Kardiopulmonální resuscitace u dětí v České republice


Cardiopulmonary Resuscitation of Children in the Czech Republic

In 2000 and 2001 physicians of the Medical Emergency Service (MES) resuscitated in the CR 12 861 adults, i.e.125/100 000 population (on average 62.5/100 000 per year). Of these 5381, i.e. 41.80% were resuscitated successfully.During the same period 372 children (228 boys - 61.3%) aged under 14 years were resuscitated (on average 10.8/100 000per year). Resuscitation of children under 14 years was successful in 231 cases, i.e. 62.1%. These data pertain toprimary visits of MES (incl. flights of the airborn emergency service). While in adults the reason to startcardiopulmonary resuscitation is circulatory failure in ischaemic heart disease (1), the reasons for resuscitation inchildren were unknown. The authors addressed several MES and obtained 40 valid replies from all regions of theCR (i.e. 45% of the network of MES), among others they obtained information from territorial MES in Prague,Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín, Jihlava, Plzeň and Ústí nad Labem. Almost no information was obtained from thesouth and west Bohemian regions, while there was almost complete information from MES from the whole ofMoravia. In 2000 and 2001 the respondents resuscitated a total of 148 children (39.87% of all resuscitated subjectsin the given period) incl. 90 boys (39.87%). Resuscitation was successful in 86 children (i.e. 58.1%). As reasons forresuscitation the respondents report (listed by frequency): drowning (23.5%), polytrauma (18.5%), inflammatoryobstruction of the respiratory pathways (14.2%), arrhythmia and asphyxia in children with congenital heartdisease (10.1%), choking - strangulation, aspiration (8.4%), craniocerebral injuries (8.1%), sudden death syndromein infants (7%), unconsciousness (4.5%), intoxication (4.5%). Other causes were rare (sepsis, metabolicbreakdown, gun shot injury) or the reason for resuscitation was not given. Serious injuries and drowning combinedaccount for more than 50% of urgent resuscitation. Primary „cardiogenic“ reasons account for more than 10%.

Key words:
Czech Republic, years 2000 and 2001, cardiopulmonary resuscitation in children, prehospitalizationurgent care


Autoři: I. Novák 1;  J. Pokorný 2;  K. Fabichová 3
Působiště autorů: Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha1 přednosta doc. MUDr. I. Novák, CSc. Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, IPVZ, Praha2vedoucí prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc. Dětské oddělení, Nemocnice Most3primář MUDr.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (6): 356-358.
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 2000 a 2001 bylo lékaři Zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) resuscitováno v ČR 12 861dospělých, tj. 125/100 000 obyvatel (průměrně 62,5/100 000 za rok). Z nich bylo 5381, tj. 41,8 %, resuscitovánoúspěšně. Za stejné období bylo resuscitováno 372 (228 chlapců - 61,3%) ve věku do 14 let (v průměru 10,8/100 000za rok). Úspěšná byla resuscitace u dětí do 14 let ve 231 případech, tj. 62,1 %. Jde o údaje z primárních výjezdůZZS (včetně vzletů Letecké záchranné služby). Zatímco u dospělých je důvodem k zahájení kardiopulmonálníresuscitace selhání krevního oběhu při ischemické srdeční chorobě (1), tak u dětí byly důvody pro kardiopulmonálníresuscitaci neznámé. Oslovili jsme výjezdová stanoviště ZZS a získali 40 validních odpovědí ze všech krajůČeské republiky (tj. 45 % sítě ZZS), mezi jinými jsme získali informace od územních středisek ZZS Praha, Brno,Ostrava, Olomouc, Zlín, Jihlava a Ústí nad Labem. Téměř žádné informace jsme nezískali z Jihočeského a Západočeskéhokraje, zato prakticky kompletní informace máme od ZZS z celé Moravy. V letech 2000 a 2001 respondentiresuscitovali celkem 148 dětí (39,87 % všech resuscitovaných uvedených ve statistikách za dané časovéobdobí), z toho 90 chlapců (60,8 %). Úspěšná byla resuscitace u 86 dětí (tj. 58,1 %). Jako důvody resuscitace uvádějírespondenti (seřazeno podle častosti): tonutí (23,5 %), polytrauma (18,5 %), zánětlivá obstrukce dýchacích cest(14,2 %), arytmie a asfyxie u dětí s vrozenou srdeční vadou (10,1 %), dušení - strangulace, aspirace (8,4 %),kraniocerebrální poranění (8,1 %), syndrom náhlého úmrtí kojenců (7 %), bezvědomí (4,5 %), intoxikace (4,5 %).Ostatní příčiny byly jednotlivé (sepse,metabolický rozvrat, střelné poranění), nebo důvod k resuscitaci nebyl udán.Závažné úrazy a tonutí představují dohromady více než 50%důvodů k neodkladné resuscitaci. Příčiny primárně„kardiogenní“ činí více než 10 %.

Klíčová slova:
Česká republika, roky 2000 a 2001, kardiopulmonální resuscitace u dětí, přednemocničníneodkladná péče

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×