Osobnosti oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 1-2, s. 65-66.
Kategorie: Osobnosti oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie

MUDr. Petr Došel

Absolvent LF UK v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Složil atestaci z všeobecného, leteckého a posudkového lékařství, naposledy pak z hyperbarické medicíny a oxygenoterapie. T. č. zastává funkci náměstka ředitele Ústavu leteckého zdravotnictví pro výcvikově expertizní činnost. Je vedoucím pracoviště hyperbarické oxygenoterapie ÚLZ Praha. Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů po celém světě, i v souvislosti s oborem hyperbarická medicína.

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

Působí od promoce na LF UK v Plzni na I. interní klinice FN v Plzni. Složila atestaci z vnitřního lékařství I. a II. stupně a atestaci z oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie. Od r. 1977 je vedoucí lékařkou léčebné barokomory na I. interní klinice LF UK a FN Plzeň, od r. 1979 do r.1991 vedla „sdruženou jednotku intenzivní péče.

V r. 1989 se obhájila kandidátskou dizertační práci na téma Komplexní intenzivní péče u osob s otravou oxidem uhelnatým. V r.1993 se stala docentkou vnitřního lékařství: habilitační práce na téma „Elektrokardiogram u osob s intoxikací oxidem uhelnatým“ a habilitační přednáška na téma „Kyslík jako léčivo“. Od r. 1996 do srpna 2004 byla místopředsedkyní a posléze předsedkyní Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Od srpna 2004 do října 2005 byla ministryní zdravotnictví vlády České republiky. Od ledna roku 2000 je členkou Newyorské akademie věd. Prosadila atestační obor hyperbarická medicína a oxygenoterapie do zákona č. 95/2004 Sb. Působila ve všech organizačních strukturách oboru hyperbarická medicína od roku 1974. Je vedoucí lektorkou postgraduálního vzdělávání v oboru HMO na úrovni IPVZ v Praze, v rámci katedry Vnitřního lékařství (vedoucí lékař doc. MUDr. Štefan Alušík, CSc.).

MUDr. Michal Hájek

Absolvent LF UP v Olomouci v r. 1993, složil atestaci I. i II. stupně obor anesteziologie a resuscitace, v r. 2005 získal specializovanou způsobilost v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie. Je vedoucím lékařem HBO, Anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Městské nemocnici v Ostravě. Je členem České společnosti hyperbarické medicíny ČLS JEP (ČSHM) – místopředseda výkonného výboru, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM), European Society of Anaesthesiologists (ESA), European Underwater and Baromedical Society (EUBS). Je členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor HMO a lektorem IPVZ v oboru HMO.

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc.

Absolvent LF UK v Praze. Od roku 1998 je přednostou Kliniky pracovního a cestovního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Problematikou hyperbarické medicíny se zabývá od roku 1986, kdy se stal vedoucím celostátní Poradny pro potápěče při Fakultní nemocnici 2 s fakultní poliklinikou v Praze. V roce 2005 složil kvalifikační atestaci z oboru HMO. Stal se zástupcem vedoucí lektorky v oboru HMO v IPVZ Praha. Je soudním znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická problematika potápění. Je místopředsedou akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor hyperbarická medicína a oxygenoterapie. V odborných časopisech uveřejnil řadu prací, které se týkají hyperbarické medicíny, zejména problematiky potápění, této tematice byla věnována i jeho habilitační práce.

MUDr. Pavel Macura

Absolvent LF UK v Hradci Králové. Od dob studia se věnuje potápěčské medicíně a vlastnímu praktickému potápění od r. 1975. Vede soukromou ambulanci potápěčské medicíny DAN Europe a EDTC v Hradci Králové. Jinak působí jako pneumolog a praktický lékař. Je místopředsedou ČSHM ČLS JEP a jeho hlavní kompetencí je oblast potápěčské medicíny. Působí jako ředitel Národní kanceláře DAN Europe a jako viceprezident Svazu potápěčů České republiky. Je národním členem lékařské subkomise European Diving Technology Committee (nezisková mezinárodní organizace zaměřená na podporu, rozvoj a šíření potápěčských technologií). Svou odbornou činnost soustřeďuje na zvyšování bezpečnosti potápění jak v oblasti rekreačního, tak i profesionálního potápění, zavádí aktuální poznatky potápěčské medicíny do praxe a provádí edukační činnost mezi lékařskou a potápěčskou veřejností. Provozuje nepřetržitou národní pohotovostní linku pro případy mimořádných příhod při potápění (mobilní telefon 608 111 799, e-mail: pavel.macura@wnet.cz).

Doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Pracuje jako kardiolog na I. interní klinice LF UK a FN v Hradci Králové ve funkci zástupce přednosty pro školství, vědu a výzkum. Má atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a specializační atestace z kardiologie. Je autorem či spoluautorem více než 100 odborných publikací v české i zahraniční literatuře. Věnuje se problematice srdečního selhání, akutních koronárních syndromů a echokardiografii. Absolvoval dlouhodobé stáže na zahraničních pracovištích (Neufeld Cardiac Research Center Tel Aviv, Royal Brompton Hospital – NIH trust v Londýně a Karolinska Sjukhuset – Upsala). Je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti a České společnosti pro hyperbarickou medicínu a oxygenoterapii.

MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Absolvoval LF UK v Plzni v roce 1993. Po promoci pracuje na Biofyzikálním ústavu LF a souběžně na I. interní klinice FN v Plzni – hlavním zařazením jako lékař barokomory. Od roku 2002 se věnuje i urgentní medicíně. Kromě pedagogické práce na LF se Jiří Růžička podílí na několika vědeckých projektech, zaměřených zejména na teorii a kliniku hyperbarie. Ve své dizertační práci (r. 1999) se věnoval časovým souvislostem vývoje hodnot tkáňového kyslíku během hyperbaroxie. Řeší grantové projekty zabývající se vlivem hyperbaroxie na obtížně se hojící defekty dolních končetin, diabetickou nohu, komplikované zlomeniny bérce aj. V roce 2004 uvedl na lékařské fakultě do provozu pracoviště experimentální hyperbarické komory, které je technicky unikátně vybaveno a je zaměřeno na výzkum některých nových indikací hyperbarie na zvířecích modelech. Dr. Růžička pracoval v Asociaci pracovníků v hyperbarické medicíně a od r. 2004 v nově konstituované České společnosti hyperbarické medicíny ČLS JEP ve funkci předsedy výboru.

MUDr. Jana Sůvová

Absolvovala v r. 1994 I. lékařskou fakultu UK v Praze, obor všeobecné lékařství. Složila atestaci z vnitřního lékařství I. stupně. Pracuje na interním oddělení Nemocnice Kladno od r. 1994 a od roku 1999 na Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny HBOx Kladno. Je členkou ČSHM ČLS JEP.

MUDr. Jitka Zapletalová

Absolvovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze v r. 1969. V r. 1973 složila I. atestaci z vnitřního lékařství, od téhož roku pracuje až dosud na IV. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a na I. lékařské fakultě v Praze. V r. 1980 složila II. atestaci z vnitřního lékařství. V letech 1990–1995 vedla oddělení akutní medicíny s 24 lůžky na téže klinice. Od r. 1995 pracuje na oddělení hyperbarické oxygenoterapie, které od roku 1997 vede. Věnuje se i specializované zdravotnické práci v kardiologii a výuce studentů medicíny.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1-2

2007 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×