XXI. Zlínský geriatrický den


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 1: 55-56
Kategorie: Odborné akce

V září 2016 se konal XXI. Zlínský geriatrický den. Přinášíme vám stručný přehled příspěvků prezentovaných geriatry a dalšími odborníky.

V úvodu konference profesor Rybka upozornil na globální explozi výskytu diabetu mellitu (DM) – světová prevalence tohoto onemocnění činí 7,5 %. Původní klasifikaci DM1 LADA, DM2 doplňuje v současnosti heterogenita typů DM2a a DM 2b. Za různé formy diabetu jsou zodpovědné patofyziologické pochody, vedoucí k abnormalitě beta-buněk a jejich následnému zániku. Kromě genotypizace sehrává významnou roli chronický zánět, snížená produkce amylinu a změna střevní mikrobioty. Léčba by měla zahrnout korekci několika patologických cest a zahrnovat i ochranu beta-buňky před poškozením (metformin, empaglifozin, gloptiny).

Krajská diabetoložka MUDr. A. Adamíková hovořila o inzulinoterapii u DM 2. typu. Zmínila obecné indikace k léčbě inzulinem: selhání léčby a intolerance perorálních antidiabetik (PAD), akutní stres, gravidita, závažné komplikace. Zahájení léčby inzulinem zlepší perspektivu pacienta i bezpečnost léčby a sníží výskyt komplikací v souladu s hodnotami HbA1c. Uveden byl algoritmus pro iniciaci a titraci léčby. Samozřejmostí je použití bazálních inzulinových analog (glargin) pro zlepšení profilu glykemií a snížení rizika hypoglykemií. Je nezbytná individualizace léčených cílů a redukce incidence hypoglykemií ve stáří.

MUDr. Z. Záboj se věnoval možnostem léčby hypertenze a metabolického syndromu ve vyšším věku. Uvedl definici metabolického syndromu (abdominální obezita, triglyceridy, HDL cholesterol, krevní tlak, glykemie) a cílové hodnoty lipidů, TK, glykemie a HbA1c. Dále zdůraznil význam nefarmakologické léčby – redukce tělesné hmotnosti, nekouření, snížení příjmu alkoholu, soli a tuků, zvýšení fyzické aktivity. Poskytl také přehled základní farmakologické terapie: dylipidemie, hypertenze, diabetes, snížení rizika protrombotického stavu.

Prof. P. Weber hovořil o souvislostech a vztazích polymorbidity a polyfarmakoterapie. Definice polymorbidity obsahuje více než dvě chronické diagnózy, možné interakce mezi nimi a jejich léčbou. Klinická guidelines bohužel nedostatečně počítají s polymorbiditou (76 % 80letých a starších). Polyfarmakoterapie obnáší užívání více než 5 léků. Efekt léčby je ovlivněn compliance, lékovými interakcemi a úzkým terapeutickým oknem. Polyfarmakologie zvyšuje rizika rehospitalizací, malnutrice, pádů a infekcí. U seniora je nutno věnovat pozornost edukaci a adherenci k dlouhodobé léčbě. Vždy je třeba správně vyhodnotit management a kompletnost léčby, odhadnout prognózu dožití a myslet také na funkční kapacitu a kvalitu života.

Prof. H. Matějovská Kubešová pohovořila o osteoporóze v geriatrii. V seniorském věku trpí osteoporózou 1/3 mužů a 2/3 žen. Onemocnění provází bolesti skeletu, akcelerace sarkopenie, zvyšuje se frekvence pádů a patologických fraktur, klesá soběstačnost. Přednášející zdůraznila obecné i iatrogenní rizikové faktory osteoporózy. V diagnóze dominuje klinická symptomatologie, markery osteoformace a resorpce a zobrazovací metody. Základem léčby je kalcium 1500–2000 mg/den, vitamin D 1200–2200 IU/den, inhibice osteoporózy (bisfosfonáty), podpora osteosyntézy (stroncium). Onemocnění je v geriatrii podléčeno a nikdy není pozdě léčbu zahájit!

O nedoceněném významu vitaminu D, který má regulační účinky jak na vrozenou, tak i získanou imunitu, hovořil MUDr. Kojecký. Tento vitamin stimuluje funkce spojené s eliminací bakterií ze sliznic a moduluje produkci protilátek autoimunitní odpovědi prostřednictvím ovlivnění funkcí IL-4, 5, 10, 12, TNF, Th1/Th2 a dalších faktorů. Uvažuje se o přímé souvislosti deficitu vitaminu D s nespecifickými střevními záněty a dalšími autoimunními chorobami, jako je roztroušená skleróza, lupus erythematodes, asthma bronchiale, tyreotoxikóza, diabetes mellitus. Pacienti s deficitem tohoto vitaminu jsou zvýšeně náchylní k infekcím (recidivující záněty močových cest, infekce Clostridium difficile, exacerace CHOPN…). Normalizací hladin vitaminu D se snižuje i riziko tumorů prostaty, plic, tlustého střeva a prsu až o 50 %. Zůstává však nezodpovězena otázka: je deficit vitaminu D příčina, nebo marker?

Docent J. Lužný si je vědom stinných míst terapie psychofarmaky ve vyšším věku. Problémem je non-adherence v důsledku poruch paměti, deficitu soběstačnosti, podmíněnost sociální a ekonomická. Vliv má heterogenita seniorů, geriatrická křehkost a heterogenita léčebné odpovědi. Pozor je třeba dát na volbu preparátu, jeho titraci (star slow, go slow) a kombinaci poddávkovaných psychofarmak! U nespavosti nahradit benzodiazepiny a hypnotika sedativní dávkou antidepresiv. Antipsychotika mají řadu vedlejších účinků (CMP, KVO, trombofilní stavy, metabolické účinky, účinky arytmogenní a hypotenzní...). Přednášející odkázal na jednotlivé doporučené postupy.

Na problematiku Varicella zoster se ve své přednášce zaměřil MUDr I. Macek. DNA virus se replikuje v jádře, dozrává v cytoplasmě, v hostiteli perzistuje celoživotně. Herpes zoster je lokalizován unilaterálně torakolumbálně či v oblasti n. V (10–15 %). Nečastějšími komplikacemi jsou sekundární bakteriální infekce, trombocytemie, pneumonie, generalizace výsevu, postherpetická neuralgie. Léčba: Aciclovir, Valaciclovir. Očkování Zostavaxem je limitováno věkem 70 let (s narůstajícím věkem klesá jeho účinnost).

Clostridium difficile – grampozitivní sporulující anaerobní bakterie produkující toxiny A (enterotoxin/cytotoxin) je nejvýznamnější příčinou průjmů v nemocničním prostředí. Na toto téma pohovořila MUDr. N. Bartoníková. Faktory disponující ke klostridiové kolitidě jsou: střevní dysmikrobie, porucha střevní motility, porucha slizniční imunity, vyšší věk. V léčbě nadále dominuje Vankomycin, u závažného průběhu či rekurencí Dificlir. Metronidazol je pro léčbu těchto infekcí nevhodný. Zdůrazňuje se prevence přenosu již vzniklé infekce.

MUDr. Kadlecová ve svém sdělení „péče o kolonizovaného pacienta“ poukázala na legislativu, nosičství a přechod do chronicity u infekcí VHB, VHC, Salmonella typhiparatyphi, HIV, MRSA, VRE. HVB přenos u starších jedinců se děje především krevními deriváty, u mladších je nejčastější sexuální přenos. Totéž zřejmě platí pro infekci HVC. HIV incidence pomalu narůstá, pozoruje se častější výskyt i u osob starších 60 let – brzy se s nimi setkáme na geriatrických odděleních.

Soubor 261 pacientů přijatých k následné péči z akutních oddělení KNTB prezentoval. MUDr. M. Forejtar. Nutriční screening odhalil 45% výskyt malnutrice či jejího rizika. Pozitivní korelace byla s věkem, ADL a MMSE skóre. Délka hospitalizace činila 5–72 dnů, 29 pacientů zemřelo. Nutriční intervence byla realizována u 169 pacientů – parenterální u 8, sondová u 13, sipping u 148. Závěrečné ADL hodnocení koreluje s FIM (Functional Indipendence Measure) – plná soběstačnost 7 pacientů, částečná (pomůcka) 8 pacientů, minimální dopomoc 51 pacientů, střední dopomoc 80 pacientů, výrazná dopomoc 17 pacientů a plná pomoc 8 pacientů. Jak konstatoval MUDr. Forejtar, individuálním rehabilitačním postupem a nutriční podporou lze funkční soběstačnost pacienta podstatně zlepšit.

MUDr. M. Gřiva prezentoval „End of life preference kardiologických pacientů“. S pokroky kardiologie narůstá incidence chronického srdečního selhání. Ze souboru 127 pacientů mělo CHSS 58 nemocných a ICD 17 nemocných. Ze studie dále vyplynulo, že 58 % pacientů by si přálo zemřít v domácím prostředí, 15 % v nemocnici, 27 % neví. Zda člověk má právo předem odmítnout resuscitaci, odpovídá 30 % ano, 41 % ne, 29 % neví. Žít co nejdéle s horší kvalitou by volilo 43 %, cítit se co nejlépe i za cenu kratšího života zvolilo 15 %, 42 % neví. V terminální fázi života by s vypnutím ICD souhlasilo 31 %, 24 % nikoliv, 43 % neví. Přednáška obsahovala další cenné informace, zůstává otázka, jak s nimi naložit.

Mgr. M. Cichá, která se věnuje komunikační etice se seniory, nabádá, abychom se vyhnuli necitlivému přístupu k seniorům při běžných ošetřovatelských výkonech. Pozor je třeba si dávat na věkovou diskriminaci – ageismus v oblasti diagnostických a léčebných výkonů a nekomplexní přístup k seniorům ze strany zdravotníků. Staniční sestra M. Šagatová prezentovala realistickou interní komunikaci na pracovišti následné péče Centrum klinické gerontologie KNTB.

Přátelský hovor o právní medicíně vedl JUDr. Z. Hromádka. Tentokrát se zaměřil na preventivní opatření při stížnostech pacientů na zanedbání zdravotní péče. Ty musí zahrnovat interní komunikaci poskytovatele, komunikaci se stěžovateli, komunikaci s pojišťovnou, vymezení trestně právní a občanskoprávní roviny.

Akce proběhla s garancí České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, pod patronací vedení Krajské nemocnice T. Bati a záštitou primátora města Zlín MUDr. M. Adámka a hejtmana ZKÚ MVDr. S. Mišáka. XXII. Zlínský geriatrický den se bude konat 7. 9. 2017 (www.cggs.cz). Lékaři a zdravotní sestry, kteří se ve zdravotních zařízeních setkávají s nemocnými vyššího věku, jsou srdečně zváni.

Těšíme se na shledání s vámi.

MUDr. Milan Forejtar

Centrum klinické gerontologie KNTB, a. s. Zlín


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se