Rizikové chování rodičů v době očekávání dítěte a po jeho narození


Risk Behaviour ofParents in the Time of Expectation ofChild and after the Child Birth

The work presents trends of changes in consumption of alcohol and smoking which occured during the last two months of pregnancy and conflnement in women and men observed in the frame of international longitudinal prospective study ELSPAC. Respondents were filling the questionnaires which, within the ELSPAC set, were marked N4 (for women) and N5 (for men). Statements were not objectively verifled by laboratory investigation of biomarkers of exposition to cigarette smoke.In the set of 4983 women, the prevalence of smokers in the second half of pregnancy decreased from 8.2 % (in 20th week) to 7.0 % in 36. - 40. weeks of gravidity. 2.4 % of women who did not smoke at the end of the pregnancy, started to smoke after the delivery. On the contrary, 36 % of women who smoked during the whole pregnancy gave up smoking after the delivery. Women are bringing their habits in alcohol consumption from the pregnancy also to the time after the delivery: almost 86 % of women who did not drink in pregnancy, had not been drinking also after the delivery. Occasional and regular alcohol consumption - at least once a week - had been admitted by 78 % of mothers who gave similar frequency also at the end of their pregnancy. Daily consumption of alcohol was given by 84% of those women who were drinking alcohol daily also during the pregnancy. The other women described drinking of alcoholic drinks in weekly frequency, respective occasionally. Only one woman from the group of daily consumpting women and one fifth of the group of occasional or regular consumers did not drink after the delivery. The smokers drank alcoholic drinks significantly more often than non smoking women. Men did not change significantly their smoking habits neither during the time of expecting the baby, nor after the delivery. The regular consumption of alcohol drinks significantly increased after the birth of the child on the groups of non smokers.The results can serve as appeal to speciál health workers providing the care for the mother and child, to pay increased attention to the most important primary preventivě risks for the human reproduction - alcohol and smoking.

Key words:
smoking, alcohol, pregnancy, child birth.


Autoři: L. Kukla 1;  D. Hrubá 2;  M. Tyrlík 3
Působiště autorů: Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno, vedoucíprof. MUDr. J. Holčík, DrSc. Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta MU, Brno, vedoucí prof. MUDr. Z. Brázdová, CSc. Psychologický
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (10): 705-709
Kategorie: Články

Souhrn

Práce prezentuje trendy změn konzumace alkoholu a kouření u žen a mužů sledovaných v rámci mezinárodní longitudinální prospektiyní studie ELSPAC, k nimž došlo v posledních dvou měsících těhotenství a v šestinedělí. Údaje uváděli respondenti v dotaznících, které v sérii ELSPAC byly označeny jako N4 (pro ženy) a N5 (pro muže). Výpovědi nebyly objektivně verifikovány laboratorním vyšetřením biomarkerů expozice cigaretovému kouři. V souboru 4983 žen se prevalence kuřaček ve druhé polovině těhotenství dále snížila z 8,2 % (ve 20. týdnu) na 7,0 % ve 36. - 40. týdnu gravidity. Po porodu začalo znovu kouřit 2,4 % žen, které v konci těhotenství abstinovaly, a naopak zanechalo kouření 36 % žen kouřících během celého těhotenství.Zvyklosti v konzumaci alkoholu si ženy z období těhotenství přenášejí i do doby po porodu: v této době abstinovalo téměř 86 % žen, které nepily ani v těhotenství. Občasný a pravidelný konzum alkoholu alespoň jednou týdně přiznalo 78 % matek z těch, které udávaly obdobnou frekvenci i v konci těhotenství. Denní příjem alkoholu po porodu uvedlo 84 % žen z těch, které denně konzumovaly alkohol i v těhotenství, ostatní popsaly pití alkoholických nápojů v týdenní frekvenci, resp. občas. Jen jedna žena ze skupiny denních konzumentek a pětina žen ze skupiny občasných či pravidelných týdenních konzumentek po porodu abstinovaly. Kuřačky pily alkoholické nápoje významně častěji než nekuřácky.Muži v době očekávání dítěte i po jeho narození své kuřácké zvyky výrazně neměnili, pravidelná konzumace alkoholických nápojů se po narození dítěte dokonce signifikantně zvýšila ve skupině nekuřáků.Výsledky jsou výzvou odborným zdravotníkům zajišťujícím péči o matku a dítě, aby věnovali zvýšenou pozornost nejvýznamnějším primárně preventabilním rizikům pro lidskou reprodukci - alkoholu a kouření.

Klíčová slova:
kouření, alkohol, těhotenství, narození dítěte.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se