Vzdělávací program v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 1-2, s. 67-68.
Kategorie: Vzdělávací program v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie

1. Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie je získání specializované způsobilosti k provádění indikace a realizace léčby kyslíkem v přetlaku, tj. v léčebné barokomoře při inhalaci 100% medicinálního kyslíku, při respektování specifických bezpečnostních a provozních předpisů při práci s tlakovou nádobou s užitím čistého medicinálního kyslíku, se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu.

2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83 a) zákoníku práce.

Podmínkou pro získání specializace v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie je absolvování vzdělávacího programu v některém z níže uvedených specializačních oborů, zařazení do oboru a absolvování další praxe v oboru v minimální délce 12 měsíců. Celková délka přípravy je minimálně 6 let, z toho:

a) absolvování vzdělávacího programu v oborech anesteziologie a resuscitace nebo chirurgie nebo vnitřní lékařství nebo neurologie nebo dětské lékařství nebo ortopedie nebo praktické lékařství pro dospělé nebo rodinné lékařství – minimálně 5 let;

b) 12 měsíců povinné specializované praxe v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie a doplňkové praxe v dalších oborech, z toho:

 • minimálně 6 měsíců na akreditovaném specializovaném pracovišti oboru včetně rotace na ambulantních a lůžkových pracovištích,
 • 2 týdny na specializovaném pracovišti kliniky nemocí z povolání,
 • minimálně 1 týden povinné doplňkové praxe na těchto odděleních: anesteziologie a resuscitace, interního lékařství, chirurgie, ortopedie, neurologie, ORL;

c) doporučená doplňková praxe:

 • minimálně 1 týden praxe na očním oddělení a v ordinaci praktického lékaře pro dospělé;

d) účast na vzdělávacích aktivitách:

 • povinný kurz v hyperbarické medicíně a oxygenoterapii – 1 týden,
 • doporučené jsou semináře Asociace pracovníků v hyperbarické medicíně v ČR a tematické školicí akce dalších institucí a organizací,
 • povinný kurz Lékařská první pomoc a seminář Základy zdravotnické legislativy, pokud nebyly absolvovány v rámci předchozího vzdělávacího programu.

3. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkonů

I. Obecné teoretické znalosti

 • Hyperbarická fyzika, biochemie.
 • Tlak, přetlak, jednotky, plynové zákony, difuze, perfuze.
 • Optika, šíření světla ve vzduchu a vodě.
 • Akustika, ultra- a infrazvuk.
 • Termodynamika.
 • Vlastnosti, chemická a buněčná toxicita: kyslíku, dusíku, vzácných plynů, oxidu uhličitého, uhelnatého, metanu, kyanidů.
 • Volné kyslíkové radikály.
 • Anatomie a fyziologie.
 • Dýchací systém. Mechanika dýchání, alveolo-kapilární výměna, transport plynů, regulace.
 • Oběhový systém. Oběh za podmínek malého a velkého tlaku. Mikrocirkulace. Oběh při zátěži organismu. Regulace.
 • Nervový systém. Vědomí, principy narkózy.
 • Oko.
 • Ucho.
 • Výměna tepla organismu s okolím, regulace, hraniční podmínky, tepelná pohoda.
 • Bezpečnostní předpisy.
 • Zákonné normy a vyhlášky EU pro provoz tlakových nádob.
 • Norma EN 14931 – Pressure vessels for human occupancy (PVHM).
 • Metodologie lékařského výzkumu, základy statistiky.

II. Normobarická oxygenoterapie (NBO)

 • Princip léčby kyslíkem, žádoucí a nežádoucí vliv krátkodobého a dlouhodobého podávání kyslíku na organismus.
 • Technologie léčby, přehled různých typů zařízení pro NBO.
 • NBO ve vnitřním lékařství, pulmologii, dětském lékařství, intenzivní medicíně a dalších oborech.

III. Hyperbarická oxygenoterapie (HBO)

 • Princip působení kyslíku v přetlaku.
 • Technologie hyperbarie a HBO. Typy hyperbarických komor, povinné a doporučené vybavení podle standardů EU. Monitory, ventilátory, infuzní pumpy v hyperbarických komorách.
 • Kontraindikace HBO.
 • Příprava a sledování pacienta při HBO.
 • Nehody v hyperbarických komorách.
 • Vedlejší účinky HBO, léčebná a preventivní opatření.

IV. Indikační spektrum HBO

 • HBO v intenzivní péči, akutní indikace.
 • HBO a toxikologie – otrava CO, kyanidy, nitráty.
 • HBO a infekce – přehled patogenů způsobujících sněť, gangrénu, myonekrózu, nekrotizující fasciitis, abscesy. Působení HBO.
 • HBO v neurologii – plynová embolie mozku, postanoxická encefalopatie, apalický syndrom, CMP, roztroušená skleróza mozkomíšní.
 • HBO v chirurgii – nehojící se kožní defekty, kožní štěpy, crush syndrom, popáleniny.
 • HBO v ORL – nedoslýchavost, tinitus.
 • HBO v očním lékařství – embolie a. retinae, retinopatie.
 • HBO v onkologii – osteoradionekróza, radionekróza měkkých tkání.
 • HBO ve vnitřním a kožním lékařství – léčba defektů tepenné, žilní, lymfatické a smíšené etiologie. Diabetická noha. Colitis ulcerosa. Crohnova choroba. Auto-imunní choroby.
 • Potápěčské nehody, dekompresní nemoc.
 • HBO a gravidita.
 • HBO v ortopedii – osteomyelitis, Sudeckova dystrofie.

V. Medicína sportovního potápění

 • Preventivní prohlídka sportovního potápěče. Problematika potápění dětí.
 • Potápění v otevřené a chráněné vodě, apneické potápění. Potápění se vzduchem a se směsmi, potápění s přilbou. Vliv prostředí na potápění.
 • Vybavení potápěče, důsledky poruch jednotlivých částí vybavení na zdraví potápěče.
 • Dekomprese. Principy, použití. Léčebná opatření při chybné dekompresi. Povrchová dekomprese a při různých nadmořských výškách.
 • Patologie a léčba potápěčských nehod. Barotrauma.
 • Zásady organizace záchranného systému při potápěčských nehodách.
 • Organizace sportovního potápění v ČR, EU, ve světě. CMAS, PADI, DAN.

VI. Medicína profesionálního potápění

 • Organizace a řízení práce v přetlaku. Přehled o dotčených profesích, klasifikace.
 • Předpisy a vyhlášky pro práci v přetlaku.
 • Profesionální choroby vyplývající z rizika přetlaku – viz obor pracovní lékařství.
 • Léčba dotčených profesionálních chorob.
 • Technologie používaná při profesionálním potápění. Potápění s ABC, povinné vybavení při saturačním potápění, bimix, trimix, požadavky na kvalitu plynu, dýchací systémy. Vliv na zdraví potápěče.
 • Dekomprese profesionálních potápěčů – ve vodě, povrchová, v komorách.
 • Právní aspekty profesionálního potápění, pracovní úrazy a choroby, odškodnění.

VII. Potápěčské nehody a choroby z přetlaku

 • Etiopatogeneze nehod.
 • Barotrauma.
 • Intoxikace kyslíkem, oxidem uhličitým, dusíková narkóza.
 • Dekompresní choroba. Typy, dělení, léčba.
 • Související choroby, úrazy pod vodou.
 • Chronické choroby z přetlaku. Dysbarická osteonekróza, chronická postižení plic, ucha, mozku.

VIII. Neodkladná péče

 • Kritické situace v hyperbarické komoře.
 • Kritické situace v terénu, zajištění nemocného v podmínkách přednemocniční péče s ohledem na anamnézu pobytu v přetlaku (viz související část oboru urgentní medicína).

4. Všeobecné požadavky

 • Znalosti základních právních předpisů platných ve zdravotnictví, organizace a systému zdravotní péče, základy lékařské etiky, psychologie (komunikativní dovednosti), posudkového a revizního lékařství.
 • Znalost základní dokumentace oboru (chorobopis, zprávy, povinná hlášení, statistiky).
 • Poskytování neodkladné lékařské péče.
 • Znalosti počítačové techniky a její využití pro dokumentaci i získávání informací, manažerské dovednosti a schopnosti týmové práce aj.
 • Poskytování zdravotní péče s využitím zdrojů ionizujícího záření vyžaduje absolvování certifikovaného kurzu radiační ochrany.

5. Hodnocení specializačního vzdělávání

a) Průběžné hodnocení školitelem – záznam o absolvované praxi (konkrétních činnostech na pracovišti) v průkazu odbornosti. Záznamy o průběžném hodnocení školitelem pravidelně v šestiměsíčních intervalech.

b) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce:

 • absolvování vzdělávacího programu a jeho zhodnocení v průkazu odbornosti,
 • absolvování povinných školicích akcí – záznam v průkazu odbornosti,
 • úspěšné absolvování písemného testu,
 • vypracování písemné práce/projektu.

c) Vlastní atestační zkouška

 • Praktická část – vyšetření pacienta, stanovení a zdůvodnění indikace pro HBO a zavedení expozice v léčebné tlakové komoře.
 • Teoretická část – 3 odborné otázky, obhajoba písemné práce, projektu.

6. Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost

Lékař se specializací v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie je způsobilý k výkonu zejména těchto činností:

 • provádění léčby kyslíkem v přetlaku, tj. stanovení indikace, vyloučení kontraindikací, bezprostřední vyšetření nemocného před expozicí;
 • řízení průběhu jednotlivých fází expozice, tj. komprese, izokomprese, dekomprese;
 • zajišťování teoretické a praktické akce sportovních a profesionálních potápěčů;
 • ovládání specifické kritické situace v hyperbarické komoře s pobytem v přetlaku;
 • vedení specializovaného pracoviště oboru.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1-2

2007 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×