Aktuality z odborného tisku


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2018; 31(6): 461-462
Kategorie: Aktuality z odborného tisku

Induction Chemother­apy Followed by Cetuximab Radiother­apy Is Not Superiorto Concurrent Chemoradiother­apy for Head and Neck Carcinomas: Results of the GORTEC 2007-02 Phase III Randomized Trial

Geoffrois L, Martin L, De Raucourt D et al.

J Clin Oncol 2018; JCO2017762591. doi: 10.1200/JCO.2017.76.2591.

Souběžná chemoradioterapie (CHRT) a radioterapie s cetuximabem (cetux-RT) je aktuálně možností léčby lokálně pokročilého skvamózního karcinomu hlavy a krku. Dosud nebylo jasné, zda by přidání indukční chemoterapie před kombinaci cetux-RT mohlo zlepšit výsledky ve srovnání s konkomitantní CHRT. V této studii byli hodnoceni nemocní s pokročilým nemetastatickým spinocelulárním karcinomem hlavy a krku s postižením lymfatických uzlin N2b, N2c nebo N3, pro které byla vhodná chemoterapie docetaxel, cisplatina, fluorouracil (TPF). Pa­cienti byli náhodně zařazeni do ramene s aplikací tří cyklů TPF, po kterých následovala terapie cetux-RT vs. souběžná léčba karboplatinou/fluorouracilem a RT. V období let 2009–2013 bylo do studie zařazeno 370 pa­cientů. V indukčním rameni bylo zaznamenáno více případů neutropenie stupně 3 a 4 a současně bylo spojeno s úmrtím 6,6 % v souvislosti s terapií. Při mediánu sledování 2,8 let nebylo mezi oběma rameny zaznamenáno rozdílné přežití bez progrese v průběhu 2 let (CHRT 0,38 vs. TPF + cetux-RT 0,36; HR 0,93; 95% CI 0,73–1,20; p = 0,58). HR bylo pro lokoregionální kontrolu 0,98 (95% CI 0,74–1,3; p = 0,90) pro celkové přežití 1,12 (95% CI 0,86–1,46; p = 0,39). Výskyt vzdálených metastáz byl nižší v rameni TPF (HR 0,54; 95% CI 0,30–0,99; p = 0,05). Závěrem autoři uvádí, že indukční podání chemoterapie TPF a následně konkomitantní aplikace cetux-RT nezlepšily výsledky v porovnání s CHRT u populace pa­cientů s pokročilou cervikální lymfadenopatií při spinocelulárním karcinomu hlavy a krku.

Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Dis­ease

Manson JE, Cook NR, Lee IM et al.

N Engl J Med 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1809944.

Nejsou zatím jednoznačná data, zda suplementace vitamínem D snižuje riziko malignity nebo kardiovaskulárních onemocnění. V této randomizované placebem kontrolované studii autoři provedli komparaci, v níž podávali cholekalciferol (vitamín D3) v dávce 2 000 IU/den a omega-3 mastné kyseliny v dávce 1g/den mužům ve věku ≥ 50 let a ženám ve věku ≥ 55 let. Celkově bylo hodnoceno 25 871 účastníků, vč. 5 106 černé rasy. Během mediánu sledování 5,3 roku byla malignita dia­gnostikována u 1 617 účastníků (793 ve skupině s vitaminem D a 824 ve skupině s placebem; HR 0,96; 95% CI 0,88–1,06; p = 0,47). Kardiovaskulární příhoda se objevila u 805 účastníků (396 ve skupině s vitamínem D a 409 ve skupině s placebem; HR 0,97; 95% CI 0,85–1,12; p = 0,69). Při analýze sekundárních cílů výzkumu byl poměr rizik následující – u obecného úmrtí na malignitu (341 úmrtí) 0,83 (95% CI 0,67–1,02); úmrtí pro karcinom prsu 1,02 (95% CI 0,79–1,31); pro karcinom prostaty 0,88 (95% CI 0,72–1,07); pro kolorektální karcinom 1,09 (95% CI 0,73–1,62); pro kardiovaskulární příhody a koronární revaskularizaci 0,96 (95% CI 0,86–1,08); pro infarkt myokardu 0,96 (95% CI 0,78–1,19); pro cévní mozkovou příhodu 0,95 (95% CI 0,76–1,20); a pro úmrtí z kardiovaskulárních příčin 1,11 (95% CI 0,88–1,40). Při analýze úmrtí z jakékoli příčiny (978 úmrtí) byl poměr rizik 0,99 (95% CI 0,87–1,12). Nebylo zjištěno žádné zvýšené riziko hyperkalcemie nebo jiných nežádoucích účinků. Suplementace vitaminem D tak dle této studie nevedla k nižší incidenci invazivního karcinomu nebo kardiovaskulárních příhod než placebo.

Atezolizumab and Nab-Paklitaxel in Advanced Triple-Negative Breast Cancer

Schmid P, Adams S, Rugo HS et al.

N Engl J Med 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1809615.

Lokálně pokročilý nebo metastatický triple-negativní karcinom prsu je agresivní onemocnění se špatnou prognózou. V předchozích studiích bylo zjištěno, že nanopartikulární (nab)-paklitaxel vázaný na albumin může zvýšit protinádorovou aktivitu atezolizumabu. V této studii fáze III byly pa­cientky randomizovány v poměru 1 : 1 do ramene atezolizumab + nab-paklitaxel nebo do ramene placebo + nab-paklitaxel, léčba byla podávána do nepřijatelné toxicity nebo progrese onemocnění. Stratifikačním faktorem byla předchozí terapie taxanem, přítomnost jaterních metastáz a exprese PD-L1 na počátku onemocnění. Dvěma primárními cílovými body bylo přežití bez progrese (progression-free survival – PFS) a celkové přežití (overall survival – OS). Každá skupina zahrnovala 451 pa­cientů (medián sledování 12,9 měsíce). Medián PFS onemocnění byl ve skupině atezolizumab + nab-paklitaxel 7,2 měsíce vs. 5,5 měsíce ve skupině léčené placebem + nab-paklitaxelem (HR pro progresi nebo úmrtí 0,80; 95% CI 0,69–0,92; p = 0,002); u pa­cientů s PD-L1-pozitivním nádorem byl medián PFS 7,5 měsíce vs. 5,0 měsíce (HR 0,62; 95% CI 0,49–0,78; p < 0,001). Medián OS byl 21,3 měsíce pro atezolizumab + nab-paklitaxel vs. 17,6 měsíce pro placebo + nab-paklitaxel (HR pro úmrtí 0,84; 95% CI 0,69–1,02; p = 0,08); u pa­cientek s PD-L1-pozitivním nádorem byl medián OS 25,0 měsíce vs. 15,5 měsíce (HR 0,62; 95% CI 0,45–0,86). Nežádoucí účinky, které vedly k přerušení léčby, se vyskytly u 15,9 % pa­cientek, které dostávaly atezolizumab + nab-paklitaxel, a 8,2 % pa­cientek z druhé sledované skupiny. Dle závěru autorů kombinace atezolizumab + nab-paklitaxel prodloužila PFS u pa­cientek s lokálně pokročilým nebo metastatickým triple-negativním karcinomem prsu.

Effects of Surgery With Salvage Stereotactic Radiosurgery Versus Surgery With Whole-Brain Radiation Ther­apy in Patients With One to Four Brain Metastases (JCOG0504): A Phase III, Noninferiority, Randomized Controlled Trial

Kayama T, Sato S, Sakurada K et al.

J Clin Oncol 2018; JCO2018786186. doi: 10.1200/JCO.2018.78.6186.

Celomozkové ozáření (whole brain radiother­apy – WBRT) je standardní léčbou vícečetných mozkových metastáz (brain metastases – BM), stereotaktická radiochirurgie (stereotactic radiosurgery – SRS) je však stále více preferována jako prevence kognitivní dysfunkce. Dosud však nebylo jednoznačné, zda je léčba SRS stejně efektivní jako WBRT. Do této analýzy byly zařazeni pa­cienti ve věku 20–79 let s výkonnostním skóre 0–2 a 3, pokud bylo způsobeno pouze neurologickým deficitem, a současně se ≤ 4 chirurgicky resekovanými BM s pouze jednou lézí velikosti > 3cm v průměru. Nemocní byli randomizováni do skupiny léčené WBRT nebo do ramene s aplikací SRS do 21 dnů po operaci. V období leden 2006 – květen 2014 bylo do ramene s aplikací WBRT zařazeno 137 a do druhého ramene 134 pa­cientů. Medián celkového přežití byl v obou skupinách 15,6 měsíce (HR 1,05; 90% CI 0,83–1,33; p (pro noninferioritu) = 0,027). Medián intrakraniálního PFS v rameni WBRT (10,4 měsíce) byl delší než u pa­cientů v rameni se SRS (4,0 měsíce). Poměr pa­cientů, u nichž se během následujících 12 měsíců nezhoršilo Mini-Mental score a stav výkonnosti, byl v obou skupinách stejný; nicméně 16,4 % pa­cientů v rameni WBRT zaznamenalo klinickou mentální dysfunkci stupně 2–4 po 91 dnech od zařazení do studie, zatímco u druhého ramene to bylo pouze 7,7 % pa­cientů (p = 0,048). Efektivita SRS je noninferiorní WBRT a mohla by být standardní terapií u pa­cientů s max. 4 BM.

Over­all Survival with Palbociclib and Fulvestrant in Advanced Breast Cancer

Turner NC, Slamon DJ, Ro J et al.

N Engl J Med. 2018; 379(20): 1926–1936. doi: 10.1056/NEJMoa1810527.

Inhibitor cyklin-dependentní kinázy 4 a 6 (CDK4/6) palbociclib v kombinaci s fulvestrantem prodlužuje přežití bez progrese u pa­cientek s hormonálně pozitivním HER-2 negativním pokročilým karcinomem prsu. V této studii byl hodnocen efekt kombinace palbociclib + fulvestrant u pa­cientek po předchozí endokrinní terapii. Celkem bylo randomizováno 521 nemocných, které dostávaly kombinaci fulvestrant + palbociclib nebo fulvestrant + placebo. Medián celkového přežití (over­all survival – OS) 34,9 měsíce (95% CI 28,8–40,0) ve skupině palbociclib + fulvestrant a 28,0 měsíce (95% CI 23,6–34,6) ve skupině placebo + fulvestrant (HR 0,81; 95% CI 0,64–1,03; p = 0,09; absolutní rozdíl 6,9 měsíce). U 410 pa­cientek s citlivostí po předchozí endokrinní terapii byl medián OS 39,7 měsíce (95% CI 34,8–45,7) ve skupině palbociclib + fulvestrant a 29,7 měsíce (95% CI 23,8–37,9) ve skupině placebo + fulvestrant (HR 0,72; 95% CI 0,55–0,94, absolutní rozdíl 10,0 měsíce). Medián trvání následné léčby byl u obou skupin podobný a medián do podání chemoterapie byl 17,6 měsíce ve skupině palbociclib + fulvestrant v porovnání s 8,8 měsíce ve skupině placebo + fulvestrant (HR 0,58; 95 % CI 0,47–0,73; p < 0,001). U pa­cientek s hormonálně pozitivním HER-2 negativním karcinomem prsu, které měly citlivost na předchozí endokrinní terapii, vedla léčba kombinací palbociclib + fulvestrant k delšímu OS než léčba kombinací placebo + fulvestrant.

Články vybrala a komentovala

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×