Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 1. listopadu 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 1, p. 43-45
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomní: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluvení: as. Frey, doc. Kuklová, dr. Polášková

Host: dr. Pavlasová

Místo: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, Praha

Čas: 9.30–12.30 hodin

Program

 • A. Zápis z minulé schůze Výboru ČDS dne 13. 9. 2012 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS a bez připomínek schválen.
 • B. Nově projednáno:

1. Lymfodrenáže (dr. Pavlasová z výboru Lymfologické společnosti)

Webové stránky dosud v rekonstrukci: www.lympho.cz. Pro garanci kvality musí pracoviště splňovat personální požadavky certifikovaného kurzu z MZ v lymfologii – uděluje výbor Lymfologické společnosti na základě vyplněné žádosti. Lymfologie je interdisciplinární, mají nasmlouvány různá pracoviště různých odborností. Rozhodující je právě certifikovaný kurz, který určitým způsobem nahrazuje nástavbovou atestaci na: rehabilitaci, dětskou dermatologii, korektivní dermatologii, revmatologii, dětské a dorostové, onkologii, gynekologii, chirurgii, angiologii. Přesnou situaci nasmlouvaných pracovišť znají jen ZP, které ji však nesdělují.

Nový kód „měření pacienta před zhotovením pomůcky na míru“ byl předložen Lymfologickou společností a v něm je již podmínka absolvování kurzu zanesena.

Výbor Lymfologické společnosti nyní inventarizuje lymfologická pracoviště v ČR, pracoviště budou publikována na jejím webu + další viz příloha na straně 44.

2. Biologická léčba v dermatologii

Doc. Ettler upozorňuje na nemožnost zahájit biologickou léčbu u nových pacientů pro nedostatek financí deklarovaný ekonomickým vedením nemocnic i na možná úskalí revizní činnosti zdravotních pojišťoven. Prof. Arenberger bude jednat s novým zástupcem VZP pověřeným koordinací biologické léčby. Zaznělo také doporučení kontaktovat jiné odborné společnosti pro získání jejich názorů a zkušeností.

Dětská dermatologie bohužel zůstává bez možnosti použít biologickou léčbu v dětském věku (upozorňuje prim. Bučková), protože nebylo povoleno zřídit dětské centrum. Prim. Němcová požádala výbor ČDS o vydání Osvědčení pro centrum biologické léčby psoriázy na kožním oddělení Nemocnice Sokolov (Nemos Sokolov, s. r. o.) k jednání se ZP k prodloužení možnosti podávání centrové léčby hrazené pojišťovnami 208, 211, 201, 207. Výbor ČDS souhlasí.

3. Restrukturalizace dermatologické péče

T. č. opět další aktivizace k redukci nejen dermatologických lůžek (za poslední rok klesl počet dermatologických lůžek v ČR z 600 na 480). Prof. Arenberger navrhuje jednání s Ministerstvem zdravotnictví a VZP ke koordinaci dalšího postupu. Hrozí nekoordinované rušení lůžek nejen na neklinických pracovištích, ale i klinikách, které by měly zůstat i po restrukturalizaci garanty oboru s nejširším záběrem ve většině odborných oblastí dermatovenerologie. Na schůzi předsedů AK vzešel požadavek z MZ, aby existence lůžek nebyla podmínkou určování způsobilosti akreditovaných pracovišť. Tímto krokem by byl narušen stávající vzdělávací program především v našem oboru, protože dermatovenerologická lůžka zajišťují kromě získávání specializovaných dovedností z oboru i trénink ve všeobecné lůžkové péči o nemocné na úrovni vlastního základního dvouletého kmenu. Prof. Arenberger je zplnomocněn výborem ČDS k podnikání veškerých příslušných kroků k zachování dostatečného rozsahu hospitalizační péče nejvyšší úrovně.

4. Kongres EADV 2012 v Praze

Stánek ČDS na kongresu EADV se líbil, část výzdoby bude použita na národním sympoziu ČDS a SDS dne 8. 11. 2012 v rezidenci pražského primátora.

5. Časopis Čs. dermatologie

Prostředky se průběžně získávají na úrovni předchozích let. Získávání reklam na příští rok probíhá, bude koordinováno mezi servisní a výrobní společností. Byly zvoleny nejlepší práce v Čs. dermatologii za r. 2011, ceny Dermatologického univerzitního nadačního fondu budou předány dne 8. 11. 2012.

6. Slavnostní seminář ČDS a SDS k 90. výročí založení předchůdkyně ČDS a SDS

Zaregistrováno téměř 300 účastníků, což překračuje kapacitu velkého sálu. V objektu budou využity další prostory s přímým přenosem prezentací. Večer bude slavnostní občerstvení a živá hudba. Budou vyhlášeny nejlepší publikace Čs. derm. za r. 2011, vyhlášeny ceny za nejlepší postery (pokrytí nákladů na cestu a pobyt na International Summer Academy v červenci 2013 v Mnichově) a předána stipendia Dermatologického univerzitního nadačního fondu na pobyty na německy mluvících dermatologických pracovištích.

7. Atestace v nemocnici Na Bulovce v listopadu 2012

Výbor ČDS doporučuje, aby atestační test i způsob jeho hodnocení byl projednán Akreditační komisí oboru, stejně tak i požadavky a kritéria na předatestační práci.

8. Odborné akce na r. 2013 (doc. Ettler)

Zatím k 1. 11. 2012 přihlášeno 22 akcí. Výbor ČDS stanovil podmínky pro patronaci nad těmito akcemi: jako pořadatel bude uvedena ČDS, na pozvánce ani v sále se neobjeví reklamy. Podmínky úhrady poplatku 500 Kč na účet ČDS zjistí dr. Vocilková. Lokální organizátor se zaváže, že při nedodržení těchto podmínek uhradí s tím spojené navýšení poplatku v souladu se Stavovským předpisem ČLK č. 16 na účet ČLK sám. Potřebné formuláře jsou vystaveny na www.derm.cz, v kolonce Aktuality.

9. Český logbook z dermatovenerologie pro ILDS

International League of Dermatological Societies požaduje dodat vyplněný dotazník k popromočnímu vzdělávání v ČR a logbook. Výbor ČDS pověřil prof. Arenbergera.

10. Schůze zástupců SAD v Ústí nad Labem dne 20. 10. 2012 (prim. Duchková)

Na schůzi SAD upozorněno na následující problémy a ČDS požádána o řešení:

 • Venerologie – v řadě regionů nejsou depistážní sestry (zachovat síť depistáž. sester), návrh: odpustit regulační opatření zařízením, která budou soustřeďovat venerologickou péči (bude řešit Venerologická sekce dopisem Hlavnímu hygienikovi, druhý požadavek je nereálný).
 • Výbor ČDS vypracuje (Venerologická sekce) dopis Hlavnímu hygienikovi ohledně venerologického dozoru a depistážních sester.
 • Chlamydiové infekty (prokázané) se musí hlásit – dg. z moči a stěru uretry. U lues se hlásí i podezření.
  Pokračovat v kampani na ZP za uznání vyšších nákladů na IVLP (až o 30%) – probíhá.

11. SÚKL – úhrady léků

(prim Benáková, prof. Arenberger)

I přes naší snahu a opakovaná vyjádření budou patrně sníženy úhrady u lokálních léků na akné. Dosud nemáme k dispozici definitivní znění, ale hrozí, že praktičtí lékaři nebudou moci předepisovat kombinované léky na akné. Kortikoidy lokální 1. a 2. skupiny hrazeny zatím v původním rozsahu. Stanovisko k ipilimumabu a vemurafenibu dodáno prof. Arenbergerem. Ketokonazol byl vyjmut z úhrady (nahradí itraconazol). Wartec se zatím nemění. Emoliencia, koupele (některé firmy podaly novou žádost o úhradu) vypadly z číselníku, znovu zařazeno. Přípravky Linola jsou všechny v sazebníku.

12. Venerologie (prof. Resl)

 • a) Suprax na léčbu GO: díky stoupající rezistenci GO vznikl požadavek jeho venerologické indikace – dosud nedořešeno.
 • b) Nedostatek Pendeponu: dopis ministrovi zdravotnictví k úhradě Retarpenu. Podle § 92 lze žádat o zvláštní úhradu.
 • c) Soubor platných předpisů ve venerologii (skutečně platných) zpracovaný prof. Reslem bude vyřešen na webu ČDS, zkrácená verze publikována v některém odborném časopise.

13. Setkání primářů 21.–22. 9. 2012 – odborné náměty (prim. Benáková)

 • a) Retarpen inj. doporučen jako náhražka chybějícího Pendeponu (řeší Venerologická sekce).
 • b) Acitretin a jeho indikace u kožních lymfomů: bude se předělávat SPC, snad se podaří uvést v indikacích.
 • c) IVIG u puchýřnatých chorob: je otázkou nákladů léčby a bude zřejmě řešen u jednotlivých případů.

14. Lymfodrenáže

O uvolnění kódů 44211, 44251, 44253 pro fyzioterapeuty žádá Fyzioterapeutická společnost. Výbor ČDS konstatuje, že nositelem je lékař. Výkony musí být prováděny lékařem, který má certifikovaný lymfologický kurz v Brně. K vypracování odpovědi bude požádán výbor lymfologické společnosti.

15. Hospodaření ČDS

V r. 2012 zatím 108 tis. Kč v plusu, takže na účtu ČDS v rámci ČLS JEP je t. č. 1 661 tis. Kč.

16. Noví členové ČDS

Dr. Filová (Praha), dr. J. Ettler (Praha), dr. A. Fialová (Praha), dr. Maulenová (Teplice) – přijati.

17. Různé

 • a) Oxsoralen cps. je nyní možné získat jen cestou mimořádného dovozu, výsledná cena je kolem 1000 Kč za 1 balení.
 • b) 6.–8. 6. 2013 ČDS a SDS kongres v Praze, pořádaný Jastou v TOP Hotelu Praha.

18. Termín dalších schůzí Výboru ČDS: 13. 12. 2012 v Praze. V r. 2013: 7. 2., 21. 3., 25. 4., 6. 6.

Zapsal: doc. Ettler

Příloha k bodu 1.

Lymfologie

Lymfologie je multidisciplinární obor, který zahrnuje jednak diagnostiku, jednak samotný terapeutický proces. Česká lymfologická společnost ČLS JEP se snaží o koordinaci těchto procesů, o vzdělávání všech zúčastněných stran a o aplikaci nových poznatků v každodenní praxi tak, aby péče o lymfologického pacienta byla v souladu s evropskými standardy. Vytvořila Standard léčebného plánu – Lymfedém a Standard léčebného plánu – Zevní komprese v terapii lymfedému, které slouží jako osnova pro všechny lymfology a oba byly uveřejněny v Česko-slovenské dermatologii a také v The European Journal of Lymfology. Lymfologická společnost se samozřejmě snaží ovlivňovat i postoj zdravotních pojišťoven k hrazení péče a provádět kultivaci výkonů i zdravotnických materiálů na MZ ČR.

Nejnovější poznatky z oboru se mohou zájemci dozvědět i na každoročních podzimních kongresech LYMPHO. Letošní ročník tohoto kongresu byl ve znamení účasti celé evropské lymfologické vědecké špičky (P. Bourgeois, J. P. Belgrado, H. Partsch, F. J. Schingale a další). Účastníci kongresu vyslechli přednášky o nejmodernějších vyšetřovacích metodách, seznámili se s mikrochirurgickými metodami terapie lymfedému a udělali si celkový obrázek o současných trendech v oboru.

Podmínkou vykonávání lymfologické praxe, tedy provádění celého diagnostického i terapeutického procesu, je absolvování kurzu certifikovaného MZ ČR. Každé jednotlivé lymfologické pracoviště může požádat Českou lymfologickou společnost ČLS JEP o udělení Garance kvality. Formulář žádosti, seznam garantovaných pracovišť, seznam lymfoscintigrafických pracovišť, termíny kurzů a workshopů a další užitečné informace jsou k dispozici na webových stránkách.

Česká lymfologická společnost si velmi cení spolupráce s ostatními odbornými společnostmi ČLS JEP. Jsme velmi potěšeni, že výbor České dermatovenerologické společnosti se této problematice věnuje, a děkujeme za možnost prezentace na jeho jednání. Srdečně zveme všechny dermatovenerology, kteří se lymfologii věnují, na příští kongres LYMPHO 2013, který se bude konat v Pardubicích v říjnu příštího roku.

1. 11. 2012

Za výbor České lymfologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Věra Pavlasová


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se