 7 % případů. Typ nádoru nebyl určen u 10% pacientek.

Stupeň diferenciace histologicky ověřených nádorů byl následující:

 • grade 1 u 12 %,
 • grade 2 u 34 %,
 • grade 2–3 u 11 %, a 
 • grade 3 u 11 %.

Diferenciace neudána nebo nezjištěna u 32 % pacientek.

Chirurgická léčba byla aplikována celkem u 43 % pacientek (36 % ablace, 7 % prs zachovávající výkon). Chemoterapie byla podána u 5 % pacientek. Dominantní léčebnou modalitou byla hormonální terapie, která byla podána 89 % pacientek. Léčbu inhibitory aromatázy v první nebo druhé linii mělo v našem souboru 27 % pacientek; 20 % pacientek bylo léčeno aktinoterapií.

Z 30 pacientek, které během doby sledování zemřely, byl karcinom prsu základní příčinou úmrtí u 7 (23 %). Medián přežití byl 43,2 měsíců a střední doba sledování přežívajících pacientek 30,5 měsíců (obr. 2).

#13441

Z uvedených údajů vyplývá, že ve vstupních parametrech a aplikované léčbě se pacientky diagnostikované s karcinomem prsu po 75. roce života výrazně odlišují od pacientek mladších.

Diskuse

Karcinom prsu je významnou příčinou morbidity a mortality žen, včetně žen pokročilého seniorského věku. Diagnostikou a léčbou nádorů vyššího věku se zabývá dceřiný obor onkologie a geriatrické medicíny – gerontoonkologie. Podle nedávné definice jsou předmětem jejího studia onkologičtí pacienti a pacientky ve věku 75 let a více (5). I když díky nižší proliferační aktivitě a dobré odpovědi na hormonální léčbu mají tyto nádory ve srovnání se skupinou mladších pacientek relativně nižší mortalitu, způsobují však značnou morbiditu a podstatně zvyšují náklady na zdravotní a sociální péči.

U pacientek starších 75 let v Národním onkologickém registru bylo zastoupení stádií při diagnóze následující:

 • stádium I 12,6 %,
 • stádium II 29,3 %,
 • stádium III 21 %,
 • stádium IV 12 %,
 • stádium neurčeno 25,1 % (2).

Procento pacientek bez udání stádia     je tedy na celostátní úrovni relativně vysoké, což zpravidla znamená, že tyto pacientky nebyly plně došetřeny a s největší pravděpodobností ani léčeny multimodální onkologickou léčbou. Příčinou tohoto faktu je částečně celkový špatný stav a závažné komorbidity této věkové skupiny pacientek, ale částečně také předsudky (ageism) a neoprávněné pochybnosti o účinnosti onkologické terapie v geriatrické populaci (6).

Z naší analýzy, zejména vysokého procenta T4 nádorů v době diagnózy, vyplývá, že časné diagnostice karcinomů prsu velmi starých žen a v edukaci této populace existují značné rezervy (kazuistika v tabulce 1). Naše výsledky zvláště upozorňují na vhodnost pokračování v mamografickém skríningu i po 70. roce života ženy.

Tab. 1. Kazuistika
Kazuistika
Komentář: V tomto případě došlo k zanedbání varovných příznaků karcinomu prsu ze strany pacientky. U starších žen je nutné cíleně se na tyto příznaky ptát při kontrolách praktickým lékařem. Lze odhadnout, že nádor podobného rozsahu a biologických charakteristik by byl fyzikálním vyšetřením zjistitelný přibližně rok před stanovením diagnózy, mamograficky ještě dříve. Případ dále ilustruje úskalí terapie nádorů u pacientů vyššího věku, kde hrozí rozvoj tzv. velkých geriatrických syndromů (intelektové poruchy, imobilita, instabilita, inkontinence).

Cíle terapie starších pacientek s karcinomem prsu se neliší od cílů pro mladší populaci. Výběr konkrétních léčebných postupů je ovlivněn komorbiditami, celkovým výkonnostním stavem, soběstačností a fyziologickými změnami v stáří (4). Realistickým cílem terapie je dosáhnout úlevu od symptomů lokálně pokročilého či metastatického nádorového onemocnění a zachovat soběstačnost po maximální možnou dobu. I neradikální onkologickou terapií lze u části pacientek s pokročilým/metastatickým nádorem dosáhnout „de facto vyléčení“ (7), kdy smrt nastane z nesouvisející příčiny při žádných nebo minimálních symptomech karcinomu prsu.

MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Onkologické oddělení

Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

E-mail: tomas.buchler@ftn.cz


Zdroje

1. Abrahámová, J., Povýšil, C., Horák, J. a kol. Atlas nádorů prsu. Praha: Grada Publishing 2000.

2. Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M. a kol. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802–8861. [cit. 2009-11-12].

3. Abrahámová, J., Dušek, L. a kol. Možnosti časného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing 2003.

4. Wildiers, H., Kunkler, I., Biganzoli, L. et al. International Society of Geriatric Oncology. Management of breast cancer in elderly individuals: recommendations of the International Society of Geriatric Oncology. Lancet Oncol. 2007, 8, p. 1101-1115.

5. Carlson, R.W., Moench, S., Hurria, A. et al. NCCN Task Force Report: breast cancer in the older woman. J. Natl. Compr. Canc. Netw. 2008, 6 Suppl 4, p. S1-S25.

6. Eaker, S., Dickman, P.W., Bergkvist, L. et al. Uppsala/Orebro Breast Cancer Group. Differences in management of older women influence breast cancer survival: results from a population-based database in Sweden. PLoS Med. 2006, 3, e25.

7. Woods, L.M., Rachet, B., Lambert, P.C. et al. ‘Cure’ from breast cancer among two populations of women followed for 23 years after diagnosis. Ann. Oncol. 2009, 20, p. 1331-1336.

Štítky
Dětská onkologie Onkologie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se