Zápis ze schůze výboru ČDS Praha 7. 3. 2019


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 94, 2019, No. 3, p. 124-126

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Drlík

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 10:00–12:30 hod.

PROGRAM

A. Projednáno

Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 10. 1. 2019 – rozeslán e-mailem, připomínkován, opraven a schválen.

B. Nově projednáno

1. Derma Update 2019

Byl hodnocen účastníky pozitivně. Centrum Cubex poskytovalo dostatek prostoru.

2. Kongres ČDS-SDVS 6.–8. 6. 2019 v Olomouci

Přihlašování přednášek na webovém formuláři Jasta, s. r. o. ,(www.jasta.cz) i k účasti. Vhodné je přihlášené přednášky distribuovat i k potenciálním vedoucím sekcí. Výzva k aktivní účasti bude i součástí rozesílaných pozvánek. Dále budou vyhlášeny ceny za nejlepší práce za minulý rok v Čs. Derm., která oslaví 100leté výročí. Prof. Arenberger a prof. Štork píší úvodník k tomuto výročí.

3. Dotaz ČPZP k výkonům tlakové bandáže 44213, 44253, 44251

ČPZP požaduje upřesnění výkonů tlakové bandáže HK a DK po lymfodrenážích pro definici, jaká výjimka platí pro samostatné provedení. Zpracováním byl pověřen prof. Resl, konzultace s prim. Pavlasovou se budou týkat i oblasti sdílení s jinými odbornostmi.

4. Pracovní skupina pro psoriázu

Výbor ČDS obdržel výzvu (od společnosti Novartis) k ustavení pracovní skupiny pro psoriázu. Iniciativy v této oblasti již existují. Výbor ČDS podporuje možnost ustavení takové pracovní skupiny v rámci stávající sekce pro imunodermatologii, podobně i do budoucna dalších pracovních skupin, např. pro atopickou dermatitidu.

5. Sekce ambulantních dermatologů v rámci ČDS

Výbor ČDS projednal tuto iniciativu a dospěl k rozhodnutí, že ustavení takové sekce není nutné, protože není spjato se specifickou odbornou problematikou. Nicméně konstatoval, že těsná spolupráce se SAD funguje a do budoucnosti je pro řešení aktuálních záležitostí předseda SADu nebo jiný delegát výboru SADu vítán k projednání na zasedání výboru ČDS.

6. Školení v laserové medicíně a fotomedicíně

Vzhledem k narůstajícímu používání laserových a dalších fotodermatologických zařízení v běžných praxích výbor ČDS pověřuje Fotobiologickou sekci ČDS k vytvoření sítě školicích pracovišť, pořádání školicích kurzů s certifikací, aby tato subspecializace zůstala v rámci oboru.

7. Biolampa – stanovisko pro VZP

Prof. Arenberger vypracoval stanovisko pro VZP, ve kterém konstatoval, že dosud není k dispozici objektivní studie o její účinnosti. Výbor stanovisko odsouhlasil.

8. Metodický pokyn pro venerologii (15. verze)

Byl připomínkován vnějším řízením a dopracován 26. 2. 2019 pod redakcí prof. Resla spolu s MUDr. Zákouckou. Některé připomínky odmítnuty. Diskutabilní drobné úpravy probrány na schůzce sekce (v rámci Derm. Update v Praze). MZ klade podmínku, aby se na našich webových stránkách a ve vydání Metodického pokynu v tištěné podobě uvedl seznam Center venerologické péče (též budou v Čs. Derm.), dále i ke stažení anglická verze lékařské zprávy při léčbě cizince se STI a dostupné recenzované osvětové materiály STI. Venerologická sekce předloží návrh těchto materiálů.

9. Nová klasifikace melanomu

Byla vystavena na webu ČDS (www.derm.cz) v kolonce aktuality/dlouhodobé a k jejímu rychlému dosažení byl vytvořen QR kód. Zároveň vychází tiskem v č. 1/2019 Čs. Dermatologie, kde bude i vklad kapesní verze pro praktické využití v ordinacích.

10. Smlouva o zpracování osobních údajů na registru biologické léčby (Biorep)

Výbor ČDS obdržel návrh smlouvy s firmou Value Outcomes, která se zavazuje k vytvoření nového technického řešení a vytváření pravidelných výstupů z registru Biorep. Výbor ČDS projednal a doporučil úpravu a doplnění některých bodů: zejména k zadávání údajů Centry, vlastnictví a předání dat při ukončení registru, ukončení smlouvy a způsobu financování. Poté pověřil předsedu k podpisu dokumentu.

11. Minutová režie

Prim. Duchková znovu připomíná minutovou režii jako jednu z možností, jak navýšit příjem dermatologů za pojišťovnami financovanou péči, aby se nemuseli uchylovat v takové míře ke komerční činnosti.

Nízká úroveň hrazení lékařských výkonů a přechod kožních lékařů ke komerční činnosti hrozí nedostupností běžné dermatovenerologické péče.

12. Smlouva s OAKS Consulting

Společnost OAKS předložila výboru ČDS návrh bodů spolupráce. Týká se zejména navýšení budgetu centrové péče, pomoci při dohodovacích řízeních, zhotovování statistických podkladů, možnosti vytvoření registrů pro určité diagnózy a činnosti apod. Výbor ČDS s nabízenou spoluprací souhlasí, pokud k němu nebudou z druhé strany vznášeny finanční požadavky, a pověřuje předsedu k podpisu dokumentu.

13. Léková agenda

V období od minulé schůze výboru dorazily ze SÚKLu žádosti o stanovisko výboru k Hodnotícím zprávám následujících léčiv:

Bereme na vědomí

  • Humira – žádost výrobce o zrušení maximální ceny a výše a podmínek úhrady 2 x 0,8 ml á 40 mg, protože dodávky byly ukončeny ke dni 12. 10. 2016.
  • Xeljanz – jedná se o tofacitinib pouze v indikaci UC.
  • Simponi – 1. HZ – jedná se o žádost výrobce o rozšíření indikace golimumab na středně těžkou RA. SÚKL zatím zamítá, dokud nebude mít výrobce dohodu/cenové ujednání se SZP kvůli dopadu na rozpočet. Dermatologická indikace ve zprávě nefiguruje.
  • Entyvio – 1. HZ, biologikum vedolizumab pro GIT indikace.

Bez připomínek

  • Benepali – stanovení úhrady a indikačních formulací pro biosimilární etanercept.
  • RS 36/1Protopic, Elidel - Fi HoZ – SÚKL ve finální hodnoticí zprávě podle našeho vyžádaného stanoviska (viz minulý zápis): stanovuje úhradu a rozšíření preskripce pro ALG, PED a PRL, pro ostatní odbornosti uvolnění bez omezení ne. Dále rozšiřuje indikační omezení a úhradu Elidelu i na dospělé pacienty s mírnou a středně těžkou AD. A dále rozšiřuje úhradu u Protopicu 0,03% u dospělých, kde není Protopic 0,1% tolerován.

14. Posílení pravomocí PL

MZ plánuje posílení pravomocí praktických lékařů. Týkalo by se nejen uvolnění preskripce některých léků, ale uvolnění vykazování dalších lékařských výkonů nad rámec paušálů, ale zejména správu vyžádané péče pro daného pacienta (tzn. omezení přístupu ke specialistům).

Výbor ČDS ČLS JEP, z. s., se na této své schůzi seznámil z dostupných zdrojů s navrhovanou reformou primární péče MZ ČR a se stanoviskem Sdružení ambulantních specialistů (SAS). Podporujeme snahu zástupců SASu podrobit připravované změny pečlivé analýze možných dopadů ve zdravotním systému. Plánované uvolnění preskripčních omezení například ve skupině kortikoidů, které se má významně dotknout naší odbornosti, povede pravděpodobně v konečném důsledku ke zvýšeným nákladům na léčbu a může mít vliv na následné obtíže při upřesňování diagnózy a úspěšnost další terapie. Členové výboru ČDS ČLS JEP, z. s., nabízejí aktivní spolupráci na přípravě změn zdravotního systému ČR a věří, že budou mít příležitost přesvědčit relevantní instituce také o oprávněných návrzích, týkajících se dermatovenerologie, které jsou zatím dlouhodobě otevřené.

15. Agentura Amepra

Agentura Amepra požádala o adresy dermatologů pro možnost rozesílání pozvánek na odborný seminář. Výbor ČDS adresy neposkytuje, agentuře doporučuje požádat ústředí ČLS o rozesílání pozvánek na semináře za úhradu.

16. Zpráva výročního sjezdu ČLS JEP

Výroční sjezd ČLS proběhl dne 22. 1. 2019 a za ČDS se ho zúčastnil prof. Arenberger a doc. Ettler. Předsedou ČLS JEP byl opět zvolen prof. Svačina, jedním z místopředsedů také zůstává prof. Arenberger.

17. Volby do výboru ČDS

Bude provedeno písemnou formou, jednokolově, výbor během volební kampaně navrhne za kandidáty všechny členy ČDS ČLS JEP. Časový plán: 14. 4.–14. 7. 2019 – volební kampaň; od 16. 7. do 20. 7. rozeslání obálek s volebními lístky, které bude nutno odeslat na ČLS JEP do 31. srpna 2019 (razítko na obálce). Do 6. 9. 2019 sečtení hlasů na zasedání volební komise a následné vyhlášení výsledků. Dne 12. 9. 2019 ustavující schůze zvoleného výboru. Do volební komise byli zvoleni výborem ČDS tito lékaři: dr. Jaroslav Hoffmann, dr. Petr Třeštík, dr. Eva Fialová. (Pozn.: Zvolení členové funkci přijali a na svém zasedání 15. 3. 2019 zvolili za předsedu komise dr. Jaroslava Hoffmanna, který požádal o uvedení této informace do stávajícího zápisu).

18. Centrum pro biologickou léčbu

Výbor projednal žádosti o udělení statutu centra pro biologickou léčbu v dermatovenerologii a konstatuje, že následující 4 pracoviště po odborné stránce kritéria splňují: Slezská nemocnice v Opavě, p. o., Olomoucká 470/86, Opava; Kožní sanatorium ve Velké Hradební 47, Ústí nad Labem; v Bolzanově 7, Praha 1 a nemocnice Šumperk, a. s., Nerudova 640/41, Šumperk.

19. Francouzské stipendium – prodloužen termín přihlášky

Se znalostí francouzštiny se lze přihlásit do 15. 5. 2019 na SFD-JDP@SFDERMATO.com.

20. Noví členové

Dr. Malá (Plzeň), dr. Honzíková (Praha 5-Motol)

změny: dr. Nováková (Slušovice), dr. Adenubiová (Praha 4), dr. Leichter (Olomouc), dr. Janků (Ústí nad Labem), dr. Lešková-Andraščiková (Praha 6), dr. Jatšová (Praha 8)

zrušení členství: dr. Slámová (Praha 4), dr. Kružíková (Žďárky), dr. Kremsenko (Praha 10)

21. Různé

  • a) Kontrola Sanatoria v Ústí nad Laem (prim. Duchková)

Předmětem byly zejména placené výkony a jejich obsah (ceník), při výpočtu sehrála důležitou úlohu režie  a výše platu lékaře, rozmezí v ceníku bylo dáno různým trváním výkonu.

  • b) Výročí 100 let časopisu Čs. Derm.

Toto výročí revokuje příležitost k ohlédnutí se do historie české dermatovenerologie. Mimo prof. Arenbergera a prof. Resla přislíbila zapojení i doc. Pánková, která kontaktuje doc. Belšana.

22. Příští schůze výboru ČDS: 2. 5. 2019 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×