Zápis ze schůze Výboru ČDS konané dne 20. února 2014


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 89, 2014, No. 2, p. 88-90
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Bučková, dr. Polášková, prim. Selerová, prof. Štork

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha

Čas: 9.30–12.30 hodin

Program

A. Projednáno

Zápis z minulé schůze Výboru ČDS ze dne 9. 1. 2014 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B. Nově projednáno

 1. Sazby bodového hodnocení a bolestné u úrazů
 2. Výbor ČDS prostudoval návrh Sazebníku, nemá připomínky. Podle nového občanského zákoníku určí ve sporných případech výši bolestného soud.
 3. Stanovisko k odvolání dr. Rakové proti regulaci ZP
 4. Jednalo se o regulaci počtu chirurgických výkonů, ke které není právní podklad. Výbor ČDS projednal a ve spolupráci se SAD podporuje odvolání dr. Rakové. Prof. Arenberger odešle stanovisko.
 5. Dispenzární kontroly – seznam a frekvence
 6. Dr. Nevoralová poslala dotaz na existenci předpisu v tomto směru. Bude řešeno do příští schůze Výboru ČDS. Zatím prof. Resl vyhledal: Vyhláška č. 386/2007 Sb. – stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře. Přes naše opakované námitky v uplynulých letech je dispenzární péče svěřena praktickému lékaři, mj. s infekčními a parazitárními onemocněními a hlavně závažnými imunodeficientními stavy vyžadujícími soustavnou léčbu déle než 1 rok. Jednoznačný výčet stavů, které dispenzarizuje pouze dermatovenerolog jsou: syfilis, gonorrhoea, chlamydiová onemocnění přenášená sexuálně a další závažné pohlavně přenosné infekce. Lékaři se specializací v příslušném oboru, kteří jsou oprávněni k uznávání nemoci z povolání, dispenzarizují odpovídající choroby z povolání. Lékař se specializací v příslušném oboru dispenzarizují přednádorové stavy a stavy po ukončení léčby onkologických onemocnění. Problematika je dále probrána v Čs.-slov. Derm. 88, 2013, No. 3, p. 139.
 7. Centra pro léčbu vzácných genodermatóz v ČR
 8. V září 2013 Výbor ČDS poslal odborné stanovisko prof. Mackovi ke zřízení dvojice center pro vzácná onemocnění v dermatologii (v Praze-Motole a ve FN Brno). Vzhledem k tomu, že Výboru ČDS zatím není známo stanovisko PSVO MZ ČR, Výbor znovu bude kontaktovat prof. Macka.
 9. Venerologie – zákon o prostituci (prof. Resl)
 10. Ve Sněmovně se blíží termín projednávání návrhu zákona o prostituci. Hlavním problémem se jeví předpisy pro vyšetřování prostitutek (kdo, kdy, jak, jak často). Projednává Venerologická sekce, která také bude mít pracovní schůzi dne 20. 2. 2014 v Praze.Naše připomínky budou odeslány na MZ ČR, Hlavnímu hygienikovi a na Zdravotní výbor obou komor Parlamentu, popř. na MV ČR. Výbor ČDS zejména požaduje, aby naši zástupci byli přizváni k jednání.
  Diskutována problematika depistáže (nasmlouvat kód), vytvoření center, schéma vyšetření, zajištění finančních prostředků apod.
 11. Léková agenda (prim. Benáková, prof. Arenberger)
  • a) Žádost ORL společnosti o uvolnění preskripce lokálních kortikoidů (týkala se všech kortikoidů kromě nejsilnějšího klobetasolu): zpracována podrobná analýza situace včetně nevyužívaných možností magistraliter preskripce, a to i pro kombinovaná externa. Vnímáme potřebu a motivaci ORL společnosti v tomto směru. Po formální stránce je třeba, aby ORL indikace pro uváděné preparáty byly v SPC dotčených extern, jinak se jedná o použití off-label. Doporučujeme uvolnit: Flucinar, Fucicort, Diprosalic a Belosalic liq., ung. – při deklarování konkrétních ORL indikací a zrevidování souladu s SPC. Výbor ČDS bude na dalších jednáních iniciovat pro dermatology uvolnění přípravků oftalmologických: Maxitrol ung. a gtts a Tobradex ung. a gtts. Celková antimykotika Sporanox, Mycomax – je v kompetenci mikrobiologické a mykologické společnosti (k uvolnění terbinafinu jsme se podobně jako mikrobiologové a hematologové, tedy negativně, již opakovaně vyjadřovali).
  • b) Vyjádření k Metvixu cr. – bude vypracováno. Doc. Ettler navrhuje rozšíření úhrady také na léčbu m. Bowen.
  • c) Vyjádření k lékům na akné – od 1. 1. 2014 není Skinoren hrazen a dokonce je volně prodejný. Externa na akné – hodnotící zpráva o retinoidech, benzoylperoxidech i antibioticích – bereme na vědomí a doporučujeme jednotný přístup ke všem třem RS, tj. bez limitace na odbornost (stále je u antibiotik L/DER).
  • d) Peniciliny
   Pendepon inj. – slovenský Pendepon nemá certifikaci pro ČR (na Slovensku dostačující) – lze přes lékárnu jednoduše dovézt, ale není hrazen ze ZP (je však levný). Penicilin G – t. č. vyřešeno nákupem zásoby centrálně (MZ ČR).
   Retarpen inj. – MZ ČR vytvořilo specifický léčebný program pro neregistrovaný přípravek (lékař hlásí na SÚKL, přebírá zodpovědnost za léčbu). (+ Stanovisko MZ ČR).
  • e) Indikační kritéria biologik na psoriázu
   Prof. Arenberger jednal včera v souvislosti s problematikou výměny jednoho biologika za jiné na ústředí VZP. Indikační kritéria na biologickou léčbu jsou uváděna pro každý preparát zvlášť – právně vysvětlováno při výměně jednoho preparátu za další preparát (při selhávání) jako nové nasazení a tím nutnost dosažení zhoršení PASI a BSA nad 10 (zkušenosti z regulace ve FN Ostrava). Nastalou situaci lze řešit různými způsoby – vytvořením nových indikačních kritérií, popř. pravidel pro výměnu. Výbor ČDS nesouhlasí s uplatňováním nových požadavků retrospektivně. Převedení na jiné biologikum (z důvodu malé účinnosti, NÚ atp.) není novou indikací, ale pokračováním biologické léčby jiným preparátem  (analogicky jako u angíny při změně antibiotika). Toto dávno řeší evropské i naše publikované guidelines „Cíle léčby” (schéma Mrowietz et al.). Postup vyžadování násilné pauzy – zhoršení pacienta na vstupní indikační kritéria nemá medicínské opodstatnění, je neetický, v konečném důsledku i neekonomický. Nemá precedens v zacházení s biologickou léčbou v Evropě, ve světě, ani v ČR. Biologická léčba se u psoriázy a dalších chorob používá již řadu let a nikdy nebylo toto z hlediska ZP vyžadováno. Takovýto postup nebyl a není ani nikde zakotven v materiálech odborných společností, SÚKLu či veřejně přístupných metodických materiálech zdravotních pojišťoven. Je to uměle vytvořený problém, který je medicínsky i formálně neopodstatněný, a ve svém důsledku ohrožuje zdraví pacientů. Slovní zdůvodnění změny na jiné biologikum je v dokumentaci vždy uvedeno, tj. splňuje formální nároky dané obecnými předpisy ZP. Pokud do budoucna budou ZP chtít jinou formu zdůvodnění, je možné o tom jednat, nelze je však vyžadovat retroaktivně (včetně souvisejících regulací, sankcí atp.). Do budoucna je potřeba formulovat indikační kritéria jednoduše a obecně, podobně jako ostatní odbornosti, aby neumožňovala dezinterpretaci. A v podrobnostech se revizní lékaři a další úředníci ZP mohou orientovat podle platných a veřejně přístupných guidelines.
 12. Webová stránka ČDS (www.derm.cz)
 13. Doc. Ettler žádá členy ČDS o upozornění v případě neaktuálních či chybných informací na webu ČDS. Složitý systém schvalování zápisů ze schůzí výboru ČDS, který byl nastaven na přání dvou členů výboru, kteří již v novém volebním období ve výboru nejsou, se zjednoduší tak, aby v zájmu rychlého informování veřejnosti byly zápisy vyvěšeny na webu do 5 pracovních dnů po schůzi.
 14. Bucky terapie
 15. Doc. Ettler informuje o ukončení Bucky terapie na Kožní klinice v Hradci Králové díky nesplnění emisních parametrů u starého přístroje. Další Bucky léčba je možná, ale již na oddělení radiační onkologie. Do budoucna by bylo vhodné vytvořit certifikaci (kurz radiační dermatologie), aby tato léčba zůstala součástí oboru.
 16. Udržení částí oboru
 17. Výbor ČDS projednal problematiku dermatologické histopatologie a dermatologické onkologie, kde jsou k výkonu požadovány atestace z jiných oborů. Tím přicházíme postupně o možnost vykonávání některých dosud nedílných součástí oboru. Pro budoucnost by bylo vhodné podmínit některé další dermatologické činnosti (např. fototerapii, použití laseru na kůži apod.) nutností atestace z dermatovenerologie, popř. vytvořením našich certifikovaných kurzů.
 18. Mykologický kód v dermatologii
 19. Dr. Vocilková spolu s doc. Kuklovou a doc. Skořepovou nyní dopracovávají kalkulační list.
 20. Vernisáž výstavy 12 plus 12
 21. DebRA ČR a EB Centrum dne 28. 2. 2014 v 11 hodin otevírá výstavu fotografií před Českým rozhlasem na Vinohradské ulici v Praze. 28. únor je mezinárodním dnem pro vzácná onemocnění. Všichni jsou srdečně zváni!
 22. Noví členové ČDS
 23. Výbor ČDS projednal a schválil za členy ČDS: dr. Jana Jankásková (Praha), dr. Eva Harapátová (Praha), dr. Petra Chovancová (Kyjov), dr. Marta Pobijaková (Teplice), dr. Naďa Knotová (Beroun), dr. Iva Špaňárová (Praha); žádost ČLS o projednání zrušení členství v ČLS JEP: dr. Zora Jakubíková (Brno) – 4 roky neplatí; dr. Ilona Gutwaldová (Lázně Lipová) – 4 roky neplatí; dr. Zuzana Kovačiková (resp. Kozáčiková) (Kyjov) – nahlašuje změnu adresy.
 24. Regulace plasticko-chirurgického kódu
 25. Stále dochází při revizích ZP k zamítání kódu 61129 (plasticko-chirurgický kód) – odb. 404 není uvedena v kalkulačním listu. Při opakovaných regulacích ze strany ZP je vhodné se obrátit na prof. Arenbergera, který záležitost společně s as. dr. Freyem a dr. Vocilkovou již před 2 lety domluvil na MZd ČR (řešením by v případě stálé neaktualizace kalkulačního listu odborností plastická chirurgie bylo připsání odb. 404 z moci úřední na MZ ČR).
 26. 3. konference o chlamydiích a HPV 23.–24. 4. 2015 v Budapešti
 27. O stipendium se nikdo nepřihlásil.
 28. Léčebný pobyt pro děti s atopickým ekzémem v Izraeli – březen 2014
 29. Prof. Arenberger referuje, že grant Rotary klubu bude kompletně využit, pojede 24 dětí z ČR, ze Slovenska se nakonec nikdo nepřihlásil.
 30. Různé
  • a) Prof. Pizinger upozorňuje na zavádějící webovou reklamu dr. Kuby v Klatovech, který mrazí všechny tmavé útvary (potenciálně včetně melanomu) – www.koznikuba.cz. Výbor ČDS podporuje prof.  Pizingera v jeho aktivitě a doporučuje řešit cestou ČLK.
  • b) Dermatologický Update (přihlášeno zatím 310 účastníků), program je definitivní, předsednictvím sekcí pověřeni prof. Štork, doc. Ettler, prim. Drlík a prof. Arenberger.
  • c) Výbor ČDS pořádá s AbbVie podle plánu 3 semináře systémové léčby psoriázy (Ostrava 31. 5., Brno 7. 6., Praha 27. 9.).
  • d) V České dermatovenerologii (časopis ČADV) se objevily plagiáty článků z Referátového výběru z r. 2006. Výbor ČDS považuje takovou „publikační“ činnost za ostudnou a odsouzení hodnou.
  • e) Časopis Česko-slovenská dermatologie zaznamenal pozitivní finanční bilanci za r. 2013.
  • f) Elektronická forma Čs. Derm. bude dopracována šéfredaktorem. Souvisí s tím i zařazení do databáze SCOPUS.
  • g) Jarní atestace z dermatovenerologie proběhne v termínu 14.–16. 5. 2014 v Hradci Králové. Zatím přihlášeno 6 uchazečů.
  • h) Stížnost p. Mgr. Závory na rozhodnutí kožní lékařky ohledně zákazu koupání v bazénu. Výbor společnosti se seznámil s případem. V této věci již na žádost Mgr. Závory vypracovala dr. Vocilková posudek. Výbor konstatuje, že rozhodnutí o případných omezeních aktivit se řídí jednak diagnózou, ale též aktuálním stavem choroby.
 31. Příští schůze Výboru ČDS: 27. 3. 2014 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se