Skúsenosti s aplikáciou behavio-rálneho programu v starostlivostio pacientov s črevnýmzápalovým ochorením


Experience with a Behavioural Programmein the Care of Patients with Inflammatory Intestinal Disease

As part of comprehensive care of patients with intestinal inflammatory disease the authorselaborated a behavioural programme focused on improvement of the patients’ life with Crohn’sdisease. As a baseline they used the biopsychosocial model of the genesis and development ofthe disease. The programme was used during a 12-day reconditioning stay in a spa institution.It involved health education, psychological training, physical exercise and socio-cultural acti-vities. The authors present in their paper also the results of brief psychological research ofaffective symptomatology in 25 patients with Crohn’s disease (15 women, 10 men) duringreconditioning stays. For assessment of neurotic trends the authors used questionnaire N5which assesses the intensity and number of symptoms of neuroticism. Depressivity wasassessed according to a self-evaluating scale BDI (Beck depression inventory) which recordssymptoms in the sphere of affective experience, somatogenic symptoms and social activity. Oncomparison of the level of depressivity and neuroticism before and after the reconditioning stayin the spa after application of the behavioural programme the authors recorded the followinga statistically significant decline of the number of symptoms and intensity of neurotic experi-ence, a decline of depressivity, of symptoms of affective experience and symptoms of socialactivity.

Key words:
Crohn’s disease - biopsychosocial model - behavioural programme - neuroticism depressivity.


Autoři: V. Cviková 1;  A. Heretik 1;  M. Príkazská 2;  L. Wsólová
Působiště autorů: FF UK, Bratislava, katedra psychológie, vedúci katedry doc. PhDr. A. Heretik, CSc. 2Výskumný ústav výživy, Bratislava, riaditeľ MUDr. R. Šimončič, CSc. Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava, riaditeľ prof. MUDr. T. Trnovec, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (4): 227-229
Kategorie: Články

Souhrn

V rámci komplexnej starostlivosti o pacientov s črevným zápalovým ochorením sme vypracovalibehaviorálny program zameraný na zlepšenie kvality života pacientov s Crohnovou chorobou.Ako východisko sme prijali biopsychosociálny model vzniku a rozvoja chorôb. Program smeaplikovali počas 12-dňového rekondičného pobytu v kúpeľnom doliečovacom zariadení. Pozos-tával z medicínsko-vzdelávacej, psychologickej, fyzicko-pohybovej a spoločensko-kultúrnej čas-ti. V práci uvádzame aj výsledky krátkeho psychologického výskumu afektívnejsymptomatológie 25 pacientov s Crohnovou chorobou (15 žien, 10 mužov) počas rekondičnýchpobytov. Na meranie neurotických tendencií sme použili dotazník N5, ktorý meria intenzitua počet príznakov neuroticizmu. Depresivitu sme merali sebaposudzujúcou škálou BDI (Beckdepresion inventory), ktorá zachytáva symptómy v oblasti afektívneho prežívania, somatogeniea sociálnej aktivity. Porovnaním úrovne depresivity a neuroticizmu pred a po rekondičnompobyte sme po aplikovaní behaviorálneho programu zaznamenali: štatisticky významné zníže-nie počtu symptómov aj intenzity prežívania neuroticizmu; rovnako pokles depresivity, jednaksymptómov afektívneho prežívania, jednak symptómov sociálnej aktivity.

Klíčová slova:
Crohnova choroba - biopsychosociálny model - behaviorálny program - neuroti-cizmus - depresivita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se