Sonografická charakteristika ledvin u dětí s autozomálnědominantní polycystickou chorobou ledvin(Korelace s klinickými a laboratorními nálezy)


Sonographic Characteristic of Kidneys in Children with Autosomal Dominant Polycystic Kid-ney Disease (Correlation with Clinical and Laboratory Findings)

In a sonographic and clinical study the authors evaluated 71 children (29 boys and 42 girls), incl. 70 witha positive family history of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). In 61 molecular geneticexamination confirmed locus PDK1. The average size of the kidneys in children with ADPKD was significantlylarger than in controls. The right kidney was enlarged as compared with normal in 38%, the left one in 23%. Thevolume was enlarged on the right in 23%, on the left in 31%. Pathological enlargement of the kidney (correctedfor age) was accentuated with advancing age. Cysts were found in 95.8% of the children, in 66% of the groupbilateral a total of more than 10 cysts were found, which is a major affection. In case of a larger number of cyststhe echogenicity of the parenchyma was also increased. Doppler examination of the group did not reveal anypathological findings. A significant correlation was found between the number of cysts and the length of the kidneyand the systolic and diastolic blood pressure. The authors did not provide evidence that the number of cysts hasan adverse effect on proteinuria and the concentrating capacity.The authors draw attention to the fact that although ADPKD is associated with a more marked pathology onlyin adult age, it is possible to detect already in children surprisingly extensive morphological renal changes and insome cases significant proteinuria, hypertension and impaired concentrating capacities are present.

Key words:
autosomal dominant polycystic kidney disease, early presence of cysts and enlargement of thekidneys, proteinuria, hypertension


Autoři: J. Janda 1;  H. Vondřichová 2;  T. Seeman 1;  J. Dušek
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, 1přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, 2přednosta prof. MUDr. S. Tůma, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (6): 255-259.
Kategorie: Články

Souhrn

V sonografické a klinické studii bylo hodnoceno 71 dětí (29 chlapců a 42 děvčat), 70 z nich s pozitivní rodinnouanamnézou autozomálně dominantní polycystické choroby ledvin (ADPKD). U 61 potvrdilo molekulárněgenetickévyšetření lokus PDK1. Průměrná velikost ledvin dětí s ADPKD byla významně větší než u kontrol. Pravá ledvinabyla proti normě zvětšena v 38 %, levá ve 23 % případů. Objem byl zvětšen vpravo ve 23 %, vlevo v 31 %.Patologické zvětšení ledvin (korekce na věk) se akcentovalo s přibývajícím věkem. Cysty byly nalezeny u 95,8 %dětí, u 66 % souboru se vyskytovalo v obou ledvinách dohromady více než 10 cyst, což je výrazné postižení. Přivyšším počtu cyst byla zvýšena i echogenita parenchymu, jeho redukce byla zaznamenána u necelé třetiny ledvin.Dopplerovské vyšetření našeho souboru neprokázalo žádnou patologii. Byla zjištěna přímá závislost počtu cyst nadélce ledviny a systolickém i diastolickém krevním tlaku. Neprokázali jsme, že počet cyst nepříznivě ovlivňujeproteinurii nebo koncentrační schopnost.Autoři upozorňují, že i když je ADPKD spojena s výraznější patologií až u dospělých, lze už u dětí najít častopřekvapivě rozsáhlé morfologické změny ledvin a v řadě případů je přítomna významná proteinurie, hypertenzea poruchy koncentrační schopnosti.

Klíčová slova:
autozomálně dominantní polycystická choroba ledvin, časný výskyt cyst a zvětšení ledvin,proteinurie, hypertenze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.