PIATOK 27. november 2009


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2009; 64 (11): 513-518.

PLENÁRNE ZASADANIE – DIABETOLÓGIA

Kinosála Strojár, 27/11/2009, 8,00 – 9,30 hod

 1. Michálek J. (Ľubochňa, SR): Hypoglykémia u diabetických detí, možnosti jej prevencie (15 min.)
 2. Staník J., Rosoľanková M., Gašperíková D., Hušková M., Valentínová L., Barák Ľ., Blankenstein O., Franková E., Klimeš I. (Bratislava, Berlin, SR, DE): Prínos DNA analýzy pre diagnostiku a liečbu perzistujúcich hypoglykémií u detí (15 min.)
 3. Čiljaková M., Vojtková J., Michnová Z., Vojarová L., Bánovčin P. (Martin, SR): Deficit C-peptidu ako rizikový faktor vývoja chronických komplikácií diabetes mellitus typ 1 (15 min)
 4. Barák Ľ. (Bratislava, SR): Metabolický syndróm (15 min.)

DIABETOLÓGIA, ENDOKRINOLÓGIA A VRODENÉ METABOLICKÉ PORUCHY

Kinosála Strojár, 27/11/2009, 9,45 – 11,45 hod

 1. Zapletalová J., Lebl L. (Olomouc, Praha, ČR): Deficit SHOX genu – častá příčina malého vzrůstu (15 min)
 2. Bzdúch V., Behúlová D., Škodová J., Fabriciová K., Šalingová A., Zeman J. (Bratislava, Praha, SR, ČR): Dedičné metabolické poruchy s dysmorfnými príznakmi (15 min)
 3. Strnová J., Ürge O., Nogeová A. (Bratislava, SR): Súčasné možnosti alternatívnej liečby fenylketonúrie (10 min.)
 4. Ürge O., Strnová J., Kádaši Ľ., Polák E. (Bratislava, SR): Hyperfenylalaninémia a genetika – význam pre klinickú prax (10 min.)
 5. Čiljaková M., Ďurdík P., Vojtková J., Turčan T., Bánovčin P. (Martin, SR): Znížená senzitivita kašľového reflexu u adolescentov s diabetickou kardiovaskulárnou neuropatiou (10 min.)
 6. Zapletalová J., Šmakal O. (Olomouc, ČR): Polohové anomálie varlat – diagnostický a terapeutický přístup (10 min.)
 7. Ďurdík P., Fedor M., Bánovčin P. (Martin, SR): Intenzívna inzulínová liečba u kriticky chorých detí (10 min.)
 8. Fabriciová K., Bzdúch V., Behulová D., Škodová J., Šaligová A., Holešová D., Šebová C., Dvořáková L., Letenayová I., Franková E., Kramplová M. (Bratislava, Praha, SR, ČR): Dedičné metabolické poruchy cyklu močoviny (10 min.)
 9. Behúlová D., Holešová D., Šalingová A., Škodová J., Šebová C., Perečková J., Ostrožlíková M., Ponec J., Bzdúch V., Fabriciová K., Hlavatá A., Kolníková M. (Bratislava, SR): Biochemicko-genetická diagnostika v Centre dedičných metabolických porúch Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava (10 min.)

OČKOVANIE

Mestský úrad, 27/11/2009, 9,45 – 11,45 hod

 1. Hudečková H. (Martin, SR): Stratégia očkovania na Slovensku (15 min.)
 2. Prymula R. (Praha, ČR): Budúcnosť očkovania (20 min.)
 3. Dluholucký S. (Banská Bystrica, SR): Význam očkovania adolescentných dievčat proti HPV infekcii, problematika pediatrov (10 min.)
 4. Chlíbek R. (Hradec Králové, ČR): Nové možnosti očkovania proti pneumokokovým nákazam (10 min.)
 5. Urbančíková I. (Košice, SR): Pertussis, zabudnuté ochorenie (10 min.)
 6. Šimurka P., Štefkovičová M. (Trenčín, SR): Súčasný pohľad na očkovanie proti rotavírusovým nákazam (10 min.)
 7. Nevická E., Frecerová, K. (Bratislava, SR): Očkovanie proti tuberkulóze v SR – je stále potrebné? Alebo – robíme ho správne? (10 min.)
 8. Frecerová K., Nevická E. (Bratislava, SR): Zmeny v BSG vakcinačnej politike v Slovenskej republike (10 min.)

URGENTNÁ A INTENZÍVNA MEDICÍNA V PEDIATRII II.

Dekanát UK JLF, 27/11/2009, 9,45 – 11,45 hod

 1. Šagát T., Riedel R., Barák Ľ., Kvantová M., Buzássyová D., Beier M. (Bratislava, SR): Hyperglykemický hyperosmolárny syndróm (10 min.)
 2. Kobr J., Pizingerová K., Šašek L., Fremuth J. (Plzeň, ČR): Účelné informace pro efektivní léčbu selhání krevního oběhu u dětí (10 min.)
 3. Ďurdík P., Nosáľ S., Mikler J., Fedor M., Bánovčin P. (Martin, SR): Parametre hyperglykémie u kriticky chorých detí s traumou alebo ARDS (10 min.)
 4. Hladík M., Blažek B. (Ostrava, ČR): Kdy podat transfuzi dítěti v závažném stavu (10 min.)
 5. Brenner M. (Bratislava, SR): Koncepcia a vznik Oddelenia urgentného príjmu v podmienkach DFNsP Bratislava (10 min.)
 6. Pisarčíková M., Kurák M., Filka V. (Košice, SR): Septický šok u detí (10 min.)
 7. Riedel R., Šagát T., Holečková K., Pevalová Ľ., Hargaš M. (Bratislava, SR): Návrh postupu liečby invazívnej meningokokovej infekcie (10 min.)
 8. Laho L. (Banská Bystrica, SR): Neurointenzívna starostlivosť pri kraniotraume (10 min.)
 9. Hodrušská B., Zoľák V., Nosáľ S., Fedor M., Ďurdík P., Bánovčin P. (Martin, SR): Odporučené postupy u KPR detí (10 min.)
 10. Ďurdík P., Nosáľ S., Mikler J., Zoľák V., Hodrušská B., Bánovčin P. (Martin, SR): Vplyv hyperglykémie na rozvoj ARDS u detí (10 min.)
 11. Nosáľ S., Ďurdík P., Fedor M., Hodrušská N., Zoľák V., Bánovčin P. (Martin, SR): Príprava protokolu aplikácie exogénneho surfaktantu u detí s ARDS (10 min.)

POSTEROVÁ SEKCIA I.

 1. Vojtková J., Čiljaková M., Vojarová L., Turčan T., Michnová Z., Kryštofová J., Bánovčin P. (Martin, SR): Chronické komplikácie ochorenia diabetes mellitus v súvislosti s dýchacím systémom (3 min.)
 2. Michnová Z., Turčan T., Vojtková J., Čiljaková M., Vojarová L., Bánovčin P. (Martin, SR): Vydechovaný oxid uhelnatý u dětí s diabetes mellitus 1. typu (3 min.)
 3. Hrončeková S., Barák Ľ., Benedeková M. (Bratislava, SR): Má materské mlieko význam v prevencii diabetes mellitus 1 u detí? (3 min.)
 4. Zoľáková B., Ďurdík P., Zibolen M. (Martin, SR): Hyperglykémia ako rizikový faktor intraventrikulárneho krvácania nezrelých novorodencov (3 min.)
 5. Šebová C., Behúlová D., Holešová D., Škodová J., Šalingová A., Hlavatá A., Buzássyová D., Ponec J. (Bratislava, SR): Deficit 3-OH-Acyl-CoA.dehydrogenázy mastných kyselín s dlhým reťazcom (LCHAD) – kazuistika (3 min.)
 6. Čurillová J., Kovaľ J., Furielová I., Lavrík M., Mýtnik M. (Prešov, SR): Postraumatická pankreatitída – kazuistika (3 min.)
 7. Zoľáková B., Kolarovszká H., Murgaš D., Molnár M. (Martin, SR): Cystický útvar brušnej dutiny novorodenca – diferenciálna diagnostika (3 min.)
 8. Šalingová A., Behúlová D., Šaligová J., Petrovič R., Ponec J. (Bratislava, Košice, SR): Prvý prípad GM1-gangliozidózy na Slovensku (3 min.)
 9. Furielová I., Kovaľ J., Havrilla R., Čurillová J., Behúlová D., Šebová C., Chandoga J. (Prešov, Bratislava, SR): HIDS – príčina rekurentných febrilít u 3-ročného dieťaťa (3 min.)
 10. Ševecová M., Kovaľ J. (Prešov, SR): Primárna hypothyreóza ako príčina rastovej retardácie – kazuistika (3 min.)
 11. Vojarová L., Čiljaková M., Michnová Z., Turčan T., Hyrdelová E., Buchanec J., Bánovčin P. (Martin, SR): Získaná parciálna lipodystrofia –  kazuistika (3 min.)
 12. Ďurčík J., Ďurdík P., Vojtková J., Vojarová L., Mikler J., Fedor M., Bánovčin P. (Martin, SR): Porucha videnia ako prejav encefalopatie u 8-ročnej pacientky s D+ hemolyticko-uremickým syndrómom (3 min.)

PRIMÁRNA PEDIATRIA

Kinosála Strojár, 27/11/2009, 14,00 – 16,45 hod

 1. Kresánek J., Križanová D. (Bratislava, SR): Preventívne prehliadky v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast v riziku (10 min.)
 2. Novák I. (Kostelec u Křížku, ČR): C-reaktivní protein při akutních stavech u dětí (10 min.)
 3. Jeseňák M., Rennerová Z., Bánovčin P. (Martin, Bratislava, Rím, SR, IT): Vrodené poruchy imunity z pohľadu praktického lekára (10 min.)
 4. Kovaľ J., Havrilla R., Matľáková M. (Prešov, SR): Meningokokové meningitídy stále aktuálne (10 min.)
 5. Šimurka P., Regecová V., Rosípal Š., Hrubá F. (Trenčín, Poprad, Banská Bystrica, SR): Rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení u 11- a 17-ročných detí na Slovensku (10 min.)
 6. Regecová V., Šimurka P., Hrubá F. (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, SR): Rastové charakteristiky, výskyt obezity a neprimerane nízkej hmotnosti u dospievajúcich v regiónoch Slovenska (10 min.)
 7. Micková M. (Olomouc, ČR): Kongenitálna bráničná hernia s neskorou manifestáciou (10 min.)
 8. Černá M. (Bratislava, SR): Nepostavíš diagnózu na ktorú nemyslíš – kazuistika (10 min.)
 9. Tichá Ľ., Hornová J., Vitariušová E., Birčák J., Červeňová O. (Bratislava, SR): Čo skrývajú poruchy príjmu potravy – mentálna anorexia a obezita (10 min.)
 10. Vitáriušová E., Babinská K. , Hlavatá A., Rosinský J., Babinská K. ml., Košťálová Ľ., Pribilincová Z., Kovács L. (Bratislava, SR): Výživa detí školského veku na Slovensku – aktuálne poznatky a odporúčania (10 min.)
 11. Dostál A., Jakušová Ľ., Bánovčin P. (Martin, SR): Adolescentky ako budúce matky a ich výživa z aspektu nutričnej nedostatočnosti a obsahu xenobiotík (10 min.)
 12. Knapková M., Dluholucký S. (Banská Bystrica, SR): Novorodenecký skríning cystickej fibrózy na Slovensku (10 min.)
 13. Maťašová K. (Martin, SR): Hyperbilirubinémia novorodenca (10 min.)
 14. Marek J. (Veselí nad Lužnicí, ČR): Strept-A: důležitý pro stanovení diagnózy (10 min.)

PEDIATRICKÁ GASTROENTEROLÓGIA, HEPATOLÓGIA A VÝŽIVA

predsedníctvo: Frühauf P., Szépeová R., Pozler O.

 1. Pozler O. (Hradec Králové, ČR): Enterální výživa kojenců a dětí (20 min.)
 2. Frühauf P. (Praha, ČR): Alergie na bílkovinu kravského mléka – nové pohledy (15 min.)
 3. Szépeová R. (Martin, SR): Alergia na bielkovinu kravského mlieka trochu inak (10 min.)
 4. Hruškovič I. (Bratislava, SR): Slizničná imunita a použitie Laktobacilov (10 min.)
 5. Havlíčeková Z., Szépeová R., Jakušová Ľ. (Martin, SR): Význam výživy v prevencii alergických ochorení (10 min.)
 6. Jeseňák M., Szépeová R., Rennerová Z., Abaffyová Z., Ronchetti R., Bánovčin P. (Martin, Rím, SR, IT): Imunotolerančná liečba potravinovej alergie (10 min.)
 7. Mikler J., Jeseňák M., Havlíčeková Z., Szépeová R., Brndiarová M., Ďurdík P., Bánovčin P. (Martin, SR): Vplyv eliminačnej diéty na výskyt sekundárneho gastroezofagového refluxu u detí s alergiou na bielkovinu kravského mlieka (10 min.)
 8. Töröková K., Čierna I., Székyová D. (Bratislava, SR): Hodnotenie úspešnosti liečby gastroezofágovej refluxovej choroby u detí (10 min.)
 9. Szépeová R. (Martin, SR): Neprospievanie a jeho riešenie (10 min.)
 10. Kollerová A., Čierna I., Pevalová Ľ. (Bratislava, SR): Bolesť pri ochoreniach pancreasu u detí (10 min.)
 11. Gombošová K., Chmelárová A., Petrášová D., Schusterová I., Šaligová J., Potočňáková Ľ., Nováková B., Kuchta M. (Košice, SR): Nealkoholové stukovatenie pečene u detí a dospievajúcich a markery systémového zápalu (10 min.)
 12. Tonhajzerová I., Ondrejka I., Javorka K., Turianiková Z., Adamik P., Kerná V., Lazarová Z., Chromá O., Javorková J., Čiljaková M., Bánovčin P., Čalkovská A., Javorka M. (Martin, SR): Kardiálna vagová regulácia pri depresii a obezite v adolescentnom veku (10 min.)
 13. Chromá O., Tonhajzerová I., Čiljaková M., Javorková J., Javorka M., Turianiková Z., Javorka K., Bánovčin P. (Martin, SR): Nefarmakologické prístupy v liečbe obezity a nadváhy v detskom a adolescentnom veku (10 min.)

VARIA

 1. Mihál V., Hajdúch M., Pospíšilová D., Novák Z., Kapustová M., Bereš T., Gucký T., Strnad M. (Olomouc, ČR): Význam a využitie erytrocytárnej hladiny aktívnych metabolitov metotrexátu a merkoptopurinu v pediatrii (10 min.)
 2. Hochel A. (Bratislava, SR): Možnosti jednodňovej chirurgie v detskom veku (10 min.)
 3. Bzdúch V., Behúlová D., Fabriciová K., Brucknerová I., Sass J. O., Franková E. (Bratislava, Freiburg, SR, DE): Klinická symptomatológia akútne prebiehajúcich dedičných metabolických porúch (10 min.)
 4. Fedor M., Ďurdík P., Nosáľ S., Hodrušská B., Zoľák V., Brndiarová M., Bánovčin P. Martin, SR): Syndróm týraného dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti (10 min.)
 5. Králinský K., Oravcová Z., Králinská I., Takáč B., Fruhwaldová S., Bilkovič J. (Lučenec, Banská Bystrica, SR): Nový chránený aminopenicilín (Augmentin ES®) v liečbe komunitných respiračných infekcií v pediatrii (10 min.)
 6. Ondrejka I., Adamík P., Husárová V. (Martin, SR): ADHD – fakty a mýty (10 min.)
 7. Adamík P., Ondrejka I., Vyšehradský R., Tonhajzerová I. (Martin, SR): ADHD a polysomnografia (10 min.)
 8. Husárová V., Ondrejka I., Adamík P. (Martin, SR): ADHD – benefity a riziká terapie v praxi (10 min.)
 9. Brucknerová I., Žikavská T., Červeňová O. (Bratislava, SR): Čo sa skrývalo za poruchou rytmu u asfyktického novorodenca? (10 min.)
 10. Žikavská T., Babala J., Brucknerová I., Červeňová O. (Bratislava, SR): Niektoré cievne malformácie v novorodeneckom veku (10 min.)
 11. Venczelová Z., Olejník P., Tittel P., Reinerová Z., Mašura J. (Bratislava, SR): Nové trendy v diagnostike a liečbe v detskej kardiológii (10 min.)
 12. Horn F., Béder I., Omaník P., Sýkora P., Trnka J. (Bratislava, SR): Kraniostenóza a nové možnosti chirurgickej liečby (10 min.)
 13. Šudák M., Drahovský P., Čižmárik M., Bockanič Ľ., Janeski B. (Košice, SR): „Priveľa“ choledocholitiázy v detskom veku (10 min.)
 14. Babala J., Bibza J., Cingel V., Trnka J. (Bratislava, SR): Korekcia extrahepatálnej obštrukcie portálnej vény mezenteriko-portálnou spojkou (10 min.)

POSTEROVÁ SEKCIA II.

predsedníctvo: Buchanec J., Havlíčeková Z.

 1. Hodrušská B., Nosáľ S., Fedor M., Ďurdík P., Zoľák V., Bánovčin P. (Martin, SR): Transkraniálny Doppler versus CT angiografia pri stanovenej mozgovej smrti (3 min.)
 2. Šulaj M., Zacharovská A, Sániová B. (Martin, SR): Kardio-pulmonálna resuscitácia detí – ako správne vyplniť čas pred príchodom záchrannej služby (3 min.)
 3. Turčan T., Vojtková J., Michnová Z., Vojarová L., Szépeová R., Bánovčin P. (Martin, SR): Celiakia a zmeny citlivosti kašľového reflexu (3 min.)
 4. Klabníková K., Vojarová L., Kryštofová J., Jakušová Ľ., Buchanec J. (Martin, SR): Vplyv výživy na tvorbu kostnej matrix (3 min.)
 5. Brndiarová M., Mikler J., Pohánka V., Bánovčin P. (Martin, SR): Gastroezofágový reflux a otorinolaryngologické ochorenia (3 min.)
 6. Kryštofová J., Jeseňák M., Turčan T., Michnová Z., Vojtková J., Klabníková K., Bánovčin P. (Martin, SR): Genetické polymorfizmy arginázy a asthma bronchiale v detskom veku (3 min.)
 7. Bukovinská Z., Maťašová K., Zibolen M., Javorka K. (Martin, SR): Zmena variability frekvencie srdca u novorodenca s hydrocefalom (3 min.)
 8. Zoľák V., Hodrušská B., Ďurdík P., Nosáľ S., Fedor M., Brndiarová M., Bánovčin P. (Martin, SR): Meningitída u detí (3 min.)
 9. Vojarová L., Vojtková J., Klabníková K., Michnová Z., Hyrdelová E., Buchanec J., Bánovčin P. (Martin, SR): Následky juvenilnej idiopatickej artritídy vo vzťahu k aktivite ochorenia, disabilite, štrukturálnemu poškodeniu a kvalite života (3 min.)
 10. Koišová E., Černochová D., Pura M., Mendelová E. (Ľubochňa, SR): Význam hodnotenia voľného močového kortizolu v diagnostike hyperkortizolizmu u detí (3 min.)
 11. Bukovinská Z., Zoľáková B., Maťašová K., Zibolen M. (Martin, SR): Novorodenecká hyperbilirubinémia (3 min.)
 12. Bačinská T., a kol. (Bratislava, SR): Detský pacient v podmienkach ZZS
 13. Jamrichová S., a kol. (Bratislava, SR): Záchranári deťom – projekt
 14. Malá Z., Kosorínová I., Štefancová M. (Martin, SR): Bezpečné upevnenie dieťaťa vo vozidle záchrannej zdravotnej služby

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 11

2009 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se