Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS
Martin 10. 11. 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 1, p. 47-49
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Ľudmila Breznická

Ospravedlnení: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., MUDr. Eva Rasochová, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Eva Vrtíková

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD.

Ospravedlnení: MUDr. Katarína Poláková PhD., MUDr. Tibor Štovčík

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. XIII. smrdácke dni
 4. Akcie SDVS na rok 2013
 5. Rôzne

l. Otvorenie a schválenie programu

 • Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS, požiadal prítomných o doplnenie programu.
 • O doplnenie do bodu „Rôzne“ požiadal doc. Danilla – stanovisko k štatútu udeľovania ocenení SLS.
 • Program bol schválený jednomyselne.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení zo schôdze výboru 26. 5. 2012

 • Prof. Péč – novelizácia katalógu výkonov a informácia o aktuálnom stave – úloha trvá. Doc. Danilla informoval o pracovnej schôdzi ku katalógu výkonov a pripravovanému DRG systému na MZ SR. Katalóg výkonov je rozšírený, neboli však do neho zapracované niektoré výborom navrhované výkony odboru dermatovenerológia.
 • Prof. Péč – existencia zásad MZ SR o zaraďovaní do odboru a pre obsadzovanie voľných miest na dermatovenerologickýchn oddeleniach – úloha trvá. Výbor navrhuje, aby doc. Buchvald požiadal prof. Péča o doplnenie týchto informácií.
 • Prof. Péč, doc. Buchvald – inicializovať stretnutie dermatovenerológov, hygienickej služby a Ministerstva zdravotníctva o aktuálnej situácii o zákone a hlásení i depistáži PCH – úloha trvá. Doc. Buchvald informoval, že vzhľadom na rozdielny názor na problematiku hlásenia pohlavných chorôb medzi Úradom verejného zdravotníctva a Národným centrom zdravotníckych informácií je výborom odbornej spoločnosti iniciované stretnutie ťažko realizovateľné, situácia vyžaduje riešenie na úrovni MZ SR.
 • Zápisnica bola schválená jednomyselne.

3. XIII. smrdácke dni

 • Doc. Buchvald informoval o pripravovanej konferencii – XIII. smrdácke dni budú v termíne 14.–15. 12. 2012. Infromácia bola rozposlaná všetkým členom SDVS písomne a je uverejnená na webových stránkach SDVS aj ČDS. Prihlášky k aktívnej účasti s abstraktmi treba podať elektronicky do 25. 11. 2012 a k ubytovaniu do 20. 11. 2012. Ubytovanie prihláseným účastníkom hradia kúpele Smrdáky. Informoval o možnosti vystavenia posterov.
 • V rámci konferencie bude odovzdané ocenenie prim. Lidajovi pri príležitosti životného jubilea 60 rokov. Doc. Danilla upozorňuje na skutočnosť, že podľa nového štatútu udeľovania ocenení SLS je zlatá medaila SLS nadradená čestnému členstvu v odbornej spoločnosti, čo je v rozpore s doteraz platnou hierarchiou ocenení a zdrojom potenciálnych nedorozumení. Doporučuje výboru zaujať stanovisko k potrebe novelizácie štatútu udeľovania ocenení SLS. Výbor poveruje doc. Buchvalda obrátiť sa so stanoviskom na vedenie SLS.

Po diskusii výbor tajnou voľbou jednomyselne rozhodol udeliť prim. Lidajovi vzhľadom na jeho dlhoročnú aktívnu činnosť vo výbore spoločnosti a významné zásluhy pri organizovaní všetkých doterajších ročníkov konferencie Smrdácke dni namiesto pôvodne schváleného pozdravného listu čestné členstvo SDVS.

 • Nasledujúca schôdza výboru a dozornej rady SDVS bude 14. 12. 2012 o 12 hod. v Smrdákoch.

4. Akcie na rok 2013

 • Doc. Buchvald – do 15. 11. 2012 treba nahlásiť termíny akcií SDVS do Kalendára podujatí SLS na r. 2013
 • Informoval o termíne XIV. smrdáckych dní 13.–14. 12. 2013.
 • Doc. Buchvald navrhuje obnoviť tradíciu konania konferencie pediatrickej dermatovenerológie. Po diskusii výbor schvaľuje návrh, aby mala konferencia charakter národného odborného podujatia, v r. 2013 s témou „Dermatózy detí“. Výbor súhlasí, doc. Buchvald upresní termín a miesto konania.
 • Doc. Buchvald informoval o predpokladanej žiadosti spoločnosti Solen o podporu pri organizovaní vzdelávacej akcie „Dermatológia pre prax“. V diskusii sa viacerí členovia výboru vyjadrili proti organizovaniu odborných podujatí spoločnosti tretími stranami. Pri hlasovaní výbor väčšinou hlasov vyjadril nesúhlas s podporou akcie organizovanej spoločnosťou Solen   (7 členov proti, 2 sa zdržali hlasovania).
 • Dr. Kolátorová informovala o rozhodnutí výboru OZ „Kožní lekári za zdravú kožu“ nezverejňovať akcie na r. 2013 v Kalendári podujatí SLS, požiadala výbor SDVS o prevzatie garancie nad školiacimi akciami OZ v r. 2013. Súčasťou žiadosti je predloženie plánu školení v termínoch 8.–9. 3. 2013, 17.–18. 5. 2013, 20. až 21. 9. 2013 a 8.–9. 11. 2013.Výbor jednomyselne schválil prevzatie garancie nad akciami OZ.

5. Rôzne

 • Doc. Buchvald informoval o požiadavke členov SDVS o modernizáciu webovej stránky SDVS – výbor navrhuje zabezpečiť pomoc IT špecialistu pri modernizácii stránky spolu so správcom webu prim. Lidajom.
 • Doc. Buchvald informoval, že medaila SDVS je hotová. Štatút pre jej udeľovanie bol schválený výborom v roku 2008, žiada členov výboru o posúdenie jeho ev. aktualizácie, doplnené len drobné jazykové korektúry a uvedenie dátumu schválenia. Výbor poveruje doc. Buchvalda publikovať štatút v časopise Česko-slovenská dermatologie.
 • Doc. Buchvald informoval, že do 30. 3. 2012 nebol podaný žiadny návrh na udelenie Ceny za najlepšiu publikáciu mladého autora za rok 2011, a preto výbor nebude cenu za rok 2011 udeľovať. Doc. Danilla navrhuje napomenúť písomne pracovnú skupinu mladých dermatológov pri SDVS k aktivite a k nutnosti informovať výbor SDVS o svojej práci. Komunikáciu s pracovnou skupinou sprostredkuje MUDr. Urbanček.
 • Doc. Buchvald žiada informovať výbor SDVS o počtoch prihlásených členov do sekcií flebológie a hojenia rán (dr. Kolátorová) a STI (prof. Péč). Na rozposlané prihlášky do sekcie flebológie neprišla žiadna odpoveď, informácia o sekcii STI sa vzhľadom na neprítomnosť prof. Péča prekladá na nasledujúcu schôdzu výboru.
 • Doc. Buchvald informoval, že na základe písomného hlasovania sa kandidátom výboru na funkciu hlavného odborníka MZ SR pre dermatovenerológiu stala prof. Šimaljaková, takto bol návrh odoslaný prostredníctvom SLS na MZ SR. Podľa informácie z webovej stránky MZ SR sa hlavným odborníkom pre dermatovenerológiu do roku 2017 stal prof. Péč.
 • Doc. Buchvald informoval o návrhoch výboru na členov odbornej pracovnej skupiny (OPS) MZ SR pre dermatologiká. Dr. Poláková zostáva vo funkcii predsedu OPS, členovia výboru písomným hlasovaním navrhli za členov skupiny prof. Šimaljakovú a doc. Danillu. Vzhľadom na nesúhlas doc. Danillu so svojou kandidatúrou bol na člena skupiny navrhnutý kandidát s ďalším najvyšším počtom hlasov – doc. Buchvald. Na MZ SR tak bol prostredníctvom SLS odoslaný návrh výboru spoločnosti na prof. Šimaljakovú do funkcie podpredsedu OPS a doc. Buchvalda do funkcie člena OPS.
 • Doc. Buchvald informoval o písomných návrhoch členov výboru k pripravovanej novelizácii Nariadenia vlády č. 296/2010, o ďalšom vzdelávaní. Členovia výboru navrhujú 4-ročné (namiesto 3-ročného) trvanie špecializačného štúdia v odbore dermatovenerológia, zaradenie do špecializačného odboru na základe rozhodnutia akreditovaného pracovisko bez nutnosti spolupráce so SZU, znovuzaradenie v minulosti zrušených špecializačných odborov (bývalých nadstavbových atestácií) do sústavy špecializačných odborov. Doc. Danilla pripomína nutnosť podmieniť možnosť zaradenia do týchto špecializácií predchádzajúcim získaním špecializácie v odbore dermatovenerológia. Výbor poveruje doc. Buchvalda informovať sa na SLS o stave našich pripomienok.
 • Doc. Buchvald informoval o svojom rokovaní s riaditeľom fakultnej nemocnice v Trnave o plánovanom zrušení lôžkovej časti kožného oddelenia. Na stretnutí s Ing. Tabačkom doc. Buchvald argumentoval za zachovanie dermatovenerologických lôžok vo FN Trnava. Podľa písomnej informácie od prim. Psotovej lôžka zrušené neboli.
 • Doc. Buchvald informoval o výsledkoch hospodárenia SDVS v roku 2011.
 • Doc. Buchvald informoval o akciách SDVS organizovaných v čase od ostatnej schôdze výboru – o krajských seminároch v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave a poďakoval organizátorom za prácu na ich príprave. Uskutočnil sa aj IV. ročník seminára Youngderm s prednáškami doškoľovacieho charakteru určenými mladým dermatológom, na jeho organizácii sa v spolupráci s firmou Bioderma podieľal prim. Urbanček.
 • Doc. Buchvald informoval o žiadosti MUDr. Rakúsovej o finančný príspevok na náklady spojené s aktívnou účasťou  na EADV v Prahe. Výber jednomyselne schválil príspevok vo výške kongresového poplatku 120,- EUR.
 • Dr. Flimer navrhuje požiadať hlavného odborníka pre dermatovenerológiu, aby inicioval na MZ SR riešenie nevyhovujúceho systému hlásenia štatistických údajov tak, aby hlásenia pre oboch adresátov boli jednotné. Výbor s návrhom súhlasí.

Výbor SDS berie na vedomie:

 • akcie OZ „Kožní lekári za zdravú kožu“ na rok 2013,
 • výsledky hospodárenia SDVS za rok 2011.

Výbor SDS schvaľuje:

 • zápisnicu z predchádzajúcej schôdze výboru 26. 5. 2012,
 • obnoviť tradíciu organizovania konferencie pediatrickej dermatovenerológie s charakterom národného odborného podujatia,
 • prevzatie odbornej garancie nad akciami OZ v r. 2013,
 • udelenie čestného členstva SDVS dr. Lidajovi,
 • uhradiť dr. Rakúsovej príspevok za aktívnu účasť na EADV vo výške 120,- EUR.

Výbor SDS ukladá:

 • prof. Péčovi informovať o aktuálnom stave novelizácie katalógu výkonov, úloha trvá;
 • prof. Péčovi informovať o existencii zásad MZ SR o zaraďovaní do odboru a obsadzovaní voľných miest na dermatovenerologických oddeleniach, úloha trvá;
 • prof. Péčovi a doc. Buchvaldovi iniciovať stretnutie dermatovenerologov, hygienickej služby a MZ o aktuálnej situácii v hlásení a depistáži PCH, úloha trvá;
 • doc. Buchvaldovi obrátiť sa na SLS so stanoviskom výboru k potrebe novelizácie štatútu udeľovania ocenení SLS;
 • doc. Buchvaldovi spresniť termín a miesto konania konferencie Detskej dermatovenerológie v r. 2013;
 • dr. Lidajovi v spolupráci s IT špecialistom aktualizovať web stránku SDVS;
 • doc. Buchvaldovi publikovať štatút udeľovania medialy SDVS v časopise Česko-slovenská dermatologie;
 • dr. Urbančekovi písomne vyzvať pracovnú skupinu mladých dermatovenerológov k aktivite a potrebe informovať výbor SDVS o činnosti;
 • prof. Péčovi informovať o stave prihlásených členov do sekcie STI;
 • doc. Buchvaldovi informovať sa o preposlaní pripomienok výboru SDVS k pripravovanej novelizácii nariadenia vlády o ďalšom vzdelávaní na SLS;
 • hlavnému odborníkovi iniciovať na MZ SR úpravu systému hlásenia štatistických údajov.

Martin 10. 11. 2012

Zapísala MUDr. Breznická Ľudmila.

Štatút udeľovania „Medaily Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti“

Výbor Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti na svojom zasadnutí 15. novembra 2008 schválil návrh štatútu „Medaily Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti“. Dôvodom udeľovania tejto medaily je ocenenie významného prínosu slovenskej alebo zahraničnej osobnosti pre rozvoj dermatovenerológie na Slovensku. Cieľom je stimulácia vývoja a upevnenie postavenia nášho odboru.

 • Názov ocenenia: „Medaila Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti“.
 • Medailu udeľuje: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS), organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti.
 • Návrh na udelenie medaily môže podať každý člen SDVS, súčasťou návrhu je jeho odôvodnenie. O udelení medaily rozhoduje tajným hlasovaním výbor spoločnosti.
 • Medaila sa udeľuje za významný osobný prínos pre odborný alebo materiálny rozvoj dermatovenerológie na Slovensku.
 • Medaila môže byť udelená občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi a nie sú stanovené vekové ani odborné kritériá pre jej udelenie. Medailu možno udeliť aj in memoriam.
 • Medaila sa udeľuje na základe schváleného návrhu, neperiodicky a zvyčajne sa odovzdáva ocenenému osobne na odbornom podujatí organizovanom SDVS.
 • Medaila sa odovzdáva spolu s diplomom a nie je spojená s finančným ohodnotením.

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

za výbor SDVS


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se