Homocystein a iniciální stadium kardiovaskulárního onemocnění (Metabolické aspekty juvenilní hypertenze - výsledky výzkumného projektu)


Homocysteine and Initial Stage of Cardiovascular Disease (Metabolic Aspects of Juvenile Hypertension - Results of Research Project)

Primary hypertension is one of the main risk factors of cardiovascular disease (CVD) in adult age. Fundamental subjects for investigations of CVD and atherosclerosis in the adult population during the last decade are metabolic aspects and molecular genetic studies. Consistent with this trend it was the objective of the submitted study to test the hypothesis of the existence of selected metabolic deviations in adolescent and young adult patients with the initial stage of primary hypertension. For investigation parameters of insulin, lipid and homocysteine (Hcy) metabolism were selected in 97 probands with a fluctuating or permanently elevated blood pressure (BP) as compared with 105 normotonics. Partial results confirmed, already previously defined hyperinsulinaemia in hypertonic subjects and statistically significant differences of some fractions of the lipid spectrum (lipid index, HDL cholesterol). Basal and stimulated Hcy levels as part of the methionine test were in hypertonic subjects higher than in normotonic ones. Although plasma values of enzymatic cofactors of Hcy metabolism (folate, vitamin B6 and B12) reach lower mean values in hypertensive subjects than in normotonics, the statistical significance of differences in only partial.In summary the metabolic profile of juvenile hypertension can be described as proatherogenic. Preliminary results indicate that the etiopathogenesis of CVD in the stage of asymptomatic primary hypertension in adolescents is associated with hyperinsulinaemia, dyslipidaemia, and probably also hyperhomocysteinaemia (HHcy). Confirmation of these conclusions calls for extension of the number of probands and their longitudinal follow-up.

Key words:
juvenile hypertension, homocysteine, insulin, lipids


Autoři: D. Palyzová 1;  I. Nováková 1;  H. Pejznochová 2;  J. Včelák 3
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK, Praha, 1 přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc. Oddělení klinické biochemie a hematologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, 2přednosta prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc. Endokrinologický ústav, Praha, 3 ředitel MUDr. K. Pacák, Dr
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (6): 318-325.
Kategorie: Články

Souhrn

Primární hypertenze náleží mezi hlavní rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění (KVO) v dospělém věku. Zásadními tématy pro studium KVO a aterosklerózy v dospělé populaci jsou v posledním desetiletí metabolické aspekty a molekulárně genetické studie. Ve shodě s tímto trendem bylo cílem prezentované studie ověření hypotézy o existenci vybraných metabolických odchylek u dospívajících a mladých dospělých pacientů s počátečním stadiem primární hypertenze. Pro studium byly zvoleny parametry metabolismu inzulinu, lipidů a homocysteinu (Hcy) u 97 probandů s kolísavým nebo trvale zvýšeným krevním tlakem (TK) ve srovnávání se 105 normotiniky. Dílčí výsledky potvrdily již dříve definovanou hyperinzulinémii u hypertoniků i statisticky významné rozdíly hladin některých frakcí lipidového spektra (lipidový index, HDL-cholesterol). Bazální i stimulované hladiny Hcy v rámci methioninového testu byly u nemocných jedinců vyšší než u normotoniků. Ačkoliv plazmatické hodnoty enzymatických kofaktorů metabolismu Hcy (folát, vitaminy B6 a B12) dosahují průměrných nižších hodnot u hypertoniků než u normotoniků, statistická významnost rozdílů je pouze částečná.Souhrnně lze metabolický profil juvenilní hypertenze označit za proaterogenní. Předběžné výsledky naznačují, že do etiopatogeneze KVO ve stadiu asymptomatické primární hypertenze u dospívajících zasahuje hyperinzulinémie, dyslipidémie a pravděpodobně i hyperhomocysteinémie (HHcy). Ověření těchto závěrů si vyžádá rozšíření počtu vyšetřovaných probandů i jejich longitudinální sledování.

Klíčová slova:
juvenilní hypertenze, homocystein, inzulin, lipidy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se