Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 1. listopadu 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 1, p. 43-45
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomní: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluvení: as. Frey, doc. Kuklová, dr. Polášková

Host: dr. Pavlasová

Místo: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, Praha

Čas: 9.30–12.30 hodin

Program

 • A. Zápis z minulé schůze Výboru ČDS dne 13. 9. 2012 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS a bez připomínek schválen.
 • B. Nově projednáno:

1. Lymfodrenáže (dr. Pavlasová z výboru Lymfologické společnosti)

Webové stránky dosud v rekonstrukci: www.lympho.cz. Pro garanci kvality musí pracoviště splňovat personální požadavky certifikovaného kurzu z MZ v lymfologii – uděluje výbor Lymfologické společnosti na základě vyplněné žádosti. Lymfologie je interdisciplinární, mají nasmlouvány různá pracoviště různých odborností. Rozhodující je právě certifikovaný kurz, který určitým způsobem nahrazuje nástavbovou atestaci na: rehabilitaci, dětskou dermatologii, korektivní dermatologii, revmatologii, dětské a dorostové, onkologii, gynekologii, chirurgii, angiologii. Přesnou situaci nasmlouvaných pracovišť znají jen ZP, které ji však nesdělují.

Nový kód „měření pacienta před zhotovením pomůcky na míru“ byl předložen Lymfologickou společností a v něm je již podmínka absolvování kurzu zanesena.

Výbor Lymfologické společnosti nyní inventarizuje lymfologická pracoviště v ČR, pracoviště budou publikována na jejím webu + další viz příloha na straně 44.

2. Biologická léčba v dermatologii

Doc. Ettler upozorňuje na nemožnost zahájit biologickou léčbu u nových pacientů pro nedostatek financí deklarovaný ekonomickým vedením nemocnic i na možná úskalí revizní činnosti zdravotních pojišťoven. Prof. Arenberger bude jednat s novým zástupcem VZP pověřeným koordinací biologické léčby. Zaznělo také doporučení kontaktovat jiné odborné společnosti pro získání jejich názorů a zkušeností.

Dětská dermatologie bohužel zůstává bez možnosti použít biologickou léčbu v dětském věku (upozorňuje prim. Bučková), protože nebylo povoleno zřídit dětské centrum. Prim. Němcová požádala výbor ČDS o vydání Osvědčení pro centrum biologické léčby psoriázy na kožním oddělení Nemocnice Sokolov (Nemos Sokolov, s. r. o.) k jednání se ZP k prodloužení možnosti podávání centrové léčby hrazené pojišťovnami 208, 211, 201, 207. Výbor ČDS souhlasí.

3. Restrukturalizace dermatologické péče

T. č. opět další aktivizace k redukci nejen dermatologických lůžek (za poslední rok klesl počet dermatologických lůžek v ČR z 600 na 480). Prof. Arenberger navrhuje jednání s Ministerstvem zdravotnictví a VZP ke koordinaci dalšího postupu. Hrozí nekoordinované rušení lůžek nejen na neklinických pracovištích, ale i klinikách, které by měly zůstat i po restrukturalizaci garanty oboru s nejširším záběrem ve většině odborných oblastí dermatovenerologie. Na schůzi předsedů AK vzešel požadavek z MZ, aby existence lůžek nebyla podmínkou určování způsobilosti akreditovaných pracovišť. Tímto krokem by byl narušen stávající vzdělávací program především v našem oboru, protože dermatovenerologická lůžka zajišťují kromě získávání specializovaných dovedností z oboru i trénink ve všeobecné lůžkové péči o nemocné na úrovni vlastního základního dvouletého kmenu. Prof. Arenberger je zplnomocněn výborem ČDS k podnikání veškerých příslušných kroků k zachování dostatečného rozsahu hospitalizační péče nejvyšší úrovně.

4. Kongres EADV 2012 v Praze

Stánek ČDS na kongresu EADV se líbil, část výzdoby bude použita na národním sympoziu ČDS a SDS dne 8. 11. 2012 v rezidenci pražského primátora.

5. Časopis Čs. dermatologie

Prostředky se průběžně získávají na úrovni předchozích let. Získávání reklam na příští rok probíhá, bude koordinováno mezi servisní a výrobní společností. Byly zvoleny nejlepší práce v Čs. dermatologii za r. 2011, ceny Dermatologického univerzitního nadačního fondu budou předány dne 8. 11. 2012.

6. Slavnostní seminář ČDS a SDS k 90. výročí založení předchůdkyně ČDS a SDS

Zaregistrováno téměř 300 účastníků, což překračuje kapacitu velkého sálu. V objektu budou využity další prostory s přímým přenosem prezentací. Večer bude slavnostní občerstvení a živá hudba. Budou vyhlášeny nejlepší publikace Čs. derm. za r. 2011, vyhlášeny ceny za nejlepší postery (pokrytí nákladů na cestu a pobyt na International Summer Academy v červenci 2013 v Mnichově) a předána stipendia Dermatologického univerzitního nadačního fondu na pobyty na německy mluvících dermatologických pracovištích.

7. Atestace v nemocnici Na Bulovce v listopadu 2012

Výbor ČDS doporučuje, aby atestační test i způsob jeho hodnocení byl projednán Akreditační komisí oboru, stejně tak i požadavky a kritéria na předatestační práci.

8. Odborné akce na r. 2013 (doc. Ettler)

Zatím k 1. 11. 2012 přihlášeno 22 akcí. Výbor ČDS stanovil podmínky pro patronaci nad těmito akcemi: jako pořadatel bude uvedena ČDS, na pozvánce ani v sále se neobjeví reklamy. Podmínky úhrady poplatku 500 Kč na účet ČDS zjistí dr. Vocilková. Lokální organizátor se zaváže, že při nedodržení těchto podmínek uhradí s tím spojené navýšení poplatku v souladu se Stavovským předpisem ČLK č. 16 na účet ČLK sám. Potřebné formuláře jsou vystaveny na www.derm.cz, v kolonce Aktuality.

9. Český logbook z dermatovenerologie pro ILDS

International League of Dermatological Societies požaduje dodat vyplněný dotazník k popromočnímu vzdělávání v ČR a logbook. Výbor ČDS pověřil prof. Arenbergera.

10. Schůze zástupců SAD v Ústí nad Labem dne 20. 10. 2012 (prim. Duchková)

Na schůzi SAD upozorněno na následující problémy a ČDS požádána o řešení:

 • Venerologie – v řadě regionů nejsou depistážní sestry (zachovat síť depistáž. sester), návrh: odpustit regulační opatření zařízením, která budou soustřeďovat venerologickou péči (bude řešit Venerologická sekce dopisem Hlavnímu hygienikovi, druhý požadavek je nereálný).
 • Výbor ČDS vypracuje (Venerologická sekce) dopis Hlavnímu hygienikovi ohledně venerologického dozoru a depistážních sester.
 • Chlamydiové infekty (prokázané) se musí hlásit – dg. z moči a stěru uretry. U lues se hlásí i podezření.
  Pokračovat v kampani na ZP za uznání vyšších nákladů na IVLP (až o 30%) – probíhá.

11. SÚKL – úhrady léků

(prim Benáková, prof. Arenberger)

I přes naší snahu a opakovaná vyjádření budou patrně sníženy úhrady u lokálních léků na akné. Dosud nemáme k dispozici definitivní znění, ale hrozí, že praktičtí lékaři nebudou moci předepisovat kombinované léky na akné. Kortikoidy lokální 1. a 2. skupiny hrazeny zatím v původním rozsahu. Stanovisko k ipilimumabu a vemurafenibu dodáno prof. Arenbergerem. Ketokonazol byl vyjmut z úhrady (nahradí itraconazol). Wartec se zatím nemění. Emoliencia, koupele (některé firmy podaly novou žádost o úhradu) vypadly z číselníku, znovu zařazeno. Přípravky Linola jsou všechny v sazebníku.

12. Venerologie (prof. Resl)

 • a) Suprax na léčbu GO: díky stoupající rezistenci GO vznikl požadavek jeho venerologické indikace – dosud nedořešeno.
 • b) Nedostatek Pendeponu: dopis ministrovi zdravotnictví k úhradě Retarpenu. Podle § 92 lze žádat o zvláštní úhradu.
 • c) Soubor platných předpisů ve venerologii (skutečně platných) zpracovaný prof. Reslem bude vyřešen na webu ČDS, zkrácená verze publikována v některém odborném časopise.

13. Setkání primářů 21.–22. 9. 2012 – odborné náměty (prim. Benáková)

 • a) Retarpen inj. doporučen jako náhražka chybějícího Pendeponu (řeší Venerologická sekce).
 • b) Acitretin a jeho indikace u kožních lymfomů: bude se předělávat SPC, snad se podaří uvést v indikacích.
 • c) IVIG u puchýřnatých chorob: je otázkou nákladů léčby a bude zřejmě řešen u jednotlivých případů.

14. Lymfodrenáže

O uvolnění kódů 44211, 44251, 44253 pro fyzioterapeuty žádá Fyzioterapeutická společnost. Výbor ČDS konstatuje, že nositelem je lékař. Výkony musí být prováděny lékařem, který má certifikovaný lymfologický kurz v Brně. K vypracování odpovědi bude požádán výbor lymfologické společnosti.

15. Hospodaření ČDS

V r. 2012 zatím 108 tis. Kč v plusu, takže na účtu ČDS v rámci ČLS JEP je t. č. 1 661 tis. Kč.

16. Noví členové ČDS

Dr. Filová (Praha), dr. J. Ettler (Praha), dr. A. Fialová (Praha), dr. Maulenová (Teplice) – přijati.

17. Různé

 • a) Oxsoralen cps. je nyní možné získat jen cestou mimořádného dovozu, výsledná cena je kolem 1000 Kč za 1 balení.
 • b) 6.–8. 6. 2013 ČDS a SDS kongres v Praze, pořádaný Jastou v TOP Hotelu Praha.

18. Termín dalších schůzí Výboru ČDS: 13. 12. 2012 v Praze. V r. 2013: 7. 2., 21. 3., 25. 4., 6. 6.

Zapsal: doc. Ettler

Příloha k bodu 1.

Lymfologie

Lymfologie je multidisciplinární obor, který zahrnuje jednak diagnostiku, jednak samotný terapeutický proces. Česká lymfologická společnost ČLS JEP se snaží o koordinaci těchto procesů, o vzdělávání všech zúčastněných stran a o aplikaci nových poznatků v každodenní praxi tak, aby péče o lymfologického pacienta byla v souladu s evropskými standardy. Vytvořila Standard léčebného plánu – Lymfedém a Standard léčebného plánu – Zevní komprese v terapii lymfedému, které slouží jako osnova pro všechny lymfology a oba byly uveřejněny v Česko-slovenské dermatologii a také v The European Journal of Lymfology. Lymfologická společnost se samozřejmě snaží ovlivňovat i postoj zdravotních pojišťoven k hrazení péče a provádět kultivaci výkonů i zdravotnických materiálů na MZ ČR.

Nejnovější poznatky z oboru se mohou zájemci dozvědět i na každoročních podzimních kongresech LYMPHO. Letošní ročník tohoto kongresu byl ve znamení účasti celé evropské lymfologické vědecké špičky (P. Bourgeois, J. P. Belgrado, H. Partsch, F. J. Schingale a další). Účastníci kongresu vyslechli přednášky o nejmodernějších vyšetřovacích metodách, seznámili se s mikrochirurgickými metodami terapie lymfedému a udělali si celkový obrázek o současných trendech v oboru.

Podmínkou vykonávání lymfologické praxe, tedy provádění celého diagnostického i terapeutického procesu, je absolvování kurzu certifikovaného MZ ČR. Každé jednotlivé lymfologické pracoviště může požádat Českou lymfologickou společnost ČLS JEP o udělení Garance kvality. Formulář žádosti, seznam garantovaných pracovišť, seznam lymfoscintigrafických pracovišť, termíny kurzů a workshopů a další užitečné informace jsou k dispozici na webových stránkách.

Česká lymfologická společnost si velmi cení spolupráce s ostatními odbornými společnostmi ČLS JEP. Jsme velmi potěšeni, že výbor České dermatovenerologické společnosti se této problematice věnuje, a děkujeme za možnost prezentace na jeho jednání. Srdečně zveme všechny dermatovenerology, kteří se lymfologii věnují, na příští kongres LYMPHO 2013, který se bude konat v Pardubicích v říjnu příštího roku.

1. 11. 2012

Za výbor České lymfologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Věra Pavlasová


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se