Psychické týrání v dětstvíu dospělé populace ČR:výskyt a některé souvislostiVýsledky reprezentativní retrospektivní studie


Psychical Ill-treatment in Childhood in the Adult Population ofthe Czech Republic: Occurrence and Some Connections. Results ofa Representative Retrospective Study

The present study is the first representative study of that kind in the Czech Republic, which was aimed at detection ofthe reál occurrence of psychical and physical ill-treatment in childhood in our population and some of its connections. In this contribution the authors addressed a part concerning psychical ill-treatment. Psychical ill-treatment is the least explored form of child ill-treatment. One of the reasons is especially the non-existence of a clear and unequivocal definition of this phenomenon, which can assume various forms - from subtle to very cruel ones. In the past the psychical ill-treatment was explored especially as an accompanying manifesta-tion of physical ill-treatment or sexual abuse, but not as an independent form of ill-treatment. The occurrence of this phenomenon in the population of the Czech Republic has been so far covered only by statistical data ofthe Ministry of Labor and Sociál Affairs, Police ofthe Czech Republic and the Department for the Care of Family and Child. Authors suppose, however, that the notified cases form only the so called peak ofthe iceberg. The more difficult is to detect the psychical ill-treatment of children, the more serious are the consequences for further life ofthe victim, its neighbourhood and the whole society.The present research was drawn as a sociological and retrospective study. In order to obtain the data a speciál method was created, a questionnaire form, which was administered on an individual basis. The field investigation was performed partly by the technique of standardized guided interview and partly by a questionnaire. Adult population ofthe Czech Republic at the age of 18 to 44 years was interviewed. A representative cohort, selected by a random choice of quotas, was formed by 1104 subjects. In the specification of psychical ill-treatment the authors started from definitions ušed by important authorities such as Medical Committee of the Council of Europe or Canadian National Reference Center for Family Violence (NCFV). Within the framework ofthe investigation it also became obvious that 69.1% of questioned Czechs were subjected to some form of psychical ill-treatment and 83.1% of them reported that they were exposed to some form of physical ill-treatment of punishment in their childhood or youth.

Key words:
psychical ill-treatment, incidence of psychical ill-treatment, consequences of psychical ill-treatment.


Autoři: K. Bosáková;  V. Bosák;  Z. Kučera;  M. Lainová
Působiště autorů: Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, Praha, předsedkyně představenstva ing. Z. Baudyšová
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (10): 716-721
Kategorie: Články

Souhrn

Předkládaná práce je první reprezentativní studií svého druhu v ČR, která si kladla za cíl detekci skutečného výskytu psychického a fyzického týrání v dětství v naší populaci a poznání některých jeho souvislostí. V tomto příspěvku se autoři zaměřili na část týkající se psychického týrání. Psychické týrání je nejméně prozkoumanou formou týrání dětí. Jedním z důvodů této skutečnosti je zejména neexistence jasné a jednoznačné definice tohoto fenoménu, který může nabývat nejrůznějších forem - od těch subtilních až po ty velmi kruté. V minulosti bylo psychické týrání zkoumáno především jako doprovodný jev týrání fyzického či sexuálního zneužívání, nikoliv jako samostatná forma týrání. Co se týká výskytu tohoto jevu u populace české republiky, dosud autoři měli k dispozici pouze statistické údaje ministerstva práce a sociálních věcí, Policie CR a oddělení péče o rodinu a dítě. Přepokládá se však, že nahlášené a prošetřované případy tvoří pouze tzv. špičku ledovce, čím hůře je psychické týrání dětí zjistitelné, tím závažnější jsou však jeho následky pro další život oběti, jejího blízkého okolí i celé společnosti. Předkládaný výzkum byl koncipován jako sociologický a retrospektivní. Za účelem získání dat byla vytvořena speciální metodika, tazatelský arch, který byl administrován individuálně. Terénní šetření bylo provedeno částečně technikou standardizovaného řízeného rozhovoru a částečně technikou dotazníku. Dotazována byla dospělá populace ČR ve věku 18 - 44 let. Reprezentativní soubor, vybraný náhodným výběrem pomocí kvót, tvořily 1104 osoby. Při vymezování psychického týrání autoři vycházeli z definic používaných významnými autoritami, jako Zdravotní komise Rady Evropy či kanadského Národního referenčního centra pro násilí v rodině (NCFV). V rámci šetření bylo mimo jiné zjištěno, že 69,1 % dotázaných Čechů bylo v dětství vystaveno některé z forem psychického týrání a celkem 83,1 % dotázaných uvedlo, že byli v dětství či mládí vystaveni některé z forem tělesného týrání nebo trestání.

Klíčová slova:
psychické týrání, výskyt psychického týrání, následky psychického týrání.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se