Vzdělávací program v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 1-2, s. 67-68.
Kategorie: Vzdělávací program v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie

1. Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie je získání specializované způsobilosti k provádění indikace a realizace léčby kyslíkem v přetlaku, tj. v léčebné barokomoře při inhalaci 100% medicinálního kyslíku, při respektování specifických bezpečnostních a provozních předpisů při práci s tlakovou nádobou s užitím čistého medicinálního kyslíku, se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu.

2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83 a) zákoníku práce.

Podmínkou pro získání specializace v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie je absolvování vzdělávacího programu v některém z níže uvedených specializačních oborů, zařazení do oboru a absolvování další praxe v oboru v minimální délce 12 měsíců. Celková délka přípravy je minimálně 6 let, z toho:

a) absolvování vzdělávacího programu v oborech anesteziologie a resuscitace nebo chirurgie nebo vnitřní lékařství nebo neurologie nebo dětské lékařství nebo ortopedie nebo praktické lékařství pro dospělé nebo rodinné lékařství – minimálně 5 let;

b) 12 měsíců povinné specializované praxe v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie a doplňkové praxe v dalších oborech, z toho:

 • minimálně 6 měsíců na akreditovaném specializovaném pracovišti oboru včetně rotace na ambulantních a lůžkových pracovištích,
 • 2 týdny na specializovaném pracovišti kliniky nemocí z povolání,
 • minimálně 1 týden povinné doplňkové praxe na těchto odděleních: anesteziologie a resuscitace, interního lékařství, chirurgie, ortopedie, neurologie, ORL;

c) doporučená doplňková praxe:

 • minimálně 1 týden praxe na očním oddělení a v ordinaci praktického lékaře pro dospělé;

d) účast na vzdělávacích aktivitách:

 • povinný kurz v hyperbarické medicíně a oxygenoterapii – 1 týden,
 • doporučené jsou semináře Asociace pracovníků v hyperbarické medicíně v ČR a tematické školicí akce dalších institucí a organizací,
 • povinný kurz Lékařská první pomoc a seminář Základy zdravotnické legislativy, pokud nebyly absolvovány v rámci předchozího vzdělávacího programu.

3. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkonů

I. Obecné teoretické znalosti

 • Hyperbarická fyzika, biochemie.
 • Tlak, přetlak, jednotky, plynové zákony, difuze, perfuze.
 • Optika, šíření světla ve vzduchu a vodě.
 • Akustika, ultra- a infrazvuk.
 • Termodynamika.
 • Vlastnosti, chemická a buněčná toxicita: kyslíku, dusíku, vzácných plynů, oxidu uhličitého, uhelnatého, metanu, kyanidů.
 • Volné kyslíkové radikály.
 • Anatomie a fyziologie.
 • Dýchací systém. Mechanika dýchání, alveolo-kapilární výměna, transport plynů, regulace.
 • Oběhový systém. Oběh za podmínek malého a velkého tlaku. Mikrocirkulace. Oběh při zátěži organismu. Regulace.
 • Nervový systém. Vědomí, principy narkózy.
 • Oko.
 • Ucho.
 • Výměna tepla organismu s okolím, regulace, hraniční podmínky, tepelná pohoda.
 • Bezpečnostní předpisy.
 • Zákonné normy a vyhlášky EU pro provoz tlakových nádob.
 • Norma EN 14931 – Pressure vessels for human occupancy (PVHM).
 • Metodologie lékařského výzkumu, základy statistiky.

II. Normobarická oxygenoterapie (NBO)

 • Princip léčby kyslíkem, žádoucí a nežádoucí vliv krátkodobého a dlouhodobého podávání kyslíku na organismus.
 • Technologie léčby, přehled různých typů zařízení pro NBO.
 • NBO ve vnitřním lékařství, pulmologii, dětském lékařství, intenzivní medicíně a dalších oborech.

III. Hyperbarická oxygenoterapie (HBO)

 • Princip působení kyslíku v přetlaku.
 • Technologie hyperbarie a HBO. Typy hyperbarických komor, povinné a doporučené vybavení podle standardů EU. Monitory, ventilátory, infuzní pumpy v hyperbarických komorách.
 • Kontraindikace HBO.
 • Příprava a sledování pacienta při HBO.
 • Nehody v hyperbarických komorách.
 • Vedlejší účinky HBO, léčebná a preventivní opatření.

IV. Indikační spektrum HBO

 • HBO v intenzivní péči, akutní indikace.
 • HBO a toxikologie – otrava CO, kyanidy, nitráty.
 • HBO a infekce – přehled patogenů způsobujících sněť, gangrénu, myonekrózu, nekrotizující fasciitis, abscesy. Působení HBO.
 • HBO v neurologii – plynová embolie mozku, postanoxická encefalopatie, apalický syndrom, CMP, roztroušená skleróza mozkomíšní.
 • HBO v chirurgii – nehojící se kožní defekty, kožní štěpy, crush syndrom, popáleniny.
 • HBO v ORL – nedoslýchavost, tinitus.
 • HBO v očním lékařství – embolie a. retinae, retinopatie.
 • HBO v onkologii – osteoradionekróza, radionekróza měkkých tkání.
 • HBO ve vnitřním a kožním lékařství – léčba defektů tepenné, žilní, lymfatické a smíšené etiologie. Diabetická noha. Colitis ulcerosa. Crohnova choroba. Auto-imunní choroby.
 • Potápěčské nehody, dekompresní nemoc.
 • HBO a gravidita.
 • HBO v ortopedii – osteomyelitis, Sudeckova dystrofie.

V. Medicína sportovního potápění

 • Preventivní prohlídka sportovního potápěče. Problematika potápění dětí.
 • Potápění v otevřené a chráněné vodě, apneické potápění. Potápění se vzduchem a se směsmi, potápění s přilbou. Vliv prostředí na potápění.
 • Vybavení potápěče, důsledky poruch jednotlivých částí vybavení na zdraví potápěče.
 • Dekomprese. Principy, použití. Léčebná opatření při chybné dekompresi. Povrchová dekomprese a při různých nadmořských výškách.
 • Patologie a léčba potápěčských nehod. Barotrauma.
 • Zásady organizace záchranného systému při potápěčských nehodách.
 • Organizace sportovního potápění v ČR, EU, ve světě. CMAS, PADI, DAN.

VI. Medicína profesionálního potápění

 • Organizace a řízení práce v přetlaku. Přehled o dotčených profesích, klasifikace.
 • Předpisy a vyhlášky pro práci v přetlaku.
 • Profesionální choroby vyplývající z rizika přetlaku – viz obor pracovní lékařství.
 • Léčba dotčených profesionálních chorob.
 • Technologie používaná při profesionálním potápění. Potápění s ABC, povinné vybavení při saturačním potápění, bimix, trimix, požadavky na kvalitu plynu, dýchací systémy. Vliv na zdraví potápěče.
 • Dekomprese profesionálních potápěčů – ve vodě, povrchová, v komorách.
 • Právní aspekty profesionálního potápění, pracovní úrazy a choroby, odškodnění.

VII. Potápěčské nehody a choroby z přetlaku

 • Etiopatogeneze nehod.
 • Barotrauma.
 • Intoxikace kyslíkem, oxidem uhličitým, dusíková narkóza.
 • Dekompresní choroba. Typy, dělení, léčba.
 • Související choroby, úrazy pod vodou.
 • Chronické choroby z přetlaku. Dysbarická osteonekróza, chronická postižení plic, ucha, mozku.

VIII. Neodkladná péče

 • Kritické situace v hyperbarické komoře.
 • Kritické situace v terénu, zajištění nemocného v podmínkách přednemocniční péče s ohledem na anamnézu pobytu v přetlaku (viz související část oboru urgentní medicína).

4. Všeobecné požadavky

 • Znalosti základních právních předpisů platných ve zdravotnictví, organizace a systému zdravotní péče, základy lékařské etiky, psychologie (komunikativní dovednosti), posudkového a revizního lékařství.
 • Znalost základní dokumentace oboru (chorobopis, zprávy, povinná hlášení, statistiky).
 • Poskytování neodkladné lékařské péče.
 • Znalosti počítačové techniky a její využití pro dokumentaci i získávání informací, manažerské dovednosti a schopnosti týmové práce aj.
 • Poskytování zdravotní péče s využitím zdrojů ionizujícího záření vyžaduje absolvování certifikovaného kurzu radiační ochrany.

5. Hodnocení specializačního vzdělávání

a) Průběžné hodnocení školitelem – záznam o absolvované praxi (konkrétních činnostech na pracovišti) v průkazu odbornosti. Záznamy o průběžném hodnocení školitelem pravidelně v šestiměsíčních intervalech.

b) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce:

 • absolvování vzdělávacího programu a jeho zhodnocení v průkazu odbornosti,
 • absolvování povinných školicích akcí – záznam v průkazu odbornosti,
 • úspěšné absolvování písemného testu,
 • vypracování písemné práce/projektu.

c) Vlastní atestační zkouška

 • Praktická část – vyšetření pacienta, stanovení a zdůvodnění indikace pro HBO a zavedení expozice v léčebné tlakové komoře.
 • Teoretická část – 3 odborné otázky, obhajoba písemné práce, projektu.

6. Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost

Lékař se specializací v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie je způsobilý k výkonu zejména těchto činností:

 • provádění léčby kyslíkem v přetlaku, tj. stanovení indikace, vyloučení kontraindikací, bezprostřední vyšetření nemocného před expozicí;
 • řízení průběhu jednotlivých fází expozice, tj. komprese, izokomprese, dekomprese;
 • zajišťování teoretické a praktické akce sportovních a profesionálních potápěčů;
 • ovládání specifické kritické situace v hyperbarické komoře s pobytem v přetlaku;
 • vedení specializovaného pracoviště oboru.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1-2

2007 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se