Akutní onemocnění mozku– poruchy vodního a natriovéhohospodářství, natriuretické peptidy


Acute Brain Disease – Disturbances of Water and SaltMetabolism, Natriuretic Peptides

Disturbances of water and sodium ion (Na+) metabolism in acute brain diseases are presented.Hyponatraemia accompanies two etiopathogenetically quite different syndromes, the cerebralsalt wasting syndrome (CSWS) and the syndrome of inappropriate secretion of natriuretichormone (SIADH). The first one is caused by increased urinary Na+ loss and accompanied byincreased loss of water and elevated plasmatic atrial and brain natriuretic peptides (ANP,BNP). The second one is caused by water retention with subsequent dilutional hyponatremia,caused by an increased antidiuretic hormone (ADH) level.The CSWS was discovered and described more than 50 years ago, SIADH a few years later.During the approximately 30 years there after the hyponatraemic states developing in acutebrain diseases were considered to be SIADH and treated by water restriction and diuretics.Only 10 years ago renal functional parameters were introduced as part of the differentialdiagnosis between both syndromes. Since that time, CSWS is much more frequently diagnosedas the cause of hyponatraemia. In therapy intensive supplementation of Na+ salts and fluidsis required.The third disturbance of Na+ metabolism is the diabetes insipidus centralis with typicaldevelopment of hyponatraemia. The paper also describes parameters typical for its diagnosis.Attention is also paid to the possible share of renal diabetes insipidus in polyuria in criticallyill patients.Data about the frequency and time-dependency of development of hyper- or hyponatraemia arepresented. Hyponatraemia is more frequent and usually accompanied by hypernatriuria andby depletion of the circulating volume. Hypernatraemia is prognostically more serious. Hyponatraemia treated by fluid restriction and diuretics was complicated by a higher frequency ofcerebral vasospasms and infarctions. Increased water nad salt supplementation rectified thesituation.PlasmaticADH elevation is usually described during days 0–2 after onset of acute brain diseaseor closely to neurosurgical operation. During the following days, when natriuresis and hyponatraemiadevelops, the ADH values return into the reference ranges. In the CSWS pathogenesisno significant role of digoxin-like-substances was found. Unambigous are the increased plasmaticANP and BNP levels. This elevation lasts up to two weeks (when monitoring is unfortunatelyusually stopped). So far the origin of natriuretic peptides in acute brain disease is notknown, but most authors place it into the cardiac tissue. However possible mechanisms of theirliberation are only discussed. Significant correlations are found between natriuretic peptidechanges and hyponatremia, natriuresis and intracranial pressure.

Key words:
hypernatraemia, hyponatraemia, natriuretic peptides, syndrome of inappropriateantidiuretic hormone secretion (SIADH), cerebral salt wasting syndrome (CSWS).


Autoři: A. Kazda 1;  V. Špatenková 2;  P. Škrabálek 3
Působiště autorů: Katedra klinické biochemie IPVZ, Praha 2Neurocentrum, Nemocnice Liberec3Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Liberec 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (10): 74-82
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři referují o poruchách metabolismu vody a natriového iontu (Na+) u akutních onemocněnímozku. Hyponatrémie provází dva etiopatogeneticky zcela odlišné syndromy. Je to syndromcerebrálně podmíněné ztráty soli (CSWS) a syndrom nevhodné sekrece antidiuretického hormonu(SIADH). První z nich vyvolávají patologicky zvýšené ztráty soli a vody a jsou při němzvýšené plazmatické hladiny atriálního a mozkového natriuretického peptidu (ANP, BNP).Druhý syndrom je vyvolán retencí vody, s následnýmvývojem diluční hyponatrémie při zvýšenésekreci antidiuretického hormonu (ADH).Ke zjištění a definici CSWS došlo před více než 50 lety,SIADH byl popsán o několik let později.V dalších, přibližně 30 letech byly hyponatrémie u akutních onemocnění mozku považoványzpravidla za projev SIADH a léčeny restrikcí tekutin a diuretiky. Teprve před 10 lety byly dodiferenciální diagnózy obou syndromů zavedeny výpočty renálních funkčních parametrů. Od tédoby se opakovaně zjišťuje, že příčinou hyponatrémie je především CSWS. Jeho léčba vyžadujenaopak doplňování tekutin a solí Na+.Třetí z poruch Na+ metabolismu představuje centrální diabetes insipidus, s typickýmvývojemhyponatrémie. Práce věnuje pozornost i jeho diagnostice a uvažuje o možném podílu nefrogenníhodiabetu insipidu na polyurii kriticky nemocných.Práce předkládá údaje o frekvenci a časových závislostech vzniku a přetrvávání hyperahyponatrémie. Frekvence hyponatrémie je vyšší a bývá s ní spojena hypernatriurie a deplececirkulujícího objemu.Hypernatrémie je prognosticky závažnější.Hyponatrémie byla při restriktivnímpřívodu tekutin a léčbě diuretiky provázena vyšší frekvencí cerebrálních vazospazmůa infarktů. Adekvátní zavodnění a přívod solí Na+ tuto situaci zlepšily.Zvýšení ADH se zpravidla prokáže v období 0–2 dny po akutním začátku onemocnění a těsněkolem neurochirugického výkonu. V dalších dnech, kdy se vyvíjí natriurie a hyponatrémie, jižADH zvýšeno není. V patogenezi CSWS nebyla zjištěna významná úloha digoxinu podobnýchsubstancí. Jednoznačně se prokázalo zvýšení plazmatických hladin ANPa BNP. Přetrvává řadudní až dva týdny (kdy zpravidla sledování bohužel končí). Jejich původ není znám, většinaautorů se kloní k uvolnění z myokardu, ale omožných mechanismech se zatím pouze diskutuje.Zjišťují se významné korelace mezi hladinami natriuretických peptidů a hyponatrémií, hypernatriuriía intrakraniálním tlakem.

Klíčová slova:
hypernatrémie, hyponatrémie, natriuretické peptidy, syndrom nevhodné sekreceantidiuretického hormonu (SIADH), syndrom cerebrálně podmíněné ztráty soli (CSWS).

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se